Педагогических работников по актюбинской областижүктеу 9.89 Mb.

бет1/105
Дата06.03.2017
өлшемі9.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105

 


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖҼНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

«ҾРЛЕУ» БАҦО АҚ ФИЛИАЛЫ АҚТҾБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ 

 

ФИЛИАЛ АО «НЦПК» «ҾРЛЕУ» ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

  

 

 

 

 

«ҤШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ: ІЗДЕНІС, ПРОБЛЕМАЛАР ЖҼНЕ ДАМУ 

БОЛАШАҒЫ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-

ПРАКТИКАЛЫҚ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ   

ЭЛЕКТРОНДЫ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ «ТРЕХЪЯЗЫЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ПОИСК, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

ELECTRONIC COLLECTION OF MATERIALS  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL ONLINE CONFERENCE 

«TRILINGUAL EDUCATION: THE SEARCH, PROBLEMS AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АҚТҾБЕ 


АКТОБЕ 

AKTOBE


 

2016


 

 ӘОЖ 81 246.3 (082) 

КБЖ 81.2 

Ҥ 97 

 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА  Абишева  Нҧргҥл  Молдабайқызы  –  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты директорының міндетін атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты  

Сальцева  С.В.  –  п.ғ.д.,  профессор,  Орынбор  мемлекеттік  педагогикалық  университеті  «Ҽлеуметтік 

педагогика жҽне ҽлеуметтану» кафедрасының меңгерушісі Кибатаева  Нҧрсолу  Казангаповна–  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты 

Дуйсенбаев Абай Кабакбаевич– «Ҿрлеу» біліктілікті арттыру ҧлттық орталығы» акционерлік қоғамының 

филиалы Ақтҿбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты «Жаңа 

технологиялар  жҽне  жаратылыстану-ғылыми  гуманитарлық  пҽндерді  оқыту  ҽдістемесі»  кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Куспаева Райхан  Булешовна– «Ҿрлеу» біліктілікті арттыру ҧлттық орталығы» акционерлік қоғамының 

филиалы Ақтҿбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты «Жаңа 

технологиялар  жҽне  жаратылыстану-ғылыми  гуманитарлық  пҽндерді  оқыту  ҽдістемесі»  кафедрасының 

доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Уразымбетова  Алмагуль  Багиевна-  Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты  «Мҧғалімдердің  психологиялық-  педагогикалық  кҽсіби  дамуын  жетілдіру»  кафедрасының 

доценті, филология ғылымдарының кандидаты Сугурбаева  Анаргул  Сагинбаевна  –  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты «Жаңа технологиялар жҽне жаратылыстану-ғылыми гуманитарлық пҽндерді оқыту ҽдістемесі» 

кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Жапакова  Гулдана  Каныбековна  –  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты «Жаңа технологиялар жҽне жаратылыстану-ғылыми гуманитарлық пҽндерді оқыту ҽдістемесі» 

кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық пҽндер магистрі Изтлеуова  Зульфия  Сейлхановна  –  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  Ақтҿбе  облысы  бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру 

институты «Жаңа технологиялар жҽне жаратылыстану-ғылыми гуманитарлық пҽндерді оқыту ҽдістемесі» 

кафедрасының аға оқытушысы, филология магистрі 

 

Ҥ 97 Ғылыми мақалалар жинағы «Ҥштілді білім беру: ізденіс, проблемалар және даму болашағы» 

ғылыми мақалалар жинағы. «Трехъязычное образование: поиск, проблемы и перспективы развития» электроный сборник материалов международной on-line конференции. 

Electronic collection of materials International scientific and practical online conference «Trilingual education: the search, problems and prospects of development» - Ақтҿбе, 2016. 350- бет. қазақша, орысша, 

ағылшынша 

 

ISBN 978-601-7810-72-6  

Қазақстанда ҥш тілде білім беру мҽселесі бойынша ҧсынылып отырған жинақта Қазақстандық ЖОО 

ғалымдары,  Қытай  Халық  Республикасы,  Ресей  Федерациясы,  Тҥркия  мемлекеттерінің  профессорлары, 

«Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы  акционерлік  қоғамы  филиалдарының  профессорлық-

оқытушылық  қҧрамы,  республиканың  тҽжірибелі  педагогтерінің  ғылыми-зерттеу  еңбектері  мен  ғылыми 

мақалалары берілген. 

Жинақ республиканың білім беру жҥйесінде (ЖОО, кҽсіптік жҽне техникалық білім беру ҧйымдары, 

жалпы  білім  беретін  мектептер,  мектепке  дейінгі  ҧйымдар)  қызмет  ететін  педагогтарға,  оқытушыларға, 

тҽрбиешілерге, класс жетекшілерге кҿмекші қҧрал ретінде қолдануы ҥшін ҧсынылады. 

 

ҼОЖ 81.246.3 (082) КБЖ 81. 2 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-601-7810-72-6

  

  

 

АҚТҾБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ, 2016

 

 АЛҒЫ СӚЗ 

 

Қазіргі  жаһандану  жағдайында  басқа  елдермен  мҽдениетаралық  қарым-қатынаста  болу,  ҽлемдік  білім 

кеңістігіне  ену  ҥшін  ҿсіп  келе  жатқан  жас  ҧрпақты  тҽрбиелеу  тетіктерін  қарастыруда  белсенді  инновациялық 

технологиялардың  тиімді  ҽдістерін  тҽжірибеге  енгізу  арқылы  мамандарды  дайындаудағы  басты  мақсат  – 

ҥштілді білім беру. 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ҽ.Назарбаев  «Қазақстан–2050»  Стратегиясы  –қалыптасқан 

мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «Қазақ  тілі  –  біздің  рухани  негізіміз. 

...Орыс  тілін  білу  –  біздің  ҧлтымыздың  тарихи  артықшылығы  екені  баршаға  белгілі.  ...Біз  ағылшын  тілін 

игеруде  серпіліс  жасауымыз  керек.  Қазіргі  ҽлемнің  осы  «лингва  франкасын»  меңгеру  біздің  еліміздің  ҽрбір 

азаматына ҿмірдегі шексіз жаңа мҥмкіндіктерді ашады», – деп кҿптілділікті меңгеру қажеттігін ашық айтты.  

Ҥштҧғырлы тiл–дамыған мемлекет қҧрудың алғышарттарының бiрi, ол ҿмiрлiк қажеттiлiктен туындаған 

игiлiктi  идея.  «Тiлдердiң  ҥштҧғырлығы»,  дҽлiрек  айтқанда,  мемлекеттiк  қазақ  тiлiнiң  халықаралық 

қолданыстағы орыс, ағылшын тiлдерiмен тең қолданылатын биiкке жеткiзу, қазақ тiлiн ҽлемдiк тiлдер қатарына 

қосу ҥшiн нақты ҧмтылыс жасау.  

Конференция жҧмысында Қазақстандық ЖОО ғалымдары, сондай-ақ, Қытай Халық Республикасы, Ресей 

Федерациясы,  Тҥркия  мемлекеттерінің  профессорлары,  «Ҿрлеу»  біліктілікті  арттыру  ҧлттық  орталығы 

акционерлік  қоғамы  филиалдарының  профессорлық-оқытушылық  қҧрамы,  республикамыздың  тҽжірибелі 

педагогтері тақырыпқа сҽйкес кҿтерілен мҽселелер аясын кең ауқымда қарастырып, 300-дей ғылыми мақалалар 

мен тҽжірибелер электронды жинаққа енді.  

 

Активное  вхождение  в  мировое  образовательное  пространство  в  условиях  глобализации  современного межкультурного  общения  позволило  через  внедрение  в  практику  эффективных  методов  инновационных 

технологий повысить качество воспитания подрастающего поколения и подготовки высококвалифицированных 

специалистов,  владеющих  государственным  языком,  языком  межнационального  общения  и  международным 

языком, что является основной целью трехъязычного образования. 

В Послании  нашему  народу  «Стратегия  «Казахстан  –  2050»  -  новый политический курс  состоявшегося 

государства»  Президент  Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаев  отметил,  что  «Казахский  язык  –  это  наш 

духовный  стержень.  ...Знание  русского  языка  –  всем  известно,  что  это  историческое  преимущество  нашей 

нации.  Мы  должны  сделать  рывок  в  ...английский  язык...»  овладение  им  дастдля  каждого  гражданина  нашей 

страны новые безграничные возможности в жизни» – отметил он. 

В работе конференции принимают участие казахстанские ученые ВУЗов, ученые, профессоры Китайской 

Народной  Республики,  Российской  Федерации,  Турции,  а  также  профессорско-преподавательский  состав 

филиалов  АО  НЦПК  «Ҿрлеу»  и  лучшие  педагоги  республики.  В  электронном  сборнике  материалов 

конференции будет опубликовано около 300 научных статей. 

 

Trilingual  education  is  the  main  goal  on  preparing  students  by  way  of  testing  innovative,  active  technological method,  which  helps  to  be  interconnection  with  other  countries,  to  enter  the  world  educational  space,  to  bring  up 

generation in globalization. 

Performances  of  "Round  table"  participants,  devoted  to  the  discussion  of  the  Message  of  the  President  of  the 

country  to  the  people  of  Kazakhstan  "Strategy  "Kazakhstan-2050"  -  New  political  course  of  the  established  state", 

recommendations of "Round table" and scientific articles in the context of realization of the fundamental directions of 

the republic‘s economy development on prospect are included in the book. We must aim to learn English. To learn this 

―linguafranka‖ of the world gives new opportunities to each member of our country. Trilingualism is the main sign of 

building  a  developed  country.  The  life  necessity  brings  this  idea.  Exactly,  trinity  language  is  attempting  to  raise  the 

status  of  the  Kazakh  language  as  the  English  and  Russian  languages.  To  each  country,  the  most  meaningful  and 

regarding honorable language is the state language. The President proposed to start cultural project ―Trinity language on 

his address to the people of Kazakhstan‖ New Kazakhstan in new world, pointing out idea the introduction of Kazakh 

country as highly educated country population of that uses three languages.  

 

Ұйымдастыру комитеті 

 

 СЕКЦИЯ 1. «ҤШТІЛДІЛІК – ӘЛЕМДІК БІЛІМ КЕҢІСТІГІНДЕ ПОЛИМӘДЕНИЕТТІ ТҦЛҒАНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ» 

 

«ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В МИРОВОМ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

«TRILINGUALISM IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF A POLYCULTURAL PERSONALITY IN 

THE WORLD EDUCATIONAL SPACE» 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ТРЕХЪЯЗЫЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ В 

СИСТЕМЕ ОБНОВЛЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Абишева Н.М.,  

к.ф.н., и.о.директора филиала АО НЦПК «Ҿрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области 

Республика Казахстан г.Актобе 

 

Стратегия  современных  реформ  по  обновлению  программ  школьного  образования  направлена  на решение ряда задач: адаптацию образовательной системы к новым экономическим, социальным и культурным 

условиям;  разработку  национальных  и  интернациональных  стандартов:  повышения  качества  образования; 

социальную  обусловленность  образовательного  процесса.  Данная  стратегия  строится  в  Республике  Казахстан 

на  фундаменте  государственных  гарантий  равенства  возможностей  и  открытого  доступа  ко  всем 

образовательным  ступеням,  непрерывности,  гуманизации  и  культуросообразности,  т.е.  в  соответствии  с 

основополагающими принципами развития образовательной среды: принципами поликультурности, открытой, 

насыщенной атмосферы обучения. 

Принцип  поликультурности  и  поликультурное  образование  основаны  на  диалоге  национального  и 

общечеловеческого,  на  интеграции  человековедческих  знаний  и  культур,  обращении  к  личностно-смысловой 

сущности  человека,  внутренним  источникам  деятельности  сознания,  разнообразию  культур  и  субкультур  в 

окружающем нас мире, призваны обеспечить воспитание личности новой формации. 

Принцип  открытой  атмосферы  обучения  –  это  создание  комфортной  социально-гуманной  среды, 

развитие креативных способностей и творческой активности учащихся, переход от принципа «образование на 

всю  жизнь»  к  принципу  «образование  через  всю  жизнь»,  свободное  развитие  индивидуальности.  Принцип 

насыщенной  атмосферы  обучения  упрощение  и  уплотнение  материала,  повторение  материала  разными 

способами, создание положительной атмосферы, использование повторяющихся элементов урока, применение 

различных педагогических приемов, насыщенная подача материала. 

Глобализация всех сфер общественной жизни обусловила сегодня чрезвычайную актуальность проблемы 

развития интереса к трехъязычному обучению. Мы полагаем,  что этот интерес будет успешно формироваться 

при выполнении ряда педагогических условий: 

1.  Если  в  организации  урочной  деятельности  будет  предусмотрено  соединение  ведущих  актуальных 

видов  деятельности  в  самых  разнообразных  композициях.  Согласно  исследованиям  Г.И.Щукиной,  развитие 

деятельности  в  педагогическом  процессе  влечет  за  собой  последовательное  развитие  личности.  А  изменение 

характера  деятельности  существенно  влияет  и  на  изменение  позиции  ученика:  от  исполнительской  —  к 

активной [1].  

По  мнению  М.С.Кагана,  реально  основные  виды  деятельности  (труд,  игра,  учение)  находятся  в 

естественном  взаимодействии  и  их  слияние  порождает  новый  вид,  обладающий  целостностью  компонентов. 

Примером такой деятельности является коммуникативное общение, детское творчество [2].  

Следовательно, необходимо сочетание различных видов деятельности. 

2.  Если  в  учебную  деятельность  включать  личностно  значимые  задания,  активизирующие 

познавательный  интерес  учащегося.  Исследования  ряда  ученых  показывают,  что  развитие  творческой 

активности  в  обучении  обусловлено  воздействием  прежде  всего  на  мотивационную  сферу  личности, 

стимулированием  интереса  к  творческой  деятельности.  Сформированные  интересы  определяют  приоритет, 

значимость какой-либо области знания и, как следствие, становятся основой развития познавательных мотивов 

к учебной деятельности. Интерес к какой-либо деятельности объясняется в первую очередь новизной ситуации. 

Поэтому  необходимо  включать  личностно  значимые  задания,  ориентированные  на  склонности  и  способности 

учащегося. 

3.  Если  давать  ученику  возможность  актуализации,  закрепления  и  широкого  применения 

метапредметных  умений,  расширяющих  диапазон  его  знаний  и  действий,  придающих  ученику  большую 

уверенность  в  реализации  его  базовой  потребности  —  творческой  самореализации.  Основой  развития 

активного интереса к учебе у школьника  является организация правильного процесса, в котором ученик смог 

бы  в  большей  мере  проявить  свои  общеучебные  (познавательные,  организационные  и  коммуникативные) 

умения.  Познавательные  умения  связаны  с  творческими  исследовательскими  действиями.  Их  развитость 

свидетельствует  об  уровне  заинтересованности  ученика  в  освоении  программ  трехъязычного  обучения. 

Большое  значение  также  придается  организационным  и  коммуникативным  умениям:  ставить  цель  и 


формулировать  задачу,  планировать  предстоящую  деятельность,  осуществлять  самоконтроль,  формулировать 

свои взгляды и т.д. Формирование общеучебных умений должно иметь постепенный, поэтапный характер. Так, 

наиболее  эффективным  средством  формирования  общеучебных  умений  Б.  Х.  Пикалов  считает  комплексное 

учебное задание, в решении которого нельзя обойтись без мотивационного подхода [3]. 

4. Развитие интереса к трехъязычному обучению средствами внеурочной деятельности будет успешным, 

если  ее  содержание  (формы,  методы,  приемы)  будут  способствовать  развитию  самостоятельности  ребенка. 

Развитию интереса ребенка к трехъязычному обучению способствуют правильно организованные внеурочные 

занятия.  Кроме  того,  они  благоприятствуют  воспитанию  самостоятельной  личности,  что  выражается,  прежде 

всего,  в  потребности  и  умении  самостоятельно  мыслить,  в  способности  ориентироваться  в  новой  ситуации, 

самому видеть вопрос, задачу и находить пути ее решения. Так, на подобных занятиях ребенок самостоятельно 

готовится  к  презентации  или  выступлению,  ищет  подходящую  информацию,  что  неизбежно  приводит  к 

личностному  познавательному  интересу,  а  значит,  и  к  устойчивому  мотиву,  который  выражается  в  желании 

углубить свои познания в области языков

Исследования  и  эксперименты  последних  лет  в  области  психолингвистики,  проводимые  в  России  и  за 

рубежом  (Финляндия,  Германия,  Канада  и  др.),  показывают,  что  полиязычие  в  целом  не  приводит  к 

ассимиляции  одного  из  языков,  а  наоборот,  способствует  их  взаимодействию  при  подходах,  выстроенных 

определѐнным  образом.  Дополнительное  полиязычие  помогает  прочному  усвоению  учебного  материала, 

интеллектуальному  и  социальному  развитию  детей,  развитию  их  творческого  мышления.  В  связи  с  этим 

изучение  государственного  языка  нацелено  на  формирование  национального  самосознания,  основанного  на 

ощущении духовной связи с родным народом. Национальная идея осознаѐтся (или ощущается подсознательно) 

с  разной  степенью  глубины,  однако  без  неѐ  человек  перестаѐт  быть  полноценной  личностью.  Поэтому 

неспроста язык традиционно называют зеркалом культуры.  

В  нем  отражается  не  только  мир,  окружающий  человека,  не  только  реальные  условия  его  жизни,  но  и 

общественное самосознание народа, его менталитет,  национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, 

мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. «Чем шире круг эпох, круг национальных культур, 

которые  входят  ныне  в  сферу  образованности,  тем  нужнее  филология.  Каждый  интеллигентный  человек 

должен  быть  хотя  бы  немного  филологом.  Чем  большими  ценностями  мы  овладели,  тем  более  изощрѐнным 

становится наше восприятие иных культур. Культура человечества движется вперед не путем перемещения в 

«пространстве  времени»,  а  путем  накопления  ценностей.  Ценности  не  сменяют  друг  друга,  новые  не 

уничтожают старые (если «старые» действительно настоящие), а, присоединяясь к старым, увеличивают их 

значимость  для  сегодняшнего  дня.  Поэтому  ноша  культурных  ценностей  -  ноша  особого  рода.  Она  не 

утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более  изощренным и 

острым становится наше восприятие иных культур - культур, удаленных от нас во времени и в пространстве 

древних  и  других  стран.  Каждая  из  культур  прошлого  или  иной  страны  становится  для  интеллигентного 

человека  «своей  культурой»  -  своей  глубоко  личной  и  своей  в  национальном  аспекте,  ибо  познание  своего 

сопряжено  с  познанием  чужого.  Преодоление  всяческих  расстояний  -  это  не  только  задача  современной 

техники  и  точных  наук,  но  и  задача  филологии  в  широком  смысле  этого  слова,  -  говорил  академик 

Д.С.Лихачѐв [4]. 

Трехъязычие  в  системе  обновленного  школьного  образования  в  Республике  Казахстан  представляет 

неподдельный интерес и тем, что при рассмотрении трехъязычия в трех плоскостях  – языковой, культурной и 

религиозной,  мы  обнаруживаем  разнополярье  языковых  семей,  культур  и  вероисповеданий.  Поликультурная 

пестрота отражается через призму элементов исламской и христианской религий, основ католического этикета 

и  славянской  культуры.  В  этой  связи,  становится  крайне  важным  положение  о  необходимости  учета 

уникальности  этого  культурно-социального  феномена  при  трехъязычном  обучении  и  рассмотрении  данного 

вопроса сквозь призму языковой и культурной картин мира. Список использованной литературы: 

1.

 Щукина  Г.И.  Роль  деятельности  в  учебном  процессе:  кн.  для  учителя  /  Г.И.Щукина.  М.:  Просвещение, 

1986. - 144 с. 

2.

 

Каган М. С. Введение в историю мировой культуры / М.С.Каган. СПб., 2003. - 383 с. 3.

 

Пикалов  Б.Х.  Роль  общеучебных  умений  в  самоорганизации  познания  школьника  /  Б.Х.Пикалов  // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2011. № 4 (58). С. 79—82. 

4.

 Лихачев Д.С. Письма о добром. - СПб.: Наука, Logos, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Сальцева С.В., 

доктор пед.наук, профессор, зав.каф. социальной педагогики и социологии 

Оренбургского государственного педагогического университета 

 

Образование  –  процесс  одновременно  достаточно  консервативный  и  трансформирующийся  в 

соответствии с актуальными запросами современного общества, функционирующего в условиях определенной 

социальной  ситуации  на  определенном  этапе  исторического  развития.  Оба  фактора,  относительное 

постоянство, консервативность и необходимая изменчивость, обновление, одинаково важны для поддержания 

статуса  развития  образовательного  пространства.  Наличие  традиционных  аспектов  организации,  содержания, 

технолого-методических  подходов  и  фундаментальных  основ  позволяет  не  утратить  устоявшийся  образ, 

мировоззренческую  картину  человека  об  образовании  как  особом  социальном  институте  в  жизни  личности. 

Вкрапление  инновационных  аспектов  в  каждый  из  элементов  сложившейся  модели  системы  образования 

позволяет ощущать его неоторванность от современной жизни соотечественников, сограждан. 

Вместе  с  тем,  существуют  в  жизни  образования,  как  глобального  феномена  социуса,  такие  ключевые 

моменты,  когда  принимаются  принципиально  важные  решения  по  его  модернизации,  внедрение  которых 

касаются  абсолютно  всего  сложившегося  структурно  и  содержательно  строя,  всех  организационных  и 

концептуальных  устоев  системы  с  учетом  уникального  поликультурного  отечественного  и  мирового 

пространства. 

Таким  масштабным  явлением,  напрямую  касающегося  образования  в  Казахстане  является  идея 

полиязычия,  в  условиях  глобализации  науки  и  образования  в  мире,  которая  определяет  шаги  вхождения  в   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал