Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет7/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

Používajte chrániče sluchu!
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3
91
102
3
91
102
3
Celkové hodnoty vibrácií a
h
 (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K 
zisťované podľa normy EN 60745:
Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie):
a
h
K
Brúsenie brúsnym listom:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
5,5
2,0
3,0
1,5
8,5
2,0
3,0
1,5
7,0
2,0
3,0
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 31  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

32 | Slovensky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Upozornenie: Kódovacie výstupky na ochrannom kryte 12 
zabezpečujú, že sa dá na ručné elektrické náradie namontovať 
iba taký ochranný kryt, ktorý je preň vhodný.
Ochranný kryt na rezanie
 Pri rezaní pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich 
spojivo používajte vždy špeciálny ochranný kryt na re-
zanie 14.
 Pri rezaní do kameňa sa postarajte o dostatočne inten-
zívne odsávanie prachu.
Ochranný kryt na rezanie 14 sa montuje rovnakým spôsobom 
ako ochranný kryt na brúsenie 12.
Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami
Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami 21 sa montuje 
ako ochranný kryt na brúsenie 12.
Odsávací kryt na brúsenie
Na dosiahnutie minimálnej prašnosti pri brúsení farieb, lakov 
a plastov v spojení s miskovitými brúsnymi kotúčmi zo speka-
ného karbidu 9 alebo pomocou gumených brúsnych tanierov 
17 s brúsnym listom 18 môžete použiť odsávací kryt 7. Tento 
odsávací kryt 7 nie je vhodný na obrábanie kovov.
Na odsávací kryt 7 sa dá pripojiť niektorý vhodný vysávač Bosch.
Odsávací kryt 7 sa montuje rovnakým spôsobom ako ochran-
ný kryt 12. Veniec tesniacich kefiek je vymieňateľný.
Prídavná rukoväť
 Používajte ručné elektrické náradie iba s prídavnou ru-
koväťou 5.
Namontujte prídavnú rukoväť 5 naskrutkovaním podľa spôso-
bu práce buď na pravú stranu alebo na ľavú stranu hlavy ruč-
ného náradia.
Chránič prstov
 Pri práci s gumeným brúsnym tanierom 17 alebo s mis-
kovitou kefou/kotúčovou kefou/vejárovitým brúsnym 
kotúčom odporúčame vždy namontovať chránič prstov 
16.
Chránič prstov 16 upevnite pomocou prídavnej rukoväte 5.
Montáž brúsnych nástrojov
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Nedotýkajte sa brúsnych ani rezacích kotúčov skôr, 
kým dostatočne nevychladnú. Brúsne a rezacie kotúče 
sa pri práci veľmi rozpália.
Vyčistite brúsne vreteno 6 a všetky súčiastky, ktoré budete 
montovať.
Keď upínate alebo uvoľňujete brúsne nástroje, stlačte aretač-
ného tlačidla vretena 2, aby ste brúsne vreteno zaaretovali.
 Tlačidlo aretácie vretena stláčajte len vtedy, keď sa 
brúsne vreteno nepohybuje. Inak by sa mohlo ručné elek-
trické náradie poškodiť.
Brúsny/rezací kotúč
Dodržiavajte rozmery brúsnych nástrojov. Priemer otvoru na 
kotúči musí byť vhodný pre danú upínaciu prírubu. Nepouží-
vajte žiadne adaptéry ani redukcie.
Pri používaní diamantových rezacích kotúčov dávajte pozor 
na to, aby sa šípka smeru otáčania na diamantovom kotúči 
zhodovala so šípkou smeru otáčania ručného elektrického ná-
radia (pozri šípku smeru otáčania na prevodovej hlave).
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Na upevnenie brúsneho/rezacieho kotúča naskrutkujte upína-
ciu maticu 10 a dotiahnite ju kolíkovým kľúčom, pozri odsek 
„Rýchloupínacia matica“.
 Po ukončení montáže brúsneho nástroja pred zapnu-
tím ručného elektrického náradia ešte skontrolujte, či 
je brúsny nástroj správne namontovaný a či sa dá ru-
kou voľne otáčať. Postarajte sa o to, aby sa brúsny ná-
stroj nedotýkal ochranného krytu ani iných súčiastok 
náradia.
V upínacej prírube 8 je okolo centrova-
cieho nástavca vložený element z plastu 
(okrúhla podložka). Ak táto okrúhla 
podložka chýba, alebo ak je poškode-
ná, upínaciu prírubu 8 treba pred ďal-
ším používaním bezpodmienečne vy-
meniť za novú.
Vejárovitý brúsny kotúč
 Ak budete pracovať pomocou vejárovitého brúsneho 
kotúča, namontujte vždy chránič prstov 16.
Gumený brúsny tanier
 Ak budete pracovať pomocou gumeného brúsneho ta-
niera 17, namontujte vždy chránič prstov 16.
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Naskrutkujte okrúhlu upínaciu maticu 19 a potom ju dotiahni-
te pomocou kolíkového kľúča.
Miskovitá kefa/kotúčová kefa
 Ak budete pracovať pomocou miskovitej kefy alebo 
pomocou kotúčovej kefy, namontujte vždy chránič 
prstov 16.
Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na po-
užívanie.
Miskovitá kefa/kotúčová kefa sa musí dať naskrutkovať na 
brúsne vreteno tak ďaleko, aby na prírubu brúsneho vretena 
pevne dosadala na konci závitu brúsneho vretena. Utiahnite 
miskovitú kefu/kotúčovú kefu pomocou vidlicového kľúča.
Rýchloupínacia matica
Na jednoduchú výmenu brúsneho nástroja bez použitia ďal-
šieho náradia môžete namiesto upínacej matice 10 použiť 
rýchloupínaciu maticu 11.
 Rýchloupínacia matica 11 sa smie používať len pre 
brúsne a rezacie kotúče.
Používajte len bezchybnú a nepoškodenú rýchloupínaciu 
maticu 11.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 32  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Slovensky | 33
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Pri naskrutkovaní dávajte pozor na to, aby strana s textom 
rýchloupínacej matice 11 nebola obrátená k brúsnemu ko-
túču; šípka musí smerovať k indexovej značke 24.
Stlačte aretačné tlačidlo vre-
tena 2, ak chcete aretovať 
brúsne vreteno. Na utiahnu-
tie rýchloupínacej matice 
otočte energicky brúsny ko-
túč v smere pohybu hodino-
vých ručičiek.
Správne upevnená a nepoš-
kodená rýchloupínacia mati-
ca sa dá uvoľniť rukou otoče-
ním ryhovaného prstenca 
proti smeru pohybu hodino-
vých ručičiek.
Zablokovanú rýchloupína-
ciu maticu nikdy neuvoľňuj-
te kliešťami, vždy použite 
na tento účel kolíkový kľúč. 
Kolíkový kľúč nasaďte podľa 
obrázka.
Prípustné brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje, ktoré sú uvedené v 
tomto Návode na používanie.
Prípustný počet obrátok [min
-1
] resp. prípustná obvodová 
rýchlosť [m/s] použitých brúsnych nástrojov musí zodpove-
dať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Všimnite si preto prípustný počet obrátok resp. prípustnú 
obvodovú rýchlosť na etikete brúsneho nástroja.
Otočenie prevodovej hlavy
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Prevodovú hlavu môžete 
otáčať po krokoch v hod-
note 90° stupňov. Ta-
kýmto spôsobom si mô-
žete v špeciálnych prípa-
doch nastaviť vypínač do 
výhodnejšej polohy, nap-
ríklad pri rezaní s odsá-
vacím krytom pomocou 
vodiacich saní 21, alebo 
ak ste ľavákom.
Celkom vyskrutkujte 
4 skrutky. Prevodovú 
hlavu opatrne nakloňte bez toho, aby ste ju demontovali z 
telesa náradia do novej polohy. 4 skrutky opäť utiahnite.
Odsávanie prachu a triesok
 Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich 
olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a kovov 
môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom ale-
bo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/ale-
bo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracovníka, prípad-
ne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pracoviska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšet-
kým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spra-
covávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na ochra-
nu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracová-
vať len špeciálne vyškolení pracovníci.
– Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre 
daný materiál vhodné.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku 
s filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa kon-
krétneho obrábaného materiálu.
 Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť.
Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
 Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí 
mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručné-
ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä-
tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.
Pri používaní ručného elektrického náradia pomocou mobil-
ných zdrojov elektrického prúdu (generátorov), ktoré nedis-
ponujú dostatočnými výkonovými rezervami, resp. nemajú 
vhodnú reguláciu napätia so zosilnením rozbehového prúdu, 
môže dôjsť pri zapnutí k poklesu výkonu alebo k netypickému 
správaniu.
Pri používaní nejakého zdroja vždy dávajte pozor na to, aby 
mal vhodné predovšetkým sieťové napätie a frekvenciu.
max.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
115
125
150
6
6
6
22,2
22,2
22,2
11000
11000
9300
80
80
80
115
125
11000
11000
80
80
75
30
M 14
11000
45
24
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 33  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

34 | Slovensky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Zapínanie/vypínanie
Posuňte na zapnutie ručného elektrického náradia vypínač 4 
smerom dopredu.
Na zaaretovanie vypínača 4 zatlačte vypínač 4 vpredu dole, 
až zaskočí.
Ak chcete ručné elektrické náradie vypnúť, uvoľnite vypínač 
4 resp. v takom prípade, keď je zaaretovaný, nakrátko vypí-
nač 4 stlačte vzadu dole a potom ho uvoľnite.
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba 
vtedy, ked ho používate.
 Pred použitím brúsne nástroje vždy skontrolujte. Brús-
ny nástroj musí byť bezchybne namontovaný a musí sa 
dať voľne otáčať. Vykonajte s nástrojom skúšobný 
chod bez zaťaženia v trvaní minimálne 1 minúty. Ne-
používajte žiadne brúsne nástroje, ktorú sú poškode-
né, neokrúhle alebo vibrujúce. Poškodené brúsne ná-
stroje sa môžu pri práci sa môžu roztrhnúť a môžu spôsobiť 
poranenie.
Vypnutie pri spätnom ráze 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
V prípade náhleho zníženia obrátok nára-
dia, napríklad pri zablokovaní počas reza-
nia, sa prívod prúdu k motoru elektronicky 
preruší.
Na opätovné uvedenie náradia do chodu prepnite vypínač 4 
do vypnutej polohy a potom náradie znova zapnite.
Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu zabraňuje nekontro-
lovanému rozbehu ručného elektrického náradia po prerušení 
prívodu elektrického prúdu (napr. výpadok siete).
Na opätovné uvedenie náradia do chodu prepnite vypínač 4 
do vypnutej polohy a potom náradie znova zapnite.
Obmedzenie rozbehového prúdu 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu obmedzuje vý-
kon pri zapnutí ručného elektrického náradia a umožňuje jeho 
prevádzku v prúdovom obvode chránenom poistkou s hodno-
tou 16 A.
Konštantná elektronika 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Konštantná elektronika udržiava počet obrátok pri voľnobehu 
a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje 
rovnomerný pracovný výkon náradia.
Predvoľba počtu obrátok (GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT)
Pomocou nastavovacieho kolieska predvoľby počtu obrátok 3 môžete nastaviť požadovaný počet obrátok aj počas chodu ručné-
ho elektrického náradia.
Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.
Pokyny na používanie
 Buďte opatrný pri rezaní drážok do nosných stien, po-
zri odsek „Pokyny k stavebnej statike“.
 Obrobok upnite v takom prípade, keď nie je zabezpeče-
ný vlastnou hmotnosťou.
 Nezaťažujte ručné elektrické náradie do takej miery, 
aby sa zastavovalo.
 Ak ste ručné elektrické náradie vystavili silnému zaťa-
ženiu, nechajte ho potom ešte niekoľko minút bežať na 
voľnobeh, aby sa ochladil pracovný nástroj.
 Nedotýkajte sa brúsnych ani rezacích kotúčov skôr, 
kým dostatočne nevychladnú. Brúsne a rezacie kotúče 
sa pri práci veľmi rozpália.
 Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie s rezacím 
stojanom.
Hrubovanie
 Nikdy nepoužívajte na hrubovacie brúsenie rezacie ko-
túče.
Pomocou pracovného uhla 30° až 40° dosiahnete pri hrubo-
vacom brúsení najlepšie výsledky. Pohybujte ručným elektric-
kým náradím miernym tlakom sem a tam. Takýmto spôsobom 
sa obrobok nebude príliš rozpaľovať, nezafarbí sa a nevzniknú 
na ňom ryhy.
 
Materiál
Použitie
Pracovný nástroj
Poloha nastavovacie-
ho kolieska
Kov
Odstraňovanie farby
Brúsny list
2 – 3
Drevo, kov
Brúsenie kefou, odstraňo-
vanie hrdze
Miskovitá kefa, brúsny list
3
Kov, kameň
Brúsenie
Brúsny kotúč
4 – 6
Kov
Hrubovanie
Brúsny kotúč
6
Kameň
Rezanie
Rezací kotúč s vodiacimi saňami
(Rezanie kameňa je povolené len s vodiacimi saňami)
6
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 34  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Slovensky | 35
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Vejárovitý brúsny kotúč
Pomocou vejárovitého brúsneho kotúča (príslušenstvo) môže-
te obrusovať zaoblené plochy a profily (kontúrové brúsenie).
Vejárovité brúsne kotúče majú podstatne dlhšiu životnosť, vy-
tvárajú nižšiu hladinu hluku a nižšie brúsne teploty ako bežné 
brúsne kotúče.
Rezanie kovu
 Pri rezaní pomocou brúsnych nástrojov obsahujúcich 
spojivo používajte vždy špeciálny ochranný kryt na re-
zanie 14.
Pri rezaní pracujte s miernym posuvom, ktorý zodpovedá ob-
rábanému materiálu. Nevyvíjajte na rezací kotúč tlak, neza-
hraňujte ho ani ho nenechávajte oscilovať.
Nebrzdite dobiehajúce rezacie kotúče prítlakom na ich bočnú 
stenu.
S týmto ručným elektric-
kým náradím treba vždy 
pracovať proti smeru 
otáčania kotúča. Inak 
hrozí nebezpečenstvo, 
že sa stane nekontrolo-
vaným a vyskočí z rezu.
Pri rezaní profilov a štvorhranných rúr je najlepšie začínať na 
najmenšom priereze.
Rezanie kameňa
 Pri rezaní do kameňa sa postarajte o dostatočne inten-
zívne odsávanie prachu.
 Používajte ochrannú dýchaciu masku.
 Toto ručné elektrické náradie sa smie používať len na 
rezanie nasucho/brúsenie nasucho.
Na rezanie kameňa odporúčame používať diamantový rezací 
kotúč.
Pri používaní odsávacieho krytu na rezanie s vodiacimi saňami 
21 treba používať vysávač, ktorý je schválený na odsávanie 
kamenného prachu. Vhodné vysávače ponúka firma Bosch.
Zapnite ručné elektrické 
náradie a priložte ho 
prednou časťou vodia-
cich saní na obrobok. 
Miernym posuvom, kto-
rý zodpovedá obrábané-
mu materiálu, prisúvajte 
náradie k obrobku.
Ak budete rezať mimo-
riadne tvrdý materiál, 
napríklad betón s 
veľkým obsahom štrku, 
môže sa diamantový re-
zací kotúč prehriať, a ná-
sledkom toho poškodiť. Jednoznačným príznakom toho je ve-
niec iskier, ktorý sa tvorí okolo bežiaceho diamantového reza-
cieho kotúča.
V takomto prípade prerušte rezanie a nechajte diamantový re-
zací kotúč bežať na krátku dobu na voľnobeh s maximálnymi 
obrátkami, aby vychladol.
Viditeľné spomaľovanie postupu práce a obiehajúci veniec is-
kier sú signálom otupenia diamantového rezacieho kotúča. 
Diamantový kotúč však môžete znova naostriť, a to krátkym 
rezom do abrazívneho materiálu, napríklad do pieskovca.
Pokyny k stavebnej statike
Robenie drážok do nosných stien podlieha norme DIN 1053 
časť 1 alebo miestnym špecifickým zákonným ustanoveniam.
Tieto predpisy bezpodmienečne dodržiavajte. Pred začiat-
kom práce sa poraďte so zodpovedným statikom, architek-
tom alebo s kompetentným pracovníkom vedenia stavby.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-
vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a 
bezpečne.
 Pri používaní za extrémnych pracovných podmienok 
používajte podľa možnosti vždy odsávacie zariadenie. 
Vetracie štrbiny náradia častejšie prefúkajte a zapínaj-
te ho cez ochranný spínač pri poruchových prúdoch 
(FI). Pri obrábaní kovov sa môže vnútri ručného elektrické-
ho náradia usádzať jemný dobre vodivý prach. To môže 
mať negatívny vplyv na ochrannú izoláciu ručného elektric-
kého náradia.
Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma 
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu 
bezpečnosti používateľa náradia.
Príslušenstvo skladujte a používajte starostlivo.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok 
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené 
na typovom štítku výrobku.
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
Slovakia
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 35  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

36 | Magyar 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických vý-
robkoch a podľa jej aplikácií v národnom 
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické 
produkty zbierať separovane a dať na recyk-
láciu zodpovedajúcu ochrane životného 
prostredia.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos 
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-
írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a 
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó 
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes 
környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy po-
rok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat kelte-
nek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал