Бүгінгі санда: Телеарналар жат атауға неге жармасып жүр?Pdf көрінісі
бет6/11
Дата15.03.2017
өлшемі16,59 Mb.
#9790
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Елбосын САДЫҚОВ, 

Бекарыстан би ауылының 

бұрынғы тұрғыны 

Қызылорда облысы

Қазалы ауданы


АНА ТІЛІ

7

№46 (1356) 17 – 23 қараша 

2016 жыл


жаќсылыєы...

жаќсылыєы...ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ақты айтсам да, бейнелеп айтсам да 

Мереке Әбдешұлы Құлкеновты 40 

жылдан бері білемін. Алғаш таны-

сып, қызметтес болған жылдарда бір 

әдемі күлкісі болатын. Тіпті күлкіге 

жетіңкіремейді де, жұмсақ жымиыс. 

Жасөспірім бозбаланың күлкісіндей 

ашық, риясыз, айналаға сеніммен 

қарайтын адамның ақжарқын 

жымиы сы. Одан бері не заман?! Өзі 

есейді, өмірдің қызығын да, шыжығын 

да бір адамдай басынан өткізді. 

зі мақсат еткен биіктердің біразын 

бағындырып тоқмейілситін кездері болған 

шығар. К з алдында тұрғанмен қолы жетпеген 

кініштері де болған шығар. Қолынан келе 

тұрып жүзеге асыра алмаған әттеген-айлары 

бар шығар. Біле тұрып бас тартқан қадамдары 

да болуы мүмкін. «Ештеңе істемеген адам ғана 

қателеспейді» дейді. Мұндай қоғамда жылдар 

бойы к пшіліктің к з алдында белсенді қызмет 

істеген адамның басынан қилы-қилы сәттер 

туі заңды. Соған қарамастан Мерекенің 40 

жыл бұрынғы ақпейіл күлкісі сақталған. Айна-

ласына шуақ шашатын беймарал жымиыс. Бір 

сәтте тіршіліктің бүкіл мәселесі шешілгендей 

жаның жадырап қалады. Демек, бұдан 40 жыл 

бұрынғы жас жігіттің  мірге сенімі, болашаққа 

ашық к зқарасы  згерген жоқ. 

ткен ғасырдың соңғы ширегінде қазақ 

баспас зінің «Қазақстан пионері» деген 

алақандай газетіне Мереке Құлкенов атты 

жас жігіт қызметке келді.  скерде болған, 

бұл жерде баспахана цехында істеп жүрген 

жерінен ауысыпты. Ол кезде полиграфияда 

арнайы оқуын бітірген мамандар аз. «Ұлы 

халық» деген дақпыртқа дандайсығандар 

полиграфияның қара жұмысының  зіне 

басқаларды жолатпауға тырысады, болса да 

түртпектеп, түймедей қатесін түйедей етіп 

к рсетуге, с йтіп, шеттеуге бейім тұрады. 

Мереке сондай құқайды к зімен к ріп, керек 

жерінде дәлелдеп, сенімге еніп, партияға  тіп 

келіпті.  мір мектебінің сабағы болар,  зі 

әділетсіздікке мүлде т збейді. 

«Бәрі де бар еді, кенет... бәрі де жоқ» бо-

лып кеткен сол 90-шы жылдарда Мереке жеке 

баспасын ашып, шағын баспахана (минибас-

пахана) сатып алды. Ол бұған дейінгі біздің 

к зіміз үйренген зәулім цехтардағы абажадай 

машиналар емес. Немістің тиімді де пайда-

лы мақсатта жасалған, барлық техникалық 

қызметтері бір аппаратқа топтастырылған 

шағын ғана техника болатын. Бірақ  зінің 

жекеменшігі еді. 

Сол « лке» баспасы қазір қабырғалы 

ндіріске айналып, к птомдықтар шығаратын 

дәрежеге жетті. Ол баспадан кітап шығару 

әжептәуір мәртебе. Баспаханасы қаншама 

адамдарды жұмыспен қамтып отырған беделді 

ндіріс орны. 

Б а с п а   а ш у   д е г е н   с з   –   а н ы қ   п а й д а 

табуды ойлау деген с з. Оған заң да солай 

қарайды:  ндіріс пе, демек, пайда әкелетін 

болғаны, салық та солай салынуы керек. Ал 

сол баспадан тегін кітап шығарып беретін 

болса – ол жомарттық. Жомарттық деген 

бұл заманда қасқалдақтың қанындай қат. 

зім білетін бір ғана мысал. Мағзұм, Қыдуар 

Мертенов деген журналист жігіттер болған. 

Батыс Қазақстанның Орда ауданынан, яғни 

б кейліктер. Мереке сол Қыдуар ағаның 

үйіндегі Райхан жеңгеміздің кітабын шығарып 

берді. Райхан жеңгем қатты мұқабамен 

шыққан шағын ғана естелік кітабын аялай 

сипап қойып, үлкен ризалықпен «Еңбегі 

Алладан қайтсын» деп күбірледі. 

 Бұл бір ғана мысал. Сондай-ақ, мен 

оның жастау кезінде дүниеден  тіп кеткен 

атыраулық ақын жігіттің кітабын шығарып 

бергенін білемін. Жәрдем Кейкиннің  негелі 

тәрбие туралы жазбалары да сол қатарда. 

Сағи Жиенбаевтың артында қалған мұрасын 

жинақтап бастыру үшін, сол үйдегі жеңгеміз 

Уәзипа «Мерекемен ақылдасайын деп келіп 

едім» деп редакцияға барғанда кездесіп 

қалғаным бар. Бұлардың бәрін  зім анық 

білетін болған соң айтып отырмын. Және ал-

дына келгеннің бәрін жарылқайтын жомарт еді 

деп дақпыртын асырайын деп те отырғаным 

жоқ. Мұны мен Мереке нің жомарттығын 

к рсетейін деп қозғап отырмын. 

 Кезінде «Ана тілі» газетінің басшылығы 

Мереке Құлкеновке сеніп тапсырылды. Қазақ 

тіліндегі салалық басылымның деңгейі оның 

басшысының да, басқасының да деңгейін 

к рсетуі керек еді. Оқушы қауымның бағына 

қарай Мереке осы жерде нағыз ұлтшыл 

интеллектуалдың  ресін к рсетті. Газеттің 

соған дейін жинаған беделін одан әрі к теріп 

әкетті. Бұл жерде ол мерзімді әрі салалық 

баспас здің мәнісі мен міндетін жан-жақты 

айшықтай к рсетті. 

 Баспас зде істегендердің бәрі біледі – 

« р н мірде оқылатын бір материал болу 

керек» деген қағида бар. Бұл қазіргі түсінікте 

рейтингті к теруге қызмет ету керек. «Ана 

тілінде» басшылық еткенде осы принцип-

пен газетті жан-жақты рухани қажеттілікке 

адамдар  згереді. Тіпті қоғам да  згереді. Бірақ 

елің үшін еткен еңбегің қашан да  з орнында 

қалады. Және оның үлкен, кішісі болмайды

бәрі де құрметке лайық. 

 Ал баспагер ретінде Мерекенің жобалары 

бірінен бірі оза, оқушыларымен қауышып жа-

тыр. Махамбеттің 200 жылдығына шығарған 

20 томдық «Махамбет» кітапханасы және 

үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) «Махамбет 

елі» кітап-альбомы, «Букеевской Орде – 200 

лет» айдарымен шыққан 6 кітап, Гүлсім 

Мұқышевамен бірігіп құрастырған қазақ 

поэзиясының 10 томдық антологиясы тек қана 

баспагер кәсіпкердің еңбегі емес. Бұл нағыз 

ұлтшыл, к реген, шығармашыл адамның 

еңбегі.  йткені бұл басылымдар қазақтың 

рухани қажетіне бүгін де, ертең де, келер 

уақыттарда да қызмет ете береді. Бұлар оның 

к п жобаларының бір парасы ғана. 

Мен таныған Мереке ағалыққа да жарай-

тын, әсіресе інілікке де жарайтын, айтқан 

с зіңді тыңдай білетін,  з с зін  ткізе алатын, 

орынсыз уәде бермейтін,  з сенімінен айны-

майтын мінезді азамат. Бастаған ісін нәтижелі 

межеге жеткізетін кәсіпкер. Қамқорлыққа 

зәру жандарға қараса білетін сезімтал,  зін 

сыйлата білетін,  згені сыйлай білетін жүректі 

тұлға! 


 С з басында газетке қызметке келді деп 

едік. Жаза білетін адам ғана газетке келеді 

және жазу үшін келеді. Яғни айтары бар, 

згемен б лісер ойы бар адам жазсам деп 

ниеттенеді. Сондықтан Мерекенің де арнайы 

қалам ұстағанына 40 жылдай болып қалды. 

Содан бері жазып келеді.  ңгіме, публици-

стика, зерттеу, жолжазба, ой-толғамдар... 

зінің баспасы бар адамның кітаптарына бұл 

қалай деуге болмас. Бірақ... Бірақ Мерекенің 

кітаптары соншалықты к п те емес. Осы-

дан біраз жыл бұрын туған күніне байла-

нысты шай үстінде Мұхтар Мағауиннің: 

«Мереке, бір жақсы кітап шықпақшы еді, 

к рінбейді ғой?...» деп қалғаны бар. «Шығады 

ғой, сәл бітіңкіремей...» деген жауап естідік. 

Одан бері Мұхаңның  зі басқасын былай 

қойғанда, «Шыңғысханның» 3 кітабын бас-

тырып үлгерді. Ал Мерекенің біраз дүниесі 

әлі де «сәл бітіңкіремей» жатқандай.  йткені 

науқаншылдығы жоқ. Жазбауға болмайтын 

кезде ғана жазады, айтпауға болмаған кезде 

ғана айтады. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры та-

сысын!» деген халқымыз. Пенде болған 

с о ң ,   к е м ш і л і к с і з   б о л м а й т ы н   ш ы ғ а р . 

Бірақ мен Мерекенің пенделігінен г рі 

жақсылығын к бірек к ремін. Оның бойын-

да  з к зқарасына сенімді тұрақтылық, соны 

қорғай білетін табандылық, әлдебір мәрттік 

бар. С зімді дәлелдеп к рейін. Жазушылар 

одағында Жұмекен Нәжімеденовті еске алу 

БАСҚОСУ

Дүлдүлі мен 

дүбірі көп Жетісу

Жуырда Алматы облыстық денешынықтыру 

және спорт басқармасы ұлттық және бұқаралық 

спорт түрлерін дамыту б лімінің басшысы Алмат 

Үшкемпіров, облыстық «Бәйге» ұлттық ат спорты 

федерациясының президенті Рүстем Досжанов, 

тоғызқұмалақтан облыстық аға жаттықтырушы 

Айнұр Молдахметова және жас шабандоз Асхат 

лімжанның қатысуымен  ңірлік коммуникация-

лар орталығында баспас з мәслихаты  тті. Онда 

Жетісу жеріндегі ұлттық спорттың дамуы мен 

жетістіктері жайында айтылды. 

Бірінші болып с з алған Алмат Тоқтарбекұлы 

облыста ұлттық спорт түрлері бойынша атқарылып 

жатқан жұмыстарға кеңінен тоқталып, бірқатар 

мәліметтермен б лісті. Айтуынша, бүгінгі таңда об-

лыста 1384 дене шынықтыру ұжымында 46566 адам 

ұлттық спортпен айналысады екен. Оның ішінде 

қазақ күресімен 12850, тоғызқұмалақпен 15800, 

құсбегілікпен 162, хандойбымен 610, жекпе-жек 

түрімен 230, к кпармен 4332 және ұлттық ат спорты-

мен  12582 спортшы шұғылданады. 2011 жылдан бері 

облыста ұлттық ат спорты клубы ашылған. Облыс 

орталығында «Талдықорған», Жамбыл ауданында 

«К кбастау», Қарасай ауданында «Нұрдаулет», 

«Азем» атты заман талабына сай атшабарлар бар. 

–   Т а л д ы қ о р ғ а н   қ а л а с ы н д а   к к п а р д а н 

Қазақстан Республикасының чемпионаты  тті. Ел 

біріншілігіне барлық облыстан к кпар командалары 

келіп, апта бойы дүбірге б леді. Қазақ күресінен 

де қара жаяу емеспіз. Шеберлігі асқан балуанда-

рымыз әр кез байрақты бәсекеде оза шауып, об-

лыс намысын жыртып жүр. Мысалға, т ртінші 

республикалық ардагерлер спартакиадасында 2, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық 

мерекесіне орай ұйымдастырылған спартакиада-

сында 1-орынды жеңіп алды. Аламан бәйгеде де 

жұлдызымыз жоғары, – деді А.Үшкемпіров. 

Тоғызқұмалақ спортының аға жаттықтырушысы 

Айнұр Молдахметова аталған ойын түрінің жақсы 

қарқынмен дамып келе жатқанын тілге тиек етті. 

Мәселен, республикалық чемпионатта үздік шыққан 

ойыншыларымыз Азия,  лем біріншіліктерінде бақ 

сынап, олжалы болған екен. «Дәл қазіргі уақытта 

облыста жастар арасында ел чемпионаты  туде, 

оған екі жүзден аса тоғызқұмалақшы қатысып, апта 

бойы Талдықорған қаласын дүбірге б лейді» деді 

А.Молдахметова. 

Ал «Ат спорты» федерациясының президенті 

Рүстем  мірғазыұлы бұл саладағы толайым табыс-

тарға байланысты  з ойын білдірді. Бүгінде облыс 

деңгейінде чемпионаттар ұйымдастырылып келе 

жат қанын атап  тті. Онда аймақтың Райымбек, 

Кербұлақ, Ескелді, Алак л, Панфилов ауданының 

к кпаршылары қатысып, жүлделі болып жүргенін 

айтты. Мұндай келелі жұмыстың қарқын алуына 

Орынтай  мірғалиев сынды азаматтардың үлесі 

мол екенін жеткізді. Білікті маман кейбір кемшін 

тұстарды да алға тартты. Мәселен, к кпар ойнау 

үшін мықты жылқылардың керек екені анық. Ко-

манданы атпен қамтамасыз ету үшін жақсы жыл-

қыларды сатып алуымыз керек. Оның бағасы да 

арзан емес. К птеген түйіні қиын мәселелер бар. 

Алдағы уақытта шешімін табады деген сенімдеміз 

деп с зін қорытындылады. Ришад ТҰРҒАНБАЕВ

Алматы облысы«Ғұмырдария» ғибраты

«Ғұмырдария» ғибраты

Тұлпардың тұяғы

Тұлпардың тұяғы

«тұлпардың тұяғы осындай болса керек» 

дестік. Оның құрастыруымен ақын Совет 

лімқұловтың«К змоншақ», «Ұмытып 

кетпе мені» жинақтары және «Таңдамалы» 

атты шығармасы оқырмандарымен қайта 

қауышты.

Иә, жаңа технология басым бола түскен, 

к пшілік жас буын  кілдері әдебиеттен 

г рі, ғаламтор, әлеуметтік желіге баса 

ден қойған қазіргі уақытта кітап шығару, 

ә к е   ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н   д ә р і п т е у ,   з 

қызметіңмен қоса, әдеби дүниелер жазу-

мен шұғылдану – нағыз қажырлылықты, 

табандылықты,  з ісіңе деген құштарлықты 

қажет етеді. Осы орайда, Қазақстан Жа-

зушылар Одағының мүшесі, сатирик 

жазушы, белгілі журналист Бақытжан 

Советұлы  з қазанында қайнап қана 

қоймай, елдің бірлігін ту етіп ұстап, ұлттық 

құндылықтарды, ел тыныштығы мен  сіп-

ркендеуін к ркем туындыларына басты 

тақырып етіп, туған халқымызға қаламымен 

қалтқысыз қызмет етіп келеді.

Ол қолда барын қанағат тұтып, ел 

ертеңіне зор сеніммен қарайтын с зі  тімді, 

ісі  німді, білікті журналистер қатарынан.

А й м а қ т ы ң   т ы н ы с - т і р ш і л і г і н ,   т ы ң 

ақпараттарды, соны жаңалықтарды дүйім 

жұртқа бірінші болып жеткізетін к зайым 

хабарлары, Қазақ радиосы толқынынан 

ұдайы беріліп жататын мазмұнды да 

мағыналы материалдары айқын дәлел! 

Қазақ балалар әдебиетінің талантты 

кілі Совет  лімқұловтың мол мұрасының 

насихатшысы, әке жолын берік ұстанып, 

сатира саласында  німді еңбек етіп жүрген 

жазушы Бақытжан Советұлы жақында «ел 

ағасы» жасына толды. Айрандай ұйыған 

отбасы иелері Бақытжан досым мен 

Алмагүл қарындасымның шаңырағына 

шаттық,  негелі ұрпағымыз: Санат, 

Сәндинат, Нұрсанға амандық және бар 

игілікті тілейміз. Лайым, тұлпардың тұяғы 

мұқалмасын, қаламы қарымды бола берсін! 

Нұрлан ҚАЛҚА,

Баубек Бұлқышев атындағы 

сыйлықтың лауреаты

АСТАНА


С т у д е н т   к е з д і ң   з і н д е   Б а қ ы т ж а н 

қыздарға немесе қасындағы жасы кіші 

жігіттерге ж н-жосықсыз тиіскендерге 

қарсы тұрып,  зіне тән «айласымен» 

де, ақылымен де, батылдығымен де 

жанындағылардың с зін с йлеген кейбір 

сәттерге куәгер болғанбыз. «Ер жігіт сын 

сағатта танылады» дегендей, ондай ба-

тыл іс-әрекеттері жайлы кеудесін керіп, 

ешқашан мақтан с з айтқан емес. Бұл 

– оның с зіне берік, ісіне мығым, кімге 

болсын, қысылғанда қол ұшын беретін 

азаматтық болмыс-бітімінің бір ғана қыры.

Қ а р ы м д ы   қ а л а м ы н   с е р і к   е т к е н 

Бақытжанның еңбекқорлығын, бойына 

тағдыр сыйлаған талантын ұштай білген 

ізденімпаздығын, мамандығына деген 

адалдығын қай кезде де  з басым қадір 

тұтамын. Сонау тоқсаныншы жылдардың 

бас кезінде бәріміз бір шеті оқу оқып, бір 

шеті редакцияда жұмыс істеп,  мірдің 

зінен тәжірибе жинақтауға бел шешіп 

кіріскен керемет кезеңдер болды. Мәртебелі 

уақыт біздің толқынға мол мүмкіндіктер 

туғызды. Елімізге тәуелсіздікпен бірге, БАҚ 

саласында жаңа тыныс ашылып,тәжірибелі 

ж у р н а л и с т е р   ж а ң а   б а с ы л ы м д а р ғ а 

басшылық қызметтерге ауыса баста-

ды. Олардың орнын басқалар басып, ал 

біздер тілші болып жұмысқа орналасып, 

қаламымызды ұштауға белсене кірістік. 

Дәл осы кезеңде Бақытжан Советұлы мен 

Ермахан Шайхыұлыда Алматыдағы «Са-

нат» баспасының беделді қызметкерлері 

қатарына қосылып еді. К п ұзамай олардың 

құрастыруымен «Күйеу келтір, қыз ұзат, 

тойыңды қыл...» деген тамаша жинақ 

жарық к рді. Ата-баба дәстүрі бойынша 

сәбиді бесікке б леуден бастап, шілдехана, 

тұсаукесер, той-томалақ, салт-дәстүр, әдет-

ғұрыптардан мағлұмат беретін танымдық 

кітап оқырман к зайымына айналды. 

Бұл Бақытжанның баспаның қыр-сырын 

меңгерген білімдарлығы, ұғымталдығы, 

ұлтқа қызмет жасауға ұмтылған екінші бір 

қыры болатын. 

Бүгінде Бақытжан Советұлы – республи-

ка к леміне тележурналист ретінде кеңінен 

танымал азамат. Студенттік кезде Алматыда 

баспада қызмет етіп, тәжірибе жинақтап, 

үлкен  мір мектебінде шыңдалған ол, 

1993 жылы ҚазМУ-дың журналистика 

факультетінің дипломы қолға тиген соң, 

туған ауылына, Жамбыл облысына оралып, 

облыстық телевидениеде еңбек жолын 

бастады. Міне, содан бері облыс орталығы 

Таразда жемісті еңбек етіп келеді.

Таяуда 95 жылдық мерейтойы ата-

лып  тілген Қазақ радиосының Жамбыл 

облысындағы меншікті тілшісі қызметін 

үлкен бедел, зор абыроймен атқаруда. 

Атап айтар болсақ, биылғы Байланыс және 

ақпарат қызметкерлерінің т л мерекесі 

күні Жамбыл облысы әкімінің Құрмет гра-

мотасы журналист Бақытжан Советұлына 

табысталғанын естіп, марқайып қалдық. 

Адал еңбек, маңдай тердің  теуі – осын-

дай марапаттар мен ел алғысы екені анық. 

Бұл орайда, журналист Бақытжан Советұлы 

бірнеше мәрте Мәдениет және ақпарат 

министрлігінің, облыс әкімінің, ауданның 

Құрмет грамотасына, Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің т сбелгісіне ие болып, 

еңбегі еленіп жүргенін орынды мақтаныш 

етеміз. Бұл оның мамандығына шынайы 

берілгендігі мен оны терең меңгергендігінің 

тағы бір қыры болса керек.

Оның ең басты ерекшелігі – асыл туған 

әкеден қанына сіңген қабілет-қарымын, 

бойына біткен талантты одан әрі да-

мытып, қазақ әдебиетіне  зіндік үлесін 

қосып келе жатқан қаламгерлігі. Бұл кезге 

дейін Бақытжан  лімқұловтың қарымды 

қаламынан «Мен де бірдеңе дейінші», 

«Ерін туралы ертегі», «Бұл мен ғой» атты 

сатиралық кітаптар жарық к рді.  зінің т л 

туындыларын оқырман қауымға тарту ету-

мен қатар, белгілі балалар ақыны, ардақты 

әке – Совет  лімқұловтың кітаптарын 

қ ұ р а с т ы р ы п ,   қ а з і р г і д е й   қ а р ж ы л ы қ 

тапшылыққа қарамастан, қаражат к зін 

тауып, Алматыдағы ірі баспадан шығарған 

табандылығына бәріміз іштей сүйсініп, 

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

ӨНЕР

ЖАҚСЫНЫҢ 

ЖАҚСЫНЫҢ 

Н

Н

кеші  тті. С йлеушілердің дені Жұмекен да-

нышпан еді, к реген еді, міне,  нұранның 

авторы болды деп к псітіп әкетеді ғой. (Шын 

ниетімен оқып, құрметпен еске алушыларға 

рақмет). Мереке болса сахнаға шығып алып: 

«Жұмекеннің прозасына назар аударыңызшы. 

Міне...» деп үзінді оқып береді. Тағы бір 

жиын да тағы солай. Жұрт  лең оқып, күй деп, 

елпілдеп-желпілдеп кетсе, бұл романнан үзінді 

оқиды. 

С йтіп, Жұмекеннің прозасына назар ау дартады. Шынымен, Жұмекеннің про-

засы  леңге сыймаған, немесе  леңде айта 

алмаған, тіпті  леңге қимаған бір б лек сала-

дағы шығармалары сияқты. Ақынның  зі «Сю-

жеттері пышыраған, мен де жаздым үш роман» 

деп кекеткенімен, осы пышыраған сюжеттерде 

к терілмеген қалың қыртыс жатыр. Соны та-

банды оқушы Мереке жұрттың қыр соңынан 

қалмай к рсетеді. Араларында тікелей байланыс 

бар-жоғын білмеймін, бірақ 2015жылы қазіргі 

к рнекті философ Ғарифолла Есім «Жұлдызды 

Жұмекен» (Жалғыздық философиясы) деген 

кітап шығарыпты. Жұмекеннің үш романынан 

түйген философия. Демек, Мерекенің жақсы 

бастамасы рухани құндылыққа айналған. 

К п адам аға деп сыйлайтын,  зі к птеген 

жайсаңдарға іні бола білген, ұстағалы бері 

қаламының қадірін кетірмеген, с з қадірін 

түсірмеген Қаламгерге бұдан артық қандай 

құрмет керек! Оның толып  жатқан мақтау-

марапаттары, атағы мен сыйлықтары осыларға 

қосымша ғана. Нұрың тасысын, айналайын! Сара ЛАТИЕВА,

нертанушы

жеткізген Мереке, кейін «Жалын» журна-

лын басқарған кезде де бұл әдісін ұтымды 

пайдаланды. С йтіп, академик Зейнолла 

Қабдоловтың «Менің  уезовім» роман-эссесі 

«Жалынның» бірнеше н міріне түгел жария-

ланды. Яғни бұл шығарманы оқушыға бірінші 

таныстырған «Жалын» журналы. 

Жалпы, Мерекенің баспас здің мәнісі 

мен бизнестің табысын қабыстыра алатын 

біліктілігін, уақыттың талабына қарай 

к регендігін  з басым  те жоғары бағалаймын. 

Бірақ біздің тәуелсізбіз дей тұра саясаттан шыға 

алмайтын қоғамда оның жақсы жобалары 

түсінік таппады немесе әдейі бұра тартылды, 

тіпті әлдеқандай қызғаныш араласса да 

таңданбаймын. Дегенмен, құрамына «Ана 

тілі», «Уйғур авази», «Ақиқат», «Мысль» газет-

журналдары және  зі ашқан «Экономика» 

газеті мен жас шығармашыларға арналған 

«Үркер» журналы кіретін «Қазақ газеттері» 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қазақ 

баспас зіндегі қабырғалы ұжым ретінде 

Мереке Құлкеновтің іскерлік мектебінің 

нақты мысалы деуге болады. Уақыт  теді, 

Журналист, сатирик жазушы Бақытжан Әлімқұлов туралы сөз қозғалғанда курстастар тұрмақ, 

оны жақсы білетін, сырттай танитын жандардың езуіне күлкі үйірілері хақ. Неге десеңіз, аузын 

ашса жүрегі көрінетін ардалы азаматтың адалдығынан ба, әлде, аңғалдығынан ба, бәлкім, 

нағашысы Бағдагүл әжесінің бауырында еркін өсіп, еркетотай атанып, әке-шешені менсіне 

бермейтін шолжаңдығынан ба екен, кей-кейде аузынан шыққан зілі жоқ сөзі де, пендеге 

еш зияны жоқ ісі де айналасындағыларды қыран-топан күлкіге қарық қылатыны бар. Содан 

да болар, Бақытжанның сондай аңғалдықтан туындаған қызықты қылықтарын кейбір кур-

стастарымыз әзіл-оспаққа тамызық етіп жатады. «Әзілің жарасса, атаңмен ойна» деген сөз 

қалған ғой. Ол да жөн шығар-ау!.. Ал мен үшін оның адамгершілік қадір-қасиеті, ақжарма 

ниеті, періште-пейілі, өзім деген жанға барын беретін жомарттығы, даладай дарқандығы, 

баладай аңғалдығы, тегіне тартқан тектілігі қашан да қымбат, ерекше ыстық!..

Елімізде болашаққа қол созған 

нерлі балғындар жетерлік. 

Болам деген баланың бетін 

қақпай, белін бууға мемле-

кет тарапынан қолдау да 

к рсетілуде. Оған таяуда ғана 

Алматы облысының орталығы 

Талдықорған қаласында есігін 

ай қа ра ашқан Оқушылар са-

райы дәлел. Күні кеше ғана 

іске кіріскен бұл орталықтың 

нерпаздары бүгінде биік 

шыңды бағындырып үлгерді.

Жас  нерпаздардың  нерлерін 

шыңдап, қияға қанат қағуына 

себепкер болған республикалық 

«Ғұмырдария» балалар мен жас с-

пірімдер орталығы ұжымының 

еңбегі ерен. Жыл сайын дәстүрден 

жаңылмай, еліміздің түкпір-

т ү к п і р і н е н   ж а с с п і р і м д е р д і 

жиып, ертеңіне деген сенімдерін 

нығайтуы үлкен жеңіспен пара-

пар. Биылғы байқауда біздің 

облыстың намысын қорғаған 

ж е т к і н ш е к т е р   ж е ң і с т і ң   б и і к 

тұғырынан к рінді. 

Бала күнінен қол нер жұмыс-

тары мен айналысқанды жаны 

қалайтын Қамқа Қизатова аталған 

байқаудың бейнелеу  нері мен 

қол нер к рмесі бойынша бірінші 

д ә р е ж е л і   ж ү л д е н і   и е л е н г е н 

жеңімпаз.  нерпаз шәкірттерге 

білім мен тәрбие беруде  скелең 

ұрпақтың бойындағы азаматтық 

ұ с т а н ы м ы н   қ а л ы п т а с т ы р ғ а н 

Нұргүл Нығметжанованың ерен 

еңбегін, үкілеген үмітін шәкірті 

ақтады. Бұл – жетісулықтар үшін 

үлкен мақтаныш. 

  Қ а ғ а з ,   м а т а   қ а л д ы қ т а р ы н 

пайдалану арқылы қол нердің түр-

түрін жасайтын  нерпаздың  нері 

к рген жанның к з жауын алады. 

Байқауға түрлі-түсті қағаздан 

домбыра ұстаған қазақ қызының 

бейнесін жасап, оның маңдайына 

күн сәулесіндей етіп Тәуелсіздіктің 

25 жылдығын ерекше  рнектеп 

к рсеткен. Қамқаның айтуынша, 

адамның қолынан бәрі келеді. 

–   Б і з г е   ұ с т а з ы м ы з   Н ұ р г ү л 

Ершатқызы үнемі «Оқы. Ойлан. 

Жаса!» деген ұранды ұмытпаңдар 

д е й д і .  

й т к е н і   о қ у   а р қ ы л ы 

ойлануды, ойлану арқылы жасауды 

ү й р е н е м і з .   Б о л а ш а қ т а   қ а з а қ 

қол нерін шетелге танытсам деген 

арманым бар. Соған жету үшін 

мен күндіз-түні талмай, жалықпай 

еңбек етемін. Бәріне тек ниет 

болса болғаны. Бізге Оқушылар 

с а р а й ы н д а   б а р л ы қ   ж а ғ д а й 

жасалған. Келем деушілерге есік 

ашық.  зімнің замандастарыма бос 

уақытты тиімді пайдаланайық деп 

айтқым келеді, – дейді жеңімпаз.  

Қазылар алқасының т ра-

ғ а с ы ,   Қ а з а қ с т а н н ы ң   е ң б е г і 

с і ң г е н   қ а й р а т к е р і ,   к о м п о з и -

тор Б. Дәлденбаевтың қолынан 

«Қол нер» номинациясы бойын-

ша І дәрежелі дипломды иелен-

ген Қамқа Қизатованың еңбегі 

еселеніп, бағындырар биігі к п 

болсын демекпіз.  

Р е с п у б л и к а л ы қ   б а й қ а у ғ а 

қатысып, жүлделі орын алғандар 

мен белсене қатысқан оқушылар 

а р н а й ы   д и п л о м д а р м е н   ж ә н е 

сыйлықтармен марапатталды. 

Тәуелсіздік жылдарында биік 

тұғырдан ғана к рініп келе жатқан 

еліміздің қол нер шеберлері де 

болашақта  здерінің керемет 

жаңа туындыларымен елімізді 

әлемге танытады деген үмітіміздің 

ақталатынына сенеміз.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет