Бүгінгі санда: Телеарналар жат атауға неге жармасып жүр?Pdf көрінісі
бет2/11
Дата15.03.2017
өлшемі16,59 Mb.
#9790
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

АНА ТІЛІ

3

№46 (1356) 17 – 23 қараша 

2016 жыл


ОЙТОЛҒАМ

ӨҢІР ТЫНЫСЫЖуырда Атырау облысында «Теңізшевройл» 

ЖШС Теңіз мұнай және газ кешеніне 

республикалық және облыстық БАҚ өкіл-

дерінің қатысуымен Теңіз кен алаңында 

іссапарда болдық. Сапар барысында бір топ 

журналистер қауымы «Теңізшевройл» ЖШС-

ның қазіргі кездегі өндірістік тынысымен 

танысып қайтқан болатынбыз. 

ЗЕРДЕ


ТАҒЗЫМ

Іссапар аясында әлемдегі ең терең және 

еліміздегі қолданыстағы ең ірі мұнай кенішінің 

бірі болып табылатын Теңіз кен орнын, оның 

ішінде бүгінде әлемдік энергетика саласындағы 

ең ірі күрделі жобалардың бірі Ұңғы ернеуіндегі 

қысымды басқару жобасының құрылыстарын, 

зауыттарды, Жүк тасымалдау бағдары құрылыс 

алаңдарын және т.б  нысандарды араладық. 

Сонымен қатар «Теңізшевройл» ЖШС-нің 

тарапынан экологиялық, әлеуметтік салаларға 

қатысты атқарылып жатқан істерді к збен 

к ріп, облыс және республикамыздың әлеу-

меттік-экономикалық дамуына қосып келе 

жатқан үлесі туралы мәліметтерге қанық бол-

дық. Осы орайда «Теңізшевройл» ЖШС-нің 

Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс 

б лімінің Бас менеджері Рзабек Артығалиев 

журналистердің мейлінше нақты әрі ауқымды 

мәліметтер алуына мүмкіндік жасап,  ндірістік 

және әлеуметтік нысандармен таныстырылым-

ды ұйымдастырды.

Ең алдымен, Теңіз кен алаңында журна-

«Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу туралы 

нұсқау берілген. Ол «Нұрлы болашақ» ұлттық 

жобасы арқылы жас ұрпақтың мемлекет тарихын, 

оның жетістіктері мен табыстарын оқып білуді 

міндеттейді. Осындай жолмен отансүйгіштік 

негіздерін қалыптастыру к зделеді. 

Осы негізде мектептің білім мазмұны Тәуелсіз 

Қазақ елінің болашағы жас ұрпақты  Мәңгілік Ел 

құндылықтарының иесі етіп баулуды мақсат етуі 

тиіс.

Елімізде білім саласында басталған реформалар одан әрі жалғасын табуда. Олар педагогикалық 

білімді, жалпы орта және колледж бен жоғары 

кәсіптік білімді жаңғыртуды, инновациялық, 

интеграциялық үрдістерді жүзеге асыруды, 

қабілеттігі жоғары маман даярлауды к здейді. 

Бұлар, түптеп келгенде, «Мәңгілік Ел» идеясын 

әрбір оқушының, әрбір жас түлектің санасына 

сіңіріп, отансүйгіштік сезімдерінің нығаюын 

қамтамасыз етуге бағытталады. 

Мәңгілік Ел – жалпықазақстандық ортақ 

шаңырағымыздың ұлттық идеясы бола отырып, 

әрқашан ұлттық тәрбиеге нақты к ңіл б луді 

меңзейді. Ұлттық тәрбие  рісін Мәңгілік Ел идея-

лары аясында кеңейту бәсекеге қабілетті ұрпақ 

дайындауға қызмет етеді. Ұлттық тәрбие  ркениет 

негесінде тіл, тарих дәстүрді меңгере отырып 

жүзеге асады, «Қазақстан – 2050» стратегиясының 

орындалуына қол жеткізетін ұрпақты дайындайды. 

Мұнда Мұстафа Шоқайдың: «Ұлттық мәдениеттен 

жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың 

қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат 

шықпайды» деген ескертпесі деп ойлаймын. 

Ұлттық тәрбие Мәңгілік Ел идеяларын әділ жүзеге 

асырудың басты құралы,  зекті  арқауы болуға тиіс.

Мәңгілік Ел идеясының құндылықтары тіл 

арқылы жеткізілетіні жалпыға аян. Осыған орай 

елімізде үш тілділікті  мір салтына енгізу қолға 

алынуда.  йткені мемлекеттік тілмен қоса орыс 

және ағылшын тілдерін игеру – Қазақстанның 

б ә с е к е г е   қ а б і л е т т і   м е м л е к е т т е р   қ а т а р ы н а 

қосылуының кепілі әрі мүмкіндігі. Қай жерде 

болмасын, мейлі қалада, мейлі ауылда әрбір бала 

білім мен дамудың кілті болып отырған ағылшын 

тілін меңгеруі тиіс. Заманның талабы – осы. Туған 

тілге жанашырлық тілектен туатын күдік күмәніне 

Елбасы Н. .Назарбаев дәйекті с з айтқан болатын: 

«Қазақ тілі – үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш 

тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 

бола береді. Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. 

мен отбасында ана тілінде шүйіркелеспей жүріп, 

бұған мемлекетті, заманды кінәлап, айыптап 

шыға келетіні ащы болса да айтайын – шындық. 

Шындық болғанда да зарлы, шыңғырған ұлт 

шындығы!  рине, Ата Заңымыз бойынша, кім қай 

тілде с йлесе де ерікті. Дей тұрғанмен, жазылмаған 

бабалар аманаты бар емес пе. Қазақтардың  здері 

туған тілін құлпыртып ұрпақтан-ұрпаққа табыс-

тауы  міндет! 

Елбасы атап к рсеткендей, «Бүкіл қоғамы мыз-

ды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде» 

қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге атсалы-

су – барша қазақстандықтардың асыл парызы. 

Оған бүкіл қоғам, барша жұрт болып, отбасынан 

бастап, әр мекеме мен ұйым белсене араласып, 

әркім жүрген жерінде, отырған орнында қазақша 

с йлесуді  мір салтына айналдыруы абзал. Бұл 

білім мен тәрбиенің астасып, бір  рімде дамуына 

ықпал еткен болар еді. 

Тәуелсіздік тұғырының биіктігін, Мәңгілік Ел 

құндылықтарын жас ұрпақтың бойына сіңіруде, 

оларды отансүйгіштікке, еңбексүйгіштік пен 

ұлтжандылыққа баулуда мектеп оқулықтарының 

қызметі жетекші мәнге ие екені аян. Осы орай-

да Мәңгілік Ел идеялары тұрғысынан мектеп 

оқулықтарын қайта қарау керек болады деп ой-

лаймын. Бұл науқан емес – стартегия, сондықтан 

оқулықтарды асықпай дайындау қажет.

 Мәңгілік Ел идеяларының білім беруде жүзеге 

асуына бүгінгі күндердегі басталған жаңа  згерістер 

де қызмет ететінін айту керек. Атап айтсақ, «Білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 

аясында бес күндік оқу аптасының енгізілуі, білім 

берудің үштілді жүйесіне к шу және оқу жүйесінің 

ұзартылуы, 12 жылдық мектепке біртіндеп к ше 

бас тау, білім беру қызметкерлерін жаңаша дайын-

дау және қайта дайындау сияқты  згерістер басталу-

да. Мысалы,  зінің мыңжылдығын атап  тіп жатқан 

Алматы қаласының мектептерінде 30 мыңнан 

астам 1-сынып оқушылары Назарбаев зияткерлік 

мектебінің тәжірибесі негізінде оқуды бастады. 

Қаламыздағы педагог қызметкерлердің біліктілігін 

к теретін « рлеу» институты базасында 2748 

бірінші сыныпты оқытатын және пән мұғалімдері 

курстардан  тті. Оқытудың жаңартылған білім 

беру мазмұнына сапалы к шуді қамтамасыз 

ету мақсатында оқытудың жаңаша түрлері мен 

әдістерінің флагманы болып табылатын Назарбаев 

зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату 

«Игілік» – игі істерге ұйытқы

ЖҮЗДЕСУ

зінің 25 жылдығын жас мемлекетіміз әлемдік ркениеттер к шінің сапында Нұрлы Жолмен 

Мәңгілік Елдің құндылықтарын жүзеге асыра 

отырып, жасампаздықпен, жеңісті қадамдармен 

қарсы алуда. Президенттің жастарға: «Еліңнің ұлы 

болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың 

болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің 

нығайып-к ркеюі жолында жан теріңді сығып 

жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі  зің екеніңді 

ұмытпа!» деген баталы аманат с зі біздің де, яғни 

білім қызметкерлерінің де Мәңгілік Ел идеяла-

рын мектепте жүзеге асырудың бағдаршамы деп 

білеміз. «Баталы ерге бақ қонар» дейді халқымыз. 

Елбасы батасы жастарымызға бақ болып қонсын! 

Мәңгілік Ел құндылықтарының рухында жастарды 

тәрбиелеуде  рнек болсын! « нер кілті –  рнекте» 

деп халқымыз бекер айтпаған. Білім беру  рнегінің 

Мәңгілік Ел  рнегі болып қызмет етуінде үлес бо-

лар деп  з ұсыныстарымды  жасағым келеді:

Мектепте «Мәңгілік Ел» идеяларын жүзеге 

асыруда стандарттық білім мазмұнына Мәңгілік 

Ел құндылықтарын кең және тиімді енгізу ғылыми-

әдістемелік мұқият зерттеулерден туындаған 

озық талғаммен жасалса деген ой туындайды. 

Бұл жерде білім стандарттары, бағдарламалар, 

оқулықтар сияқты білім мазмұнының құрылымын 

құраушыларды жасайтындар үшін ғылыми-

әдістемелік арнайы концепциялар мен нұсқаулық 

актілер алдын ала дайындалу керек деп ойлай-

мын. Олар білім мазмұнын түзуші авторлардың 

жұмысын сараптау құралы деңгейінде де жасалса. 

М ә ң г і л і к   Е л   и д е я л а р ы н   с а б а қ т а н   т ы с 

жұмыстардың  зегіне салу да жоғарыдағы концеп-

цияларда ескеріліп, нақты жолдары к рсетілуі тиіс 

деп білемін. 

Жалпы білім беретін әрбір сыныпта арнау-

лы «Мәңгілік Ел» құндылықтары» деп аталатын 

оқушылардың тұрақты оқулары ұйымдастырылса. 

Ол одан әрі мектептік, аудандық, қалалық, 

республикалық деңгейлерде дамытылса, оның 

ынталандыру тетіктері жасалса – нұр үстіне нұр 

болар еді. 

«Мәңгілік Ел» құндылықтарын бойынша 

бейнелі құралдар, әдістемелік, теориялық-

практикалық оқу құралдары кең түрде дайындалып 

таратылса. 

«Мәңгілік Ел» құндылықтарын жас ұрпақ 

бойына сіңіру теориясы мен тәжірибесі бойын-

ш а   р е с п у б л и к а л ы қ   п е д а г о г и к а л ы қ   о қ у л а р 

ұйымдастырылып, тәжірибе алмасу қолға алынса. 

Біз Елбасы басшылығымен жаңа Қазақстанды, 

Ұлы дала елін құрдық. Біз к птеген сынақтарға 

т теп бердік. Сондай сындарлы кездерде де 

Мемлекетіміз  з дамуының барысында ешқашан 

да білім беру саласын назардан тыс қалдырған емес. 

Тіпті күрделі болған 90-жылдардың ортасында да, 

одан кейінгі бүкіләлемдік  қаржылық дағдарыстар 

кезеңдерінің ықпалы сезілген жылдарда да, сондай-

ақ тұрақты қалыпты даму күндерімізде де жаңа, осы 

заманғы мектеп, балабақшалар салуды  рістетіп, 

мұғалім мен тәрбиешілер жалақысын арттырумен 

келеді.

2014 жылдың басында Нұрсұлтан  бішұлы Н а з а р б а е в   X X I   ғ а с ы р д а ғ ы   Қ а з а қ с т а н н ы ң 

ұлттық идеясы – «Мәңгілік Ел» деп жариялады. 

Тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 

мақтаныш та, жарқын келешекке сенім де 

Мәңгілік Ел деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. 

Бабалардан қалған ұлы мұраны қадірлеу, оны 

к здің қарашығындай сақтау, Тәуелсіз Қазақстанға 

з үлесіңді қосып дамыту, кейінгі ұрпаққа аманат 

етіп табыстау – Мәңгілік Ел идеясының түпкі 

мұраттары осы!

Тәуелсіздік пен Мәңгілік Ел – егіз ұғым. Барша-

мызды осы ұлы егіз ұғым рухы жебейді, біріктіреді, 

бойымызға қуат беріп, сенімімізді нығайтады. Ол 

алтын күні жарқырап, алтын қыраны қалықтаған 

Қазақ елінің ашық аспаны астында дүниеге кел-

ген әрбір сәбидің жүрегінде орнайды. Ол әрбір 

азаматтың жүрегінде, әр шаңырақтың т рінде, 

әрбір қала мен ауылда салтанат құрады.

Елбасымыз «Мәңгілік Ел» –  бұл ертеңгі күнге 

есік ашатын, болашаққа сенім артатын идея. 

Мәңгілік Ел – Отанымыздың біріктіруші күші, 

ешқашан таусылмас қуат к зі. Жаңа Қазақстандық 

патриотизм дегеніміздің  зі – Мәңгілік Ел! Ол 

– барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы 

құндылығы» деп атап к рсетті. Мәңгілік Ел – 

Тәуелсіздіктің  мірлік флософиясы екенін нұсқай 

отырып, бас ты-басты құндылықтарды Мәңгілік 

Мұраттар деп танытты. Олар: «Біріншіден, бұл 

– Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы. 

Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлттық бірлік, 

бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл – за-

йырлы қоғам және ру ханият. Т ртіншіден, 

бұл – индус трияландыру мен инновацияларға 

негізделген экономикалық  сім. Бесіншіден, 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. Ал тын шыдан, 

бұл – тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақ тығы. 

Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық қауіп сіздігі 

мен бүкіләлемдік  ңірлік мәселе лерді шешуде 

жаһандық тұрғыдан қатысуы». Бұлар «Қазақстан – 

2050» Стратегиясының негізіне салынған.

М і н е ,   о с ы   қ ұ н д ы л ы қ т а р   а р қ а с ы н д а   б і з 

әрдайым жеңіске жетіп, елімізді нығайтып, ұлы 

жетістіктерімізді еселеп келеміз. Елбасымыз 

осыны ескерте келіп: « сіресе, жастарға мынаны 

айтамын. Бұл стратегия сендерге арналған. Оны 

жүзеге асыратын да, жемісін к рсететін де сіздер. 

Осы жұмысқа әрқайсыңыз атсалысыңыздар»  

деді. Бұны жас ұрпақтың алтын бесігі мектепке 

де арналған к семдік жол деп білеміз. Демек, бұл 

Мәңгілік Ел идеяларының жүзеге асуы ең алдымен 

мектепте жүретінін және оның бағдарламалық 

негізі жоғарыда аталған ұлы құндылықтар екенін 

к рсетеді.

Еліміздің әрі қарайғы дамуының бағыттарын 

айқындап берген Н. .Назарбаевтың «100 нақты 

қадам бағдарламасының 89-қадамында мектептік 

білім беру қолданыстағы оқу бағдарламаларына 

БАТАЛЫ ЕРГЕ 

БАҚ ҚОНАР

Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді 

қолданып, дамыту». Бұл орайда мемлекетіміз  з 

тарапынан тілді дамытуға барынша қажетті жағдай 

жасауда. Соның ішінде мемлекеттік тілді оқытуға 

негізгі мектептің барлық сыныптарында оқу жо-

спарында аптасына 5 сағат берілуі – осының бір 

айғағы. Сондай-ақ мемлекеттік тілді ұсынудағы 

білім мазмұны мен оны оқыту технологиясы да 

згертілді. Білім мазмұны да оны оқыту әдістері 

де халықаралық стандарттарға, технологияларға 

жақындатылып, теориядан тәжірибелік с йлеу 

әрекеттеріне к шіріліп, жеңілдетілген, бейнелік, 

креативтік сипатқа келтірілуде.

Елімізде қазақ тілінің сақталуы, қолданысы, 

дамуына қамқорлық с з жоқ, мемлекеттік іс. 

Сонымен қатар ол азаматтық та іс екенін ұмытпаған 

абзал. Бұны қазақ тілі ана тілі болып табылатын 

азаматтардың да естен шығармауы абзал. Қалалық 

қарапайым байырғы тұрғындарын айтпағанның 

зінде – биікте, ғылымда,  нерде, мәдениетте, 

бизнесте, кәсіпкерлікте орта және ортадан жоғары 

буындарда жүрген қандастарымыз  зара ана 

тілінде с йлеуге құлықсыз бола тұра,  з балалары-

қолға алынған. Бұл – мектеп оқушыларының бой-

ында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 

идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыруға білім мазмұны мен оқыту техно-

логиясын бағыттаудың бірден-бір тиімді жолы деп 

есептелінуде. 

Елбасы Тәуелсіздік күніне арналған жиында 

«Халқымыздың қастерлі Тәуелсіздігі мен Мәңгілік 

Еліміздің болашағы мені қатты толғандырады» дей 

отырып, «Тәуелсіздік толғауын» жариялады. Ол азат 

еліміздің бүгінгі буынының ерен істерін лайықты 

жалғастыратын азаматтарға, күллі жастарға, 

ертеңгі ұрпаққа арналған. Елбасының: «Тәуелсіздік 

дегеніміз – Жалпыға Ортақ Еңбек. Ғылым қуып, 

білім іздеген оқушылар мен студенттердің еңбегі... 

әрбір жас буынның жүрегіне Отанға деген шексіз 

сүйіспеншілік дарытатын қазақстандықтардың 

еңбегі» деп айтқанындай,  білім беру қызметкерлері 

Мәңгілік Ел болу мұраты жолында  зіне жүктелген 

міндетті абыроймен атқаруға, Мәңгілік Ел идея-

ларын білім беру саласында жүзеге асуына аянбай 

атсалысуда, бұл – баршамыз үшін ортақ абыройлы 

іс, азаматтық парыз. 

листерге қауіпсіздік ережелері таныстырылды. 

Нұсқаулықты ала отырып, бұл жерде жұмыс 

істеудің қаншалықты жауапты екенін аңғардық. 

Мұнда Теңіздегі  ндірілетін мұнай құрамында 

күкірт бар болғандықтан қауіпсіздік шаралары-

на қатаң назар аударылып, қажетті сақтандыру 

құрал-жабдықтары жарақтандырылған екен. 

ТШО-ның корпоративтік әлеуметтік жауап-

керші лікке  те үлкен мән беретіні осыдан-ақ 

к рініп тұр. 

ТШО – Қазақстан Республикасының аума-

ғында модульдерді дайындау мүмкіндікте рін 

одан әрі арттыру және тұрақты дамыту мақ-

сатында елдің  неркәсіп саласындағы әлеуеті 

мен техникалық мүмкіндіктерінің дамуына үлес 

қосқан ірі мұнай компанияларының бірі. Мұнда 

жаңадан салынатын құрылыстардың, жүзеге 

асырылатын жобалардың саны к п. Бұл жердегі 

әлемдік стандарттарға сай салынған зауыттар 

мен сан түрлі қондырғылар қарқынды жұмыс 

жасауда. Алдымыздан шыққан мамандардың 

к бі дерлік жергілікті кадрлар. Біз оған  з 

саласы бойынша келген қонақтарға  ндірісті 

жан-жақты таныстырған басшылар, мамандар 

арқылы к з жеткіздік.

ТШО-ның қызмет жолындағы жетістігі – 

барлық мүдделі тараптармен, іскерлік топтар 

мен мемлекеттік органдар, жергілікті жұртшы-

лық, мемлекеттік емес ұйымдар және басқа да 

та раптармен сындарлы серіктестік орнатудың 

нәтижесі. 

Қазыналы жеріміздің қойнауынан қара 

алтынды миллиондап  ндіріп жатқан ТШО- 

ның жергілікті жұртшылық үшін жүзеге асы-

рып жатқан игілікті ісінің бірі – «Игілік» 

бағдарламасы. Аталған жобаның бюджеті 25 

млн АҚШ долларын құрайды. Жыл  ткен 

сайын бұл бағдарлама Атырау облысының 

әлеуметтік  згеруінің маңызды факторына ай-

налып келеді.  сіресе  ңірдегі емхана, мектеп, 

тұрғын үй, газ және су құбырлары және басқа 

да әлеуметтік нысандар осы бағдарламаның 

жобасы бойынша іске асырылады. 

Біз  ндіріс орындарын аралау кезінде 

ҰЕҚБ жобасын жүзеге асырудың жұмыс 

орындарын құруға, аталған компанияның 

ж е р г і л і к т і   т а у а р л а р   м е н   қ ы з м е т т е р д і ң 

қолданысы туралы к п нәрсеге қанық болдық. 

ТШО-ның бас кеңсесімен танысу кезінде 

мұражай мен визуалдау б лмелерінде болдық. 

«Теңізшевройл» компаниясының қаржысымен 

«Игілік» бағдарламасының аясында салынған 

«Жилгородок» ықшам ауданындағы Ретро 

саябағының жобасымен таныстық. «Привок-

зальный» ықшам ауданындағы 280 орындық 

ж а ң а   б а л а б а қ ш а н ы ,   « А л м а г ү л »   ы қ ш а м 

ауданындағы 320 орындық ұлттық гимназияны 

аралау кезінде заманауи талаптарға сай барлық 

қажетті құрал-жабдықтармен қамтылғанына 

к з жеткіздік. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Мемлекетіміздің Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 

қарсаңындағы елімізде өткізіліп жатқан 

мерекелік іс-шаралар ұлы Тәуелсіздіктің 

мерейлі салтанаты екені баршамыз үшін айт-

са тіл жетпейтін мәртебе. Ол – халқымыздың 

әрбірінің де  мәртебесі. Өйткені Тәуелсіздік 

мүддесінде әрбір азаматтың да мүддесі бар. 

Дабысына табысы сай Тәуелсіз дігіміздің 

25 жылында еліміздің шыққан биіктері – 

мақтаныш. Бұл мақтаныш – жаңа асулар-

ды алуға жұмылдыратын қасиетті сезім. 

Өздеріңізге белгілі небәрі ширек ғасыр уақыт 

ішінде Қазақстан тұрмыс сапасы артқан, эко-

номикасы қарқынды дамып отырған, ішкі 

бірлігі мықты, саяси тұрақты, шекарасы ше-

генделген, бейбітшілік туын тіккен әлемдік 

қауымдастық санасатын беделді елге айналды. 

ЖЫР АЛЫБЫ – ЖАМБЫЛ

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР 

ЖАҢҒЫРЫҒЫ

ТҰЛҒАЛАР ТҰҒЫРЫ

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік фи-

лармониясында Алматы қаласы әкімдігінің 

ұйымдастыруымен дауылпаз ақын, айтыстың 

асқан шебері, жыр алыбы – Жамбыл Жабаевтың 

170 жылдық мерейтойына арналған кеш  тті. 

Салтанатты кеште с з с йлеген қала әкімі 

Бауыржан Байбек асқақ рухты ұлы тұлғаның 

қазақтың дәстүрлі  нері мен мәдениетінің 

сақталуына, ата-бабамыздан аманат болған 

халық жырларының насихатталуына  лшеусіз 

үлес қосқандығын атап  тті. Ал белгілі ақын, 

Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 

т рағасы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

Нұрлан Оразалин уақыт  ткен сайын, заман алға 

жылжыған сайын жас ұрпаққа Жамбыл бабамыз 

тәрізді халқымыздың ұлы тұлғаларын насихаттау 

қажеттігін атап  тті.

сем әнмен әрленген, күмбірлеген күймен 

к м     к е р і л г е н   к е ш т е   М . у е з о в   а т ы н д а ғ ы 

  де биет және  нер институтының дирек-

торы Уәлихан Қалижан ақынның  негелі 

мірі мен шы ғармашылығы туралы баянда-

ма жасады. Жыр алыбына арналған кеште 

Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық 

фольклорлы-этнографиялық «Отырар сазы» 

оркестрі мен Жамбыл Жабаевтың ш бересі 

Бекмұрат  Жамбылов, Мақпал Тоқтағанова, 

Жасұлан Сахаев, Ерболат Шалдыбеков, Айдана 

Анапияева және басқа жыршылар  нер к рсетті.

Қазақстан Республикасы Президентінің 

Архивінде «Мәңгілік Eл» қайраткерлері» тақы-

рыбында белгілі ақын Ғалым Жайлы бай  мен 

шығармашылық кездесу  тті. Оны Архив бас-

шысы Б.Жапаров с з с йлеп ашты. 

Кездесуде Ғ.Жайлыбайдың үзеңгілес әріп-

тестері, белгілі ақындар Кәдірбек Құны пияұлы, 

Қасымхан Бегманов,  бубәкір Қайран болды. 

Олар ақынның шығармашылығы мен азамат 

ретіндегі ерекше қырларын әңгіме етті. 

Кездесуде КарЛАГ деген атпен әйгілі Қара-

ғанды аумағына салынған лагерь, ондағы 

тұтқындардың жан азабы мен тән азабы туралы 

жазылған «Қара орамал», 1932 жылдары осы 

лагерді салуға жер босату үшін Жаңаарқа ауда-

нының аумағындағы Түгіскен деген жерден Шу 

зені бойына күштеп к шірілген бір қауым ел 

туралы баяндалған «Тамак шкен» поэмалары 

туралы әңгіме болды. Архивтің бас сарапшысы 

А.Сейсенбаева тақырыпқа сай баяндама жасады. 

Кездесуге қоғамдық ұйымдардың  кілдері, 

мектеп оқушылары, жоғары оқу орындарының 

студенттері, архивистер қатысты.

Алматы – Ташкент автожолының Отар 

қиы лы сында  з дәуірінің халыққа танымал 

тұл ға лары  теген батыр, Кебекбай шешен, 

Ноғайбай би және халық ақыны, әнші-компо-

зитор Кенен  зірбаевқа орнатылған ескерткіш-

монументтің ашылуы болды. Мың сан адам 

жиналған салтанатқа Астана, Алматы, Шым-

кент, Тараз қалаларынан мәртебелі меймандар 

– ҚР Парламентінің депутаттары, тарихшылар, 

жазушылар, журналистер, аузы дуалы қариялар 

ұлы әруақтардың рухына тағзым етуге арнайы 

келді. Текке, руға б луге болмайтын бүкіл елдік 

шараға алыс-жақыннан ат терлетіп жеткен 

мұншама жұрттың бас қосуы – киелі Қордай 

жерінің ел тарихында ойып аларлық орны 

бар қасиеттілігінен. Бұл  ңірдің әр түп жуса-

ны мен әр түйіртасы тарихтың тереңінен сыр 

шертеді. Мына тұста қазақтың жер бетінде ұлт 

ретінде сақталып қалуына жол ашқан атақты 

Аңырақай шайқасы  тсе, қазақ мемлекетінің 

негізі болған Қазақ хандығы шаңырақ к терген 

жер де осы маңнан алыс емес. Бұл жерде 

қазақтың соңғы ханы Кенесарының әскері 

ат суытып, қоқаңдаған қоқандықтар аяғын 

тартқан. Бұл жерде к к найзасы к к тіреп 

теген батыр елін жаудан қорғаса, Кебек-

бай шешен уәлі с зін айтқан, Ноғайбай би 

әділдігімен ел ардақтысына айналды, күміс 

к мей Кененнің қайталанбас әндері шырқалды. 

Осынау  лкеде қазақтың тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың  лжан анасы дүниеге 

келді. Бұл шара киелі Қордайда тарихта  шпес 

із қалдырған осындай ұлы бабаларды ардақтап, 

рухына тәу етуді парыз санайтын мұраты биік 

азаматтардың, оларды қолдай білетін қалың ел 

барының айғағы.

МЕРЕЙДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет