Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал




бет11/11
Дата30.12.2016
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(6 /2 0 1 0 )------------------------------- (  География  жэне  табигат)------------------------------------ (  63  )

Ө.  Ордаханов.  Туган  жер жэне аудан  топонимикасы........................................27

Б.  Қошакаева.  Сызықты  диктант........................................................................... 29

Б.  Қүрманғалиева.  Шыгармашьшық  багытта....................................................... 31

3.  Қойшыбаева. Достурден  тыс сабақ қспай  өткізыеді?......................................34

А.  Жолмүканова.  Орталык,  Қазақстанның  ишруашььшқ  географиясы............. 37

Р.  Әлиева.  Үлы гаіым  омірі  урпаққа  өнеге.............................................................. 40

Г.  Жүмаханова.  Этногеографиялық  ойын............................................................... 45

Ә.  Науашева.  Қолданбаіы  курс:  зоогеография  негіздері......................................... 47

Е.  Оспанов.  Қызық  т әсіл............................................................................................50

Н.  Қозыбағарова. Деңгейлік тапсырмалар............................................................... 51

Г.  Қыдыралиева.  “Невада—Семей ” қозгалысына  —  20 ж ы л................................ 53

Р.  Қасымова.  “Он  сегіз мың галам ”.......................................................................... 56

А.  Абуова.  “Екі дүние  бесігінде тербетілген  —  Оралым ” ......................................58

Р.  Сәтімбеков,  Қ.  Мүсабеков,  С.  Нүрсеитова.  Оңтустік  Қазақстандагы



ерекше қоргспатын табиги  аумақтар................................................................. 60

Ш.  Уәлиханов.  Өлкенің  укімет  басқару жүйесі мен  саяси  жагдайы.................63

№5,  ҚЫРКҮЙЕК-ҚАЗАН

Ш.  Карбаева.  Жаңа  оқу жылында география  пәнін  оқытудың



ерекшеійктері........................................................................................................... 3

М.  Белгібаев,  Ж.  Әділбеккызы.  Семей  Орыс  Географиялык,  Қогамы  және



қазақ  зияльиары мен  гоііымдары............................................................................ 7

Р.  Бексеитова.  Орталык,  Қазақстан  бедер морфологиясының геологияіық-



тектоникаіық  негізі............................................................................................... 11

А.  Кошім.  Каспий маңы  ойысының  бедер  түзуші аудандарының  геомор-



фологиялық  негіздері................................... ........................................................... 17

Г.  Нүсіпова.  Географиялық гылыми  зерттеулерде геоақпараттық  жүйе-



лерді колдану моселелері.........................................................................................20

Р.  Қарағүлова.  Шілік  өзені алабының  бедері гидроэнергетикалық ресурстар-



дың  қалыптасуы мен  қолданьшуындагы  фактор................................................22

Н.  Жайынбаев.  Гуристік  жорықтардың  турлері жэне  оларды материсидық



қамтамасыз ету мен  өткізу ережелері............................................................... 26

Р.  Сәтімбеков,  А.  Сәтімбекова.  Жетісу Алатауы меміекеттік  улттық



табиги  саябагы  үйымдастырылды........................................................................ 28

Г.  Гумарова.  Белгі қойып  оқыту жоне  кубизм  т әсіт ен .......................................31

Қ.  Бердібаев.  Ойлантып  және ойнатып...................................................................32

И.  Досқалиева.  Әдіс-тәсыдер  әрекеттескен  сабақ............................................. 35

М.  Алиева.  Азия елдеріне жалпы  іиолу сабагы........................................................ 38

А.  Каримбасва,  М.  Жанділдинова.  Агьишын  тілі пәнімен  бірге........................ 40

А.  Закарина.  “План  жоне  карта ”............................................................................ 43

Б.  Мүсаева.  Түсінікке жеңіл  тірек сызб&шр..........................................................47

Г.  Жүмаханова.  Табигат  зонсыарына  арналган  тест  сүрақтары........................ 50

Ү.  Қаржауова.  Сайыс  сабақ...................................................................................... 51

М.  Мүқанова.  Қайталау  — ойын  сабагы................................................................ 52

X.  Суханбердин.  Арал—Каспий теңізі арасында жерасты  су арнаіары



бол га н ба?..................................................................................................................55

Ш.  Уәлиханов.  Олкенің  үкімет  басқару жүйесі мен  саяси  жагдайы.................59



Дагыстан..................................................................................................................61

Баспасөз  — 20 1 1......................................................................................................63

Ескерту:  бүл тізімге қолыңыздагы  6-номірдің мазмуны  енгЫіген жоқ.

Сю

{   География  жэне  табигат  -

( 6 / 2 0 1 0J


Кунтізбелік  Ж аңа  Жыл  құтты  болсын!

ҚазакЯІш


Ш Ш Е Б І

ҚҮРМЕТТІ  ҰСТАЗДАР!



Республикалық ғылыми-педагогикалық, 

әдістемелік журналдарға 

2011  жылға жазылу жалғаса  береді. 

Жазылу  бағалары 

“ҚАЗПОШТА”,  “ЕВРАЗИЯ-ПРЕСС” 

газет-журнал  каталогтерінде  беріледі.

Төл  басылымдарға  жазылуга 



асығыңыздар!

Х И М И Я

МЕКТЕПТЕ

ГЕОГРАФИЯ

ж ә н е

 

ТАБИҒАТ

гСуіалСи

fctniïiïl

2011

Қангар

Ақпан

Наурыз

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Ж м С н Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк

1

2

1







5

6

1







5

6

3

4







8

9

7

8



10 

11 

12

13

7

8



10 

11 

12

13

10

1  1

12 

13 

14  15

16

14

15

16 

17 

18 

19

20

14

15

16 

17 

18 

19

20

17

18

19  20 

21 

22

23

21

22

23  24 

25  26

27

21

22

23  24 

25  26

27

24

31

25

26  27 

28  29

30

28

28

29

30  31

Сәуір

М ам ы р

Маусым

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Жк



2

3

1

1

2

 



4

5

4

5







9

10

2

3







7

8

6

7





10  11

12

11

12

13 

14 

15  16

17

9

10

11 

12 

13 

14

15

13

14

15 

16 

17  18

19

18

19

20  21 

22  23

24

16

17

18 

19 

20  21

22

20

21

22  23 

24  25

26

25

26

27  28 

29  30

23

24

25  26 

27  28

29

27

28

29  30

30

31

UJ ілде

Тамыз

Қыркүйек

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к



2

3

1

2







6

7





3

4

4

5







9

10

8

9

10  11 

12  13

14

5

6







10

1  1

11

12

13 

14 

15  16

17

15

16

17  18 

19  20

21

12

13

14  15 

16  17

18

18

19

20  21 

22  23

24

22

23

24  25 

26  27

28

19

20

2! 

22 

23  24

25

25

26

27  28 

29  30

31

29

30

31

26

27

28  29 

30

Қазан

Қ ар аш а

Желтоксан

Д с

Сс

Ср  Бс  Жм  Сн Ж к

Дс

Сс

Ср  Бс  Ж м С н

Ж к

Д с

Сс

Ср  Бе  Жм  Сн Ж к

1

2

1







5

6





3

4

3

4







8

9

7

8



10 

11 

12

13

5

6







10

11

10

11

12 

13 

14  15

16

14

15

16 

17 

18  19

20

12

13

14  15 

16  17

18

17

18

19  20 

21  22

23

21

22

23  24 

25  26

27

19

20

21 

22 

23  24

25

24

25

26  27 

28  29

30

28

29

30

26

27

28  29 

30  31

31

Бағасы  350  теңге 

Индексі  7 5 952

ж ә н е  

Т А Б И ҒА Т



Ғылыми-педагогикалық  журнал

ҚҮРМЕТТІ  ҮСТАЗДАР!

“ҚАЗАҚСТАН  М Е КТЕ БІ’Ү

индексі  75737),

“ТӘ РБ И Е   Қ Ү РА Л Ы ” 

(75938), 

“ БИО ЛО ГИ Я  және

САЛАУАТТЫЛЫҚ  Н Е Г ІЗ Г  

(75951),

“ХИ М И Я   М ЕК Т ЕП Т Е ” 

(75950),

“ ГЕОГРАФИЯ  жэне  ТАБИҒАТ’’ 

(75952),

“М ҮҒАЛІМ   және  ҚО ҒАМ ” 

(74177)

ж у р н а л д а р ы н а

  2 0 1 1  

ж ы лга 

ж а зы л у  

ж алгаса  береді.  Б цл  ж ур н а л д а р га   ж а­

з ы л у   ж е р гіл ік т і

  “Қ а з п о ш т а ” ,  “ Е в р а - 

з и я - п р е с с ” ,  “ Е р н ү р -п р е с с ” 

б а й л а н ы с  

б ө л ім ш ел е р і  а р қ ы л ы   ж ц ргізіледі.  Ж а ­

з ы л у   б а га с ы   га зет -ж ур н а л   к а т а л о - 

гін д е   к ө р с е т іл ге н .  Ж огар ы да   ат алган 

алты  ж урналеа  өт кен  ж ылгы  ж азы лу 

багасы   сақт алды. 

Бүл  журналдар 

болшек 

сауда  жуиесі  арқылы  сатылмайды,  жа- 

іы  гу 

жолымен  гана  таратылады.

КЕЛЕСІ  НӨМІРДЕ:

ГЕОГРАФИЯ 

Ж Э Н Е  

ТАБИГАТ

•   Ж етісу  табиғатының  рекреация- 

лық  қолайлылығын  геоэкология- 

лың  бағалау

•   Оңтүстік  Қазақстанның  рекреа- 

циялық 

ресурстарын 

туризмді 

дамыту  үшін  пайдалану  мөселе- 

лері

•   Физикалық  география  курстары 

компьютерлік  багдарламада

•   Елтану


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал