Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет8/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel 
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon 
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené 
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, 
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja 
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon 
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét 
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú 
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 36  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Magyar | 37
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.
 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik 
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az 
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják.
 A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, 
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
 Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.
 Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az 
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szervíz-ellenőrzés
 Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások sarokcsiszolókhoz
Közös figyelmeztető tájékoztató a csiszoláshoz, csiszoló-
papírral és drótkefével végzett munkákhoz és darabolás-
hoz
 Ezt az elektromos kéziszerszámot csiszológépként, 
csiszolópapíros csiszológépként, drótkefével felsze-
relve és daraboló csiszológépként lehet használni. 
Ügyeljen minden figyelmeztető jelzésre, előírásra, áb-
rára és adatra, amelyet az elektromos kéziszerszám-
mal együtt megkapott. Ha nem tartja be a következő elő-
írásokat, akkor ez áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sze-
mélyi sérülésekhez vezethet.
 Ez az elektromos szerszám nem alkalmas polírozásra. 
Az elektromos kéziszerszám számára elő nem irányzott 
használat veszélyeztetésekhez és személyi sérülésekhez 
vezethet.
 Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó 
ehhez az elektromos kéziszerszámhoz nem irányzott 
elő és nem javasolt. Az a tény, hogy a tartozékot rögzíteni 
tudja az elektromos kéziszerszámra, nem garantálja annak 
biztonságos alkalmazását.
 A betétszerszám megengedett fordulatszámának leg-
alább akkorának kell lennie, mint az elektromos kézi-
szerszámon megadott legnagyobb fordulatszám. 
megengedettnél gyorsabban forgó tartozékok széttörhet-
nek és kirepülhetnek.
 A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának 
meg kell felelnie az Ön elektromos kéziszerszámán 
megadott méreteknek. A hibásan méretezett betétszer-
számokat nem lehet megfelelően eltakarni, vagy irányítani.
 A menetes betéttel ellátott betétszerszám menetének 
meg kell felelnie az orsó menetének. A karima segítsé-
gével befogásra kerülő betétszerszámok esetén a be-
tétszerszám furatátmérőjének pontosen meg kell felel-
nie a karima befogási átmérőjének. Az olyan betétszer-
számok, amelyek nem kerülnek pontosan rögzítésre az 
elektromos kéziszerszámhoz, egyenletlenül forognak, erő-
sen berezegnek és a készülék feletti uralom megszünésé-
hez vezethetnek.
 Ne használjon megrongálódott betétszerszámokat. 
Vizsgálja meg minden egyes használat előtt a betét-
szerszámokat: ellenőrizze, nem pattogzott-e le és nem 
repedt-e meg a csiszolókorong, nincs-e eltörve, megre-
pedve, vagy nagy mértékben elhasználódva a csiszoló 
tányér, nincsenek-e a drótkefében kilazult, vagy eltö-
rött drótok. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a be-
tétszerszám leesik, vizsgálja felül, nem rongálódott-e 
meg, vagy használjon egy hibátlan betétszerszámot. 
Miután ellenőrizte, majd behelyezte a készülékbe a be-
tétszerszámot, tartózkodjon Ön sajátmaga és minden 
más a közelben található személy is a forgó betétszer-
szám síkján kívül és járassa egy percig az elektromos 
kéziszerszámot a legnagyobb fordulatszámmal. A meg-
rongálódott betétszerszámok ezalatt a próbaidő alatt álta-
lában már széttörnek.
 Viseljen személyi védőfelszerelést. Használjon az al-
kalmazásnak megfelelő teljes védőálarcot, szemvédőt 
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 37  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

38 | Magyar 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, viseljen 
porvédő álarcot, zajtompító fülvédőt, védő kesztyűt 
vagy különleges kötényt, amely távol tartja a csiszoló-
szerszám- és anyagrészecskéket. Mindenképpen védje 
meg a szemét a kirepülő idegen anyagoktól, amelyek a kü-
lönböző alkalmazások során keletkeznek. A por- vagy vé-
dőálarcnak meg kell szűrnie a használat során keletkező 
port. Ha hosszú ideig ki van téve az erős zaj hatásának, el-
vesztheti a hallását.
 Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távol-
ságban maradjon az Ön munkaterületétől. Minden 
olyan személynek, aki belép a munkaterületre, szemé-
lyi védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarab letört 
részei vagy a széttört betétszerszámok kirepülhetnek és a 
közvetlen munkaterületen kívül és személyi sérülést okoz-
hatnak.
 Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél fogja meg, ha olyan munkákat végez, 
amelyek során a betétszerszám kívülről nem látható, 
feszültség alatt álló vezetékeket, vagy a saját hálózati 
kábelét is átvághatja. Ha a berendezés egy feszültség 
alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén fe-
szültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.
 Tartsa távol a hálózati csatlakozó kábelt a forgó betét-
szerszámoktól. Ha elveszíti az uralmát az elektromos kézi-
szerszám felett, az átvághatja, vagy bekaphatja a hálózati 
csatlakozó kábelt és az Ön keze vagy karja is a forgó betét-
szerszámhoz érhet.
 Sohase tegye le az elektromos kéziszerszámot, mielőtt 
a betétszerszám teljesen leállna. A forgásban lévő betét-
szerszám megérintheti a támasztó felületet, és Ön ennek 
következtében könnyen elvesztheti az uralmát az elektro-
mos kéziszerszám felett.
 Ne járassa az elektromos kéziszerszámot, miközben 
azt a kezében tartja. A forgó betétszerszám egy véletlen 
érintkezés során bekaphatja a ruháját és a betétszerszám 
belefúródhat a testébe.
 Tisztítsa meg rendszeresen az elektromos kéziszerszá-
ma szellőzőnyílásait. A motor ventillátora beszívja a port 
a házba, és nagyobb mennyiségű fémpor felhalmozódása 
elektromos veszélyekhez vezethet.
 Ne használja az elektromos kéziszerszámot éghető 
anyagok közelében. A szikrák ezeket az anyagokat meg-
gyújthatják.
 Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyek al-
kalmazásához folyékony hűtőanyagra van szükség. Víz 
és egyéb folyékony hűtőanyagok alkalmazása áramütés-
hez vezethet.
Visszarúgás és megfelelő figyelmeztető tájékoztatók
 A visszarúgás a beékelődő vagy leblokkoló forgó betétszer-
szám, például csiszolókorong, csiszoló tányér, drótkefe stb. 
hirtelen reakciója. A beékelődés vagy leblokkolás a forgó be-
tétszerszám hirtelen leállásához vezet. Ez az irányítatlan 
elektromos kéziszerszámot a betétszerszámnak a leblokko-
lási ponton fennálló forgási irányával szembeni irányban fel-
gyorsítja.
Ha például egy csiszolókorong beékelődik, vagy leblokkol a 
megmunkálásra kerülő munkadarabban, a csiszolókorong-
nak a munkadarabba bemerülő éle leáll és így a csiszolóko-
rong kiugorhat vagy egy visszarúgást okozhat. A csiszolóko-
rong ekkor a korongnak a leblokkolási pontban fennálló for-
gásirányától függően a kezelő személy felé, vagy attól távo-
lodva mozog. A csiszolókorongok ilyenkor el is törhetnek.
Egy visszarúgás az elektromos kéziszerszám hibás vagy 
helytelen használatának következménye. Ezt az alábbiakban 
leírásra kerülő megfelelő óvatossági intézkedésekkel meg le-
het gátolni.
 Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámot, 
és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben 
fel tudja venni a visszaütő erőket. Használja mindig a 
pótfogantyút, amennyiben létezik, hogy a lehető leg-
jobban tudjon uralkodni a visszarúgási erők, illetve fel-
futáskor a reakciós nyomaték felett. A kezelő személy 
megfelelő óvatossági intézkedésekkel uralkodni tud a vis-
szarúgási és reakcióerők felett.
 Sohase vigye a kezét a forgó betétszerszám közelébe. 
A betétszerszám egy visszarúgás esetén a kezéhez érhet.
 Kerülje el a testével azt a tartományt, ahová egy vissza-
rúgás az elektromos kéziszerszámot mozgatja. A vis-
szarúgás az elektromos kéziszerszámot a csiszolókorong-
nak a leblokkolási pontban fennálló forgásirányával ellen-
tétes irányba hajtja.
 A sarkok és élek közelében különösen óvatosan dolgoz-
zon, akadályozza meg, hogy a betétszerszám lepattan-
jon a munkadarabról, vagy beékelődjön a munkadarab-
ba. A forgó betétszerszám a sarkoknál, éleknél és lepatta-
nás esetén könnyen beékelődik. Ez a készülék feletti ura-
lom elvesztéséhez, vagy egy visszarúgáshoz vezet.
 Ne használjon fafűrészlapot, vagy fogazott fűrészla-
pot. Az ilyen betétszerszámok gyakran visszarugáshoz ve-
zetnek, vagy a kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos 
kéziszerszám felett.
Külön figyelmeztetések és tájékoztató a csiszoláshoz és 
daraboláshoz
 Kizárólag az Ön elektromos kéziszerszámához engedé-
lyezett csiszolótesteket és az ezen csiszolótestekhez 
előirányzott védőbúrákat használja. A nem az elektro-
mos kéziszerszámhoz szolgáló csiszolótesteket nem lehet 
kielégító módon letakarni és ezért ezek nem biztonságo-
sak.
 A peremes csiszolókorongokat úgy kell felszerelni, 
hogy a csiszolófelületük ne álljon ki a védőburkolat szé-
lének a síkjából. Egy szakszerűtlenül felszerelt csiszolóko-
rongot, amely kiáll a védőburkolat szélésnek a síkjából, 
nem lehet kielégítő módon letakarni.
 A védőbúrát biztonságosan kell felszerelni az elektro-
mos kéziszerszámra és úgy kell beállítani, hogy az a lehe-
tő legnagyobb biztonságot nyújtsa, vagyis a csiszoló-
testnek csak a lehető legkisebb része mutasson a kezelő 
felé. A védőbúrának meg kell óvnia a kezelőt a letörött, kire-
pülő daraboktól, a csiszolótest véletlen megérintésétől és a 
szikráktól, amelyek meggyújthatják az öltözetét.
 A csiszolótesteket csak az azok számára javasolt célok-
ra szabad használni. Például: Sohase csiszoljon egy ha-
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 38  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Magyar | 39
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
sítókorong oldalsó felületével. A hasítókorongok arra 
vannak méretezve, hogy az anyagot a korong élével mun-
kálják le. Az ilyen csiszolótestekre ható oldalirányú erő a 
csiszolótest töréséhez vezethet.
 Használjon mindig hibátlan, az Ön által választott csi-
szolókorongnak megfelelő méretű és alakú befogókari-
mát. A megfelelő karimák megtámasztják a csiszolókoron-
got és így csökkentik a csiszolókorong eltörésének veszé-
lyét. A hasítókorongokhoz szolgáló karimák különbözhet-
nek a csiszolókorongok számára szolgáló karimáktól.
 Ne használjon nagyobb elektromos kéziszerszámokhoz 
szolgáló elhasználódott csiszolótesteket. A nagyobb 
elektromos kéziszerszámokhoz szolgáló csiszolókorongok 
nincsenek a kisebb elektromos kéziszerszámok magasabb 
fordulatszámára méretezve és széttörhetnek.
További különleges figyelmeztető tájékoztató a darabo-
láshoz
 Kerülje el a hasítókorong leblokkolását, és ne gyakorol-
jon túl erős nyomást a készülékre. Ne végezzen túl 
mély vágást. A túlterhelés megnöveli a csiszolótest igény-
bevételét és beékelődési vagy leblokkolási hajlamát és vis-
szarúgáshoz vagy a csiszolótest töréséhez vezethet.
 Kerülje el a forgó hasítókorong előtti és mögötti tarto-
mányt. Ha a hasítókorongot a munkadarabban magától eltá-
volodva mozgatja, akkor az elektromos kéziszerszám a forgó 
koronggal visszarúgás esetén közvetlenül Ön felé pattan.
 Ha a hasítókorong beékelődik, vagy ha Ön megszakítja 
a munkát, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot 
és tartsa azt nyugodtan, amíg a korong teljesen leáll. 
Sohase próbálja meg kihúzni a még forgó hasítókoron-
got a vágásból, mert ez visszarúgáshoz vezethet. Hatá-
rozza meg és hárítsa el a beékelődés okát.
 Addig ne kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszá-
mot, amíg az még benne van a munkadarabban. Várja 
meg, amíg a hasítókorong eléri a teljes fordulatszámát, 
mielőtt óvatosan folytatná a vágást. A korong ellenkező 
esetben beékelődhet, kiugorhat a munkadarabból, vagy 
visszarúgáshoz vezethet.
 Támassza fel a lemezeket vagy nagyobb munkadarabo-
kat, hogy csökkentse egy beékelődő hasítókorong kö-
vetkeztében fellépő visszarúgás kockázatát. A nagyobb 
munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A mun-
kadarabot mindkét oldalán, és mind a vágási vonal közelé-
ben, mind a szélénél alá kell támasztani.
 Ha egy meglévő falban, vagy más be nem látható terüle-
ten hoz létre „táska alakú beszúrást”, járjon el különös 
óvatossággal. Az anyagba behatoló hasítókorong gáz- vagy 
vízvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba 
ütközhet, amelyek visszarúgást okozhatnak.
Külön figyelmeztetések és tájékoztató a csiszolópapír al-
kalmazásával történő csiszoláshoz
 Ne használjon túl nagy csiszolólapokat, hanem kizáró-
lag a gyártó által előírt méretet. A csiszoló tányéron túl 
kilógó csiszolólapok személyi sérülést okozhatnak, vala-
mint a csiszolólapok leblokkolásához, széttépődéséhez, 
vagy visszarúgáshoz vezethetnek.
Külön figyelmeztetések és tájékoztató a drótkefével vég-
zett munkákhoz
 Vegye tekintetbe, hogy a drótkeféből a normális hasz-
nálat közben is kirepülnek egyes drótdarabok. Ne ter-
helje túl a berendezésre gyakorolt túl nagy nyomással a 
drótokat. A kirepülő drótdarabok igen könnyen áthatol-
hatnak a vékonyabb ruhadarabokon vagy az emberi bőrön.
 Ha egy védőbúrát célszerű alkalmazni, akadályozza 
meg, hogy a védőbúra és a drótkefe megérintse egy-
mást. A tányér- és csészealakú kefék átmérője a berende-
zésre gyakorolt nyomás és a centrifugális erők hatására 
megnövekedhet.
Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató
Viseljen védőszemüveget.
 A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkal-
mas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket 
a berendezéssel megérint, ez tűzhöz és áramütéshez ve-
zethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást ered-
ményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk 
keletkeznek, vagy villamos áramütést kaphat.
 Ha az áramellátás (például feszültségkiesés, vagy a há-
lózati csatlakozó dugó kihúzása következtében) meg-
szakad, oldja fel és állítsa át a „KI” helyzetbe a be/ki-
kapcsolót. Így meggátolhatja a berendezés akaratlan újra-
indulását.
 A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően 
rögzítse. Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített 
munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak 
a kezével tartaná.
A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása
Olvassa el az összes biztonsági figyelmez-
tetést és előírást. A következőkben leírt elő-
írások betartásának elmulasztása áramüté-
sekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-
hez vezethet.
Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajt-
va, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.
Rendeltetésszerű használat
Ez az elektromos kéziszerszám fém- és kőanyagok víz alkal-
mazása nélkül való darabolására, nagyoló csiszolására és ke-
félésére szolgál.
Kötött csiszolóanyagokkal való daraboláshoz egy a darabolás-
ra szolgáló speciális védőbúrát kell használni.
Kőben végzett darabolási munkákhoz megfelelő porelszívás-
ról kell gondoskodni.
Az engedélyezett csiszolószerszámok alkalmazása esetén az 
elektromos kéziszerszámot csiszolópapíros csiszolásra is le-
het használni.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 39  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

40 | Magyar 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található 
képére vonatkozik.
Védőburkolat reteszelés feloldó kar
Orsó-reteszelőgomb
Fordulatszám előválasztó szabályozókerék 
(GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/
GWS 14-125 CIT)
Be-/kikapcsoló
Pótfogantyú (szigetelt fogantyú-felület)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал