Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасыPdf көрінісі
бет15/17
Дата22.12.2016
өлшемі1,24 Mb.
#56
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Мəснауи
150. Кел, ей, сақы, кетүргіл жамы Жəмні, 
Кішінің көңлідін май йуур ғамны.
151. Кім ашты көкка аһым ихтирақы, 
Күйүрді көңлүмі ділбар фирақы.
1
 Марха6а — рақым ету.

240
241
152. Сабұрдын йахшы йоқтұр пиша қылсам, 
Бұ йолда йоқ сабр андыша қылсам.
Үчүнчі намасын айтұр
153. Айа хұршид тек ‘алам чырагы, 
Мүнəууар чеһраңыз фирдаус бағы.
154. Қамұқ, көрклүклар үзре падишасын, 
Мəсіх анфаслық Йүсүф лықасын.
155. Ачылса ла’лыңыз шəкар сачылұр, 
Көрүб гүл ғұнчаның ағзы ачылұр.
156. Бойұң тек сəру йоқ бустан ічінда, 
Йүзүң нұрыдын ай нұқсан ічінда.
147 Жүремін кездессем деп əрдайым талаппен, 
Түн ұзақ болса да, артынан таң атқан.
148. Мақсаттың табылғай жолында бəрі, 
Бақытты қылса Хорезмиді жары.
149. Ұйқыдағы бақытым енді қанша жатар? —
— Сенімен бір жолықсам, күншығыстан 
таңы атар!
Мəснауи
150. Кел, ей, сақы, келтір Жəмшид ыдысын, 
Шарап жуар көңілімнің қайғысын.
151. Аһ ұрғанда жүрегім жалын атар көкке, 
Сүйгенімнен айрылу күйдіреді өртке.
152. Сабырдан жақсысы жоқ ойлап тұрсам, 
Бірақ менде сабыр жоқ аңдап тұрсам.
Үшінші нама
153. О, күн секілді əлем шырағы, 
Нұр шашқан жүзіңіз — жұмақ бағы!
154. Барлық əсемдік əлемінің құдайысың, 
Мəсіх лепті, Жүсіп сынды шырайлысың.
155. Ашылса ерніңіз, шекер шашылар, 
Сені көріп, гүл түйнегі ашылар.
156. Сен сияқты қайың жоқ бақ ішінде, 
Қалады нұрыңнан күңгірт жүзді пішінде.
157. Жаһан болды жамалыңдын мұнаууар, 
Зеһі хұсн уа жамал аллаһү əкбар.
158. Қылұр зұлфұң қамұқ ‘аламны шайда, 
Болұр жаду көзүңдін фитна пайда.
159. Йарар мьң жан бір əшкалың фидасы, 
Көзүм мардумы халыңның фидасы.
160. Сені көрган өзімдін йат болұр, 
Рухыңны көрса мың шаһ мат болұр.
161. Екі зұлфұң көңүлларны(ң) панасы, 
Ешікің топрағы жан-сəждегаһы.
162. Рақыбың дүр тікан, сіз таза гүлсіз, 
Чечак чымган ара болмас тікансыз.

242
243
163. Шэкардын татлы сөзлі ділрубасың,
1
 
Дарига кім чечак тек би офасын.
164. Сенің йадың қылұрмын көп ғазалда, 
Кім ердім анұңа ‘ашшық азалда.
165. Меңа хаддын ашұрма бұ жафаны, 
Кбзүңдін салма бұ мүскін кəданы.
166. Ешіткіл бұ ғазалда ішларыдын, 
Мұхаммад Хожабек аймышларыдын.
Ғазал
167. Жаһанда сен тек ей жанан йоқ, ей жан, 
Сенің дəрдіңга һеч дарман йоқ, ей жан.
157. Жаһан сенің жамалыңнан нұрланса, 
Неткен көрік, неткен шырай, о алла!
158. Бұрымдарыңды көргенде барлық ғалам таң қалар.
Сиқырлы көзқарасың кісінің есін алар.
159. Мың жан сенің сымбатыңның пидасы, 
Көзімнің қарашығы — бір қалыңның пидасы.
160. Сені көрген өз-өзіне жат болар, 
Рухыңды көрсе, мың шаһ да мат болар.
161. Қос бұрымың — көңілімнің панасы, 
Есігіңнің топырағы — жан садағасы.
162. Күндестерің — тікен, сіз — таза гүлсіз, 
Шешек те болмас бірақ тікенексіз.
1
 Ділрубасың — сұлусың, арусың.
163. Шекерден сөзі тəтті ділрубасың, 
Дариға, сол шешектей
1
 бей опасың.
164. Сені еске алармын көп ғазалда, 
Мен өзіңе ғашық едім қашан да.
165. Маған шектен асырма көрсетер жүрек жапасын, 
Көзіңнен сырт қалдырма бұл мүскіннің қапасын.
166. Мұхаммед Хожабектің істері мен айтқандары
 хақында, 
Бастайын ғазал, ал тыңда.
Ғазал
167. Жаһанда сендей сұлу жан жоқ, ей, жан, 
Сенің дертіңе еш дəрмен жоқ, ей жан.
168. Аның дек йерга қол сұнды елік кім, 
Йырақтың бақмаға імкан йоқ, ей жан.
169. Бүгін мың жан біле кім ки көңүлні, 
Сеңа бермас тəнінда жан йоқ, ей жан.
170. Йеті ықлым ічінда көркка халы, 
Сенің тек бір тағы сұлтан йоқ, ей (жан).
171. Бізнің мəзһабта ‘ашықларны сізлар, 
Əгар өлгүрсаңыз тауан йоқ, ей жан.
172. Ұнұттұң бұ Мұхаммад Хожаны аһ, 
Бізің текларға анда сан йоқ, ей жан.
1
 Шешек — гүл.

244
245
173. Сені жанымдың артұқрақ сүйірмін, 
 Бұ сөзда, хақ білүр йалған йоқ, ей жан.
174. Сенің ‘ыжқыңда сайрарға Хоразми, 
Бүгін ‘аламда бір бустан йоқ, ей жан.
Мəснауи
175. Кел, ей гүлчеһра сақы, май кетүргіл, 
Мені хайрат мақамынға йетүргіл
176. Хабибім нақшыдын мағны болайын, 
Тахаййұрда өзүмдін құртұлайын.
177. Сабырдын йахшы йықтұр пиша қылсам, 
Бұ йолда йоқ сабр андыша қылсам.
168. Өзімнен биікке қол создым, ей, жан, 
Жырақтан бағуға шамам жоқ ей, жан.
169. Бүгін мың жаны бар адам да көңілін 
Сізге бұрмаса, оның тəнінде жан жоқ, ей, жан.
170. Жеті ықлым ішінде көріктісі, 
Сендей енді сұлтан жоқ, ей, жан.
171. Біздің салтта ғашықтарды сіздер, 
Егер өлтірсеңіздер де жаза жоқ, ей, жан.
172. Ұмыттың ба Мұхаммед Хожаны аһ, 
Сіздейлердің қасында бізге сан жоқ, ей, жан.
173. Сені өз жанымнан артығырақ сүйемін, 
Бұл сөзде хақ білер, жалған жоқ, ей жан.
174. Хорезми саған ғашықтығын сайрарға, 
Бүгін ғаламда бір бақ жоқ, ей, жан.
Мəснауи
175. Кел, ей, гүл жүзді сақы, шараптан əкел, 
Мені қайраттандыр, көңілді көтер.
175. Сүйіктімнің əніне мағына болайын, 
 Оның жолына өзім де құрбан болайын.
Сабырдан жақсысы жоқ ойлап тұрсам, 
Бірақ менде сабыр жоқ аңдап тұрсам.
Төртүнчі намасын айтұр
1
178. Кожайи эй шэх-е хубан-е ‘алэм? 
Хəва хах-е то мəхбубан-е ‘алəм.
179. Бе пиш-е нəхл-е қаддəт сəрв кутах, 
Зе хак-е па-йе то хоршид хəм мах.
180. Герефтэ хосн-е руйəт қаф та қаф, 
Рохəт голгун о роушəн чун мəй-е саф.
181. Зе сомболзар-е золфəт хун шодə мошк, 
Лəби гол ғончə пиш-е лə’л-е то хошк.
182. Бе нəзд-е ‘арезат гол қəтрə-йе аб, 
Жəхан хэмчун шəб о ру-йе то мəхтаб.
183. Зе қəддəт сəрв лəрзан хəмчо бидэст, 
Бəнагушəт чо голбəрг-е сəпидəст.
184. Бəнагуш-е то аб о дорр-е табан, 
Герефтə əхтəр-е мəх ра герибан.
1
 Бұл нама парсыша жазылған.

246
247
185. Жəбинəт руз-е роушəн каколəт шəб, 
Зе хоршидəт бə ру офтадə ғəбгəб.
186. Лəби хəндан бе буйəт сəбзə-йе ноу, 
Шодə қорс-е хор эз ру-йе то жоужоу.
187. Хезыр бəр йад-е лə’лəт мидехəд жан, 
Зе лə’лəт хак бəр сəр аб-е хəйван.
188. Гəхи мəстəст чəшмəт гах мəхмур, 
Зе чəшм-е хуб-е мəстəст чəшм-е бəд дур, 
Төртінші нама
178. Қайдасың сен, о сұлулық əлемінің патшасы? 
Сені ғана қалайды ғашықтардың баршасы.
179. Қайың дағы аласа сендей пальма жанында, 
Күн мен ай жаралған аяғың басқан шаңынан.
180. Сұлулығың бар əлемді жаулаған, 
Əсемдігі жүзіңнің — мөлдір шарап аумаған.
181. Сенің сүмбіл шашыңнан қан қызынып тасиды, 
Ерніңнен қызғанып гүл қауызы жасиды.
182. Сен тұрғанда раушан гүлі бір тамшыға ұқсайды, 
Түн боп əлем, жүзің сенің жарық айға ұқсайды.
183. Қайың-дағы қарайды қызғанып əсем тұлғаңа, 
Құлағыңа сай келер ақ шешекті гүл ғана.
184. Сенің жүзің жарқыраған түнгі айдай, 
Құлағыңда інжуің — қоршап алған жұлдыздай.
185. Жарық күндей ажарың, қара түндей бұрымың, 
Көз тайдырған иегің еске салар күн нұрын.
186. Сенің күлген ерніңнен жас шалғынның хош иісі
 бұрқырар, 
Сенің қарсы алдыңда керексіз боп күн тұрар.
187. Ерніңді ойлап рухынан айрылар Хызырыңның өзі де, 
Қызғанады ерніңді тірі судың көзі де.
188. Сенің көзің бұлдырап, қарағанды етер мас, 
Жанды арбар көзіңе жалған көздер жоламас.
189. Дэхан-е тəнг-е то чун дидэ-йе мүр, 
Зе нур-е ру-йе то бина шэвəд кур.
190. Мийан-е назəкəт бəс напэдидəст, 
Кэмəр бəр сайə-йе мури ке дидэст.
191. Бе пиш-е ру-йе хубəт мэх кəбудэст, 
Қэдəт ра шах-е туба дəр сожудəст.
192. Нэдари чун мəх сəййарэ манəнд, 
 Мəх-е голруйи о шəм’и шэкəр хəнд.
193. Жехани дел бесоудайэт сепəрдэ, 
Бе бу-йе сиб-е симиини то мордэ.
194. Тора халист хош бэр тəрф-е рохсар, 
Чо зəнги бəччəйи дэр сахн-е голзар.
195. Нəмийайəд тора тир о кəмəн кар, 
То ба ин ғəмзə-йе хунхар богзар.
196. Бехуби əбруйэт эй қоррəтол-’əйн, 
Рэсəд сəд афэрин эз қаб-е қоусэйн.

248
249
197. Мэбада эз жэмалэт дидə хали, 
Ке солтани вə орду-йе жəмали.
198. ІҮҮəра ан са ‘ед-е симин-е то кошт, 
Херəд ра бэр лэб əз ‘ешқ-е то əнгошт.
199. Нəдарəд бағ-е ‘омри чун то голбон, 
Зе сəр та пай хуби та бенахон.
189. Сенің титтей ауызың құмырсқаның көзіндей, 
Ал жүзіңнен көз қарығып, болады жан су 
соқырдың өзіндей.
190. Көрінбейтін тым нəзік сенің белің десем мен, 
Құмырсқаның көлеңкесіндегі көрінбейтін беліндей.
191. Сұлулығың алдында күңгірт тартар айдындағы
 ажары, 
Бас иеді тұлғаңа жұмақтың да ағашы.
192. Айдай саған жарық жоқ тең келетін жырақта, 
Албыраған ай да, күлімдеген балауызды шырақ та.
193. Жаулап алдың бар ғаламның жүрегін, 
Күміс кеудеңнің хош иісіне тұншығарымды білемін.
194. Меңің сенің бетіңдегі сиқырлы, 
Баласындай зəңгінің гүл ішінде сүйкімді.
195. Керегі жоқ саған садақ, жебенің, 
Қылығыңмен өзіңнің өлтіресің, жеңесің.
196. Шаттық толы жанарыңа, сұлу біткен қастарыңа, 
Таң-тамаша қалады аспаның да.
197. Қараған жан көз алмайды сенің сұлу бейнеңнен, 
Бар əлемнен əсемсің мына сұлтан бейнеңмен.
198. Қолың сенің күмістей, көзімді жеп солдырды, 
Сұлулығың сұмдығы ақылымды көндірді.
199.Ғұмыр бағындағы шоқ гүл де тең келмейді, — 
 саған бір, 
Бастан-аяқ жаратқандай ғажап бір.
200. Бе руйəт хорда əм рах-е дел əфруз, 
Хоша рах о хоша руй о хоша руз.
201. ‘Енан-е жан-е мəн дəр дəст-е мехрəст, 
То хоршиди во əсби то сепəхрəст.
202. Дели шахан то бəр фетрак дари, 
Кожа пəрва-йе ин ғəмнак дари.
203. Мэра йэк қəсд-е жани миконəд дел, 
Бе пиран сəр жзвани миконэд дел.
204. Нэхахəм би то жан-е момтəхан ра, 
Ке би жан е’тебари нист тəн ра.
205. Чо морги мандэ эм дэр қəйд-е қами, 
Дəмағəм сухт эз соуда-йе хами.
206. Бе Хорəзми кожа вəслəт рəсəд ах? 
Қожа мехман-е дэрвиши шəвəд шах?
207. То чун дəриа-йе паки вə мəн-е хак, 
Че несбəт хак ра ба гоухəр-е пак.
208. Вəли та жан бовəд дəр жост-о жуйəм, 
Зəбан та хəст мəн дəр гофт-о-гуйəм, 
209. Мəн о ‘ешқи то вə ин шур-о мəсти, 
Нейи əз дəл бирун хəр жа ке хəсти.

250
251
210. Хəйалəт та сəхəр ба мəн хəми гофт, 
Шəби əлхəқ че хош роушəн хами гофт.
211. Қəдəм дəр нех ке дəр ‘ешқ-е мəжази, 
Бе мəқсуди рəси гəр пакбази.
200. Жүрегімді жандырды ерніңнің шарпып өрт демі, 
Бүгін қандай тамаша, шараптай жүзіңнің өрнегі.
201. Өмірімнің тізгіні сүйген күнім қолында, 
Ол күн — өзің, көк күмбезі — мінген 
атың жолында.
202. Патшалардың жүрегін еріңе əкеп 
қойғанындай өңгеріп, 
Қиналмайсың бұған сен ешқашан да өзгеріп.
203. Қауіп қылып тұрса да өз жүрегім өзіме, 
Қартаймайтын жас жүректей елестейді көзіме.
204. Сенсіз маған неге керек өмірім, 
Кеудесінде жаны жоқ денедеймін, өлімін.
205. Шыға алмаған торға түскен құстаймын, 
Орындалмас арманымды мұңдаймын.
206. Хорезми саған қосылып, орындалса арманы, 
— Патшаның өзі қонақ боп қайыршыға барғаны.
207. Мен — шаң-тозаң, сен — дария, тап-таза 
боп тұнғанда, 
Шаң мен гауһар тең келмес екеуі қатар тұрғанда.
208. Əзір тірі тұрғанда сені іздеп қам қылам, 
Ақыл-есім барында сені жырлап əн қылам, 
209. Қайда жүргін, мейлі, сен жүрегіме жан құйдың, 
Саған деген махаббатқа елтимін де балқимын.
210. Елес — бейнең таң атқанша сыр бөлісті менімен, 
Түні бойы сөзін айтты ашық-жарқын көңілмен.
211. Қам жасағын мені сүйсең шынымен, 
Мақсатыңа жетесің махаббаттың адамға тəн мұңымен.
Мəснауи
1
212. Əла əй сақи-йе жам-е мə’ани, 
Мəра байəд ке əз мəн варəхəни.
213. Зе харестан бе голзарəм рəсани, 
Бебəзм вəсл-е делдарəм рəсани.
214. До ‘алəм ра бейəк жами форушəм, 
Бе йад-е шəх Мохəммəд хожə нушəм.
215. Сабұрдын йахшы йоқтұр пиша қылсам, 
Бү йолда сабр йоқ андыша қылсам.
Бешінчі намасын айтұр
216. Айа гүлчеһралар мəлік риқабы, 
Қамүк, ‘алам сенің ғамзаң харабы.
217. Лəтафат мүлкінің сахыб қыраны, 
Мууафық сурəтін бірла ма’аны.
218. Хирадны аздұрұр ғамзац хүмары, 
Йаңақларың Халилу-л-ла нары.
1
 Бұл мəснауи парсыша жазылған.

252
253
219. Сенің хүсның қамұқ ‘аламда мəшһүр, 
йүзіндін гызланыб түр хулд ара хұр.
220. Көнұлга жандың артұқрақ кераксын, 
Пəрі уа хұрдын һəм көрклүраксын.
221. Фəрішта көрса болғай сізга майыл, 
Сізің дек кімда бар шэкл уа шамайыл.
Мэснауи
212. Кел, ей, сақы, шарап əкел ақылымды демеген, 
Бір елі алыс кете көрме сен менен.
213. Тікен қайғы арасынан алып кетсін гүлзарға, 
Қуанышпен табыстыр мен аңсаған сол жарға.
214. Айырбастап бір жұтымға мына əлемнің жұмағын, 
Мұхаммед Хожа шаһ үшін сіміремін, жұтамын.
215. Ойлап тұрсам сабырдан жоқ жақыным, 
Бірақ менің бұл жолы жоқ сабырым.
Бесінші нама
216. О, гүл жүзді сұлулардың сұлтаны, 
Барлық əлем — көз қиығыңның құрбаны.
217. Сұлулық сырының сайыпқыраны, 
Сырт сымбатың жаныңа сай мағыналы.
218. Ақылдан аздырар көзіңнің құмары, 
Алқызыл өңге өртенер Алланың дос-жары.
219. Сұлулығың бар ғаламға мəшһүр, 
Жүзіңнен ұялып, жұмаққа тығылар хұр.
220. Жүрегіме жанымнан артық керексің, 
Періден де, хұрдан да көріктірексің.
221. Сіздей жанды періште көрсе қызығар, 
Сымбат пен қайрымдылық сізден басқа кімде бар?
222. Иарар жан десалар йақұтұңызға, 
Тең етман Зуһраны Харұтұңұзға.
223. Мен əсрү би науа, сіз мұхташамсыз, 
Лəтиф уа, назүк уа зиба сəнамсыз.
224. Қылұр өз жаныға қасд өзі байық, 
Кəдайы кім болұр сұлтана ‘ашық.
225. Менің дəрдімға дəрман уəсл ерүр бəс, 
Уəли һəр гез ұлашмас гауһара хас.
226. Саба тек білмес ахыр өз чағыны, 
Басар һəрдам ешікің топрақыны.
227. Күйар көнлүм сабаның ол ішідін, 
Нечүк кім күйса хырманлар йашындын.
228. Күлар Ай хұснұна гүл тек еңіңіз, 
Қарадүр лалə көңлі тек меңініз.
229. Меңа ұжмақ ерүр уəслін, хұзұры, 
Иүзүңдін шұ’ла ұрұр тəңрі нұры.
230. Орамұң итларының иттихады, 
Көңүллар мақсұды, жанлар мұрады.

254
255
231. Чечак дермін йүзүңүзга, қамар һэм, 
Халайық сүйганын халық сүйар һəм.
232. Сеніц ‘ышқың кəмамды бізні тартар, 
Жамалың раунақы ‘аламны өртар.
233. Ошүл күи кім сені халық йаратты, 
Сені ділбар, мені ‘ашық йаратты.
222. Ерніңіз кісіге жан берер, 
Зуһра қалайша сізге тең келер.
223. Мен аса бақытсызбын, сіз бақыттысыз, 
Сүйкімді əрі нəзік, əрі сəнді қалыптысыз.
224. Сіздей сұлтанға ғашық болып, көңілін бұрғаны 
— Сорлы кедейдің өз жанына өзі қастық қылғаны.
225. Сізбенен жолығысу — дертке дəрмен, 
Бірақ тас қашан қосылған гауһармен.
226. Жел өз əлін білмей жөнсіз кетеді, 
Есігіңнің алдына баруға дəті жетеді.
227. Жүрегім күйер желдің қылығын көргенде кей, 
Жасыл түсіп, қырмандар өртенгендей.
228. Ай жүзін күлкі қылар гүл өңіңіз, 
Гүл бетінде қарашықтай меңіңіз.
229. Бір көрінсең болар жұмақ хұзыры, 
Жүзіңнен тараған шұғыла — тəңір нұры.
230. Сенің көшеңнің иттерімен достасу —
Жүректердің мақсаты, небір жандар мұраты.
231. Жүзіңді шешек дермін, ай һэм, 
Халық сүйгенді хақ сүйер һəм.
232. Махаббаттың лебі бізді тартар, 
Көркіңнің шапағы əлемді өртер.
233. Құдай сені жаратқанда — сұлу текті, 
Сені — сүйікті, мені саған ғашық етті.
234. Мена тапқүңда һəр гез болмады сан, 
Кіші ол салтанатны болмас инсан.
235. Аның кім сыдқы болса бізга захыр, 
Аны сіз теклар асрар, болұр ахыр.
236. Неча кім берса чеһраң көзлара нүр, 
Чечак тек болмағыл хұснұңға мағрұр.
237. Сеніц ‘ышқыңда Хоразми йоқалды, 
Уаликин йгр йүзінда аты қалды.
Мəснауи
238. Кел, ей ай йүзлү ділбар, түт бірар қүш, 
Бірақ қүш бірла қылғыл бізні мəдхүш.
239. Болалы ‘иш уа ‘ғишрат пишалардын, 
Қүтүлсын көңлүміз андышалардын.
240. Сабүрдын йахшы йоқтүр пиша қылсам, 
Бұ йолда йоқ сабр андыша қылсам.

256
257
Алтынчы намасын айтұр
241. Айа бойы санаубар, чеһрасы ай, 
Құйаш йацлыр жамалыц ‘алам арай.
242. Хатың тотысы ла’л үзре қонұп бар, 
Беріпдүр пістаға қанд уа шакар бар.
243. Тұрұптұр көзда қаддыныз хийалы, 
Анықдек кім су үзре тал ниһалы.
234. Мені əркез санға алмадың, 
Қанша қызмет қылсам да қасыңда болмадым.
235. Адалдық жеңер ақыр бір күн болар, 
Сіз есіркейтін де күндер туар.
236. Жүзің қанша көздерге құйса да нұр, 
Шешек сынды кеудеңді көтерме құр.
237. Ғашықтықтың жолында Хорезми өзі жоғалар, 
Бірақ оның жер жүзіне аты қайта оралар.
Мəснауи
238. Кел, ей, ай жүзді сұлу, бірер ыдыс ұсын, 
Шарабыңмен мас қыл, бізді түсін.
239. Қуаныш пен рахат содан табылсын, 
Көңліміз қайғы-шерден арылсын.
240. Сабырдан жақсысы жоқ ойлап тұрсам, 
Бірақ менде сабыр жоқ аңдап тұрсам.
Алтыншы нама
241.Ей, қайың тұлғалы, сəулелі ай, 
Күндей көркің əлемге болар арай.
242.Лағыл ернің үстінде қонған түктер, 
Пісте ерінді қылады қант пен шекер.
243. Бейне талдың суға түскен сəулесі, 
Көзімде тұр сұлуымның бейнесі.
244. Сенің чаһраңда, ей фирдаус саруы, 
Еңін қан бірла йу (у) р чымган тазаруы.
245. Йүзүң нұры құйашның нұрын өртар, 
Сақақың шұ’ласы ‘аламны өртар.
246. Отұрсаң олтұрұр фітна, кетар ғам, 
Əгар қопсаң, қыйаматлар қопар һəм.
247. Суман тек аразың гүл дүр тікансыз, 
Меңа дұзах ерүр ұжмақ сенсіз.
248. Йүзүңүзда көрүнү(р) күзгү тек нұр, 
Бойұңұзға лəтафат кисуаты түз.
249. Тішің, ла’лың гауһар жан дүржі ічра, 
Йүзүң, қашың-құйаш, ай бүржы ічра, 
250. Не білүр қадрыңызны текма надан, 
Гөһар қадрыны а’ма білмас, ей жан.
251. Көзүмдің һəр заман йол тек фарауан, 
Уисалың арзұсындын көп ақар қан.
252. Көңүллар аһыдын иймангіл, ей маһ, 
Кім айина тұнар көп қылсалар аһ, 

258
259
253. Жаһан тұтты қара зұлфұң бəласы, 
Күйүрді халқны чеһраң йоласы.
254. Бойұн сұндұм бұ йолда мың бəлага, 
Көңүл пəруана болды ол йолаға.
255. Білүрсіз кім ерүр аййам-и фани, 
Нелүк хаддын ашұрұрсыз жафаны.
244. Сенің қызыл жүзіңде, ей, жұмақ талы, 
Қырғауылдар табанын қан қылады.
245. Жүзіңнің нұры күнді өртер, 
Иегіңнің шұғыласы əлемді өртер.
246. Сен отырсаң, уайымым кетер 
Егер тұрсаң, қиямет бас көтертер!
247. Раушан жүзіңіз — гүл, бейне тікенексіз, 
Мен үшін жұмақ та тозақ сенсіз.
248. Жүзіңізден көрінер айнадай нұр, 
Бойыңызға əсемдік жарасып тұр.
249. Лағыл тісің ауыздағы дүр
1
 ішінде гауһардай, 
Жүзің, қасың — шоқ жұлдыздың арасында 
күн мен ай.
250. Қадіріңізді қайдан білсін көр надан, 
Гауһар қадірін соқыр білмес қорлаған.
251. Сеніменен кездесуге зар болып, 
Ағар жасым көзімнен парлап қан болып.
1
 Дүр — қобдиша.
252. Ұялмасаң аһ ұрғанда жүрегім, 
Ақ жүзіңді тұмандатар лебім.
253. Бұрымдарың жер жаһанды шырмады, 
Жүзің нұры жанды өртеді, тынбады.
254. Мойынсұндым бұл жолда мың бəлеге, 
Көбелектей жалынға түстім мен де.
255. Дүние жалған екенін біле тұра, 
Мені аямай қорлайсыз неге мұнша?
256. Жаһанда салтанат құллар біла хош, 
Чаманның гүллары бұлбұл біла хош.
257. Қачан кім шад есаң ғамгына рахм ет, 
Əгар сұлтан есаң, мүскіна рахм ет.
258. Сенің зұлфұң кəманды бізні тартар, 
Жамалың раунақы ‘аламны өртар.
259. Болұр хаққа зийадат дида нұры, 
Қачан кім болса мен ділбар хұзұры.
260. Сүйүрмін көзні сізні көрмак үчүн, 
Йүрүрмін йерда ізні көрмак үчүн.
261. Кұлұң не қылсұн өз хаддыны тақсыр, 
Көңүл бір, қыбла бір, жанана һəм бір.
262. Мұхаббаттын тұғар мың түрлі əсрар, 
Көңүл əсрарыны жан бірла асрар.
263. Чечак сен, бəнда сайрар бұлбұлұңдүр, 
Жаны барынча Хоразми құлұңдүр.

260
261
Мəснауи
264. Кел, ей сақы, кетүргіл лалəгүн май, 
Кім ол май қылды көпні Хатами-Тай.
265. Сұрахы толса көп, ағзын ачалың, 
Бүгүн майханада йармақ сачалын.
266. Сабұрдын йахшы йоқтұр пиша қылсам, 
Бұ йолда йоқ сабр аядыша қылсам.
256. Жаһанда салтанат сəні құлмен болар, 
Бақ гүлдерінің сəні бұлбұлмен болар.
257. Шат болсаң, қайғылыға рақым ет, 
Сұлтан болсаң, сорлыға рақым ет.
258. Бұрымдарың шырмауға мені тартар. 
Көркіңнің сəулесі əлемді өртер.
259. Сүйіктіме қолым жетсе жарар еді, 
Көзім шырадай жанар еді.
260. Ырзамын көзіме сізді көргені үшін, 
Жүрмін жерде ізіңді көрмек үшін.
261. Айта беріп əдемілеп не қылам, 
Жүрек біреу, құбыла біреу, сүймек біреу тағы да!
262. Махаббаттың мың түрлі құпиясы бар, 
Жүрек оны жан шыққанша жасырар.
263. Сен — шешексің, бендең — сайрар бұлбұлың, 
Кеудесінде жаны барда Хорезми шын құлың.
Мəснауи
264. Кел, ей, сақы, келтір шарап лағылдай, 
Шарап қылар жанның бəрін Хатымтай.
265. Көзе толсын, шарапқа, ауыз ашайық, 
Бар ақшаны майханада
1
 шашайық.
Сабырдан жақсысы жоқ ойлап тұрсам, 
Бірақ менде сабыр жоқ аңдап тұрсам.
Йетінчі намасын айтұр
267. Айа зеба санам шаһы қабайыл, 
Та’ ала-л-ла зеһі шəкл уа шамайыл.
268. Шэкар ернің қачан сөз қылса ағаз, 
Қылұр жан тотысы тəнларда пəруаз.
269. Шəкарману ерніңіз, йа қанд, йа жан, 
Ұйалұр ла’лыңыздын аби хəйуан.
270. Қачан кім болса тар ағзың шəкар бар, 
Саба гүл ғүнчаның ағзыны йыртар.
271. Кара қашында йүз фитналар бар, 
Көзүң ахұсы арысланларны аулар.
272. Сеңа пайуаста, ей каны мəлахат, 
Көзүн, қашың біла оқ-йа не хажəт.
273. Сөзүң шырын, өзүң Хұсраудын əфзұн, 
Болұр Лəйла сенің хұснұңға Мəжнүн.
1
 Майхана-шарапхана.

262
263
274. Білік білмак ічінда жауһарысын, 
Уəли хұсн ічра жауһардын арысын.
275. Құйаш һəр күн йүз ұрұр ол қапұққа, 
Жамалын салды Йүсүфні құдұққа.
276. Қара кірпүкүңга құндұз теңалмас, 
Сақақыңны йақан кіші өпар бəс.
Жетінші нама
267. Табынушым, бір өзіңе бас иетін мына əлемнің баршасы.
О, тағала, сымбаттысың, сұлулықтың ханшасы.
268. Шекер ернің əуез қылса ашылып, 
Жанның құсы тулайды жүрегімде талпынып.
269. Шекер ме ерніңіз я қант па, ей жан, 
Лағлыңызды көргенде Хызыр суы ұялаған.
270. Ауызыңда тəтті дəм бар, шекер менен балдайын, 
Гүлдің таңғы ашылғанын көруге ынтық самалдаймын.
271. Қара қасың қиығында азап бар, 
Көзқарасын арыстанды торға салар, азаптар..
272. Əсемдік кені бөлінбейді өзіңнен,
Оқ не қажет, артық емес өз қасың мен көзіңнен.
273. Сөзін. — Шырын, өзін, — Хұсраудан
1
 да мырзасың, 
Лəйлі сенің жүзіңнен болар Мəжнүн.
274. Біліктілігіңмен білімділердің жауһарысың, 
Ал көріктілігіңмен гауһардың да тəңірісің.
1
 «Хұсрау уа шырын» дастанының кейіпкерлері.
275. Есігіңе күннің өзі сəлем қылар əр күні, 
Сұлулығың Жүсіпті құдыққа салар қайғылы
1
276. Қара кірпігіңе құндыз теңелмес, 
Иегіңді жағаң сипап сүйер-ді.
277. Дудағыңдың көңүл жан хасыл етмас, 
Айақың топрағын өпсəм не йетмас.
278. Тілармын кім йүзүңга сəжде қылсам, 
Уисəлің злің қадрының шүкріні қылсам.
279. Сенің ‘ышқыңда бағрымдың ақар қан, 
Жамалыңның тамашасын тілар жан.
280. Жамалыңдың хирад шəйда болұп тұр, 
Ічім-бағрым қамұқ сауда толұп тұр.
281. Қачан өлсəм сеңа қадрым білүргай, 
Бұ йолға түшса Афлатон телүргай.
282. Қарашма бірла ‘ашық өлтүрүрсіз, 
Сіз өлтүрган кіші өлгайму һəргез?
283. Қылыптұр халқны шəйда кірішман, 
Қыйаматлар қылұр пайда кірішмаң.
284. Нечүк меһріңні жанымдын йуайын, 
Көңүл сіздін алыб, кімга берайын, 
285. Биһамди-л-ла сенің хұснұң чағында, 
йеріміз бар ешкің топрағында.
286. Тірік болұн, шаһа, дəуран барынча. 
Құлұңызмын тəнімда жан барынча.
1
 «Жүсіп-Зылиха» киссасында Жүсіпті ағалары құдыққа тастап кетеді.

264
265
287. ‘Ұмыр кечті қамұқ сəуда ічінда, 
Неча йүзгай кіші дəрйа ічінда.
288. Көңүл еккі жаһанны көзга ілмас, 
Сенің ‘ышқың ұмұрның хасілі бəс.
277. Ерніңнен нəр алмады жүрегім, 
Басқа нетем, басқан ізіңді сүйемін.
278. Тілермін мен өзіңе сəжде қылсам деп, 
Кездескенге шүкір ғып, қадірін оның білсем деп.
279. Саған деген ғашықтықтан жүрегімнен ағар қан, 
Жамалыңның
1
 тамашасын қалар жан.
280. Жамалыңнан хирад, шəйда болып тұр, 
Іші-бауырым құмарлыққа толып тұр.
281. Қадірімді өлсем білер, таңданар, 
Ғашықтық басқа түскенде Аплатон да жынданар.
282. Ғашықтықтан өлтірдің көрген жанды, 
Бірақ содан көрдің бе өлген жанды?
283. Көз қиығың көп кісіні өлтірді, 
Өлгендерді қияметтен келтірді.
284. Сүйіктімді жүректен қалай қуайын, 
Оны кімге қиып қарап тұрайын.
285. Алланың мəртебесі ассын сенің сұлу шағыңда, 
Менің орным — есігіңнің алдында.
1
 Жамал — арабша «сұлу, əдемі» деген сөз.
286. Тірі болғын, мына дүние барында, 
Құлыңызбын тəнімде жан барында.
287. Ғұмыр өтті ғашықтықпен сүйгенге, 
Ағысымен дарияның жүзгендей.
288. Жүрек екі дүниені көзіне ілмес, 
Саған деген махаббатқа өмірім бəс.
289. Жаһандын ашуну мың йыл қылды халық, 
Сенің хұсұңға Хоразмині ашық.
290. Дауүр сізнің тұрұр дəуран барынча, 
Құлұңызмын тəнімда жан барынча.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет