Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf көрінісі
бет1/53
Дата24.03.2017
өлшемі5,62 Mb.
#10256
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


 
 
 
 
 


 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.АУЭЗОВА 
 
  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
  M.AUEZOV SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 
 
 
 
 
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
ҚҦРЫЛҒАНЫНА 70-ЖЫЛ ТОЛУЫНА  АРНАЛҒАН «ҚАЗІРГІ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР 
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ, БІЛІМІ МЕН МӘДЕНИЕТІНІҢ 
ДАМУЫ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ 
 
ЕҢБЕКТЕРІ 
 
 
ТРУДЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ НЕЗАВИСИМОГО 
КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ  ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.АУЭЗОВА 
 
 
WORKS  
 
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
«DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE OF INDEPENDENT 
KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY», 
DEVOTED TO 70 YEARS ANNIVERSARY OF M. AUEZOV 
SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 
 
ТОМ 8 
 
Шымкент 2013 
 


 
УДК 378 
ББК 74.58 
Ә 82 
 
М.Әуезов  атындағы  Оңтҥстік  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  қҧрылғанына  70-жыл 
толуына    арналған  «Қазіргі  жаһандық  сын-қатерлер  жағдайындағы  тәуелсіз  Қазақстанның 
ғылымы,  білімі  мен  мәдениетінің  дамуы»  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференциясы– 
Шымкент: М. Әуезов ат. ОҚМУ, 2013ж.  
8 Т. 302 б. Тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 
 
Международная  научно-практическая  конференция  «Развитие  науки,  образования  и  культуры 
независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященная 70-летию  
Южно-Казахстанского  государственного  университета  им.  М.Ауэзова 


 
 
Ш
Ш
ы
ы
м
м
к
к
е
е
н
н
т
т
:
:
 
 
Ю
Ю
К
К
Г
Г
У
У
 
 
и
и
м
м
.
.
 
 
М
М
.
.
А
А
у
у
э
э
з
з
о
о
в
в
а
а
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
3
3
 
 
г
г
.

8
8
 
 
Т
Т
.
.
 
 
3
3
0
0
2
2
 
 
с
с
.
.
 
 
Я
Я
з
з
ы
ы
к
к
и
и
:
:
 
 
к
к
а
а
з
з
а
а
х
х
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
р
р
у
у
с
с
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
а
а
н
н
г
г
л
л
и
и
й
й
с
с
к
к
и
и
й
й
.
.
 
 
 
 
The  international  scientific-practical  conference  «Development  of  science,  education  and  culture  of 
independent Kazakhstan in conditions of global challenges of modernity» devoted to 70 years anniversary 
of M. Auezov South Kazakhstan state university – Shymkent: M.Auezov SKSU, 2013 у. 
8 V. 302 p. Languages: kazakh, russian, еnglish. 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
9
9
5
5
-
-
5
5
 
 
 
 
Бас  редактор:
  Мырхалықов  Ж.Ҥ.  -  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  ректоры,  т.ғ.д.,  профессор,  ҦҒА 
корреспондент мҥшесі.  
Редакциялық  алқа  мҥшелері:  Сатаев  М.И.  –  тӛрағаның  орынбасары,  ҒЖ  және  ХБ  жӛніндегі 
проректор,  т.ғ.д.,  профессор,  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі;  Горяинов  К.К.  –  з.ғ.д.,  профессор,  Рессей 
Федералды  қызметінің  жазасын  орындау    ҒЗИ,  Ресей;  Дырка  Стефан  –  э.ғ.д.,  профессор,  экономика 
ғылымдарының докторы, Верхнесилез экономикалық университеті, Польша; Меор Мохаммед Фаред – 
ассоциациялық  профессор,  Путра  университеті,  Малайзия;  Олден  А.  -  академик,  Лондон  Батыс 
университетінің есептеуші техника және  технология мектебі, Ҧлыбритания; Окуян М.Д. - профессор, 
Балыкесир  университеті,  Тҥркия;  Линда  Лоутон  -  PhD  докторы,  профессор,  Робер  Горден  атындағы 
университеті,    Ҧлыбритания;  Мохд  Хасан  Бен  Селамат  -  PhD  докторы,  профессор,  Малайзия 
университеті,  Малайзия;  Ивахненко  А.П.-  PhD  докторы,  директор,  Мҧнай  зерттеу  орталығы,  Heriot-
Watt университеті, Шотландия; Елизавета Ф. - PhD докторы, профессор, Басел университеті, Австрия; 
Мишо  Ж.  -  т.ғ.д.,  профессор,  Лорейн  университеті,  Франция;  Петров  В.  -  доктор,  профессор,  Левон 
Католик  университеті,  Бельгия;  Радюк  С.Н.  -  PhD  докторы,    ассоцияциялық  профессор,  Оңтҥстік 
әдістемелік  университеті,  АҚШ;  Славинская  Н.А.  -  бас  ғылыми  қызметкері,  неміс  аэрокосмостық 
агенттігі,  Германия;  Жонго  Ок  -  PhD  докторы,  профессор,  Сеул  ҧлттық  техникалық  университеті, 
Корея, Беккерман М. - профессор, Ньюрски университеті, АҚШ; Крючкова О.Ю. -  ф.ғ.д., профессор, 
Н.Г.Чернышевский  атындағы  Саратов  мемлекеттік  университеті,  Ресей;  Марфенин  Н.Н.  -  б.ғ.д., 
профессор,  М.В.  Ломоносов  атындағы  Мәскеу  мемлекеттік  университеті,  Ресей;  Бишімбаев  У.Қ.  - 
т.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА академигі, Қазақстан; Жҧрынов М.Ж -  х.ғ.д., профессор,  ҚР ҦҒА академигі, 
Қазақстан;
 
Айменов  Ж.Т.  –  т.ғ.д.,  профессор;  ҚР  ҦЖҒА  академигі,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ,  
Қазақстан  Байтанаев  Б.А  -  т.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі,  М.Әуезов  атындағы 
ОҚМУ;      Калменов  Т.Ш.  –  ф-м.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҦҒА  академигі,  Қазақстан;  Молдабеков  Ш.М.  – 
т.ғ.д., профессор, ҚР ҦИА, Қазақстан; Надиров Н.К. – х.ғ.д., профессор, ҚР ҦҒА академигі, Қазақстан; 
Есимов  Б.О.  –  г-м.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Шакиров  Б.С.  -  т.ғ.д.,  профессор, 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Қалыбекова А.А. - п.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Мҧсаева 
Н.Р.  -  филос.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Мырзахметов  М.  -  ф.ғ.д.,  профессор, 
Қазақстан;  Назарбекова  С.П.  –  х.ғ.д.,  профессор,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Ташимов  Л.Т.  –  т.ғ.д. 
профессор,  ҚР  ҦҒА  корреспондент  мҥшесі,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ;  Ниязбекова  Р.К.  -  э.ғ.д., 
профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; Волненко А.А. - т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ; 
Тлеулов Э.М. – п.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 
УДК 378 
ББК 74.58 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
9
9
5
5
-
-
5
5
 
 
М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013 
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2013
 


 
 «ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ – ҚАЗАҚСТАН ҤШІН ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ 
АЙМАҚТЫҚ КӚЛЕМДЕГІ ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТ, ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҦҚЫҚ ЖҤЙЕСІНІҢ 
ЖЕТІЛДІРІЛУІ 
 
СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050» - НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ КАЗАХСТАНА В 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 
 
STRATEGY «KAZAKHSTAN – 2050» - A NEW POLITICAL POLICY FOR KAZAKHSTAN IN THE 
REGIONAL AND GLOBAL SCALE, IMPROVING THE LEGAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 332.1(574) 
 
ЗАДАЧИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА 
 
Айменов Ж.Т. 
первый проректор ЮКГУ им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
 
Түйін 
Мақалада ғылым мен техниканы дамыту қоғамымыздағы жоғары білімді қызметкерлердің қажеттілігін 
одан әрі күшейте түсу сӛз болады. Сондықтан университеттердің маман дайындаудағы негізгі мақсаты- еңбек 
нарығында  бәсекелестікке  қабілетті  маман  дайындау.  Әлемдік  тәжірибені  негізге  ала  отырып,  білім  мен 
ғылымның  және  ӛндірістің  бір-  біріне  ықпалын  күшейту  мақсатында  Қазақстанның  жоғары  оқу  орындарын 
зерттеу университеттерінің моделіне кӛшіру. 
 Summary 
It  is  noted  in  the  article,  that  development  of  science  and  technologies  will  enhance  the  demand  of  society  for 
employees with higher education. Therefore the role of universities nowadays consists in training the experts, capable to 
compete in the labor-market. Following the global experience, the higher education institutions of Kazakhstan with a view 
to  amplification  of  interaction  of  education,  science  and  manufacturing  are  overpassing  to  the  model  of  the  research 
university. 
 
В  XXI  веке  определяющим  в  экономическом  потенциале  государства,  его  способности 
адаптироваться  к  быстроменяющимся  условиям  мировой  образовательной  среды  и  научно-
технологического развития становится человеческий капитал, его качество, активность трудовых ресурсов. 
Поэтому  академической  общественности  понятна  политика  Президента  страны  Н.  Назарбаева,  который  в 
своих выступлениях неоднократно говорит об особой роли системы образования в развитии современного 
общества, необходимости подъема ее инновационного уровня, расширении и углублении связи образования 
и науки. 
В  системе  образования  задействовано  примерно  одна  треть  населения  Казахстана.  Поэтому 
 проблемы образования волнуют всех.  Президентом определены  три главных направления: 
1)
 
оптимизация образовательных учреждений; 
2)
 
 модернизация учебно-воспитательного процесса;
 
3)
 
 повышение эффективности и доступности образовательных услуг. 
При  этом  поставлена  задача  -  восстановить  логическую  взаимосвязь  всех  видов «возрастного» 
образования  как  целостного  лифта  –  дошкольного,  начального,  среднего,  профессионального,  высшего  и 
послевузовского.  Переход  на  европейскую  систему  кредит-часов  и  внедрение  принципов  Болонского 
процесса  позволяют  достичь  академической  свободы  и  автономии  вузов,  сформировать  индивидуальную 
траекторию обучения студентов [1].   
Задача  высшей  школы  сегодня  заключается  в  оказании  образовательных  услуг,  соответствующих 
мировым стандартам, подготовка специалистов, способных конкурировать на  рынке труда. Присоединение 
Казахстана  в  европейское  образовательное  пространство  дает  реальные  преимущества  казахстанским 
студентам  и  преподавателям  повысить  мобильность  и  приобщиться  к  сокровищам  мировой  науки  и 
культуры.  Появляются  реальные  условия  для  конвертируемости  казахстанских  дипломов  о  высшем 
образовании  в  европейском  регионе,    увеличиваются  шансы  выпускников  на  трудоустройство  в  любой 
стране.  
Длительный  период  времени  в  истории  человечества,  вплоть  до  середины  XX  столетия,  высшее 
образование  являлось  уделом  привилегированной  части  общества,  а  система  обучения,  основанная  на 
классно-урочном  методе,  введенная  еще  в  XVII  веке,  казалась  незыблемой  и  лучшей.  Это  было  связано  с 
невысокой скоростью обновления знаний и объективно небольшими потребностями общества в работниках 
с  высшим  образованием.  Кроме  того,  однократно  полученных  в  университете  знаний  в  целом  хватало  на 


 
всю  жизнь,  поскольку  это  соответствовало  существовавшим  на  тот  период  темпам  смены  знаний  и 
технологий.  
Ситуация  начала  принципиально  меняться  в  последней  трети  XX  века.  Зарождение  тенденций 
перехода  к  развитому  социуму,  в  котором  познавательная  деятельность  человека  становится  решающим 
фактором  прогрессивного  продвижения  общества  вперед  и  жизненного  успеха  граждан  страны.  Развитие 
науки и техники, человеческого капитала объективно повысило потребности общества к доле работников с 
высшим  образованием.  И  это  было  осознано  и  отдельными  индивидуумами,  и  правительствами  стран, 
которые стали вкладывать в образование крупные инвестиции [2].  
Несмотря на экономический кризис, мировая образовательная система сегодня вышла на новый виток 
эволюционного развития под влиянием двух основных тенденций в развитии человеческого общества: это 
динамичное  совершенствование  информационно-коммуникационных  технологий  и  ускорение  процессов 
всеобщей глобализации.  
Следует отметить, что за последние 30 лет произошло резкое ускорение процесса старения знаний. В 
некоторых  динамичных  отраслях  науки  и  техники,  таких,  как  информационные    технологии, 
наноматериалы, альтернативная энергетика, достижения науки, которые изучал студент в начале обучения, 
устаревают к окончанию вуза, а срок жизни отдельных технологий сократился до 3–5 лет. Иными словами, 
возрастание  спроса  на  первичное  высшее  образование  сопровождается  необходимостью  перехода  к 
реальному, а не декларируемому непрерывному высшему образованию, т.е. обучению в течение всей жизни 
человека. 
Именно  поэтому  во  всем  мире  наблюдается  рост  спроса  на  высшее  образование,  что  приводит, 
соответственно,  к  росту  числа  вузов  и  численности  студентов.  Однако  увеличение  данного  спроса 
происходит в условиях постоянно возрастающего дефицита ресурсов. Для удовлетворения спроса на высшее 
образование  в  обществе,  основанном  на  знаниях,  при  традиционной  технологии  обучения  необходимо 
увеличить  количество  вузов  и  преподавателей  практически  на  порядок.  Таких  нагрузок  по  росту 
капитальных вложений не выдержит никакая экономика. 
Таким  образом,  традиционная  кампусная  образовательная  технология  обучения  перестает 
соответствовать  современным  потребностям,  и  это  несоответствие  только  возрастет  с  учетом  зарождения 
«общества,  основанного  на  знаниях».  Иными  словами,  стратегия  развития  современного  высшего 
образования, как во всем мире, так и в Казахстане, требует глубокого переосмысления. 
Интенсивное  развитие  информационных  технологий  подсказало  перспективный  путь  решения 
проблем,  стоящих  перед  высшим  образованием.  Это  кардинальная  перестройка  технологий  обучения  на 
основе системного внедрения информатизации, дистанционного  обучения, приведения вузов в соответствие 
с современной стратегией распределения ресурсов и населения по территории страны. Это особенно важно 
для такой страны как Казахстан, обладающей огромной территорией при низкой плотности населения.   
Наша страна выбрала курс  на вхождение  в европейское и мировое образовательное пространство, и 
мы  должны  стремиться  к  тому,  чтобы  наши  специалисты  занимали  достойное  место  на  международном 
рынке  образовательных  услуг  и  способствовали  формированию  позитивного  имиджа  республики.  В  этом 
аспекте Государственная программа развития образования РК на 2010-2020 годы, которая предусматривает 
максимальный  доступ  студентов  как  к  отечественной,  так  и  зарубежной  научной  и  материально-
технической базе.   
Поставлена  задача  достижения  20%-ного  уровня  мобильности,  которая  обеспечивала  бы 
использование  инновационных  образовательных  программ,  реализацию  планов  двухдипломного 
образования,  внедрения  лучшей  мировой  практики  преподавания  и  приобретения  специалистами 
профессиональных компетенций. Повышение мобильности должно происходить через участие студентов в 
научных  проектах  и  прохождения  стажировок  и  практики  в  самых  передовых  научных,  учебных  и 
производственных предприятиях.  
Общемировая  тенденция  в  развитии  образования  сводится  к  минимизации  дистанций  между 
образованием  и  производством.  Следуя  мировому  опыту,  вузы  Казахстана  в  целях  усиления  процесса 
взаимодействия образования,  науки и производства  переходят  к модели  исследовательского  университета. 
Широкие  возможности  в  этом  направлении  открывает  Закон  РК  «О  науке»,  определяющий  направления 
формирования исследовательского университета.  
МОН РК предоставлены большие возможности для развития классического вуза в исследовательский 
университет,  который  может  самостоятельно  разрабатывать  и  реализовывать  стандарты  образовательных 
программ  высшего  и  послевузовского  образования.  Также  он  вправе  устанавливать  дополнительные 
требования  к  профильной  направленности  подготовки,  может  создавать  конструкторские  бюро  и  опытно-
производственные  внедренческие  предприятия  коммерческого  характера.  Все  это  позволит  устранить 
противоречия между уровнем вузовской подготовки молодых специалистов и потребностью производства в 
действительно  профессиональных  кадрах,  а  также  выстроить  эффективную  систему  «вуз  –  наука  – 
производство».   
Динамично  развивающаяся  экономика  Казахстана,  интеграция  ее  в  мировую  экономику,  вхождение 
страны  в экономические  союзы на  условиях равного партнерства  требуют от специалистов  новых знаний, 
компетенций  более  высокого  уровня.  Для  этого  необходимо  развивать  профессиональные  качества, 


 
способности вырабатывать ценные идеи и быстро внедрять новые технологии. Так как знания и технологии 
обновляются    практически  каждые  три-пять  лет,  возникает  необходимость  перемены  профессии,  сферы 
деятельности или отрасли.  
Кроме  того,  для  реализации  Государственной  программы  ФИИР  на  2010-2014  годы  необходимо 
освоение    новых  знаний,  внедрение  новых  индустриальных  проектов.  Поэтому  на  первый  план  выходит 
фундаментальное  образование,  наличие  глубоких  технических  знаний,  которые  создают  условия  для 
мобильности  кадров.  Работа  Попечительского  (Наблюдательного)  совета,  формирование  корпоративной 
структуры вуза призваны решать эти перспективные вопросы. 
В  этом  плане  Южно-Казахстанский  государственный  университет    им.М.Ауезова  активно 
налаживают  партнерство  с  ведущими  вузами  страны  и  за  рубежом  по  академическим  программам, 
технологиям обучения, проведению исследований,  обмену студентами и преподавателями. Сегодня с нами 
сотрудничают  около  100  зарубежных  вузов  и  научных    организаций,  разрабатываются  образовательные 
программы  нового  поколения,  формирующие  креативно  мыслящих  молодых  специалистов,  обладающих 
лидерскими  качествами  и  одержимых  национальной  идеей  построения  социально  ориентированного 
динамично развивающегося общества. 
Начато  создание  академического  конгломерата,  включающего  в  себя  ЮКГУ,  несколько  НИИ, 
научных  лабораторий,  Региональный  технопарк,  Центр  коммерциализации  с  приглашением  к  участию 
крупных  предприятий  и  бизнес-структур.    Такое  сотрудничество  служит  реальной  основой  интеграции 
науки  и  образования,  позволит  проводить  единую  научно-техническую  и  образовательную  политику.  По 
результатам  Национального  рейтинга  казахстанских  вузов  и  Генерального  рейтинга  многопрофильных 
вузов  по  версии  Независимого  казахстанского  агентства  по  обеспечению  качества  образования, 
опубликованных    вначале  июля  2013  года,    ЮКГУ  им.М.Ауезова  уже  который  год  подряд  занимает  3-ое 
место. При этом университет вышел в лидеры из числа 69 вузов-конкурентов по 30-ти специальностям на 
первые три позиции. 
Отвечая  потребностям  рынка  труда,  мы  постоянно  работаем  над  повышением  качества 
образовательных  услуг,  и  это  позволяет  нам  держать  курс  на  соответствие  международным  стандартам 
образования.  Работая  в  этом  направлении,  ЮКГУ  получил  реальную  возможность  комплексно,  на 
современном уровне решать стратегические  проблемы развития с  учетом мнения  потребителей. Действует 
система  менеджмента  качества,  изучаются  предложения  работодателей  по  совершенствованию 
образовательных  программ,  реализуются  принципы  Болонского  процесса  [3].  Это  стимулирует  нас 
разрабатывать  внутренние  механизмы  гарантии  качества  образования,  адекватные  внешней  среде. 
Развивается  корпоративный  менеджмент,  что  включает  стратегическое  планирование  и  прогнозирование, 
маркетинг рынка образовательных услуг, эффективное управление человеческими ресурсами.  
Нами  осознана  необходимость  институциональных  преобразований.    Поэтому  работаем  над 
улучшением  системы  менеджмента  качества,  которая  через  мониторинг  всех  процессов  определяет  еѐ 
результативность. Процесс самооценки позволил установить соответствие между конкретной деятельностью 
вуза и ее результатом. Сегодня у нас есть все рычаги влиять на организацию процесса обучения, определять 
приоритеты для совершенствования деятельности. Выработан собственный взгляд к качеству деятельности 
вуза  и  системе  гарантии    качества  образования.  Определены  ключевые  показатели,  наиболее  объективно 
отражающие  качество  деятельности  вузы  Самооценка  позволила  нам  выявить  свои  сильные  и  слабые 
стороны [4].  
В соответствии с Государственной программой развития образования в республике на 2010-2014 годы 
нами приняты  прогнозные  решения  по инновационной модернизации всех процессов.  Эта   многоплановая 
работа,  основанная  на  системном  подходе,  которая  позволила  нам  достичь  признаваемых  академической 
средой  результатов.  Качество  наших  образовательных  программ  подтверждено  международной 
аккредитацией в германском агентстве ASIIN.  
Однако  жизнь  заставляет  двигаться  вперед.  Участие  в  конкурсе  «Исследовательский  университет» 
потребовало  усилить  критерии  инновационности  научно-образовательного  процесса.  Для  этого 
разрабатываются  новые программы  и проекты,  направленные  на  усиление исследовательской  компоненты 
обучения  и  коммерциализацию  инноваций.  Предложены  механизмы  стимулирования    научного  поиска,  а 
также  индикаторы  роста  международного  и  национального  признания  университета  потребителями.  В 
системе  международных  связей  университет  участвует  в  различных  программах  студенческого  обмена: 
DAAD, АЙРЕКС, программах Посольств Франции, Турции, Китая, Индии, Испании, Британского Совета и 
др. 
Как  известно,  университет  является  многопрофильным  классическим  вузом,  который  в  советское 
время  готовил  инженерные  кадры  для  всей  Средней  Азии,  поэтому  сложились  научные  школы: 
нетрадиционных  и  возобновляемых  источников  энергии;  химико-металлургических  методов  переработки 
природного  и  техногенного  сырья;  геоэкологии,  безопасности  жизнедеятельности;  технологии  получения 
минерально-полимерных  материалов  на  основе  местного  сырья;  технологии  получения  биопрепаратов, 
БАДов,  пищевых  продуктов;  методам  выщелачивания  урана  и  электрохимической  переработки 
радиоактивных  отходов;  получению  калий-,азот-и  фосфорсодержащих  удобрений  и  солей  на  основе 
отечественных  месторождений  и  др.  Осуществляемая  государством  целенаправленная  поддержка 


 
подготовки  специалистов  по  важнейшим  приоритетным  направлениям  науки  и  технологий  дает 
возможность ЮКГУ им.М.Ауезова развиться в мощный исследовательский вуз.  
С 80-х годов прошлого века большинство развитых стран работали над увеличением числа студентов, 
которые, получив среднее образование, переходили бы на уровень послешкольного и высшего образования. 
Но  сегодня,  учитывая  современную  непредсказуемость  рынка  труда,  особенно  в  условиях  кризиса, 
работники,  только  выходящие  на  рынок  труда  или  уже  находящиеся  там,  должны  быть  готовы  к 
приобретению  новых навыков и  уметь адаптироваться  к  изменениям спроса  на  рабочую силу.Это требует 
изменения  государственной  политики,  уделявшей  приоритетное  значение  обязательному  школьному 
образованию, на образование в течение всей жизни человека.  
Поскольку для развития профессиональных навыков, как традиционных, так и новых специальностей, 
от работников изначально требуется более высокая квалификация,  при этом  большое  внимание  придается 
увеличению  элементов  творчества  в  трудовом  процессе.  Это  связано  с  тем,  что  в  условиях 
постиндустриальной  экономики  решающую  роль  начинает  играть  сфера  интеллектуальных  услуг,  которая 
неразрывно  связана  с  материальным  производством,  и  непрерывно  преобразующая  его  с  помощью 
информационных технологий.  
Формирование более высокого качества рабочей силы предполагает повышение ответственности как 
самого работника, так и государства, задача которого  - стимулировать и создавать благоприятные условия 
для этого процесса в условиях рынка, в целях обеспечения высокого качества жизни, являющегося одним из 
факторов эффективного развития  человеческого капитала. В Казахстане  функционирование  рынка  труда в 
годы  экономических  реформ  базировалось  на  патернализме  государства  и  иждивенческом  отношении 
населения,  т.е.  рассматривалось  с  точки  зрения  решения  социальных  проблем  –  обеспечения  занятости 
низкоквалифицированной рабочей силы, материальной поддержки безработных, мероприятий по снижению 
бедности. Сегодня во главу угла ставится активная политика занятости, предполагающая, с учетом стоящих 
задач  индустриально-инновационного  развития,  подготовку  квалифицированных  работников  для 
обеспечения потребностей развития экономики.  
Политика  занятости  должна  способствовать  профессиональной  и  территориальной  мобильности 
населения,  формированию  трудового  менталитета.  Повышается  роль  и  значение  социальной 
ответственности  бизнеса  в  подготовке  и  переподготовке  кадров.  В  этом  аспекте  интересен  опыт 
Великобритании, где существует четкое распределение - на финансируемых государством курсах обучаются 
люди,  испытывающие  сложности  с  трудоустройством,  в  то  время  как  программы, финансируемые  за  счет 
налогов с предпринимателей, предназначены для повышения квалификации базовых категорий работников.  
Как показывает практика, современный рынок труда Казахстана испытывает определенный дефицит 
квалифицированной  рабочей  силы.  Свидетельством  несоответствия  профессионально-квалификационной 
структуры  потребностям рынка труда является наличие безработицы при имеющихся вакансиях. Согласно 
данным Агентства РК по статистике, в 2012 г. из общей численности безработных 23,9% составили лица с 
высшим  образованием,  32,4%  -  со  средним  специальным,  42,2%  имели  среднее  общее,  1,5%  -  начальное 
общее образование.  
В  республике  высока  доля  самозанятого  населения,  составляющего  третью  часть  экономически 
активного  населения  республики,  при  этом  62%  из  них  заняты  на  сельскохозяйственных  работах,  т.е.  это 
работники  низкой  квалификации.  Образовательный  уровень  трудовых  мигрантов,  представляющих  в 
большинстве своем малоквалифицированную рабочую силу, находящую применение в сельском хозяйстве, 
строительстве, торговле, также не способствует повышению качества трудового потенциала страны.  
Дефицит  квалифицированных  образованных  кадров  становится  сдерживающим  фактором  для 
развития  инновационных  производств,  препятствием  для  повышения  конкурентоспособности  ряда  сфер 
деятельности  и  отдельных  регионов,  вызывая,  таким  образом,  диспропорции  в  развитии  экономики. 
Казахстанский  рынок  труда  испытывает  определенный  дефицит  в  эффективных  управленцах.  На  рынке 
постоянно  появляются  новые  модели  бизнеса,  для  управления  которым  у  наших  менеджеров  не  всегда 
достаточно  опыта.  Проблема  недостаточного  уровня  квалификации  и  профессиональных  навыков 
национальных кадров обостряется в условиях функционирования Единого экономического пространства и 
предстоящего  вступления  Казахстана  в  ВТО.  Открытие  национального  рынка  для  иностранной  рабочей 
силы и компаний-работодателей приведет к усилению конкуренции за высокооплачиваемые рабочие места с 
иностранными высококвалифицированными специалистами.  
Формирование  более  рациональной,  и  соответственно  более  эффективной  по  своему  влиянию  на 
темпы  и  качество экономического роста  профессиональной  и образовательной структуры  занятых должно 
быть направлено на обеспечению социально-экономической сбалансированности предложения и спроса на 
рабочую силу. Однако сегодня выбор трудовой деятельности и конкретного рабочего места выпускников и 
молодых  специалистов  далеко  не  всегда  совпадают  с  потребностями  экономики  в  рабочей  силе.  Это 
несоответствие  требует  учитывать  возрастающие  требования  работников  к  содержательности  труда,  его 
условиям и оплате.  
Новый  уровень  качества  и  конкурентоспособности  образовательных  услуг  находится  в  числе 
актуальных проблем социально-экономической модернизации страны и качественного роста человеческого 
капитала.  Современное  профессиональное  обучение  требует  компетентностного  подхода  –  т.е. 


 
преподаватель  должен  не  просто  передавать  «готовые  знания»,  но  и  формировать  у  студента  умение 
применять  эти  знания  на  практике  [5].  Каждое  учебное  заведение,  как  среднего,  так  и  высшего  звена 
ответственно за подготовку специалистов высокого класса.  
Рынок образовательных услуг региона  сегодня характеризуется следующими проблемами:  
 
в  условиях  неполной  занятости,  достаточно  большой  численности  самозанятого  населения  наличии 
безработицы  в  таком  трудоизбыточном  регионе,  как  ЮКО,  высшее  образование  позволяет  при 
отсутствии  явного  спроса  на  некоторые  виды  кадров,  получить  необходимые  профессии  и  тем  самым 
снизить напряженность на рынке труда на какое-то время;  
 
достаточно развит частный сектор высшего образования, на платной основе в регионе учится более 80% 
студентов, что создает конкуренцию на основе низкой цены; 
 
подготовка  по  педагогическим,  юридическим  и  экономическим  специальностям  в  регионе  превысила 
потребности  и  не  удовлетворяет  по  качеству;  студенты  предпочитают  учиться  в  частных  вузах,  где 
образование  дешевле,  требования  ниже;  тем  самым  снижается  качество  образования,  отвлекаются  
педагогические кадры и ресурсы; 
 
существуют проблемы с трудоустройством и распределением специалистов по окончании вуза; вузы не 
несут  прямой  ответственности  за  трудоустройство  своих  выпускников;  в  результате  число 
нетрудоустроенных  молодых  специалистов,  а  также  трудоустроенных  не  по  избранной  специальности 
достаточно значительно в регионе; этим объясняется стремление некоторых выпускников по окончании 
одного вуза сразу же поступить для получения второй специальности или же в магистратуру, чтобы быть 
более конкурентоспособным; 
 
работодатели  слабо  привлечены  в  процесс  подготовки  кадров,  финансирование  науки  и 
коммерциализацию исследований; предложения относительно налогового льготирования инвестиций на 
подготовку и переподготовку кадров для своих отраслей  пока не нашли применения. 
В связи с  этим, следует отметить, что мы  пока  в начале  пути по созданию гибких образовательных 
программ,  в  которых  в  равной  степени  участвовали  бы  все  наши  вузы  и  страны  в  рамках  европейского 
пространства высшего образования. Это создаст необходимые условия для признания квалификаций наших 
специалистов,  как  за  рубежом,  так  и  в  иностранных  компаниях,  работающих  в  Казахстане.  Мы  полны 
решимости  отвечать  всем  вызовам  глобализации  и  направить  свои  усилия  для  улучшения  качества 
образовательных услуг и создания платформы для инновационной академической среды. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что нами заложена основа для улучшения качества образовательных услуг и создана 
платформа для инновационной академической среды.  
 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет