Свидетельство


  ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ


бет28/31
Дата15.03.2017
өлшемі
#9674
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

242
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

Қазақ  халқы  үлт  ретінде  қалыптасып,  дамығанынан  бері  талассыз 
айқын нәрсе -  шығармашыл адамдар үлтгың ірі түлғасы екендігі. Сол дэстүр 
тамьфланып түрғанда ғана қазақ халқы биіктен көріне бермек. Жазушылық 
өнердің дамуы дегеніміз -  қазақтың өркендеуі. Жазушы табысы -  қазақтың 
бүгіні мен ертеңінің табыстары.
«.. .Уитминнен жэне Золядан кейін XX ғасыр жазушыларында -  Драйзер 
болсын,  Д.  Лондон  немесе  Верхарн  -   адамды  әрекетте,  еңбекте,  оларды 
қоршаған түрлі қарым-қатынасты материалдық элемде суретгеу меңгерілген. 
Толстойдан жэне Достоевскийден соң -... әдеби қаііарманньщ интеллектуальді 
деңгейі көтерілді: қазіргі адамдардың нығыз ақылмандьщ ізденісі, элеуметтік 
ойлардьщ дабылды соғуы, философияльщ, коркемдік, саяси көзқарастарьшьщ 
тоғысуы -  осының бэрі Франстың, Ролланның, Т. Манның баяндау өнерінің 
нүктесіне  айналды,  Шоудың драмалық  өнері  аясынан көрінді,  Ибсен жэне 
Чехов те аталған жетістіктерді осы түрғыдан жалғастырды»  [2, 21  б.].
ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ
Ахметов, К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу қүралы. -  Қарағанды : Арко 
ЖШС,  2004. -332 б.
2  Мотылева,  Т.  Иностранная  литература  и  современность.  -   М.  : 
Советский писатель,  1961. -  368 с.
С.  Торайгыров атындагы 
Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар қ.
Материал 26.03.14 редакцияға түсті.
Б. А.  Ыскак,  С. А.  Ыскак
Новизна в жанре рассказ
Павлодарский государственный университет 
имени С.  Торайгьфова, г. Павлодар.
Материал поступил в редакцию 26.03.14.
В. A.  Yskak,  S. A.  Yskak
The novelty in the genre of the story
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Material received on 26.03.14.
В статье речь идет о пропаганде художественной литературы, 
литературном приеме в казахских рассказах, в котором анализированы 
новы е  грани  худож ест венны х  поисков  казахского  писат еля. 
Рассмотрены виды  и жанры современного казахского рассказа.
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
243

The article is devoted to the promotion o f literature,  literary devices 
in Kazakh stories in which analyzed new facets ofartistic search o f  Kazakh 
writer  Considered are the types and genres o f  modern Kazakh story
UDC 372.881.111.1
N.  V. Engeul, Zh. M.  Tentekbayeva, Z. S. Bekzhigitova
TO A PROBLEM OF MODELING OF USERS’ SPEECH 
INTERACTION IN DIALOGICAL FORMATS OF INTERNET 
COMMUNICATION
The goal o f  the article is to consider the formation and development 
o f  individual polylingual culture in the process o f English language study 
by means o f  Internet communication using the options o f social networking 
service.  The suggested methodology takes into consideration the contem­
porary social cultural situation and the project o f new Federal State Edu­
cational Standards, and is aimed at the preparation o f  student’s language 
personality fo r effective intercultural communication in the contemporaiy 
polycultural world.
Speech activity is a set of speech actions, which is connected with the selection 
of language  means  assumed by  concrete  language  system,  for  achievement  of 
the  purpose,  as a rule,  not language  activity  according to the  norms accepted in 
society  and rules.
A. A. Leontyev notes that speech is “a potential component of any activity”. 
In speech individuals prove themselves as psychologically  and socially isolated 
units interacting thus with people around. N. D. Arutyunova suggests considering 
each remark of the communicative act as commission of simultaneously  speech 
and behavioural act. In other words, behind sounding speech there is the specific 
action which has the  sender and the  addressee,  and also  certain orientation and 
purpose.  Communication is basic need of the individual, self-valuable activity.
Characteristic of our time is interaction of subjects and social groups indirectly, 
or virtual.  Researchers  speak  about  manifestation in virtual  communication of 
language  consciousness  of the  personality  who  has been saved up by  it  during 
life of social and cultural and psychological experience. K. F.  Sedov names each 
communicative act so unique phenomenon as the shape of the language personality 
is unique.
244
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

Original  and  peculiar form  of communication  is  the  computer  mediated, 
electronic communication.
V irtual  com m unication  is  carried  out  w ith in   trad itio n al  m odel  of 
communication. In the Internet some specific speech genres are developed, which 
have analogs in real communication. At the  same time change of the channel of 
communication involves transformation of all components of the communicative 
act. The computer mediated communication can have interpersonal, group or mass 
character depending on an Internet genre.  So, for example, “blogs are at the same 
time  realization  autocommunications,  group  and  mass  communication”;  chats 
are  group  and  mass  communication.  Communicators  in  network  often  prefer 
to  design own identity,  to  model the  language personality,  proceeding from the 
interests and intensions.
The  communicative  act  is  not  simply  transfer  o f  certain  contents,  but 
interaction of individuals.  “Reaction of the  addressee  of the  speech message  is 
planned beforehand by the addressee”.
Affected by the intense process of globalization, an educator and the students 
become  the  participants  of the  cultural  polylogue  at  English language  lessons. 
Thus the  goals of polycultural education are the following:  to  create conditions 
for effective personal self-determination  in  culture  (after N.  Bulankina,  2002), 
becoming apparent in the actualization of students’ national  self-consciousness, 
social  identity  and  choice  of  occupation  (1);  to  enrich  students’  individual 
thesauruses  with concepts  that  describe  contemporary  sociocultural  situations, 
and familiarize  students  with  speech  strategies  to  discuss  cultural phenomena; 
to  cultivate  a  positive  attitude  and  respect  towards  all  “alien”  values  of other 
cultures;  to  form  the  skills  of intercultural  communication,  show  students  the 
ways to behave adequately in polycultural society, and to provide an opportunity 
to  gain experience  of intercultural interaction (2).  The goal of foreign-language 
education is to form a language personality (after Yu. Karaulov,  1987) capable of 
being an active participant in the process of effective intercultural communication.
From  the  point  of view  o f the  cultural  approach  to  education,  language 
personality  is  a  product  and  a  possessor  of a  certain  linguistic  culture  that 
combines the traits of the large as well as small language communities with his/ 
her own unique characteristics. Polylingual culture (after N. Bulankina) as a part 
of communicative culture is considered to be one of the leading characteristics of 
language personality in the contemporary sociocultural situation. The actualization 
of individual polylingual culture finds its manifestation in the individual thesaurus, 
individual language intelligence and individual language status of a person (1).
Individual thesaurus is a system of general concepts, notions, ideas and cultural 
values.  It represents the part of culture which can be assimilated by a person. At 
this level, the conceptosphere (after D. Likhachev) of a language personality should 
be  enriched with the  concepts  reflecting the  contemporary  polycultural  society.
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
245

interaction and  mutual  influence  of different cultures  on each other,  dialogue  of 
cultures, etc. At that, in the process of English language teaching, students’ attention 
should be directed at permanent comparative analysis of conceptual systems of the 
native  and foreign linguistic  cultures,  revelation of universal  and  ethnocultural, 
sociocultural and individual peculiarities of semantic constituents of single concepts 
in the framework of each topic under study at English language lessons.
Individual language  status forms the personal role  repertory,  in the  speech 
and  communicative  strategies  of behavior.  High language  status  contributes  to 
the positive verbal expressions concerning the representatives of other cultures. 
At English language lessons, an educator should introduce the specific politeness 
strategies  peculiar  to  foreign  linguistic  culture  and  the  methods  of effective 
interaction with the members of various etlmo- and sociocultural groups.
Individual  language  intelligence  is  the  basic  element  in  the  structure  of 
polylingual culture, because text comprehension depends on a person’s abilities 
to  establish connections between the  meanings  of cultural  concepts.  Language 
intelligence develops in the course of comparative analysis of conceptual systems 
of the  native  and foreign linguistic cultures,  investigation of their expression in 
speech and in the authentic text of different functional genres.  Students become 
the participants in intercultural and polycultural communication with the English 
speaking  representatives  of other ethnic,  social,  gender,  religious,  professional 
and territorial groups mostly by means of Intemet-messengers such as ICQ, QIP, 
Windows-messenger, Skype (in writing as well as in video calls, chats and forums) 
and in popular social networking services.
The  unique  characteristics  of Internet  communication  in  writing  are  the 
following:  1) the  students can freely express themselves using the maximum of 
language and speech means concerning the virtual mode of such communication;
2)  they  can  construct  their  own  identity  and  self-presentation,  which,  in turn, 
provide  for  the  creative  composition  of the  individual  text-messages;  3)  the 
absence  of the  actual  interlocutor decreases  the  risk  of a  culture  shock  on the 
starting stages of intercultural communication and permits to choose the language 
and speech means for the achievement of the aims of communication consciously 
and deliberately;  4) the obvious concerns of the vast majority of students in the 
sphere of ITC contributes for the high level of motivation in using this technologies 
as  means for the  formation and development  of individual polylingual  culture. 
To  our mind,  among all the  above  listed means  of Internet  communication,  the 
social networking service is the most prospective considering the formation and 
development of individual polylingual culture. In the virtual and polycultural space 
of such international  social  networking  services,  students  have  the  opportunity 
to  acquire  the  experience  of  intercultural  interaction,  acquaintance  with  the 
manifestations  of the  concepts  of the  representatives  of other cultures  and  self- 
expression and self-presentation by means of the English language.
246
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

A social  networking  service  is  an on-line  service,  platform,  or  site  where 
people, who were the former class or group mates, colleagues or people, who share 
the  same  interests  and/or activities,  can communicate.  Such  service  essentially 
consists  of a  representation of each user  (a  profile),  his/her  social  links,  and  a 
variety of additional services.  Social networking sites allow users to share ideas, 
activities, events,  and interests within their individual networks and to find like- 
minded persons to befriend.
The  majority  of  the  Internet  communication  formats  -   “the  software 
(platform s)  specially  created  and  used  for  the  solution  of  these  or  those 
communicative tasks”, from the point of view of N.  G. Asmus, it is characterized 
by prevalence of subjective information, interactivity of users’ interaction, hyper 
textualism -  existence of links to other texts, openness -  opportunity to add, change, 
delete the initial text, globality -  “washing out” of territorial,  social, gender, age 
and other restrictions  in the process  of communication,  mosaicity  -  absence  of 
the center.
On  the  basis  of these  signs  it  is  possible  to  speak  about  specific  modes 
o f  Internet  communication:  “online”  and  “offline”.  The  first  assumes  that 
communication is possible only at simultaneous use by interlocutors of software 
(for example, a chat) that pulls together it with oral speech. The second provides 
the  “postponed”  (asynchronous)  communication when the  interlocutor  has  the 
opportunity  to  answer  another  after  a  while  that  by  character  reminds  written 
language.  The  Internet forum and the  blog belong to  the  dialogical  formats  of 
Internet communication with asynchronous type of communication due to which 
time  “gap” between published messages  is rather long,  reaction to  the  received 
message -  postponed, the author has an opportunity to consider and edit his remark.
The most exact reflection of communication processes, taken place at a forum, 
will be their representation in the form of communicative networks.
Virtual  communication in a format  of forum is  the  multichannel  network, 
being  characterized  information  transfer  in  any  direction:  from  speaking  -   to 
listening.
Extent of interactivity of the Internet communications asynchronous dialogical 
formats  depends  on that,  how users  are  active  at  a forum and the  author of the 
blog and his  “friends”  in the blog are  active to  each other.  The  communicative 
model shows that communication in a format of the blog is more regulated,  and 
the forum is more chaotic, inclusion of the address to the text of records of forums 
and blogs allows increasing efficiency of communication by accurate instructions 
of the addressee of the message.
Nowadays,  the  most  well-known and widely  used  social  network  service 
is Facebook with more than 600 million active users  (as of January,  2011).  The 
options of this site include:  creation of a personal profile, an ability to add other 
users as friends, and exchange messages, to get automatic notifications when they
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
247

update their profile. Each user may join common interest user groups, organized 
by workplace,  school or college, or other characteristics. The name of this social 
service network originally  denoted the book given to  students at the  start of the 
academic year by university administrations in the United States to help students 
get to know each other better.  The only limitation for the users to be is that they 
must be at least  13 years old to become a registered user of this website.
For the effective formation and development of individual polylingual culture 
by means of Internet communication with the English speaking representatives of 
the  other culture  groups on Facebook,  the  methodology for organization of this 
process should be elaborated. The aim for formation and development of individual 
polylingual culture by means of Internet communication in the process of English 
language studying in high school is the preparation of a language personality for 
the successful social activity in the polycultural world.
The  content of the  suggested  methodology  for the  effective  personal  self- 
determination in culture includes:
a) language material describing universal and specific ethnocultural,  social 
cultural and individual concepts; b) text material, i.e. Internet discourse of authentic 
language products created by the interlocutors in the intercultural communication, 
and  authentic  texts  of different functional  styles  containing the  concepts  under 
study; c) topics and development tasks suggested on the basis of the students ’ book 
used by the  educator.  The procedural component is formulated in the following 
methodological advice:
a)  A compulsory  precondition for the  realization of this  project  is  the  use 
of the  social  network  service  by  the  educator  him/herself,  the  self-dependent 
exploration of all  the  options  of this  resource,  and,  moreover,  the  broad  circle 
of English speaking friends,  representatives of other cultures, who  can help the 
words of this educator become familiar with Facebook and get into contact with 
those students who encounter difficulties in finding English speaking interlocutors.
b)  The  immediate  intercultural  interaction on the  site  should be  preceded 
with the lesson at which the educator introduces the contemporary social cultural 
situation, the  issues  of polvculture  and polvlingualism  (after N.  Bulankina), the 
conception of culture and language pluralism and the necessity of the respectful 
attitude to the language and behavioral manifestations of cultural diversity to the 
students.
c)  On the  stage,  on which students  create  their own profiles  on Facebook 
(or presents his/her already created profile to the educator), the lesson should take 
place in a computer classroom.
d) The first friend in the  list of each student  should be the educator who  is 
always ready to  help become familiar with the  social network  service,  students 
with no experience of Internet communication in English language. The students ’ 
willingness to communicate to each other on Facebook should be encouraged.
248
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

e) After the students get acquainted with the first English speaking users of 
the site, they are given a task to tell about new friends at English language lesson. 
Students’  attention  should  be  focused  on  the  communication with  their peers 
sharing the same interests, the representatives of various world cultures speaking 
English as the international language (not only the representatives o f  English and 
American ethnocultures).
f) After the adaptation period and getting in touch with the first friends, this 
communication serves as an auxiliary for studying each new topic from students’ 
book  (e.g.  ‘Jobs  and  Occupations’,  ‘Holidays’,  ‘Food  and  Recipes’,  ‘Feelings 
and Emotions’,  ‘Love and Marriage’,  ‘Money’,  ‘Daily Routine’, etc.); the basic 
concept of each topic is discussed with Facebook friends and is studied with help 
of authentic English material from the World Wide Web.
g)  At  lessons,  the  universal  and  specific  ethnocultural,  sociocultural  and 
individual peculiarities of these concepts are analyzed and compared. Students and 
educator discuss the problems of expression in English language, the difficulties 
in understanding friends’  text-messages.  Together they  elaborate  the  strategies 
and tactics  of intercultural  interaction with use  of the  language  and  pragmatic 
material given by the students.
h) If the students succeed on the stage of written intercultural communication, 
they may proceed to the voice and video calls using Skype.
In conclusion, it should be said that, in this context, a communicative action 
approach becomes the leading in the frameworks of this strategy, and one of the 
priority  criteria for effectiveness  of conducted  systematic  meaning and culture 
bearing activity is self-dependent extracurricular students’ work aimed at the use of 
English language for: a) comprehension, analysis and comparison of the conceptual 
systems of various cultures; b) to develop student’s individual polylingual culture.
LIST OF REFERENCES
1  Bulankina,  N.  Personal  self-determination  in  culture:  problems  and 
perspectives// International Journal of Academic Research. Vol.2,  3. -  2010. -  P. 
253-255
Bulankina, N., Polyankina, S. Philosophy of contemporary polycultural 
education//  International  Journal  of Academic  Research.  Vol.3,  1.  -  2011.  -   P. 
283-285
3  Karaulov, Yu.  N. Russian language and language personality// Moscow.
-   1987.- P .  163-165
Likhachev, D. S. Conceptosphere of the Russian language// Russian word: 
From theory of word. -   1999. -  P.  57-60
5  Gronsky,  I.  A.  The  problem  of model  and  purpose  of communicative 
modeling//  Philosophy.  Cultural  science.  The  reporter  of Nizlmy  Novgorod
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2014.  №2
 
249

University  named  after  N.I.Lobachevsky.  Series  Social  sciences.  -   2011. 
- №   1(2).-P a g e s  110-113.
Kuznetsova, N. V.  Structure and stylistics of language means in texts of 
Internet forums: A utoabstract...  Candidate of philosophical sciences. -  Tyumen 
2008. -  26 p.
7  Chuvakin, A. A.  Text theory:  object  and  subject  of research//  Criticism 
and semiotics.  Issue 7, 2004. -  Pages 88-97.
Shmakov, A. A. Figures of Speaking and Listening in the Internet text (on 
a material of addresses in «Live Journal»)// the Image of Russia and the Russian 
in the dictionary and a discourse: the cognitive analysis / under the editorship of 
A.M.Plotnikova. -  Yekaterinburg, 2011. -  Pages  178-181.
Academician E. A. Buketov 
Karaganda State University, Karaganda. 
Material received on  12.05.14.
H. 
В.  Энгель, Ж. М.  Тентекбаееа,  3.  С.  Бекжігітова 
Интернет  коммуникацияларын  пайдалануш ылардың  диалог 
түріндегі қарымқатыасын тілдік модельдеу мөселесі
Е. 
А. Бекетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ.
Материал  12.05.14 редакцияға түсті.
Н. 
В.  Энгель, Ж. М.  Тентекбаееа,  3.  С.  Бекжигитова 
К проблеме моделирования речевого взаимодействия пользователей 
в диалогических форматах интернет-коммуникации
Карагандинский государственный университет 
имени академика Е.  А. Букетова,  г.  Караганда. 
Материал поступил в редакцию  12.05.14.
Мақаланың  мақсаты-  интернет-коммуникациялар  арңылы 
агылиіынның  тілдік  зертте\>інде  жекелеген  көтпілді  мәдениетті 
цалыптастыруды  және  дамытуды  ңарастыру  болып  саналады. 
Үсынылып  отырган  әдістеме  заманауи,  мәдени  жагдаятты  және 
мемлекеттік  білім  стандартының  жаңартылган  багдарламасын 
ескереді және қазіргі таңдагы көпмәдениетті әлемде өз дәрежесінде 
халыцаральщ ңарым-ңатынас жасай алу мацсатындагы студенттің 
жеке басының тілдік дайындыгына багытталган.
Целью статьи является рассмотрение формирования и развития 
отдельной многоязыковой культуры в процессе английского языкового
жүктеу/скачать

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет