Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


  Туребеков Б.А……………………………………………………………Pdf көрінісі
бет80/80
Дата22.12.2016
өлшемі5,96 Mb.
#125
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80

479 

Туребеков Б.А…………………………………………………………….......................     

Жас ұрпақты тҽрбиелеуде ұлттық спорттың атқаратын ролі мен  міндеттері 482 

Тҧрсынбекова Ж. Ә……………………………………………………..........................    

Бастауыш сынып оқушыларына тҽрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі  

мақсаттары 

486 

Файзиев Н.С., Бишанов М.Б…………………………………………..........................    489 


776 

 

Мектептерде білім беру мен болашақ қоғам адамдарын даярлаудағы бейнелеу  ҿнерінің ролі 

Файзиев Н.С., Сазов С.С., Болысбаев Д.С……………………………......................    

Бейнелеу ҿнерін педагогикалық-психологиялық тұрғыда оқыту маңызы 493 

Файзиев Н.С…………………………………………………………..............................    

Қазақтың ұлттық кҽсіби бейнелеу ҿнерінің дамуындағы сыни кҿзқарастардың  

маңызы 

496 

Хазиахмадова Ф.Г………………………………………………………………………   

Использование арт-терапии в коррекционно-образовательном процессе со  

школьниками 

501 

Шаманбетова Н. Қ., Ӛтегенова О.К……………………………………......................    

Интербелсенді ҽдістерді математиканы оқыту ҽдістемесі пҽнінде қолдану жолдар 504 

Жаратылыстану ғылымдар секциясы 

 

Абилкаиров С.И., Аралбаев А.Н., Қайынбаева А.К., Утегалиев Р.С.,     Турмухамбетов В.К., Мурзахметова М.К....................................................................    

Антиоксидные и мембраностабилизирующие свойства фитопрепаратов из  

растительного сырья Казакстана 

 

508 

Адиева  А.Ж……………………………………………...................................................    

Ҿлшемдік талдау - моделдерді зерттеу ҽдісі ретінде 513 

Акимишев Г.П., Рустамов Б.К., Сарайбаев М.Ш......................................................    

Эвристический алгоритм для анализа и распознования патологоанатомических       

изоброжений 

517 

Абиров А.Қ., Айғабыл М.А............................................................................................   

Екі жҽне үшінші ретті каммунативті материалдар алгебрасының құрылымы 522 

Абиров А.Қ., Ибрашева Д.Х...........................................................................................   

Бикватерниондар алгебрасының физикалық қолданулары 526 

Абдиева Г.Б., Мавланов Т., Жанабаев Ж.Д................................................................   

Поперечные колебания полотна ткани при движении по роликам 531 

Абиров А.Қ., Сайдолқызы Ж…………………………….............................................    

Екінші ретті арифметикалық прогрессиялар құрылымы 533 

Абиров А.Қ., Абирова К.Қ., Ахмурзина Т.Н…………...............................................    

Олимпиадалық  теңсіздіктерді  дҽлелдеуде  бірдей  реттелген  теңсіздіктердің 

қолданылуы 

538 

Алипбаев Т.Н....................................................................................................................    

Автоколебания к времени легированном селеном 541 

Анарбаев Ж.О., Бакиров Г.А.........................................................................................    

К вопросу моделирование социальной мобильности  543 

Биғараев О., Тағаев А., Дошманов Е….. ……………................................................    

Топырақтың агрофизикалық қасиетін оңтайландыру жолдары 548 

Жолдасов С.А……………………....................................................................................    

Динамическое напряженно-деформированное состояние, устойчивость 

плоских и пространственных механизмов с силами трения 

551 

Жасузакова М ..................................................................................................................    

База знание инфологической модели стратегического управления 556 

Келдибеков С.Е., Абдуова С.Ж………………………………………………………..     

«Кҿксарай» су реттегіші ҿсімдіктерінің балық шаруашылықындағы маңызы. 561 

Конусов Б.Р........................................................................................................................   

Тұрмыста қолданылатын энергия үнемдеуші технологияларды автоматтандыру 566 

Кукиев Д.С., Жуманова Р., Рустамов Е.Н...................................................................    

К вопросу пространственного моделирования психики человека  571 

Кошқаров Р.А., Кошқарова Б.Р., Мурзабекова М.....................................................   

Оңтүстік Қазақстанның мақта алқаптарында трихограмманы тиімді пайдалану 577 

777 

 

Мавлянов Т., Дремова Н.В., Абдиева Г.Б., Жанабаев Ж.Д......................................   

Практическое моделирование динамических систем с гипкими нитями 

580 

Мардонов Б., Лугачев А.Е., Гуляев Р.А., Жанабаев Ж.Д.........................................    

Моделирование процесса увлажнения движущегося слоя волокнистой  массы 584 

Мардонов Б.М., Лугачев А.Е., Кушакеев Б.Я., Сулайманов Р.Ш..........................    

Исследование движение семян в зоне между наклонными дисками и пильным 

цилиндром в процессе линтерования 

587 

Мырзабек Л.Ә...................................................................................................................  

Жас  футболшыларды тактикалық ойлауға оқыту, үйрету процесінің   мазмұны 590 

Муталиев Б........................................................................................................................  

Спортшының дене қабілетінің даярлығы 595 

Мавлянов Т., Абдиева Г.Б., Жанабаев Ж.Д., Китайбеков Е....................................  

Математическое моделирование процесса деформирования гибких   нитей и       

стражей в кинематических парах 

600 

Ӛрісбаев Е.Б………..........................................................................................................  

Қазақстандағы қазақ күресінің даму кезеңдері 603 

Рустамов Н.Т., Жасузакова М....................................................................................... 

Создания базы знаний в организационных системах 605 

Рустамов Ю.К., Анарбаев Ж., Бакиров Г.А................................................................   

Стратификационных подход к оценке порождения феномение «терроризм» 610 

Рустамов Н.Т., Молдабекова А.М.................................................................................   

К вопросу анализа биометрической идентификации верификации 615 

Рустамов Н.Т., Қасымбеков Ж., Акимишев Г.П………………………....................   

Спортивная синестезия и формирования сознание спортсменов 619 

Сейдинов Ш.М., Ердалимов Е.С…...............................................................................   

Аутодонорство у детей при кардиохирургической патологии                                                                                     624 

Сейдинов Ш.М., Жунисов Б. К., Тулежанов Н.К...…………....................................   

Вопросы оптимизации лечения гнойно-восполительных заболевании мягких    

тканей 

627 

Салихова Г.К., Асилбаева А.П.......................................................................................  

Создания мобильной  ГИС для административного контроля 630 

Савичева С.В.,Сманов З.А.,Орахбаев Д.Т...................................................................    

Определение ионов золота сорбционно спектроскопическим методом с 

помощью азореагента метиланабазина –а- азо- в –нафтола 

635 

Ҥмбетаев И., Тағаев А., Хантураев С...........................................................................  

Сұр топырақты зиянды тұздардан арылту жолдары                                                                                                              638 

Ҥмбетаев И., Махмаджанов С.П., Костаков А., Дошманов Е..................................    

Қазақстанның Оңтүстігінің суармалы жағдайында қауынның жаңа «Қарақай»   

сортын ҿсіріп баптаудың экономикалық тиімділігі 

641 

Ҥмбетаев И., Хантураев С.Ш., Тағаев А.М., Қостақов А.........................................   

Органикалық тыңайтқыштарды ендіру мерзімдері мен мҿлшерлерінің      

топырақтың агрофизикалық қасиетіне ҽсері 

645 

Умбетаев И., Гусейнов И., Махмаджанов С., Золина В…………………................          

Создание высокоурожайных сортов люцерны юга  Казахстана 

648 

Қҧқықтану және Экономикалық ғылымдар секциясы 

Абдірахманов М. А., Тастемір А.Ӛ...............................................................................    

Ҿңірлердің ҽлеуметтік – экономикалық дамуын статистикалық зерттеу Адамбекова М.Т...............................................................................................................    

Агроқұрылымдардың  бҽсекелестікке қабілеттігін арттырудың экономикалық   

негіздері 

 

650 

 

655 


778 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Алиева М.М., Абиева С.Н...............................................................................................    

Қазақстанның агроҿнеркҽсіп  платформасының қалыптасуындағы инновациялық   

бағыт. 660 

Бердибеков Х.....................................................................................................................    

Развитие человеческого капитала в контексте индустриально-инновационной  

стратегией 

665 

Байтілеуов С.С..................................................................................................................    

Қазақстанда білім экономикасының қалыптасу алғышарттары 669 

Бакиров Е. А......................................................................................................................    

Ауылшаруашылығын инновациялық дамытудың экономикалық тиімділігі 677 

Ихласова М.Ж...................................................................................................................    

Сот тҿрелігін жүргізу кезіндегі соттың жҽне судьяның тҽуелсіздігінің   негізгі            

мҽселелері 

683 

Каримова Б.Х ...................................................................................................................   

Психолого-педагогические особенности нравственного воспитания учащихся в   

условиях общеоброзовательных школ при домах милосердия 

686 

Оралова З. М.....................................................................................................................  

Ҿнеркҽсіп тауарлары нарығы маркетингінің теориялық негіздері 691 

Суттибаева А.А.................................................................................................................  

Признаки современного  экстремизма  и  терроризма 694 

Турлыгазиев К.С., Турлыгазиева М.Н........................................................................  

Мемлекеттік қаржылық басқару жүйесіндегі қаржылық бақылау бағыттары 699 

Тҧрынтаев А......................................................................................................................   

Кҿлік құралдарына салынатын салық түсімдерін арттырудың негізгі  бағыттарын    

жетілдіру жолдары 

705 

Торебаева А.С. .................................................................................................................  

Социально - психологические  и  правовые  принципы   

противостояния  экстремизму и терроризму 

709 

Яхияев А.Т., . Кожабеков Е.А........................................................................................  

Экономическая природа методов управление в АПК РК 715 

Яхияев А.Т., . Кожабеков Е.А........................................................................................  

Инновации как основа развития инвестиционной политики в АПК РК 718 

Сериков Б...........................................................................................................................  

Основные направления развития инновации в хлопководстве 721 

779 

 

«Сырдария»  университетінің  15  жылдығына  арналған  «Қазақстан  білім қоғамы  жолында:  білім  жүйесін  жаңғырту  –  білім  қоғамының  басты 

бағыты»  атты  республикалық  ғылыми-практикалық  конференцияның 

материалдары. 

              

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Редакция алқасы 

 

Бас редактор – С.Д. Мамраимов 

Техникалық редактор – А.Т. Хожанова 

Компьютерде теріп беттеген – Л.А. Ташимбетова 

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет