Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет4/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

ní síťový kabel, pak držte stroj pouze na izolovaných 
plochách rukojeti. Kontakt s elektrickým vedením pod na-
pětím může přivést napětí i na kovové díly stroje a vést k 
úderu elektrickým proudem.
 Držte síťový kabel daleko od otáčejících se nasazova-
cích nástrojů. Když ztratíte kontrolu nad strojem, může 
být přerušen nebo zachycen síťový kabel a Vaše ruka nebo 
paže se může dostat do otáčejícího se nasazovacího ná-
stroje.
 Nikdy neodkládejte elektronářadí dříve, než se nasazo-
vací nástroj dostal zcela do stavu klidu. Otáčející se na-
sazovací nástroj se může dostat do kontaktu s odkládací 
plochou, čímž můžete ztratit kontrolu nad elektronářadím.
 Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. 
Váš oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se 
nasazovacím nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se 
může zavrtat do Vašeho těla.
 Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářa-
dí. Ventilátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahro-
madění kovového prachu může způsobit elektrická rizika.
 Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých mate-
riálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
 Nepoužívejte žádné nasazovací nástroje, které vyžadu-
jí kapalné chladící prostředky. Použití vody nebo jiných 
kapalných chladících prostředků může vést k úderu elek-
trickým proudem.
Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění
 Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo za-
blokovaného otáčejícího se nasazovacího nástroje, jako je 
brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zaseknutí 
nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího nasa-
zovacího nástroje. Tím nekontrolované elektronářadí akce-
leruje v místě zablokování proti směru otáčení nasazovacího 
nástroje.
Pokud se např. zpříčí nebo zablokuje brusný kotouč v obrob-
ku, může se hrana brusného kotouče, která se zanořuje do 
obrobku, zakousnout a tím brusný kotouč vylomit nebo způ-
sobit zpětný ráz. Brusný kotouč se potom pohybuje k nebo 
od obsluhující osoby, podle směru otáčení kotouče na místě 
zablokování. Při tom mohou brusné kotouče i prasknout.
Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného použití 
elektronářadí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními 
opatřeními, jak je následně popsáno.
 Držte elektronářadí dobře pevně a uveďte Vaše tělo a 
paže do polohy, ve které můžete zachytit síly zpětného 
rázu. Je-li k dispozici, používejte vždy přídavnou ruko-
jeť, abyste měli co největší možnou kontrolu nad silami 
zpětného rázu nebo reakčních momentů při rozběhu. 
Obsluhující osoba může vhodnými preventivními opatření-
mi zvládnout síly zpětného rázu a reakčního momentu.
 Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti otáčejících se 
nasazovacích nástrojů. Nasazovací nástroj se při zpět-
ném rázu může pohybovat přes Vaši ruku.
 Vyhýbejte se Vaším tělem oblasti, kam se bude elektro-
nářadí při zpětném rázu pohybovat. Zpětný ráz vhání 
elektronářadí v místě zablokování do opačného směru k 
pohybu brusného kotouče.
 Zvlášť opatrně pracujte v místech rohů, ostrých hran 
apod. Zabraňte, aby se nasazovací nástroj odrazil od 
obrobku a vzpříčil. Rotující nasazovací nástroj je u rohů, 
ostrých hran a pokud se odrazí náchylný na vzpříčení se. 
Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 Nepoužívejte žádný článkový nebo ozubený pilový ko-
touč. Takovéto nasazovací nástroje způsobují často zpět-
ný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektronářadím.
Zvláštní varovná upozornění k broušení a dělení
 Používejte výhradně pro Vaše elektronářadí schválená 
brusná tělesa a pro tato brusná tělesa určený ochranný 
kryt. Brusná tělesa, která nejsou určena pro toto elektroná-
řadí, nemohou být dostatečně stíněna a jsou nespolehlivá.
 Zalomené brusné kotouče musejí být namontované 
tak, aby svou brusnou plochou nepřečnívaly nad rovi-
nou okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný 
brusný kotouč, který vyčnívá nad rovinu okraje ochranné-
ho krytu, nemůže být dostatečně krytý.
 Ochranný kryt musí být spolehlivě namontovaný na 
elektronářadí a pro nejvyšší míru bezpečnosti nastave-
ný tak, aby co možná nejmenší část brusného tělesa 
ukazovala nekrytá k obsluhující osobě. Ochranný kryt 
pomáhá chránit obsluhu před úlomky, náhodným kontak-
tem s brusným tělesem a též před jiskrami, jež mohou vzní-
tit oděv.
 Brusná tělesa smějí být použita pouze pro doporučené 
možnosti nasazení. Např.: nikdy nebruste boční plo-
chou dělícího kotouče. Dělící kotouče jsou určeny k úběru 
materiálu hranou kotouče. Boční působení síly na tato 
brusná tělesa je může rozlámat.
 Používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve správ-
né velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný kotouč. 
Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a zmírňují tak ne-
bezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby pro dělící ko-
touče se mohou odlišovat od přírub pro jiné brusné kotouče.
 Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od 
většího elektronářadí. Brusné kotouče pro větší elektro-
nářadí nejsou dimenzovány pro vyšší otáčky menších elek-
tronářadí a mohou prasknout.
Další zvláštní varovná upozornění k dělení
 Zabraňte zablokování dělícího kotouče nebo příliš vy-
sokému přítlaku. Neprovádějte žádné nadměrně hlubo-
ké řezy. Přetížení dělícího kotouče zvyšuje jeho namáhání 
a náchylnost ke vzpříčení nebo zablokování a tím možnost 
zpětného rázu nebo prasknutí brusného tělesa.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 18  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Česky | 19
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
 Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dělícím kotou-
čem. Pokud pohybujete dělícím kotoučem v obrobku pryč 
od sebe, může být v případě zpětného rázu elektronářadí s 
otáčejícím se kotoučem vymrštěno přímo na Vás.
 Jestliže dělící kotouč uvízne nebo práci přerušíte, elek-
tronářadí vypněte a vydržte v klidu než se kotouč zasta-
ví. Nikdy se nepokoušejte ještě běžící dělící kotouč vy-
táhnout z řezu, jinak může následovat zpětný ráz. Zjis-
těte a odstraňte příčinu uvíznutí.
 Elektronářadí opět nezapínejte, dokud se nachází v ob-
robku. Nechte dělící kotouč nejprve dosáhnout svých 
plných otáček, než budete v řezu opatrně pokračovat. 
Jinak se může kotouč zaseknout, vyskočit z obrobku nebo 
způsobit zpětný ráz.
 Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se zabránilo 
riziku zpětného rázu od sevřeného dělícího kotouče. 
Velké obrobky se mohou pod svou vlastní hmotností pro-
hnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách a to 
jak v blízkosti dělícího řezu tak i na okraji.
 Buďte obzvlášť opatrní u „kapsovitých řezů“ do stáva-
jících stěn nebo jiných míst, kam není vidět. Zanořující 
se dělící kotouč může při zaříznutí do plynových, vodovod-
ních či elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit 
zpětný ráz.
Zvláštní varovná upozornění ke smirkování
 Nepoužívejte žádné předimenzované brusné listy, ale 
dodržujte údaje výrobce k velikosti brusných listů. 
Brusné listy, které vyčnívají přes brusný talíř, mohou způ-
sobit poranění a též vést k zablokování, roztržení brusných 
listů nebo ke zpětnému rázu.
Zvláštní varovná upozornění k práci s drátěnými kartáči
 Dbejte na to, že drátěný kartáč i během běžného použí-
vání ztrácí kousky drátu. Nepřetěžujte dráty příliš vy-
sokým přítlakem. Odlétající kousky drátu mohou velmi 
lehce proniknout skrz tenký oděv a/nebo pokožku.
 Je-li doporučen ochranný kryt, zabraňte, aby se 
ochranný kryt a drátěný kartáč mohly dotýkat. Talířové 
a hrncové kartáče mohou díky přítlaku a odstředivým silám 
zvětšit svůj průměr.
Doplňková varovná upozornění
Noste ochranné brýle.
 Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skry-
tých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní doda-
vatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením 
může vést k požáru a úderu elektrickým proudem. Poško-
zení vedení plynu může vést k výbuchu. Proniknutí do vo-
dovodního potrubí způsobí věcné škody nebo může způso-
bit úder elektrickým proudem.
 Pokud se přeruší přívod proudu, např. výpadkem prou-
du nebo vytažením síťové zástrčky, spínač odblokujte a 
dejte jej do vypnuté polohy. Tím se zabrání nekontrolova-
nému opětovnému rozběhu.
 Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím pří-
pravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší rukou.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a ne-
chte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Elektronářadí je určeno k dělení, hrubování a kartáčování ko-
vových a kamenných materiálů bez použití vody.
K dělení pomocí vázaných brusných prostředků se musí pou-
žít speciální ochranný kryt pro dělení.
Při oddělování v kameni je třeba se postarat o dostatečné od-
sávání prachu.
S dovolenými brusnými nástroji lze elektronářadí používat k 
broušení s brusným papírem.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení 
elektronářadí na grafické straně.
Odjišťovací páčka ochranného krytu
Aretační tlačítko vřetene
Nastavovací kolečko předvolby počtu otáček 
(GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/
GWS 14-125 CIT)
Spínač
Přídavná rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
Brusné vřeteno
Odsávací kryt pro broušení*
Upínací příruba s o-kroužkem
Hrncový kotouč z tvrdokovu*
10 Upínací matice
11 Rychloupínací matice
*
12 Ochranný kryt pro broušení
13 Brusný kotouč*
14 Ochranný kryt pro dělení*
15 Dělící kotouč*
16 Ochrana ruky*
17 Pryžový brusný talíř*
18 Brusný list*
19 Kruhová matice*
20 Hrncový kartáč*
21 Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi *
22 Diamantový dělící kotouč*
23 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 19  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

20 | Česky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Technická data
Úhlová bruska
GWS ... 
8-115
8-125
10-125
11-125 CI 11-125 CIE
Objednací číslo
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
Jmenovitý příkon
W
800
800
1000
1100
1100
Výstupní výkon
W
500
500
630
660
660
Jmenovité otáčky
min
-1
11000
11000
11000
11000
11000
Rozsah nastavení počtu otáček
min
-1
2800
– 11000
Max. průměr brusného kotouče
mm
115
125
125
125
125
Závit brusného vřetene
M 14
M 14
M 14
M 14
M 14
Max. délka závitu brusného vřetene
mm
22
22
22
22
22
Vypnutí při zpětném rázu

Ochrana proti znovurozběhu

Omezení rozběhového proudu

Konstantní elektronika

Předvolba počtu otáček

Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
– s přídavnou rukojetí tlumící vibrace
– se standardní přídavnou rukojetí
kg
kg
1,9
1,8
1,9
1,8
2,1
2,0
2,0
1,9
2,0
1,9
Třída ochrany
/
II
/
II
/
II
/
II
/
II
Úhlová bruska
GWS ... 
14-125 CI 14-125 CIE 14-125 CIT
14-150 CI
Objednací číslo
3 601 ...
H24 ...
H25 ...
H29 ...
H26 ...
Jmenovitý příkon
W
1400
1400
1400
1400
Výstupní výkon
W
820
820
820
820
Jmenovité otáčky
min
-1
11000
11000
9300
9300
Rozsah nastavení počtu otáček
min
-1

2800
– 11000
2800
– 9300

Max. průměr brusného kotouče
mm
125
125
125
150
Závit brusného vřetene
M 14
M 14
M 14
M 14
Max. délka závitu brusného vřetene
mm
22
22
22
22
Vypnutí při zpětném rázu
Ochrana proti znovurozběhu
Omezení rozběhového proudu
Konstantní elektronika
Předvolba počtu otáček
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
– s přídavnou rukojetí tlumící vibrace
– se standardní přídavnou rukojetí
kg
kg
2,2
2,1
2,2
2,1
2,2
2,1
2,3
2,2
Třída ochrany
/
II
/
II
/
II
/
II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 20  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Česky | 21
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Informace o hluku a vibracích
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena 
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být 
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro 
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné 
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo 
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny 
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se 
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí 
a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních 
procesů.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Tech-
nická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími nor-
mami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle usta-
novení směrnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.08.2013
Montáž
Montáž ochranných přípravků
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu 
nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném kry-
tu/na elektronářadí musí být elektronářadí neprodleně zaslá-
no do servisního střediska, adresy viz odstavec „Zákaznická a 
poradenská služba“.
Ochranný kryt pro broušení
Ochranný kryt 12 umístěte podle 
vyobrazení na krk vřetene. Trojú-
helníkové značky na ochranném 
krytu musí souhlasit s příslušnými 
značkami na hlavě převodovky.
Zatlačte ochranný kryt 12 na krku 
vřetene až nákružek ochranného 
krytu dosedne na přírubu elektro-
nářadí a ochranný kryt otočte až 
zřetelně slyšitelně zaskočí.
Polohu ochranného krytu 12 při-
způsobte potřebám pracovního 
procesu. K tomu stlačte odjišťova-
cí páčku 1 nahoru a ochranný kryt 
12 otočte do požadované polohy.
 Ochranný kryt 12 nastavte tak, aby se zamezilo odletu 
jisker ve směru obsluhy.
 Ochranný kryt 12 se smí nechat přetočit jen za ovládání 
odjišťovací páčky 1! V opačném případě nesmí být 
elektronářadí žádným způsobem dále používáno a musí 
být předáno do zákaznického servisu.
Upozornění: Kódovací výstupky na ochranném krytu 12 za-
jišťují, aby bylo možno namontovat jen k elektronářadí lícující 
ochranné kryty.
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
H24 ...
H25 ...
H26 ...
H29 ...
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Nepřesnost K=
Noste ochranu sluchu!
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3
91
102
3
91
102
3
Celkové hodnoty vibrací a
h
 (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle 
EN 60745:
Broušení povrchu (hrubování):
a
h
K
Broušení s brusným listem:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
5,5
2,0
3,0
1,5
8,5
2,0
3,0
1,5
7,0
2,0
3,0
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 21  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

22 | Česky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Ochranný kryt pro dělení
 Při dělení pomocí vázaných brusných prostředků pou-
žívejte vždy ochranný kryt pro dělení 14.
 Při oddělování v kameni se postarejte o dostatečné od-
sávání prachu.
Ochranný kryt pro dělení 14 se namontuje jako ochranný kryt 
pro broušení 12.
Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi
Odsávací kryt pro dělení s vodícími saněmi 21 se namontuje 
jako ochranný kryt pro broušení 12.
Odsávací kryt pro broušení
Pro nízkoprašné broušení barev, laků a umělých hmot ve spo-
jení s tvrdokovovými hrncovými kotouči 9 nebo pryžovým 
brusným talířem 17 s brusným listem 18 můžete použít odsá-
vací kryt 7. Odsávací kryt 7 není vhodný pro opracování kovů.
Na odsávací kryt 7 lze připojit vhodný vysavač Bosch.
Odsávací kryt 7 se namontuje jako ochranný kryt 12. Kartáčo-
vý věnec je vyměnitelný.
Přídavná rukojeť
 Používejte Vaše elektronářadí pouze s přídavnou ruko-
jetí 5.
Přídavnou rukojeť 5 našroubujte podle způsobu práce vpravo 
nebo vlevo na hlavu převodovky.
Ochrana ruky
 Pro práce s pryžovým brusným talířem 17 nebo s hrn-
covým kartáčem/kotoučovým kartáčem/lamelovým 
brusným kotoučem vždy namontujte ochranu ruky 16.
Ochranu ruky 16 upevněte pomocí přídavné rukojeti 5.
Montáž brusných nástrojů
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
 Nedotýkejte se brusných a dělicích kotoučů dříve, než 
vychladnou. Kotouče jsou při práci velmi horké.
Očistěte brusné vřeteno 6 a všechny montované díly.
Pro upnutí a uvolnění brusných nástrojů stlačte aretační tlačít-
ko vřetene 2, aby se brusné vřeteno zaaretovalo.
 Aretační tlačítko vřetene ovládejte jen za stavu klidu 
brusného vřetene. Jinak se může elektronářadí poškodit.
Brusný/dělící kotouč
Dbejte rozměrů brusných nástrojů. Průměr otvoru musí líco-
vat s upínací přírubou. Nepoužívejte žádné adaptéry nebo re-
dukce.
Při používání diamantových dělících kotoučů dbejte na to, aby 
šipka směru otáčení na diamantovém dělícím kotouči a směr 
otáčení elektronářadí (viz šipka směru otáčení na hlavě převo-
dovky) souhlasily.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
K upevnění brusného/dělícího kotouče našroubujte upínací 
matici 10 a upněte ji pomocí klíče se dvěma čepy, viz odsta-
vec „Rychloupínací matice“.
 Po montáži brusného nástroje před zapnutím zkontro-
lujte, zda je brusný nástroj správně namontován a mů-
že se volně otáčet. Zajistěte, aby se brusný nástroj ne-
dotýkal ochranného krytu nebo dalších dílů.
V upínací přírubě 8 je kolem středicího 
osazení vložen díl z umělé hmoty 
(o-kroužek). Pokud o-kroužek chybí 
nebo je poškozen, musí být před dal-
ším používáním upínací příruba 8 bez-
podmínečně vyměněna.
Lamelový brusný kotouč
 Pro práce s lamelovým brusným kotoučem namontujte 
vždy ochranu ruky 16.
Pryžový brusný talíř
 Pro práce s pryžovým brusným talířem 17 namontujte 
vždy ochranu ruky 16.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
Našroubujte kruhovou matici 19 a utáhněte ji klíčem se dvě-
ma čepy.
Hrncový kartáč/kotoučový kartáč
 Pro práce s hrncovým kartáčem nebo kotoučovým kar-
táčem namontujte vždy ochranu ruky 16.
Pořadí montáže je patrné na straně grafiky.
Hrncový kartáč/kotoučový kartáč se musí nechat našroubo-
vat tak daleko na brusné vřeteno, aby pevně přiléhal na příru-
bě brusného vřetene na konec závitu. Hrncový kartáč/kotou-
čový kartáč pevně utáhněte stranovým klíčem.
Rychloupínací matice
K snadné výměně brusných nástrojů bez použití dalších ná-
strojů můžete místo upínací matice 10 použít rychloupínací 
matici 11.
 Rychloupínací matice 11 smí být použita jen pro brusné 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал