Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет6/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

zodpovedať rozmerovým údajom uvedeným na ručnom 
elektrickom náradí. Nesprávne dimenzované pracovné 
nástroje nemôžu byť dostatočne odclonené a kontrolova-
né.
 Pracovné nástroje, ktoré sú vybavené vložkou so závi-
tom, musia presne pasovať na závit brúsneho vretena. 
Pri takých pracovných nástrojoch, ktoré sa montujú 
pomocou príruby, treba priemer otvoru pracovného 
nástroja prispôsobiť upínaciemu priemeru príruby. 
Pracovné nástroje, ktoré nie sú presne upevnené do upína-
cieho mechanizmu ručného elektrického náradia, sa otá-
čajú nerovnomerne a intenzívne vibrujú, čo môže mať za 
následok stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
 Nepoužívajte žiadne poškodené pracovné nástroje. 
Pred každým použitím tohto ručného elektrického ná-
radia skontrolujte, či nie sú pracovné nástroje, ako na-
pr. brúsne kotúče, vyštrbené alebo vylomené, či nema-
jú brúsne taniere vylomené miesta, trhliny alebo mies-
ta intenzívneho opotrebovania, či nie sú na drôtených 
kefách uvoľnené alebo polámané drôty. Keď ručné 
elektrické náradie alebo pracovný nástroj spadli na 
zem, prekontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite 
nepoškodený pracovný nástroj. Keď ste prekontrolo-
vali a upli pracovný nástroj, zabezpečte, aby ste neboli 
v rovine rotujúceho nástroja, a aby sa tam ani nenachá-
dzali žiadne iné osoby, ktoré sú v blízkosti Vášho praco-
viska, a nechajte ručné elektrické náradie bežať jednu 
minútu na maximálne obrátky. Poškodené pracovné ná-
stroje sa obyčajne počas tejto doby testovania zlomia.
 Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu 
použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, 
štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to prime-
rané, používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče 
sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, 
ktorá Vás uchráni pred odletujúcimi drobnými čiastoč-
kami brusiva a obrábaného materiálu. Predovšetkým oči 
treba chrániť pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré 
vznikajú pri rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana 
proti prachu alebo ochranná dýchacia maska musia predo-
všetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý vzniká 
pri danom druhu použitia náradia. Keď je človek dlhšiu do-
bu vystavený hlasnému hluku, môže utrpieť stratu sluchu.
 Zabezpečte, aby sa iné osoby nachádzali v bezpečnej 
vzdialenosti od Vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá 
vstúpi do pracovného dosahu náradia, musí byť vyba-
vená osobnými ochrannými pomôckami. Úlomky obrob-
ku alebo zlomený pracovný nástroj môžu odletieť a spôso-
biť poranenie osôb aj mimo priameho pracoviska.
 Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol rezací ná-
stroj natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiah-
nuť vlastnú prívodnú šnúru, držte náradie len za izolova-
né plochy rukovätí. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je 
pod napätím, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky 
náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 Zabezpečte, aby sa prívodná šnúra nenachádzala v blíz-
kosti rotujúcich pracovných nástrojov náradia. Ak stratí-
te kontrolu nad ručným elektrickým náradím, môže sa preru-
šiť alebo zachytiť prívodná šnúra a Vaša ruka a Vaše predlak-
tie sa môžu dostať do rotujúceho pracovného nástroja.
 Nikdy neodkladajte ručné elektrické náradie skôr, ako 
sa pracovný nástroj úplne zastaví. Rotujúci pracovný ná-
stroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, 
následkom čoho by ste mohli stratiť kontrolu nad ručným 
elektrickým náradím.
 Nikdy nemajte ručné elektrické náradie zapnuté vtedy, 
keď ho prenášate na iné miesto. Náhodným kontaktom 
Vašich vlasov alebo Vášho oblečenia s rotujúcim pracovným 
nástrojom by sa Vám pracovný nástroj mohol zavŕtať do tela.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 27  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

28 | Slovensky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
 Pravidelne čistite vetracie otvory svojho ručného elek-
trického náradia. Ventilátor motora vťahuje do telesa ná-
radia prach a veľké nahromadenie kovového prachu by 
mohlo spôsobiť vznik nebezpečného zásahu elektrickým 
prúdom.
 Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie v blízkosti 
horľavých materiálov. Odletujúce iskry by mohli tieto 
materiály zapáliť.
 Nepoužívajte žiadne také pracovné nástroje, ktoré po-
trebujú chladenie kvapalinou. Používanie vody alebo 
iných tekutých chladiacich prostriedkov môže mať za ná-
sledok zásah elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné výstražné upozornenia
 Spätný ráz je náhlou reakciou náradia na vzpriečený, za-
seknutý alebo blokujúci pracovný nástroj, napríklad brús-
ny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa a pod. Zaseknutie 
alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho 
pracovného nástroja. Takýmto spôsobom sa nekontrolo-
vané ručné elektrické náradie rozkrúti na zablokovanom 
mieste proti smeru otáčania pracovného nástroja.
Keď sa napríklad brúsny kotúč vzprieči alebo zablokuje v 
obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča, ktorá je zapic-
hnutá do obrobku, zachytiť v materiáli a tým sa vylomiť z 
brúsneho taniera, alebo spôsobiť spätný ráz náradia. Brús-
ny kotúč sa potom pohybuje smerom k osobe alebo sme-
rom preč od nej podľa toho, aký bol smer otáčania kotúča 
na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa môžu v takomto 
prípade aj rozlomiť.
Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného použí-
vania ručného elektrického náradia. Vhodnými preventív-
nymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujúcom tex-
te, mu možno zabrániť.
 Ručné elektrické náradie vždy držte pevne a svoje telo 
a ruky udržiavajte vždy v takej polohe, aby ste vydržali 
prípadný spätný ráz náradia. Pri každej práci používaj-
te prídavnú rukoväť, ak ju máte k dispozícii, aby ste ma-
li čo najväčšiu kontrolu nad silami spätného rázu a re-
akčnými momentmi pri rozbehu náradia. Pomocou 
vhodných opatrení môže obsluhujúca osoba sily spätného 
rázu a sily reakčných momentov zvládnuť.
 Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho pracov-
ného nástroja. Pri spätnom ráze by Vám mohol pracovný 
nástroj zasiahnuť ruku.
 Nemajte telo v priestore, do ktorého by sa mohlo ručné 
elektrické náradie v prípade spätného rázu vymrštiť. 
Spätný ráz vymrští ručné elektrické náradie proti smeru 
pohybu brúsneho kotúča na mieste blokovania.
 Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrých 
hrán a pod. Zabráňte tomu, aby obrobok vymrštil pra-
covný nástroj proti Vám, alebo aby sa v ňom pracovný 
nástroj zablokoval. Rotujúci pracovný nástroj má sklon 
zablokovať sa v rohoch, na ostrých hranách alebo vtedy, 
keď je vyhodený. To spôsobí stratu kontroly nad náradím 
alebo jeho spätný ráz.
 Nepoužívajte žiadny reťazový ani iný ozubený pílový 
list. Takéto pracovné nástroje často spôsobujú spätný ráz 
alebo stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
Osobitné bezpečnostné predpisy pre brúsenie a rezanie
 Používajte výlučne brúsne telesá schválené pre Vaše 
ručné elektrické náradie a ochranný kryt určený pre 
konkrétne zvolené brúsne teleso. Brúsne telesá, ktoré 
neboli schválené pre dané ručné elektrické náradie, nemô-
žu byť dostatočne odclonené a nie sú bezpečné.
 Lomené brúsne kotúče treba montovať tak, aby ich 
brúsna plocha neprečnievala cez rovinu okraja ochran-
ného krytu. Neodborne namontovaný brúsny kotúč, ktorý 
prečnieva cez rovinu okraja ochranného krytu, sa nedá do-
statočne odcloníť.
 Ochranný kryt musí byť spoľahlivo upevnený priamo 
na ručnom elektrickom náradí a musí byť nastavený 
tak, aby sa dosiahla maximálna miera bezpečnosti a 
aby bola proti obsluhujúcej osobe otvorená iba najmen-
šia možná časť brúsneho telesa. Ochranný kryt pomáha 
chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami materiálu, pred 
náhodným kontaktom s brúsnym telesom ako aj pred iskra-
mi, ktoré by mohli zapáliť odev obsluhujúcej osoby.
 Brúsne telesá sa smú používať len pre príslušnú odpo-
rúčanú oblasť používania. Napr.: Nikdy nesmiete brúsiť 
bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú ur-
čené na uberanie materiálu hranou kotúča. Pôsobenie boč-
nej sily na tento kotúč môže spôsobiť jeho zlomenie.
 Vždy používajte pre vybraný typ brúsneho kotúča ne-
poškodenú upínaciu prírubu správneho rozmeru a tva-
ru. Vhodná príruba podopiera brúsny kotúč a znižuje ne-
bezpečenstvo zlomenia brúsneho kotúča. Príruby pre re-
zacie kotúče sa môžu odlišovať od prírub pre ostatné brús-
ne kotúče.
 Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z 
väčšieho ručného elektrického náradia. Brúsne kotúče 
pre väčšie ručné elektrické náradie nie sú dimenzované 
pre vyššie obrátky menších ručných elektrických náradí a 
môžu sa rozlomiť.
Ďalšie osobitné výstražné upozornenia k rezacím kotú-
čom
 Vyhýbajte sa zablokovaniu rezacieho kotúča alebo po-
užitiu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne 
nadmierne hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvy-
šuje jeho namáhanie a náchylnosť na vzpriečenie alebo za-
blokovanie a tým zvyšuje aj možnosť vzniku spätného rázu 
alebo zlomenia rezacieho kotúča.
 Vyhýbajte sa priestoru pred rotujúcim rezacím kotú-
čom a za ním. Keď pohybujte rezacím kotúčom v obrobku 
smerom od seba, v prípade spätného rázu môže byť ručné 
elektrické náradie vymrštené rotujúcim kotúčom priamo 
na Vás.
 Ak sa rezací kotúč zablokuje, alebo ak prerušíte prácu, 
ručné elektrické náradie vypnite a pokojne ho držte do-
vtedy, kým sa rezací kotúč úplne zastaví. Nepokúšajte 
sa vyberať rezací kotúč z rezu vtedy, keď ešte beží, pre-
tože by to mohlo mať za následok vyvolanie spätného 
rázu. Zistite príčinu zablokovania rezacieho kotúča a od-
stráňte ju.
 Nikdy nezapínajte znova ručné elektrické náradie do-
vtedy, kým sa rezací kotúč nachádza v obrobku. Skôr 
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 28  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Slovensky | 29
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
ako budete opatrne pokračovať v reze, počkajte, kým 
dosiahne rezací kotúč maximálny počet obrátok. 
opačnom prípade sa môže rezací kotúč zaseknúť, vyskočiť 
z obrobku alebo vyvolať spätný ráz.
 Veľké platne alebo veľkorozmerné obrobky pri rezaní 
podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu zabloko-
vaním rezacieho kotúča. Veľké obrobky sa môžu prehnúť 
následkom vlastnej hmotnosti. Obrobok treba podoprieť 
na oboch stranách, a to aj v blízkosti rezu aj na hrane.
 Mimoriadne opatrný buďte pri rezaní výrezov do ne-
známych stien alebo do iných neprehľadných miest. 
Zapichovaný rezací kotúč môže pri zarezaní do plynového 
alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia ale-
bo iných objektov spôsobiť spätný ráz.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre brúsenie brúsnym pa-
pierom
 Nepoužívajte žiadne nadrozmerné brúsne listy, ale do-
držiavajte údaje výrobcu o rozmeroch brúsnych listov. 
Brúsne listy, ktoré presahujú okraj brúsneho taniera, môžu 
spôsobiť poranenie a viesť k zablokovaniu, alebo k roztr-
hnutiu brúsnych listov alebo k spätnému rázu.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre prácu s drôtenými ke-
fami
 Všímajte si, či z drôtenej kefy nevypadávajú počas ob-
vyklého používania kúsky drôtu. Drôtenú kefu preto 
nepreťažujte priveľkým prítlakom. Odlietavajúce kúsky 
drôtu môžu ľahko preniknúť tenkým odevom a/alebo vnik-
núť do kože.
 Ak sa odporúča používanie ochranného krytu, zabráňte 
tomu, aby sa ochranný kryt a drôtená kefa mohli dotý-
kať. Tanierové a miskovité drôtené kefy môžu následkom 
pritláčania a odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Ďalšie výstražné upozornenia
Používajte ochranné okuliare.
 Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých 
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, 
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť po-
žiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poš-
kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné 
škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prú-
dom.
 Keď sa preruší prívod elektrického prúdu, napríklad pri 
výpadku siete alebo pri vytiahnutí zástrčky zo zásuvky, 
odblokujte vypínač a dajte ho do polohy vypnuté (VYP). 
Tým sa zabráni nekontrolovanému rozbehnutiu náradia.
 Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou upína-
cieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok 
pridržiavaný rukou.
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia 
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za 
následok zásah elektrickým prúdom, spô-
sobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a 
nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod 
na používanie.
Používanie podľa určenia
Toto ručné elektrické náradie je určené na rezanie, na hrubo-
vanie (obrusovanie) a na obrábanie drôtenou kefou kovových 
a kamenných materiálov bez použitia vody.
Na rezanie pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich spoji-
vo treba používať špeciálny ochranný kryt na rezanie.
Pri rezaní do kameňa treba zabezpečiť dostatočne intenzívne 
odsávanie prachu.
Pomocou vhodných brúsnych nástrojov sa toto ručné elek-
trické náradie môže používať aj na brúsenie pomocou brúsne-
ho papiera.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobra-
zenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu 
na používanie.
Uvoľňovacia páka pre ochranný kryt
Aretačné tlačidlo vretena
Nastavovacie koliesko predvoľby počtu obrátok 
(GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT)
Vypínač
Prídavná rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
Brúsne vreteno
Odsávací kryt na brúsenie*
Upínacia príruba s podložkou
Miskovitý kotúč zo spekaného karbidu*
10 Upínacia matica
11 Rýchloupínacia matica 
*
12 Ochranný kryt na brúsenie
13 Brúsny kotúč*
14 Odsávací kryt na rezanie*
15 Rezací kotúč*
16 Chránič prstov*
17 Gumený brúsny tanier*
18 Brúsny list*
19 Okrúhla matica*
20 Miskovitá kefa*
21 Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami*
22 Diamantový rezací kotúč*
23 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom 
programe príslušenstva.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 29  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

30 | Slovensky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Technické údaje
Uhlová brúska
GWS ... 
8-115
8-125
10-125
11-125 CI 11-125 CIE
Vecné číslo
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
Menovitý príkon
W
800
800
1000
1100
1100
Výkon
W
500
500
630
660
660
Menovitý počet obrátok
min
-1
11000
11000
11000
11000
11000
Rozsah nastavenia počtu obrátok
min
-1
2800
– 11000
max. priemer brúsneho kotúča
mm
115
125
125
125
125
Závit brúsneho vretena
M 14
M 14
M 14
M 14
M 14
max. dĺžka závitu brúsneho vretena
mm
22
22
22
22
22
Vypnutie pri spätnom ráze

Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu

Obmedzenie rozbehového prúdu

Konštantná elektronika

Predvoľba počtu obrátok

Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
– s prídavnou rukoväťou tlmiacou vibrácie
– so štandardnou prídavnou rukoväťou
kg
kg
1,9
1,8
1,9
1,8
2,1
2,0
2,0
1,9
2,0
1,9
Trieda ochrany
/
II
/
II
/
II
/
II
/
II
Uhlová brúska
GWS ... 
14-125 CI 14-125 CIE 14-125 CIT
14-150 CI
Vecné číslo
3 601 ...
H24 ...
H25 ...
H29 ...
H26 ...
Menovitý príkon
W
1400
1400
1400
1400
Výkon
W
820
820
820
820
Menovitý počet obrátok
min
-1
11000
11000
9300
9300
Rozsah nastavenia počtu obrátok
min
-1

2800
– 11000
2800
– 9300

max. priemer brúsneho kotúča
mm
125
125
125
150
Závit brúsneho vretena
M 14
M 14
M 14
M 14
max. dĺžka závitu brúsneho vretena
mm
22
22
22
22
Vypnutie pri spätnom ráze
Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu
Obmedzenie rozbehového prúdu
Konštantná elektronika
Predvoľba počtu obrátok
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003
– s prídavnou rukoväťou tlmiacou vibrácie
– so štandardnou prídavnou rukoväťou
kg
kg
2,2
2,1
2,2
2,1
2,2
2,1
2,3
2,2
Trieda ochrany
/
II
/
II
/
II
/
II
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre 
niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 30  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Slovensky | 31
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná pod-
ľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno 
ju používať na vzájomné porovnávanie elektronáradia. Hodí sa 
aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania 
tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektro-
náradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, 
s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, može sa úro-
veň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami 
počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového 
úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je 
ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce 
beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne reduko-
vať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaže-
nia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú 
napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných 
pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, 
organizácia jednotlivých pracovných úkonov.
Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný vý-
robok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami 
alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustano-
vení smerníc 2011/65/EÚ, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.08.2013
Montáž
Montáž ochranných prvkov
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Upozornenie: Po zlomení brúsneho kotúča počas používania 
alebo pri poškodení upínacích prvkov na ochrannom kryte/na 
ručnom elektrickom náradí je potrebné zaslať ručné elektrické 
náradie na opravu do autorizovaného servisu, adresy nájdete v 
odseku „Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní“.
Ochranný kryt na brúsenie
Nasaďte ochranný kryt 12 podľa 
obrázka na kŕčok vretena. Troju-
holníkové značky na ochrannom 
kryte sa musia zhodovať s prísluš-
nými značkami na prevodovej hla-
ve.
Zatlačte ochranný kryt 12 na kŕ-
čok vretena, až bude pás ochran-
ného krytu sedieť na prírube ruč-
ného elektrického náradia a otoč-
te ochranný kryt tak, aby počuteľ-
ne zaskočil.
Polohu ochranného krytu 12 
prispôsobte požiadavkám kon-
krétnej pracovnej úlohy. Na tento 
účel stlačte uvoľňovaciu páku 1 smerom hore a ochranný kryt 
12 pootočte do požadovanej polohy.
 Ochranný kryt 12 nastavte tak, aby zabraňoval odleto-
vanie iskier smerom k obsluhujúcej osobe.
 Ochranný kryt 12 sa smie dať otáčať len pri súčasnom 
stlačení uvoľňovacej páčky 1! V opačnom prípade sa 
ručné elektrické náradie nesmie v žiadnom prípade po-
užívať a musí sa odovzdať na opravu do servisnej opra-
vovne.
Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745.
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
H24 ...
H25 ...
H26 ...
H29 ...
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A výrobku je typicky
Hladina zvukového tlaku
Hladina akustického tlaku
Nepresnosť merania K=

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал