46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары


Список использованных источниковPdf көрінісі
бет30/44
Дата22.12.2016
өлшемі8,28 Mb.
#220
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44

Список использованных источников 
1.  Стратегия  вхождения  Казахстана  в  число 50 наиболее  конкурентоспособных  стран  мира / 
Выступление  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева  на  совместном  заседании  палат 
Парламента, 18 января 2006 года. 
2.  Лекция  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева  в  Евразийском  Национальном 
Университете  имени  Л.Н.Гумилева  [электронный  ресурс:] http://kostanay-zhastar.kz/ru/miam/item/16-
lekciya-prezidenta.html 
3.  Толбатова  Ю.  В  Индивидуальная  образовательная  траектория  студентов  как  педагогическая 
проблема    Педагогические  науки / 2. Проблемы  подготовки  специалистов, 2012, 
http://www.rusnauka

com/19_AND_2012/Pedagogica/2_113917.doc.htm 
4.  Динамика  мирового  образовательного  процесса / Казахстанский  Информационный  Портал, 
2014 г., [электронный ресурс:] http://www.kazportal.kz/dinamika-mirovogo-obrazovatelnogo-protsessa 
5.  Зеер  Э.Ф.,  Сыманюк  Э.Э.  Индивидуальные  образовательные  траектории  в  системе 
непрерывного образования // Педагогическое образование в России. 2014. No 3. С.74–82. 

219 
 
6.  Профессорско-преподаватльский  корпус  Российских  университетов 1884-1917 гг.  Исследо-
вания и документы. – Издательство Томского университета, 2012 г. – 55 с. 
7.  Пузанова  Ж.  Вузам  будет  трудно  предоставить  студентам  реальную  свободу  выбора. 
[электронный ресурс, доступ:] // http://escocman.hse.ru/text/33709789.html 
 
 
 
Урисбаева А.А. 
 
«ҚҰҚЫҚТАНУ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕРІНІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 
 
Білім  берудің  маңыздылығы  сөз  болған  уақытта  ең  алдымен  білімнің  сапасы  жайында 
қазіргі уақыттың өзінде ұстаздар, студенттер, жалпы оқу ағарту ісіне қатысы бар адамдардың 
арасында  кеңінен  пікір-таластар  ұйымдастырылып,  ғылыми-теориялық  болжамдар  көптеп 
айтылуда. «Білім  беруді  Қоғамның  әлеуметтік-экономикалық  құрылымынан,  мәдени 
құндылықтарынан,  ұлттық  дәстүр,  рухани  негізден  бөле  жара  қарауға  болмайды.  Сонымен 
қатар онда ғылым мен техниканың, педагогиканың соңғы жаңалықтары да барынша ескерілуі 
тиіс. Бұл ретте еліміздің білім беру жүйесінің реформаланып, заман талабына сай өзгеруі-заңды 
құбылыс.  Өйткені  халыққа  білім  беру,  ешуақытта  қоғамдағы  жағдайдан,  мемлекеттің 
саясатынан тыс дамымаған, қайта жаңа қоғам құрып, мемлекетті дамытуда білім берудің орны 
ерекшеленіп, оған жақсы мән беріліп отырған. «Білім жүйесіне уақыт талабына сай өзгерістер 
енгізу-қоғам  өміріндегі  аса  маңызды  міндеттердің  бірі.  Қазіргі  кезеңде  республикада  іске 
асырылып  жатқан  білім  реформасы  оның  ұйымдық-экономикалық  компонеттерін  түбегейлі 
өзгертуге бағытталған. 
ХХІ  ғасырда  білімін  дамыта  алмаған  елдің  тығырыққа  тірелері  анық.  Біз  болашақта 
жоғары  технологиялық  және  ғылыми  қамтымды  өндірістері  үшін  кадрлар  қорын  жасақтауға 
тиіспіз.  Осы  заманғы  білім  беру  жүйесінсіз  әрі  алысты  барлап,  кең  ауқымда,  жаңаша  ойлай 
білетін осы заманғы басқаруларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз. 
Қазақстан жоғары оқу орындарының міндеті-әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру, 
ал жетекші оқу орындарының дипломдары күллі әлемге танылуға тиіс.  
Біз әрбір Қазақстандықтың жоғары білім алуына нақтылы мүмкіндікке кепілдік беруіміз 
керек.  Білім  мен  ғылымның  түйінді  тұстарын  жүйелі  де  оңды  шешудің  кілті-ғылыми-зерттеу 
институттары  мен  жоғары  оқу  орындарын  ортақ  мақсатқа  жұмылдырып,  кешенді  істермен 
айналысу, іргелі ізденістерді қатар атқару, оны ұлттық мүддеге бағыттау, басымдық сипаттар 
берудің  қажеттілігі  айқын  аңғарылады.  Осының  негізінде  оқыту  ісін,  яғни  жоғары  білім  мен 
біліктілік,  тәжірибені  іргелі  ғылым  мен  ұштастырып,  отандық  өндіріске  бағыттау,  түпкі 
нәтижеге бет бұру, оның халыққа қызмет етуін қамтамасыз етудің маңызы зор. 
Қазіргі  кезде  еліміздің  білім  беру  саласының  алдына  қойып  отырған  негізгі  міндеттері 
ұлттың бәсекелестікке қабілетін арттыру, әлемдік білім кеңістігіне толығымен ену, білім беру 
жүйесін  халықаралық  деңгейге  көтеруде  білім  беру  үдерісіне  ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың  жетістіктерін  енгізу,  электрондық  оқулықтар  мен  мультимедиалық 
бағдарламаларды  тиімді  және  кеңінен  қолдану,  елдегі  ақпараттық  инфрақұрылымды  әлемдік 
білім  берумен  ықпалдастыру,  білім  беру  ұйымдарының  байланыстарын  нығайту  болып 
табылады.  
Қазақстанның  инновациялық  дамуы  білім  саласын  да  қамтиды.  Бұл  алыс-жақын  шет 
мемлекеттердің  тәжірибесі,  инновациялық  үрдіске  сәйкес  тәжірибелерді  қолдану  қажеттілігін 
тудырады.  
ҚР  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  өзінің  «Қазақстан-2050»  стратегиясы  жолдауында 
қазақстандық  қоғам  дамуының  жаңа  буындарын,  соның  ішінде  білім  беру  саласындағы  жаңа 
басымдылық  шараларын  атап  көрсетті.  Осыған  байланысты  оқу  үдерісіне  жаңадан  қазіргі 
заманға сай әдістер мен технологиялар енгізу міндеттері анықталған. 
Әлемдік қауымдастықта Қазақстанның интеграциялық үдерісі – қоғам өмірінің көптеген 
аясында,  соның  ішінде  білім  беру  жүйесіне  жаңа  талаптар  қоюда.  Кейінгі  кездері  көбінесе 
мынадай терминдер «инновациялық білім беру», «инновациялық әдістемелер», «білім берудегі 
инновация» жиі қолданылуда.  

220 
 
Жалпы  білім  беру  саласындағы  инновация  ретінде  осы  салаға  енгізілетін  және  ресми 
түрде  бекітілуге  жататын  педагогикалық  құндылығы  бар  жаңадан  құрастырылған 
тұжырымдама немесе білім беру өнімі болып табылады. [1] 
Білім берудегі инновация мынадай белгілермен сипатталады:  

Қызмет немесе қызметтік өнім 

Жаңашылдығымен сипатталады 

Педагогикалық құндылыққа ие 

Жаңадан құқықтық мәртебеге иеленеді. 
Құқықтық  білім  беру  жүйесіндегі  инновациялар – осы  салада  білім  беру  үдерісін 
жақсартуға,  жаңартуға  бағытталған  өзгерістер.  Қазақстанның  Болон  конвенциясына  қосылуы 
жоғары  мектеп  алдында  инновациялық  үдерісті  құқықтық  реттеу  мәселелерін  мақсат  етіп 
қояды. Университетте білім берудің дәстүрлі классикалық әдістері білім берудің құзыреттілік 
әдістері негізінде оқытудың жаңа белсенді – қызметтік тәсілдерімен байытылуы қажет.  
Білім жүйесінде жоғары заң білімін беру жоғары заң білімінің қазіргі заман талаптарына 
сай болуы, білім беру мазмұны, білім беру сапасы, қаржыландыру және басқару, білім берудегі 
ынтымақтастық және әлеуметтік әріптестік секілді бес негізгі бағытты қамтиды. 
Болашақ  заңгердің  шешендігі,  нормативтік  актілерді  талқылай  және  қолдана  білу 
қабілетін қалыптастыру заңгер мамандарын дайындаудың мәні болып табылады. 
Егер  біз  оларды  дұрыс,  сауатты  сөйлеуге,  заң  актілерін  талқылауға,  оларды  тәжірибеде 
қолдана  білуге  үйретуді  мүмкіндігімізді  шектесек,  тіпті  өзіміздің  оқыту  мүмкіндігіміз  сағат 
үнемдеу  үшін  аудиторияға  кіріп  жалпы  сипаттама  беруге  ғана  уақытымыз  жетсе,  ертеңгі 
нәтиже не болмақ?.. 
Еліміздің  білім  жүйесін  ілгерілету  бағытында  әр  алуан  ізденіс,  көзқарастардың  бары 
анық.  Кейінгі  жылдардағы  осы  бағыттағы  реформалардың  да  түпкі  мақсаты  білім  кеңістігіне 
қозғау салып, келешек көкжиегіне құштарлық, ұмтылыстардан туған. Бұл бағытта, әрине, көп 
сатылы  оқу  жүйесі  (бакалавриат,  магистратура,  докторантура),  тест  тәсілі,  кредиттік  саланың 
да  қоғамдық  көзқарастың  әрқилылығына  қарамастан,  өмірге  батыл  енуі-уақыт  алға  тартқан 
өмір  шындықтарының  бірі.  Білім  беру  жүйесіндегі  мұндай  оң  өзгерістер  халықаралық 
стандарттарға, жаңа технологияларды батыл енгізуге мол мүмкіндіктер береді. 
Сол  тәсілдердің  бірі  құзіреттілік  бағалау  щеңберінде  құқықтану  мамандығы  бойынша 
емтихан сұрақтарын құрастыру мен оны қабылдау мәселелері болып отыр. 
Білімді  тексеруге  қойылатын  талаптар  білу  керек,  игеруі  қажет,  машықтануы  тиіс 
бойынша сұрақ қою арқылы көрініс табады: 
•тексерудің  және  бақылаудың  жүйелілігі,  тұрақтылығы,  міндеттілігі.  Бұл  талапты 
орындамау  студенттердің  оқуға  деген  көзқарасын, қатынасын  нашарлатып, білімнің сапасына 
кері әсер етеді; 
• әрбір студент өзінің білімінің, іскерлік дағдысының бағаланатынын түсіну керек. Егер 
білімді тексеру және бағалау оқыту процесінің құрылымына тұрақты түрде енсе, онда студент 
оқытушының сұрақтары мен тапсырмаларына жауап беруге дайын болады. 
•  студенттердің  білім,  іскерлік  дағдылары  мемлекеттік  оқу  бағдарламаларына  сәйкес 
тексеріледі.  Бағдарламаны  меңгеру - білімді  бағалаудың  негізгі  өлшемі.  Оқытушы  студенттің 
қосымша біліміне, оқыған қосымша әдебиеттеріне кеңес, нұсқау, беріп, баға қоймайды. 
•студенттердің  теорияны  және  фактілерді  білуін  тексеру  және  бағалау  арқылы, 
білімдерінің  жалпы  және  ақыл-ой  дамуына,  жеке  тұлғалық  сапаларын  қалыптастыруға 
ықпалын, оқуға әсерін білу; 
• білім, іскерлік  дағдыларды түрлі тәсілдер арқылы тексеру; 
• байқалған кемшіліктерді студенттің өзінің түзетуі; 
•  оқытушының  студенттерді  білімдерін  бақылап,  бағалауға,  кемшіліктерді  жоюдың 
әдістемесі мен тәсілдерін білуге үйретуі; 
• бағаның әділ қойылуы; 
• студенттің өзін-өзі және басқаны бақылауы және бағалауы; 
• әр тақырыпты оқудың нәтижесіне оқытушының және студенттің баға беруі; 
•  бақылау-бағалау  процесінің  әрбір  баланың  оқу  үлгерімінің  төмендемеуіне,  көңіл-
күйінің жақсы болуына көмектесуі. 
Емтихан – алған  білімді  қорытындылау  және  оған  бақылау  жасау  құралы.  Емтихандар 
білім беру ордасының тиісті департаменттерінің бақылауымен және басшылығымен өткізіледі. 
Олар  студенттердің  білімдерін  қорытындылауға  және  жүйелеуге  көмектесіп,  оқытудың 

221 
 
беріктілігі  принципін  жүзеге  асырып,  студенттерді  саналы  тәртіпке  үйретіп,  оқуға 
ынталандырады.  Сондықтан  емтихандар  оқу  жұмысының  сапасын  көтерудің  тиімді  құралы 
болып  табылады.  Емтихан  жылы  шырайлы  жағдайда  өту  үшін  барлық  студенттерге  билеттің 
сұрақтары  берілуі  тиіс  деп  ойлаймын.  Тек  қана  практикалық  тапсырмалардың,  есептердің 
мазмұны  туралы  айтылмайды.  Сондытан  да,  құқықтану  мамандығы  бойынша  емтихан 
сұрақтарын  құрастыру  кезінде  құзыреттілік  әдістерін  (білуі  тиіс,  игеруі  керек,  машықтануы 
тиіс)  басшылыққа  ала  отырып,  әр  сабақтан: 60 сұрақтан:  жеңіл-20  сұрақ,  орташа-20  сұрақ, 
күрделі-20 сұрақтан және оны құрастыру кезінде 
1. а) Білуі тиіс: 
1.Пәннің мәні мен мақсаттарын; 
2. Пәннің түсінігін, ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидаларын; 
3. Пәннің жүйесін, құрылымы мен ұйымдастырылуын, құқықтық актілерін; 
4. Пәннің қызметінің бағыттарын. 
б)Түсінуі тиіс: 
1. Пәннің теориялық-әдістемелік негіздерін; 
2.Құқықтық қатынасқа әсерету актілерін құрастырудың маңызы мен тәртібін; 
2. Игеруі керек, қолдана білуі тиіс: 
1.Орган актілерін құрастыруды; 
2. нормативтік құқықтықактілермен жұмыс жасауды; 
3. Орын алған заң бұзушылықтарды анықтауды. 
3. Машықтануы тиіс, талдай білуі тиіс: 
1.Тәжірибедегі есептерді шығаруды; 
2. Қолданыстағы заңнаманың олқылықтарын; 
3. Отандық, сонымен қатар шет елдердің тәжірибесін; 
4. Құқық қолданушылық тәжірибенің мәселелерін.қолдана отырып құрастыру керек. 
Білімді  тексеруден  саралауға  көшу  керек.  Оқытудың  әр  бөлігін  оқып-үйренуді  аяқтаған 
соң оның нәтижелерін білу үшін саралау қолданылады. 
Саралау - оқу-тәрбие  процесінің  барысы  және  нәтижелері  туралы  ақпарат  алу  тәсілі. 
Саралаудың міндеттері: 
•  студенттердің  даму  барысына  және  нәтижелеріне  талдау  жасау  (білім  алуға  әзірлігі, 
психикасының жұмысы, дамуы); 
•  оқыту  процесінің  барысын  және  нәтижелерін  талдау  (білімнің  көлемі  және  тереңдігі, 
білім,  іскерлік,  дағдыларды  қолдана  білуі,  ой  жұмысының  негізгі  тәсілдерінің  болуы, 
шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін білу); 
•тәрбие  барысын  және  оның  нәтижелерін  талдау  (тәрбиелік  деңгейін,  адамгершілікке 
сенімін, адамгершілігін). 
Неге  білімді  тексеруден  гөрі  саралау  туралы  көп  айтылуда?  Дәстүрлі  тексеру  әдістері 
неге қайта қаралуда? Бұл оқу-тәрбие процесін ізгілендіруге байланысты. 
Егер өткен тәрбиеде талдау, тексеру және бағалаудың объектісі студенттің еңбегі болса, 
енді  жаңа  жағдайда  оқытушы  мен  студенттің  бірлескен  еңбегі,  оның  нәтижелері  талданады. 
"Енді  жоспарланған  көрсеткішке  неге  толықтай  жете  алмадық?" - деген  сұраққа  жауап  беру 
керек. "Оқыту процесі тиімді болу үшін не істеу керек?" - деген сұраққа саралау жауап береді. 
Дәстүрлі  тексеру  нәтижелерді  бағалап,  олардың  себептерін  түсіндірмейді.  саралау 
арқылы  студенттердің  білімі,  іскерліктері  тексеріліп  бағаланады,  сандық  мәліметтер 
талданады,  бағыттар  айқындалып,  одан  арғы  жұмыстар  болжанады.  Саралау  үшін  көптеген 
әдістер  және  әдістемелер қолданылады. Мысалы, дәстүрлі  тексеру, бағалау  әдістерімен  қатар 
тест әдісі, жеке жұмысты жобалау әдісі қолданылады.  
Дәстүрлі  тексеру  әдістері  саралау  арқылы  ізгілікке  қызмет  етіп,  білім  беру  ордасында  
жақсы  қарым-қатынас  орнатады.  Білімді  саралау  студенттерді    "орташа", "үздік"  деп  бөлмей, 
олардың мүмкіндіктерін анықтайды. 
Студенттердің  білімдерін  тексеру,  бағалаумен  байланысты  әлі  шешілмеген  мәселелер 
көп. Гуманистік педагогикада бірінші орында оқу тәрбие процесінің барысы және нәтижелері 
туралы  ақпараттар  алудың  тәсілі,  оқытушылар  мен  студенттердің  бірлескен  еңбегінің 
нәтижелерін көтеру жолдарын табу үшін талдайтын және білімді саралау әдісі тұрады.  Білімді 
саралау керекті ақпаратты алудың қосымша тәсілі ретінде тексеру және бағалауды қолданады. 
Сондықтан да емтиханның қабылданудың мынадай әдісін ұсынамыз: 

 
2  кезеңнен  тұрады:1.кезең-40  сұрақтан  тұратын  тест  арқылы( 20 сұраққа  жуап 
минималды)- жоғары балл-50; 2кезең-ауызша- жоғары балл-50: барлығы-100 баллды құрайды. 
Сонымен  қатар  біздің  мамандықтың  ерекшелігіне  байланысты  емтиханды  тексеруде 
альтернативті  оқытушылар  комисссиясының  құрамына  тәжірибеден  қызметкерлерді  қосу 
қажеттілігі бар.  
Елбасымыз  Н.Ә.  Назарбаев  жолдауында  айтқандай: «Болашақта  өркениетті  дамыған 
елдердің  қатарына  ену  үшін  заман  талабына  сай  білім  қажет.  Қазақстанды  дамыған 50 елдің 
қатарына  жеткізетін,  терезесін  тең  ететін – білім».  Сондықтан,  қазіргі  даму  кезеңі  білім  беру 
жүйесінің  алдында  оқыту  үрдісінің  технологияландыру  мәселесін  қойып  отыр.  Оқытудың 
әртүрлі  технологиялары  сарапталып,  жаңашыл  педагогтардың  іс – тәжірибесі  зерттеліп,  оқу 
орындары өміріне енуде. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Губайдуллина Г. Н. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» - Алматы, 2011ж.-328 б. 
2. Мұханбетжанова Ә.  «Педагогиканы оқыту әдістемесі» - Алматы, 2011ж-356 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223 
 
ЕКІНШІ СЕКЦИЯ 
ВТОРАЯ СЕКЦИЯ 
 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ: ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 
 
ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
 
 
 
Almabayeva G.B., Hudaiberdina D.A 
 
THE INTERNET AS A RESOURCE FOR ENGLISH TEACHING MATERIALS 
 
The internet provides very useful resources of authentic teaching materials for EFL teachers. It 
is well known that our new life is highly affected by the era of information technology, and technology 
plays an important role in today’s human society development. Based on this fact, it is indispensable 
to take advantage of the modern technological facilities in aiding the task of English language 
education. Students trying to learn English as a second language need further language support. They 
need to practice in hearing language, reading language, speaking language, and writing language in 
order to develop their experience and skills (Ybarra & Green, 2003). For doing such tasks, they are in 
need of using various tools which can help them learn the language easily and effectively. The term 
New Technology includes communication techniques for language teaching in which the personal 
computer plays a central role (Davies & Hewer, 2012). There are, however, other technological tools 
that can be utilized in language learning besides computers. Each technological tool has its specific 
benefits and application with one of the four language parts (speaking, listening, reading, and writing). 
The effect of technology has become huge in teaching and learning the language in addition to the 
instructor's role. In other words, the role of the instructor together with the role of the technology can 
lead to advanced learning results (Sharma, 2009). 
The World Wide Web has a lot to offer for language teachers. Firstly, teachers can subscribe to 
mailing lists related to teaching English as a second language (TESL) or teaching English as a foreign 
language (TEFL), and can communicate with colleagues and professionals to discuss methodological 
issues. The Internet is an excellent ground to share practical ideas with other language teachers. 
Secondly, the Internet is a store of information about latest inventions and teaching materials. Tutors 
can read electronic journals and newsletters with the help of the Internet. Furthermore, there are a 
growing number of materials on the Web especially designed for English language lessons. The World 
Wide Web makes it easier to find alternative texts and activities that coursebooks cannot provide. 
Moreover, teachers can find authentic texts and ready-made exercises that can be used with great 
success in the language classroom. 
However, finding useful information on the Web requires experiment and decision making. The 
variety of resources is so great that deciding how to use them is a challenge in itself. It is important to 
investigate Internet materials as critically as materials from any other source would be looked at, and 
where necessary they should be adapted to suit the instructor’s situation. As Carrier states, every 
computer-mediated task can be tailored to meet the teacher’s methodological goals. He underlines that 
any technological application is characterised by the teacher’s methodological design (1997).  
Educational centres help teachers to access appropriate material. The primary goal of these 
centres is to improve instruction, so they provide a vast database of educational research and articles 
on topics related to teaching, learning and educational management. Additionally, there are special 
sites dedicated to different fields of studying, such as linguistics, literature or teaching English as a 
second or foreign language (ESL or EFL).  
Unfortunately, it is sometimes impossible to establish an Internet-connection in the language 
class. An easy solution to the problem of limited access is printing materials from the Internet and 
giving them to students. The World Wide Web offers a rich variety of photocopiable sheets that 
students can do offline. In addition, some online sites can be also operated offline after they have been 
once loaded. Examples for this can be found further in the article.  
BusyTeacher is an extensive repository of affordable e-books, downloadable classroom posters, 
informative education articles for ESL/EFL teachers and over 10,000 free printable worksheets in 
dozens of categories. You can find innovative methods for coaching grammar and punctuation, new 

224 
 
teaching ideas, timely lessons specific to the season and more. Free online tools at BusyTeacher 
include applications for creating word search, jumble and letter tile puzzles as well as a daily warmer 
that you can slip into your curriculum or use as inspiration for fun exercises of your own. 
TEFLnet is a free and independent site for Teachers of English as a Foreign Language, with 
TEFL pages that include ESL lesson plans, worksheets, TEFL courses and tips, ESL jobs and FAQs, 
articles, TEFL forums and more. TEFLnet presents its materials mainly in British English, but 
nevertheless offers a broad spectrum of resources for ESL/EFL teachers in the U.S. and 
internationally. Features include a worksheet generator, downloadable lesson plans, a discussion board 
for teachers, basic information about TEFL qualifications and a job board for aspiring ESL/EFL 
professionals worldwide.  
Listening, as we know, is the skill of understanding spoken language. Listening practice in 
English is also very important because foreign learners of English living and learning English in non-
English-speaking countries have limited opportunities for regular long-term oral communication in 
English with native speakers of English on a variety of topics and issues using comprehensive content 
and extensive vocabulary.  
English Listening Lesson Library Online (ELLLO) is a collection of over 1,000 listening 
activities that students can view free via the internet. Most listening activites come with a 
downloadable MP3 audio file, transcipt and interactive quiz. ELLLO offers a variety of listening 
activities that each target a specific listening skill, need or interest. ELLLO recruits speakers from 
more than 60 countries, helping you introduce your students to a variety of different English accents. 
On average there are at least five new listening activities each week. Activities are numbered for easy 
reference. Currently, the listening activities include interviews, newscasts, surveys (Mixer), songs, 
presentations (Talking Points), and listening games. 
Songs have become an integral part of our language experience, and if used in coordination with 
a language lesson they can be of great value. Fortunately, with the expanding prevalence of the 
Internet and specifically the World Wide Web into both the classrooms and lives of students, access to 
music and lyrics has been made easier. Saricoban and Metin (2000) have found that songs can develop 
the four skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Eken (1996, p.46) states that songs can 
be used: 
- To present a topic, a language point, lexis, etc. 
- To practice a language point, lexis, etc. 
- To focus on common learner errors in a more direct way 
- To encourage extensive and intensive listening 
- To stimulate discussion of attitudes and feelings 
- To encourage creativity and use of imagination 
- To provide a relaxed classroom atmosphere 
- To bring variety and fun to learning 
Lo and Li (1998) offer similar suggestions, writing that songs provide a break from classroom 
routine, and that learning English through songs develops a non-threatening classroom atmosphere in 
which the four language skills can be enhanced.  
Tefltunes is a new website offering song based lesson plans for for EFL/ESL teachers. Tefltunes 
uses the principle that music is a great teaching tool and memory aid educators in the ESL/EFL field 
instruct students on English grammar and topical vocabulary at multiple skill levels. The full site 
operates on a subscription basis, but a handful of lessons are available for free so you can test out the 
concept as a part of your method. Songs can help relax the classroom atmosphere, introduce students 
to colloquial English and provide an authentic cultural dimension to your lessons. If you’ve ever had 
lyrics stuck in your head, you’ll understand how this approach works. 
The internet is a fantastic tool for teachers. It's not the answer to simple teaching or learning, but 
it is an incredibly motivating resource for both teachers and learners. You can find materials for use in 
traditional classes, you can access message boards and discussion groups for your own interest, 
development and to get ideas and activities for lessons, you can use it as a communication tool which 
allows your students to interact with people around the world in English and you can use it as the basis 
of lessons with students accessing the internet live during lessons. It's not always easy to use and it 
does have its problems but it's a motivating and engaging resource for both students and the teachers. 
Here are some top tips for teachers using the internet. 
- Don't be afraid of the technology, it's not difficult to learn to use. 
- Learn how to search effectively and evaluate the materials you find 

225 
 
- Prepare internet lessons and materials carefully, remember to have alternative material ready 
in case of technological or other problems 
- Before using the internet in class, check any sites that you will be asking the students to use. 
- During the lesson, monitor the students carefully 
- Finally - have fun and be creative! 
 
References 
Ybarra, R., & Green T. (2003). Using technology to help ESL/EFL students develop language skills. The 
Internet TESL Journal, 9(3). Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Ybarra-Technology.html  
Davies, G., & Hewer, S. (2012). Introduction to new technologies and how they can contribute to 
language learning and teaching. Module 1.1 in Davies G. (ed.), Information and Communications Technology 
for Language Teachers (ICT4LT), Slough, Thames Valley University [Online]. Retrieved from 
http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-1.htm  
Sharma, P. (2009, April 8). Controversies in using technology in language teaching. Retrieved from 
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/controversies-using-technology-language-teaching  
Rost, M. (2000) Listening in the Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages 
(Nunan & Carter eds., 2001): CUP.  
Lo, R. & Li, H.C. (1998). Songs enhance learner involvement. English Teaching Forum, 36, 8-11, 21. 
Cullen, B. (November 1999). Song Dictation. The Internet TESL Journal. 
Saricoban, A. & Metin, E. (October 2000). Songs, Verse and Games for Teaching Grammar. The Internet 
TESL Journal. 
WEBSITES 
http://busyteacher.org/ 
http://www.elllo.org/english/home.htm 
http://www.tefl.net 
http://www.tefltunes.com 
http://learnenglish.britishcouncil.org 
 
 
 
Ashimkhahova S., Almanova B. 
 
TRANSLATION TEACHING METHODOLOGY IN 21ST CENTURY 
 
Translation is a peculiar type of communication – interlingual communication.  
The goal of translation is to transform a text in the Source Language into a text in the Target 
Language. This means that the message produced by the translator should call forth a reaction from 
the TL receptor similar to that called forth by the original message from the SL receptor. The content, 
that is, the referential meaning of the message with all its implications and the form of the message 
with all its emotive and stylistic connotations must be reproduced as fully as possible in the translation 
as they are to evoke a similar response. While the content remains relatively intact, the form, that is, 
the linguistic signs of the original, may be substituted or replaced by other signs of the TL because of 
structural differences at all levels. Such substitutions are justified; they are functional and aim at 
achieving equivalence.  
Equivalent texts in the two languages are not necessarily made up of semantically identical 
signs and grammatical structures and equivalence should not be confused with identity. 
Each pedagogic approach is described succinctly so you can quickly understand how the 
technique might be relevant to your teaching. Written by fellow educators, these descriptions include 
tips for effectively using each technique, related research on their impacts on learning, as well as a set 
of example activities. Moreover, demand in highly qualified translators has grown immensely for the 
last few decades. 
Translation has a crucial role to play in aiding understanding of an increasingly fragmentary 
world. The translator, as the Irish scholar Michael Cronin has pointed out, is also a traveler, someone 
engaged in a journey from one source to another. The twenty-first century surely promises to be the 
great age of travel, not only across space but also across time [Michael Cronin, 2000]. 
Looking back to the nineteenth-century the legacy has also meant that translation study in 
English has devoted much time to the problem of finding a term to describe translation itself. Some 
scholars, such as Theodore Savory, define translation as an “art”, others, such as Eric Jacobsen, define 
it as a “craft”, whilst others, perhaps more sensibly, borrow from the German and describe it as a 

226 
 
“science”. Horst Frenz even goes so far as to opt for “art” but with qualifications, claiming that 
“translation is neither a creative art nor an imitative art, but stands somewhere between the two” 
[S.Bassnett, 2002; 15]. 
In addition, there are a lot of scholars who made approaches on translation teaching, more 
precisely, in higher educational institutions. They somehow represented models of teaching 
methodology in the translation based disciplines. 
In order to prepare students for a best translator or interpreter in professional purposes, there are 
major obstacles we should cope with. The fundamental base insists on the knowledge of two 
languages, native and foreign. They. At the same. involve their lexicon and vocabulary. It is essential 
to pit into consideration if the native language is obtained in high level so that we make comparatively 
parallel learning within those two languages. 
If it is the English language as a target language and it is Kazakh language as a native one, the 
full system of vocabulary should be placed in our brain resource of knowledge. 
The next step is linked by translation or just interpretation as skill gained by experience and 
practice based on what we learnt in a foreign language. Furthermore, the process of translation is a 
separate unique phenomenon that inquires deepest abilities of contextualizing. Therefore, the focus 
will be on the theoretical background of knowledge and then its perception in practice, which is 
overall stated.   
According to some of the best methodologist in teaching, we can apply to grammar translation 
method. Since, we lead lessons in systematic way of traditional teaching foreign languages.  
The Grammar- translation method 
The grammar translation method is a method of teaching foreign languages derived from the 
classical (sometimes called traditional) method of teaching Greek and Latin. In grammar-translation 
classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between 
the target language and the native language. Advanced students may be required to translate whole 
texts word-for-word. The method has two main goals:  
to enable students to read and translate literature written in the target language 
to further students’ general intellectual development 
There is not usually any listening or speaking practice, and very little attention is placed on 
pronunciation or any communicative aspects of the language. The skill exercised is reading, and then 
only in the context of translation. 
As a consequence, we tend to choose the Russian scholar I.S Alekseeva’s works on translation 
methodology published in recent years. The review of traditional methodologies for teaching 
translation made by Alekseeva comprises 4 methods.  
The first method, the most popular one, is training translation in a specific field (e.g. technical 
translation, legal translation, etc.) [I. Alekseeva, 2000:53-54p].  
The second popular method for teaching translation is text analysis and translation. Text 
analysis is traditionally one of the most significant aspects in training language and translation in 
higher education institutions 
The third method consists in finding all existing translation equivalents. The method is popular 
in contemporary western education systems. The method operates with polysemanticity of vocabulary 
and involves cooperative learning and the basics of text analysis. 
The last method, which has a long history, is comprised of the translation training being 
conducted by an experienced talented translator. The method can be successfully used alone or in 
addition to the first and the second methods and often succeed in teaching.  
Having studied traditional methods of teaching translation and concluded that none of them can 
ensure proper translation training, Alekseeva proposed a complex method. The method is comprised 
of 3 stages: preparatory, basic, and training [the same book: 56p] 
The next methodology of teaching translation applies to translation of specialized texts. L.M 
Alekseeva calls it modern methodology and describes in her article “Methods for teaching specialized 
written translation”. In her opinion, it is a specific branch of translation studies, which challenges 
traditional training methods that treat text as an objective phenomenon and define translation as work 
with signs of an original text. 
The researcher singles out four stages of the translation teaching process. 
The first stage she calls building space for translation. It relates to finding conceptual meaning 
based upon the unity of the old and new knowledge about the text. The second stage is compression of 
special knowledge, whose one form is modeling.  

227 
 
The third stage is interpretation of special meaning. The main aim of this stage is sequential 
interpretation of concept-forming language units.  
The fourth stage consists in identifying theme and rhyme of the text, based on the theory of 
actual division of the sentence and principles of logical narration   [L.M Alekseeva, 2010]. 
In sum, according to the analysis of all existing theories and approaches, the following 
conclusive dimensions can be made in terms of levels. As far we and translation study scholars are 
concerned, the acquiring levels in translation are followings: 
 Pre-translation (foreign language grammar) 
 Translation (in two-way grammar translation method) 
 Post-translation (the whole text translation) 
 Best quality translation (get skilled and practiced) 
 
In order to achieve these levels we will be eventually use a certain system of teaching. That kind 
of system should provide future translators and interpreters with best quality of knowledge and skill. 
Hence, there will be new directions with new functions no doubt if scholars of gifted brain and talent 
establish any kind of approach towards systemized standard curriculum vitae.  
 
References: 
1.  Alekseeva I. Professional Training for Translators: a textbook on interpretation and written translation 
for teachers and translators. - Sankt-Petersburg. 2000 
2.  Bassnett S. Translation Studies. London Routledge. 2002 
3.  Alekseeva L.M. Methodology for Teaching Written Specialized Text Translation, Perm University 
Vestnik. 2010 
4.  Michael Cronin. Across the Lines: travel, language, translation. Cork University Press. 2000 
 
 
 
Aytasheva Z.G., Zhumabayeva B.A., Dzhangalina E.D.,  
Tabatabai L.B., Abdikerim S., Zhussupova A.I., Lebedeva L.P.  
 
CONFERENCING GAMESDAY AS GRADUATE APPRENTICESHIP IN COURSE  
OF SCIENTIFIC REASONING 
 
We are exploring Conferencing Gamesday in frame of the course on Scientific Reasoning at the 
Faculty of Biology and Biotechnology, al-Farabi Kazakh National University, for the second time. 
Last year it was designed as the Graduate Conference with participation of more than 30 young 
researchers presenting their own outputs obtained previously during their bachelor studies. Results of 
this conference including reports, short communications and posters were issued by the lecturer in the 
form of a separate computer disc (50 discs) to be disseminated among the faculty, and incoming 
guests. This year’s conference was proposed to provide an overview of poster presentation skills 
among the graduates of the first year together with their ability to concisely describe both poster and 
experimental designs.  
Conferencing day is pre-planned as the selection of steering committee from among the best 
students (usually 3-5 people), invitation of the faculty (2-3 associate professors or assistant professors,  
usually young instructors acquainted with different biology and biotechnology issues, able to pose 
questions and express their opinions enthusiastically ending each presentation to last no longer than  3-
5 min), compiling the list of presenters and gathering finished posters with permission of the graduates 
PIs. Games day is a great opportunity for young scholars and their teachers (1). Our conference game 
is preceded by a lecture on major rules for poster design  and presentation  during the conference and 
additional information on how to get in touch and keep corresponding with the audience interested in 
one’s poster after the forum.  The ultimate lesson from Games day is that all the participants are 
members of the same team, even when they are seemingly playing against one another, and that 
opportunities to learn and develop a number skills to come in many different forms (1). 
Why is this kind of game activity is meaningful? There are certain advantages such as: 
i, acquiring skills of designing posters, reports and defending experimental results; 
ii, improving the style of preparing a report and submitting a short communication in oral as 
well as written form; 

228 
 
iii, developing lively communication skills with young researchers, their supervisors and 
conference attendees;  
iv, promoting team work skills and conference organizing interactions; 
v, getting “off-road” apprenticeship without involving the stakeholders, real or future 
employers, additional trainings or commercial internships organized by real or future employers out of 
research institutions.  
vi, observing and attending discussions and work of the evaluation committee for future 
involvement in editorial, conferencing to interview the investigator’s job.         
However, this form of arranging Conferencing Gamesday has been noticed to conclude also 
inevitable drawbacks, and namely: 
a.  Inability to achieve 100% of involvement; about 17% this year and 43% of the graduates last 
year have taken part in reporting and defending own work; 
b.  Approximately 80% of moderating and questioning is ultimately responsibility of the 
lecturer who seem most interested in graduates performance and complete self-expression;  
c.  Time deficit and thus low quality of some presentations because of the inability of the 
instructors to be present at the Gamesday till the very end. 
d.  Absence of fundraising and related support to reach high standards in gaming, printing, 
employing updated software, etc. 
e.  Insufficient command of English explaining in part item (a) mentioned above.   
This year participants of the Gamesday I and their topics are listed below in the table. 
 
Table 1. Reported posters, related teachers questions and comments (Gamesday 1, November 
25, 2015) 
Presenter and title of the poster 
Questions and comments  
1. Abdikerim, Saltanat. DNA-methyltransferase 
3B.  39179 G > T polymorphism and risk of 
colorectal cancer among the Kazakhstan 
population. 
What are the risk factors of colorectal cancer? It 
was advised to bring this research into more 
closely coordination with the activities of the 
Faculty of Medicine recently organized at KazNU 
(Dr. Z.G. Aytasheva)   
2. Adyrbekova, Kamila. Caryological data on 
Neogobius melanostomus affinis (Eichwald, 
1831) inhabiting on the Caspian Sea shore, Aktau 
What is the reason for chromosome 
polyploidization observed in round-goby? Were 
Robertsonian translocations detected 
experimentally? (Dr. M.A. Suvorova ) Have 
similar studies been carried out for other 
geographically isolated populations of the round-
goby? (Dr. Z.G. Aytasheva)  
3. Baimenov, Medeu. P3-27 growth regulating 
and protective activity of extracellular 
polysaccharides from wheat cell culture 
Questions have concerned mainly the mechanism 
leading to the isolation of extracellular 
polysaccharides and the costs of this 
biotechnology process (Dr. Z.G. Aytasheva) as 
well as 2% sucrose control: why the effect in 
corresponding curve appeared to be lower than in 
other curves? (Dr. M.A. Suvorova )  
4. Bissenova, Ulzhan. Determination of growth 
parameters in strains of submerged culture 
How the strain was separated from other strains 
during the experiment? (Dr. A.K. Ernazarova)  
What is shown in your second figure (Dr. Z.G. 
Aytasheva)  
P.S. All the figures were not clearly visible  
5. Dzhumakhanova, Gaukhar. Histological study 
on gills and liver isolated from fishes of the 
Alakol lake network  
Did you fulfill this experimental work yourself? 
Why did you choose namely that fish species? 
What was meant under a complex of the Alakol 
Lake Basin? 
6. Faizrakhman, Kymbat. Role of 
 
microorganisms in ores transformation of the 
Akbakay gold mine 
What type of strains did you use for the 
comparison with Acidithiobacillus ferrooxidans
What strain served as a reference bacterium? (Dr. 
Z.G. Aytasheva)  

229 
 
Dr. M.A. Suvorova's comments: - You should not 
have to read the sheet of information during your 
report trying just to explain everything in your 
own words. While tackling the results obtained 
the audience had to watch and interpret the curves 
themselves.  
7. Kirgizbayeva, Aigerim. Use of comet assay for 
determining organ specificity to mutagenic effect 
of fipronil 
Why did you choose for your study visceral 
organs? What is the difference between visceral 
and non-visceral organs? How were the mice 
injected with fipronil? Please, describe full 
injection schedule in detail (Dr. Z.G. Aytasheva). 
 
8. Nurakhmet, Fariza. Comparative investigation 
on hematological indicators of the Almaty city 
residents 
Why did you decide to make such conclusions? 
(Dr. A.K. Ernazarova)  
9. Yessentayeva, Kuralay. Estimation of excreted 
chemical toxicity in food products 
Why you have chosen just sheep`s and cow`s 
meat? And there were also some questions about 
abbreviation of DDA, chromatography`s table 
(Dr. Z.G. Aytasheva)  
The advantage was that speaker could speak 
easily.    
 
Many of today’s prestigious and well-paid jobs do not take in consideration a university degree, 
but obviously demand specific skills, as well as general workplace or conference organizing skills: the 
ability to communicate well, to collaborate, to quickly problem-solve, and adapt to continuous 
alterations (2). One of the best ways to get these skills is through apprenticeship training. But at least 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет