Бағыттары ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Современная система дошкольного образованияжүктеу 14.44 Mb.
Pdf просмотр
бет96/96
Дата08.01.2017
өлшемі14.44 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96

возрастной 

группе.  На  протяжении  всего  периода  пребывания  ребенка  в  образовательном 

учреждении  МДОУ  «Матрешка»  отмечаются  праздники,  на  которых  присутствуют 

постановки на английском языке. 

 

В данном эксперименте иностранный язык рассматривается не как цель обучения, а как средство для изучения культуры другого народа. Знакомство ребенка с культурой 

страны 


изучаемого  языка  происходит  через  игру  и  каждодневные  жизненные  ситуации 

ребенка. 

Приходя в кружок, дети здороваются на английском языке, а уходя – прощаются. Во 

время аппликации, рисования педагоги также проговаривают слова, фразы и песенки 

на английском языке. Наглядные забавные иллюстрации помогают закрепить в памяти 

ребенка целостный образ слова и вызвать у него положительные эмоции. Некоторые 

подвижные и дидактические игры, известные детям на русском языке, изменяются и 

добавляются  английские  слова  и  фразы.  Таким  образом,  английская  и  русская  речь 

сменяют  одна  другую.  Педагоги  стараются  максимально  использовать  жизненные 

ситуации для изучения английского языка. Например, когда дети просят помочь в чем-

то, дать карандаши, застегнуть одежду, мы напоминаем, как эту фразу можно сказать 

на английском языке. Игра и погружение в культуру – основные методы повышения 

мотивации  детей  в  процессе  обучения.  При  обучении  дошкольников  учитывается 

потребность ребенка выразить себя, претворить полученные знания в творческий акт 

самореализации  (например,  выступление  на  конкурсах,  праздниках).  Язык,  будь  то 

родной или иностранный, является для дошкольников лишь средством, инструментом 

коммуникации. 

 

Вся  наша  работа  направлена  на  интеллектуальное  развитие  ребенка,  его творческого потенциала и на развитие его личности в целом. Интересная, насыщенная 

положительными  эмоциями  деятельность  позволяет  детям  сохранить  физические  и 

духовные  силы,  способствует  установлению  в  кружке  атмосферы  эмоционального 

благополучия и стремления к получению новых знаний. 

 

 

  

 

  

999 


 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Саябаева А.Н., Байжигитова Р.Б. КМҚК №145 «Балапан» балабақшасы, Қарағанды қаласы 

 

Адамды адам қылған, ары қарай дамытып әрқашан жетілу құбылысы ретінде ең алдымен  тілді  атауға  болады.  Тіл  -  адам  ойын  жетілдіру  үшін,  әлемді  қоғамды 

танытушы. Тіл арқылы әр адам өз ойын, өз пікірін жеткізе алады, қоршаған ортамен 

қарым- қатынысқа түседі. Тілді тиімді әрі дұрыс пайдалану адамның сөздік қорының 

және оны орынды қолдануына байланысты. Қазіргі таңдағы білім беру жүйесінің негізгі 

бағыты баланың сөздік қорларын дамыту, жетілдіру, қалыптастыру болып табылады. 

Мектепке  дейінгәі  ұйым  тәрбиешілердің  негізі  міндеттерінің  бірі  –  балаларды 

жүйелі сөйлеуге үйрету және машықтандыру. Демек, тіл дамыту жұмысы балабақшада 

үздіксіз және мақсатты түрде жүргізілуі қажет. 

Тіл,  сөйлеу  ежелден  бері  жеке  адамның  да,  коғамдық  ой-санасын  дамытып 

жетілдіруде аса манызды рөл атқарады. Саз ойлы да, мәнерлі де болуы тиіс. Әйтпесе, 

ол  көздеген  максатына  жете  алмайды.  Халқымыз  мәнді  сөйлейтіндерді  «сөзі  мірдің 

оғындай екен» дейді. Ескі қазақ жұртынын ғұлама ғалымы Жүсіп Баласағұн «Ақылдың 

көркі  тіл,  тілдің  көркі  сөз»  деп  тауып  айтқан.  Тіл  арқылы  жеке  адамның  тәжірибесі, 

санасы ұжымның басқа мүшелерінің игілігіне айналады. Ал жеке адамның жеке санасы 

да  сыртқы  ортаның  ықпалымен,  оқу-тәрбие  процесінің  әсерінің  нәтижесіңде  үздіксіз 

дамып  отырады.  Бұл  екеуінің  дамуы  бір-бірімен  шарттас.  Адамдардың  арасында 

қатынас  құралы  ретінде  тілдің  қызмет  атқаруы,  онын  негізгі  кызметі  тіл,  сондай-ақ, 

адам  сана-сөзімінін,  психологиясының  керсеткіші  де.  Тіл  адамды  қимыл-әрекетке  де 

итермелейді. Бұл оның атқаратын екінші қызметі. 

Жазбаша сөйлеу — баланың тілі мәдениетінің дамуына ерекше ықпал жасайтын 

қуатты  фактор.  Жазбаша  сөйлеуді  меңгеруге  бала  мектеп  есігін  аттағаннан  бастап 

белсенді  көріседі.  Балаға  жазу  техникасын  меңгеру  -  психологиялык  тұрғыдан  өте 

күрделі процесс. Мектепалды даярлық топ балаларының ауызекі сөзі мен жазбаша сөзің 

салыстыра  зерттеу  —  көптен  колға  алынып  жатқан  жұмыс.  Ертеректе  жүргізілген 

осындай зерттеудің бірінде  екінші, үшінші сынып оқушыларының жазба сөзі ауызша 

сөйлеуінен сан жағынан да, сапа жағынан да кеш кеш қалып отыратындығы, олардың 

сөздік қорында зат есім мен етістіктердің көп ұшырасатындығы (60 пайыздан артық), 

сөздік  қоры  жеткілікті  дамыған  балалардың жазу  жұмыстары да  (дәптерге  сөз  ойлап 

жазу, мазмундама жазу т.б.) жоғары болатындығы байқалған. Соңғы кездегі зерттеулер 

де  осы  түрдің  дұрыстығын  анықтап  оты.  Балалардың  орфографиялық  дағдыларымен 

қатар, жазу жұмысы дағдыларын үйрену жазба сөйлеуді меңгерудің негізгі әлемі болып 

табылады. 

Адамның  жеке  тұлға  ретінде  дамына  ықпал  ететін  факторлардың  бірі-  тіл.  Тіл 

арқылы  адам  өз  ойын,  пікірін,  сөзімін,  жеткізеді.  Баланың  сөздік  қоры  мектепке 

келісімен – ақ бірден байып, дамып кетпейді. Бұл өте күрделі үрдіс. Баланың неғұрлым 

сөздік қоры көп болып, ойлау қабілеті жақсы жетілсе, білімде тереңде тез үйренеді. 

Жалпы біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты брйынша белгілі бір анықтама алу 


 

1000 


 

үшін балабақшада  тәрбиешілерының сөз қорының жағдайын анықтау, тілдік қарым - 

қатынасы үшін арнайы зерттеу жүргізілді. 

Халық  ауыз  әдебиеті  —  халық  шығармашылығының  айрықша  саласы,  ауызша 

шығарылып,  ауызша  тараған  көркем-әдеби  туындылардың  жиынтық  атауы.  Қазақ 

халқының ерте заманда жасаған мұрасының бірі халық ауыз әдебиеті. Жазу-сызу өнері 

болмаған  ерте  кезде-ақ  қазақ  халқы  өзінің  тұрмыс  тіршілігі,  қоғамдық  өмірі, 

шаруашылығы мен кәсіюі, қуанышы мен күйініші. Дүниетанудағы көзқарасы жайында 

неше  түрлі  өлең-жырлар,  ертегі-әңгімелер,  мақал-мәтелдер,  аңыздар  ойлап  шығарған 

және оларды ауызекі күйінде тудырған. Қазақ халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар 

ауыз  әдебиеті  деп  атаған.  Сонымен  бірге  ғылым  мен  мәдениетте  “халық 

шығармашылығы”, “халық поэзиясы”, “халықтың ауызша сөз өнері” дейтін атаулар да 

осыған жақын мағынада қолданылады. 

Қазақ  халқының  ауыз  әдебиеті  өзінің  көркемдік-идеялық  нәрімен,  эстетикалық 

қуат-тегеурінімен,  түрі  мен  жанрларының  молдығымен,  тақырыптық  және  сюжеттік 

байлығымен,  қоғамдық-әлеуметтік  және  тәрбиелік  терең  мән-мазмұнымен 

ерекшеленеді. 

Қазақ ауыз әдебиеті – талай ғасырлардан келе жатқан мұра, сарқылмас бай асыл 

қазына.  Одан  халқымыздың  өткенін  білеміз,  сол  арқылы  бүгінгі  заманымыздың 

ұлылығын танимыз. 

Қазақтың мақал-мәтелдері болсын, жұмбақ-жаңылтпаштары мен ертегілері болсын 

– бәрі де балаларды Отанын сүюге, ерлікке, елін қорғауға үндейтіні белгілі. 

Балалар  бақшасының  тәрбиеленушілерін  ауыз  әдебиетінің  үлгілерімен 

таныстырып, олардың өмірін байыта түсу тәрбиешілердің міндеті болып саналады. 

Қиял  дүниесінен  туған  ғажайып  оқиғалы  ертегілер,  батырлар  жыры,  өмір 

тәжірибесінің  қысқаша  қорытындысы  –  мақал-мәтелдер,  ойға  түрткі  салатын  сыр 

сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған тақпақ жаңылтпаштар – бәрі де балалар 

бақшасында кең пайдаланылатын дүниелер. 

Қазақ  халқының  тұрмыс-салтын,  арман  үмітін,  өткен  өмірін  кеңінен  танытатын 

ауыз  әдебиеті  үлгілерінің  көлемді  саласының  бірі  –  ертегілер.  Ертегілер  өте  ерте 

заманда,  тіпті  жазу-сызу  болмаған  кездің  өзінде-ақ  туған.  Бұларды  халқымыз  күні 

бүгінге дейін ұрпақтан – ұрпаққа ауызша жеткізіп келеді. 

Халық  ауыз  әдебиетінің  басқа  түрлері  сияқты  ертегілер  де  адам  баласының 

еңбекке, тұрмыс-тіршілік жағдайына байланысты туған. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет