График а алматы "Білім" 2012Pdf көрінісі
бет13/13
Дата27.03.2017
өлшемі5,19 Mb.
#10428
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
§ 1.1 Пішімдер .........................................................................................
§ 1.2 Масштабтар ....................................................................................
§ 1.3 Сызба сызықтары ...........................................................................
§ 1.4 Сызба шрифтері..............................................................................
§ 1.5 Сызба өлшемдерді түсіру ..............................................................
§ 1.6 Сызбаның негізгі жазуы.................................................................
Бақылау сұрақтары .........................................................................................
II-тарау. Геометриялық салулар 
§ 2.1 Шеңберді тең бөліктерге бөлу ......................................................
2.1.1 Шеңберді тең үш бөлікке бөлу ...............................................
2.1.2 Шеңберді тең төрт бөлікке бөлу ............................................
2.1.3 Шеңберді тең бес бөлікке бөлу ..............................................
2.1.4 Шеңберді тең алты бөлікке бөлу ............................................
2.1.5 Шеңберді тең сегіз бөлікке бөлу ............................................
2.1.6 Шеңберді тең он бөлікке бөлу ................................................
2.1.7 Шеңберді тең он екі бөлікке бөлу ..........................................
§ 2.2  Түйіндесу .......................................................................................
1.1.1  Сызықтардың түйіндесуі .......................................................
2.2.1.1 Параллель сызықтардың түйіндесуі ...............................
2.2.1.2 Өзара перпендикуляр сызықтардың түйіндесуі ............
1.a.1.3 Өзара қиылысатын сызықтардың түйіндесуі .............
2.2.2 Шеңберлердің түйіндесуі ........................................................
2.2.2.1 Екі шеңбердің ішкі түйіндесуі .........................................
2.2.2.2 Екі шеңбердің сыртқы түйіндесуі ...................................
1.1.1.3 Екі шеңбердің аралас түйіндесуі .................................
2.2.3 Шеңбер мен түзу сызықтың түйіндесуі .................................
2.2.3.1 Шеңбердің сыртқы түзумен түйіндесуі ..........................
2.2.3.2 Шеңбердің ішкі түзумен түйіндесуі ...............................
2.2.4 Овал сызығын салу ..................................................................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
МАЗМ НЫ

261
ІII-тарау. Проекциялау əдістері 
§ 3.1 Орталықтан (центрлік) проекциялау əдісі ...................................
§ 3.2 Параллель проекциялау əдісі ........................................................
§ 3.3 Ширектер жəне октанттар .............................................................
§3.3.1 Екі тікбұрышты проекция жазықтар жүйесі (ширектер) ........
§3.3.2 Үш тікбұрышты проекция жазықтар жүйесі (октантар)........... 
§3.3.3 Тікбұрышты проекция жазықтарын өзара беттестіру (эпюр)..
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
IV-тарау. Аксонометриялық проекциялар
§ 4.1 Аксонометриялық проекциялардың қысқаша түсініктемесі .....
§ 4.2 Аксонометриялық проекциялардың стандартты түрлері ..........
4.2.1 Тікбұрышты изометрия ...........................................................
4.2.1.1 Шеңбердің тікбұрышты изометриясы ............................
4.2.2 Тікбұрышты диметрия ............................................................
4.2.2.1 Шеңбердің тікбұрышты диметриясы .............................
4.2.3 Қиғашбұрышты фронталь изометрия мен диметрия ..........
4.2.4 Қиғашбұрышты горизонталь изометрия ..............................
4.2.5 Шеңбердің изометриясын салу ..............................................
4.2.6 Шеңбердің диметриясын салу ................................................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
V-тарау. Нүктенің, түзу сызықтың жəне жазықтықтың 
сандық белгілері бар проекциялары
§ 5.1 Нүктенің проекциясы ....................................................................
§ 5.2 Түзу сызықтың проекциясы ..........................................................
5.2.1 Жалпы жағдайда орналасқан түзулер ...............................
5.2.2. Дербес жағдайда орналасқан түзулер ..............................
5.2.3 Түзу сызықтың ізі ....................................................................
§ 5.3 Жазықтықтың проекциясы ...........................................................
5.3.1 Жалпы жағдайда орналасқан жазықтықтар ..........................
5.3.2 Дербес жағдайда орналасқан жазықтықтар ..........................
5.3.3 Жазықтықтың деңгей сызығы ................................................
5.3.4 Жазықтық ізі .............................................................................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
VI-тарау. Позициялық жəне метрикалық есептер 
§ 6.1 Позициялық есептер ......................................................................
6.1.1 Нүкте мен түзу сызықтың өзара орналасулары ....................
6.1.2 Түзу сызықтардың өзара орналасулары ................................
6.1.3 Екі жазықтықтың өзара орналасуы ........................................
6.1.4 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасулары ........................

262
§ 6.2 Метрикалық есептер ......................................................................
6.2.1 Түзу сызықтың нақты шамасы мен жазықтыққа жасайтын бұрышы.......
6.2.2 Нүкте мен жазықтықтың арақашықтығы .............................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
VII-тарау. Ортогональдық проекцияны түрлендіру əдісі
§ 7.1 Проекцияны түрлендіру сипаттамасы жəне негізгі əдістері........
§7.2 Проекция жазықтығын алмастыру тəсілдері ...................................
§7.3 Бұру (айналдыру) тəсілі ...................................................................
§7.4 Проекцияланатын түзу сызықтар төңірегінен бұру.......................
§7.5 Жазықпараллельді ауыстыру...........................................................
§7.6 Проекцияны түзу,  параллель  жазықтықтары  төңірегінде  бұру...........
Бақылау сұрақтары .....................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
VIII-тарау. Көпжақты беттер 
§ 8.1 Жай көпжақты беттер ....................................................................
8.1.1 Призма бетіндегі нүктенің орналасуы .................................
8.1.2 Призма мен түзу сызықтың қиылысуы ...............................
8.1.3 Пирамида бетіндегі нүктенің орналасуы .............................
8.1.4 Пирамида мен түзу сызықтың қиылысуы ...........................
8.1.5 Көпжақты беттерінің жазықтықпен қиылысуы ..................
8.1.6 Көпжақты беттердің өзара қиылысуы .................................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
IX-тарау. Қисық сызықтар
§ 9.1 Жазық қисық сызықтар .................................................................
9.1.1 Екінші ретті қисық сызықтар ...............................................
9.1.2 Трансценденттік қисық сызықтар ........................................
§ 9.2 Кеңістік қисық сызықтар ..............................................................
Бақылау сұрақтары ......................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................
X-тарау. Беттердің проекциялары 
§ 10.1 Айналу беттері ..............................................................................
10.1.1 Айналу конус беті ................................................................
10.1.2 Айналу цилиндр беті............................................................
10.1.3 Конус пен цилиндрдің түзу сызықпен қиылысуы............ 
10.1.4 Конус пен цилиндр беттерінің жазықтықпен қиылысуы.
10.1.5 Беттердің өзара қиылысуы..................................................
§ 10.2 Құлама беттер ..............................................................................
§ 10.3 Топографиялық беттер ................................................................
10.3.1Топографиялық беттің жазықтықпен қиылысуы ...............
Бақылау сұрақтары .........................................................................................
Жаттығу есептері .........................................................................................

263
XI-тарау. Беттердің жазбалары
§11.1Жазылатын беттер .......................................................................
11.1.1 Көпжақты беттердің жазбалары. Призманың жазбасы ....
11.1.2 Пирамиданың жазбасы ........................................................
11.2 Айналу беттердің жазбалары ................................................
11.2.1 Конустың жазбасы ...............................................................
11.2.2 Цилиндрдің жазбасы ............................................................
§11.2 Жазылмайтын беттер .................................................................
Бақылау сұрақтары .........................................................................................
XII-тарау. Сызбадағы көріністер
§ 12.1 Көріністер .....................................................................................
§ 12.2 Қосымша көріністер ....................................................................
§ 12.3 Жергілікті көріністер ...................................................................
§ 12.4 Тіліктер .........................................................................................
§ 12.5 Күрделі тіліктер ...........................................................................
Бақылау сұрақтары .....................................................................................
§ 12.6 Қималар .........................................................................................
Бақылау сұрақтары .....................................................................................
§ 12.7 Қимадағы штрихтау .....................................................................
§ 12.8 Оңашаланатын элементтер .........................................................
Бақылау сұрақтары......................................................................................
XIII-тарау. Тетіктер қосылыстарын жəне серіппені кескіндеу
§ 13.1 Тетіктер қосылыстарының кескіндері туралы түсінік .........
§ 13.2 Бұранда .........................................................................................
§ 13.3 Бұрандамалық қосылыс .............................................................
§ 13.4 Бұрамасұқпалы қосылыс .............................................................
§ 13.5 Бұрамалық қосылыс .....................................................................
§ 13.6 Құбырлы қосылыс .......................................................................
§ 13.7 Кілтектік қосылыс .......................................................................
§ 13.8 Сұққыш қосылысы...................................................................
§ 13.9 Пісірмелі қосылыс .......................................................................
§ 13.10 Тойтармалы қосылыс ................................................................
§ 13.11 Тісті дөңгелектер туралы жалпы түсінік .................................
§ 13.12 Серіппе туралы түсінік ..............................................................
Бақылау сұрақтары ....................................................................................
Жаттығу есептері .......................................................................................
XIV-тарау. Құрастыру сызбасы 
§ 14.1 Нобай туралы түсінік ..................................................................
§ 14.2 Сипаттізім ....................................................................................
§ 14.3 Құрастыру сызбасы .....................................................................
§ 14.4 Беттердің кедір-бұдырлығын сызбада белгілеу ........................
§ 14.5 Тетіктердің жұмыстық сызбасы .............................................
Бақылау сұрақтары ...................................................................................
Жаттығу есептері ......................................................................................
Қолданылған əдебиеттер ..........................................................................

264
Əуез Кеңесбекұлы Бəйдібеков
Теміржан Құлмұхамбетұлы Мусалимов 
Жанна Маркқызы Садықова
Серік Əбдікəрімұлы Қолбатыр 
 
ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА
оқу құралы
Корректор: Қарлығаш Боранбайқызы Боргекова 
Редакторы  йгерім  лімбекова
Òåõíèêàëûº ðåäàêòîðû  Åëåíà Èìàìíèÿçîâà
 Êîìïüþòåðäå ºàëûïòà¹àí Ã¾ëí½ð  Æàäûðàíîâà
Басуға  ж. қол қойылды. Пішімі 70x100 1/16. 
Офсеттік қағаз. Қаріп түрі "Times New Roman".
Шартты баспа табағы 15,8 б.т. Есептік баспа табағы ?.
Таралымы 1000 дана. Тапсырыс №
“Áiëiì” áàñïàñû, 050009, Àëìàòû ºàëàñû, Àáàé ä໹ûëû, 143-¾é. 
Òåë: 394-36-00, 394-41-63. E-mail: bilim05@mail.ru
Òàïñûðûñ áåðóøiíi» ôàéëäàðûíàí ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû
“Ïîëèãðàôêîìáèíàò” ÆØÑ-íäå  áàñûëäû.
050002, Àëìàòû ºàëàñû, Ì.Ìàºàòàåâ ê¼øåñi, 41.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет