«Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»Pdf көрінісі
бет27/30
Дата24.03.2017
өлшемі4,5 Mb.
#10330
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 
Література:
 
1. 
Кун Т. Структура научных революций / Т.Кун. –
 
М.: Прогресс, 1975. –
 
288 с.
 
2. 
Холтон Дж. Тематический анализ науки / Дж.Холтон. –
 
М.: Прогресс, 1981. –
 
383 с.
 
3. 
Юнг К.Г.Очерки по аналитической психологии / К.Г.Юнг. –
 
Минск: Харвест, 2003. –
 
С.3–
142. 
 
 
Шахриддин Ортиқов
 
(Самарқанд, Ўзбекистон)
 
 
АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ИНТЕРНЕТ ВА ЁШЛАР АХЛОҚИ
 
 
Жамиятни  ахборотлаштириш  жараёнининг  ўзи,  кўпинча  соф  технологик  жараён  сифатида 
баҳоланишига  қарамай,  мазмун
-
моҳиятига  кўра  чуқур  ижтимоий  жараён  ҳам  ҳисобланади.  Чунки 
ахборотлаштириш жамиятнинг бир шаклдан бошқа, ижтимоий тараққиётнинг янада юқорироқ даражасига 
эга бўлган шаклига ўтишни англатади ҳамда жамиятнинг истиқболдаги хусусиятларини белгилабберади.
 
Ҳар қандай жараённинг яхши ва ёмон томонлари бўлганидек, жамиятни ахборотлаштиришнинг ҳам 
ижобий ҳамда салбий жиҳатлари мавжуд.
 
Хусусан, 
ахборотлаштириш 
ва 
истиқболли 
ахборот 
технологиялари  ишлаб  чиқариш  самарадорлигини  ҳамда  меҳнат  тежамкорлигини  оширишни,  илмий 
билимлар  ва  илғор  технологиялар  жамиятда  жадал  тарқалишини,  жамият  интеллектуаллашуви  умумий 
даражасини оширишни таъминлаши каби ижобий томонлар билан бир қаторда ахборот макони учун кураш 
ва  инсонга  ахборот
-
психологик  таъсир  кўрсатишнинг  авж  олиши  каби  алоҳида  хавфни  ҳам  юзага 
келтиради.
 
Бу борада "эркин ахборот алмашуви" назариясининг асосчиларидан бири ҳисобланган МРБ собиқ 
директори  А.Ф.Даллеснинг  1946  йилда  қилган  баёноти  эътиборга  лойиқдир.  "Агар  менга,  –
 
деб  ёзади 
А.Ф.Даллес,  –
 
ташқи  сиёсатнинг  фақатгина  битта  тамойилини  танлаб  олиш  ҳуқуқи  берилганда,  мен 
ахборотнингэркин  оқими  принципини  танлаган  бўлур  эдим"
14
.  Ғарбда  "ахборотнинг  эркин  оқими" 
дейилганида чексиз миқдордаги ахборотни бир тарафлама узатиш, бунда ахборот мазмунинингҳеч қандай 
меъёрлар  билан  чекланмаслиги  ва  мазкур  ахборот  у
 
етказиб  берилаётган  ҳудуддаги  давлат  томонидан 
назорат қилинмаслиги тушунилади.
 
Равшанки,  ушбу  концепция  Ғарбнинг  "демократия  эркинликларини  тарғиб  этиб,  бошқа  ғоялар 
тарқатилишини  имкон  қадар  чеклашни  назарда  тутади.
15
 
Ҳозирги  кунда  ҳам  концепциянинг  мазмун
-
моҳияти  ўзгаришсиз  қолганлигини  ва  у  ёшларимизни  чалғитиш,  уларнинг  қалбига,  дунёқарашига  таъсир 
ўтказиш ниятида кенг фойдаланилаётганини алоҳида таъкидлаш зарур.
 
Ахборот  узатиш,  алмашиниш  ва  қабул  қилиш  жараёнида  тезкорлик,  аниқлик,  сифат  ва 
таъсирчанликни таъминлаш, ахборотнинг дунё бўйлаб кенг ёйилиши имкониятини яратишда "бутун жаҳон 
ўргимчак  тўри"нинг  аҳамияти  катта  ва  айнан  мана  шу  омил  ундан  фойдаланиш  эҳтиёжини  то
-
бора 
орттирмоқда. Янги юз йилликда Ўзбекистонга ҳам интернет шиддат билан кириб келди ва кундалик ҳаётда 
ўз  ўрнига  эга  бўлди. 
2008 
йилга  келиб  мамлакатимизда  интернетдан  фойдаланувчилар  сони  2  миллион 
200 
минг кишидан ошиб кетди. Фан
-
техника ютуқлари инсон манфаатлари, эзгу мақсадлар йўлида хизмат 
қилиши лозим, албатта. Бироқ айрим кучлар виртуал оламдан ғаразли ниятлари йўлида фойдаланётгани 
ҳам  айни  ҳақиқатдир.Психологларнингфикрига  кўра,  ахолинингфақат  15
-
25  фоизи  ахборотни  тан  қидий 
нуқтаи  на
-
зардан  ўзлаштиришга  қодир,  қолган  75  фоиз  одамлар  эса  олинган  ахборотнинг  таъсирига 
шундайлигича  берилиб  кетади.  Бунинг  оқибатида  оммавий  ахборотнинг  ҳозирги  замон  воситалари  ва 
усуллари жамият бошқарувчанлигини таъминлайди.
 
Бугунги  кунга  келиб  дунёнинг  мафкуравий  манзараси  жуда  мураккаблашиб  кетди.  Унда  кучли 
таъсирга эга бўлишнинг энг мақбул йўли, ҳар қанча маблағ талаб этилишидан қатъи назар, йирик ахборот 
тарқатувчи мавқеини эгаллаш экани аён бўлиб қолди. Жаҳонда "ахборот уруши" кетаётганини ҳатто оддий 
одамлар ҳам пайқаши қийин эмас. Масалан, бирон бир хорижий мамлакатнинг турмуш тарзи, қадриятлар 
тизимини  улуғловчи  рисолалар,  кинофильмлар  тарқатилмоқца,  дейлик.  Табиийки,  бундай  ахборотлар 
жамиятда маълум ижтимоий фикр шаклланишига таъсир этмай қолмайди.
 
                                                           
14
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
План
_
Даллеса.
 
15
Ижтимоий фикр.инсон ҳуқуқлари// Алишер Мўминов Ахборотлашган жамият ва шахс ахборот  маданиятини 
шакиллантириш муаммолари. 2012 № 3
 148. 

«Проблемы и перспективы развития
 
науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
155 
 
 
 
Постиндустриал  инқилоб,  ахборотлашув  ва  глобаллашув  жараёнлари,  таассуфки,  фақат  моддий 
манфаат  ва  эҳтиёжларини  қондиришга  интиладиган,  миллий  қиёфасини  қарийб  йўқотган,  ўз  мақсади 
йўлида  ҳар  қандай  ғояни  қўллашга  тайёр  тоифаларни  ҳам  вужудга  келтирди.  Бундай  салбий  ҳолат 
мамлакатимиз  ахолиси,  айниқса,  ёшларимизга  ўз  таъсирини  кўрсатмай  қолмайди.  Ана  шу  таҳдидни 
бартараф  этиш  учун  бор  имкониятни  ишга  солган  ҳолда  изчил  курашмоқ  зарур.  Давлатимиз  раҳбари 
"Юксак  маънавият  –
 
енгилмас  куч"  асарида  ёзадики,  "Бугунги  кунда  инсон  маънавиятига  қарши 
йўналтирилган,  бир  қарашда  арзимас  туюладиган  кичкина  хабар  ҳам  ахборот  оламидаги  глобаллашув 
шиддатидан  куч  олиб,  кўзга  кўринмайдиган,  лекин  зарарини  ҳеч  нарса  билан  қоплаб  бўлмайдиган  улкан 
зиён етказиши мумкин"
16

Демак,  ҳозирда  ҳар  бир  ахборот  чегара  билмаслик  хусусиятига  эга  экан,  онги  ва  дунёқараши 
эндигина  шаклланаётган  ёш  авлоднинг  маънавий  олами  дахлсизлигини  асраш  кўпчиликни  ўйлантириши 
даркор.Интернетни чеклаб қўйиш ёки ахборот олишни тақиқлаш билан муаммо ҳал бўлмайди. Ҳаётни ҳам 
оммавий  ахборот  воситаларисиз  тасаввур  қилиш  қийин  бўлган  ҳозирги  шароитда  интернет  ёшлар  учун 
асосий ахборот манбаига айланаётир.
 
Аммо,  Ғарб  маданиятига  тааллуқли  баъзи  кўрсатув  ва  сайтлар  борки,  улар  мутлақо  ахлоққа 
зиддир. Бундай ахборот ёшларимиз хулқи ва дунёқарашига салбий таъсир қилиши аниқ. Айни ўринда яна 
бир  фикрни  айтиб  ўтиш  жоиз.  "Ойнаи  жаҳон"  сериаллар  билан  тўлиб
-
тошгани,  бизнингча,  ижобий  ҳол 
эмас. Чунки ёшлар асосий вақтини шу сериалларни кўришга сарфлаши таълим сифатига таъсир қилмай 
қолмайди.  Дарвоқе,  газета  ва  журнал  саҳифаларида  чоп  этилаётган  ахборот  ҳамда
 
маълумотларнинг 
мазмунан саёзлиги ҳам ёшларимиз тафаккурига салбий таъсир кўрсатади.
 
XXI  аср  бошида  ҳаёт  суръатларининг  беқиёс  даражада  тезлашуви,  ахборот  оқимининг  кучайиши 
оқибатида авторитет –
 
нуфуз масаласи хам янгича маъно касб этаётир. Баъзи ёшлар ўзининг билим олиш 
ва  ҳаётга  муносабатини  белгилашда  ота
-
она,  устоз
-
мураббийни  эмас,  ОАВ  ҳамда  интернетни  авторитет 
сифатида эътироф этиши, улардаги ахборот ва маълумотларни мутлақ чин деб ишониши ташвишланарли 
ҳолдир.
 
Тажрибаси  ҳам  бўлмаган  ёшларнинг  ҳаётий  тушунча  ва  тасаввурларини  асосан  ОАВ  ҳамда 
интернет  шакллантирмокда.  Бу  эса  таълим
-
тарбия  муассасаларининг  иш  фаолиятини  қийинлаштириб 
қўймокда.  Ахборотнинг  катта  оқими  шароитида  инсон  ўзини  эркин  ҳис  эта  олиши  учун  ахборот 
маданиятига  эга  бўлиши  керак.  Бу  ўринда  ахборот  маданияти  дейилганда  таълим,  илмий  билиш  ва 
фаолиятнинг  бошқа  турлари  давомида  юзага  келадигак  ахборотга  бўлган  эҳтиёжларни  қондиришга 
қаратилган билимлар, ўқув ва кўникмаларнинг тизимлаштирилган йиғиндиси тушунилади.
 
Ёш  авлоднинг  маънавий  оламини  бузғунчи  таъсирлардан  асраш  учун  таълим
-
тарбия  жараёнида 
қандай  тамойилларга  асосланиш  ва  қандай  жиҳатларга  эътибор  қаратиш  керак,  деган  масала 
файласуфлар, гуманитар фан олимларининг диққат марказида турибди. Фикримизча, ёшларнинг тафаккур 
тарбиясига  кўпроқ  эътибор  қаратиш  улар  маънавий  оламининг  дахлсизлигини  таъминлашда  муҳим 
аҳамиятга  эга.  Чунки,  давлатимиз  раҳбари  таъкидлаганидек,  "...қаерда  юксак  ақл
-
идрок  ва  тафаккур 
ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади"
17

Ёшларнинг  ахборот  оқимига  муносабатини  шакллантириш  ақл
-
идрок,  тафаккур  тарбиясининг  бир 
йўналишидир.  Ота
-
оналар,  устоз  ва  мураббийлар  таълим
-
тарбия  бериш  жараёнида  ёшларга  фикр  ва 
билим  ўртасидаги  фарқни  тушунтириши,  фикрларни  ўзаро  таққослашга,  турларга  ажратишга  ўргатиши 
лозим.
 
Хулоса  қилиб  айтганда,  ахбррот  маданиятини  шакллантириш  масаласи  жамият  ривожи  билан 
бевосита  боғлиқ  бўлганлиги  сабабли  у  мамлакат  миқёсида  ижтимоий  аҳамиятга  молик  масаладир.  Шу 
сабабли  ахборотлашган  жамият  шаклланиши  шароитида  ахборотлаштириш  жараёнининг  барча  соҳага 
оид  жиҳатларини  ўрганиш  алоҳида  аҳамият  касб  этмоқда.  Ҳозирги  пайтда  миллат  ва  давлатнинг  энг 
муҳим  ресурсларидан  бири  инсонларнинг  ақлий  салоҳияти  ва  билим  даражаси  ҳисобланади.  Ижтимоий 
тараққиёт, аввал тасаввур этиб келинганидек, юқори турмуш даражасига эришган ёки замонавий техника 
ишлаб чиқаришни йўлга қўйган мамлакатларэмас, балки таълим ва тарбиянинг янада юқори даражасини 
таъминлашга эришган мамлакатлар тарих саҳнасининг олд қаторларига чиқаётганлигини кўрсатмокда.
 
Айнан  шу  сабабдан  таълим  соҳаси  истиқлолнингдастлабки  йилларидан  мамлакатимиз  ижтимоий 
тараққиётининг  устувор  йўналиши,  деб  эълон  қилинди.  Президентимиз  Ислом  Каримов  ташаббуси  ва 
бевосита  раҳнамолигида  жаҳоннинг  бу  борадаги  илғор  тажрибалари  ҳамда  халқимиз
-
нинг  кўп  асрлик 
миллий қадриятларини ўзида акс эттирган янги таълим тизими ҳаётга татбиқ этилди.
 
Таълим  соҳасини  такомиллаштиришга  оид  ислоҳотлар  туфайли  қарийб  9,5  минг  ёки 
мамлакатимизда  фаолият  кўрсатаётган  мактабларнинг  деярли  барчаси  янгитдан  қурилди,  капитал 
реконструкция қилинди, 1500 дан ортиқ янги касб ҳунар
-
коллежи ва академик лицей барпо этилди ва энг 
                                                           
16
Ислом Каримов. Юксак маънавият 

енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115
-
бет
 
17
Ислом Каримов. Юксак маънавият 

енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115
-
бет
 
 

156 
«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
 
 
 
сўнгги  замонавий  ускуналар  билан  жиҳозланди.
18
 
Бунинг  натижасида  ҳеч  кимдан  кам  бўлмаган,  ўзининг 
мустақил  фикрига  эга,  замонавий  билим  ва  технологияларни  ўзлаштиришга  қодир  баркамол  авлод 
шаклланди.
 
Шу  сабабдан  инсонни,  аввало,  ёшларни  нафақат  янги  технологияга  ўқитиш  ва  улардан 
фойдаланиш  қобилиятини  шакллантириш,  айни  чоғда  ана  шундай  технологияларни  яратиш  ва 
такомиллаштиришда  уларнинг  кенг  иштирокини  таъминлаш  устувор  вазифалардан  бўлиб  қолмокда.  Бу 
эса,  ўз  навбатида,  ёшлар  олдига  янада  чуқур  билим  эгаллашни,  катта  кўламдаги  ахборотни  тўла 
ўзлаштиришни ва ундан самарали фойдаланишни долзарб вазифа қилиб қўяди.
 
 
Адабиётлар:
 
1.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
План
_
Даллеса.
 
2. 
Ижтимоий  фикр.инсон  ҳуқуқлари//  Алишер  Мўминов  Ахборотлашган  жамият  ва  шахс  ахборот 
маданиятини шакиллантириш муаммолари. 2012 № 3
 148. 
3. 
Ислом Каримов. Юксак маънавият –
 
енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115
-
бет
 
4. 
Каримов И.А. Юксак салохиятли авлодни тарбиялаш –
 
энг муқаддас мақсад: [И.А. Каримовнинг "Юксак 
билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш  –
 
мамлакатни барқарор тараққий эттириш 
ва  модернизация  қилишнинг  энг  мухим  шарти'"  мавзусидаги  халқаро  конференциядаги  нутқи]  //  Халқ 
сўзи. 2012. 18 февраль.
 
 
Научной руководитель:
 
Доктор наук философии, проф: Яхшиликов Журабой Яхшиликович.
 
 
Исобек
 
Шерманов
 
(
Самарканд

Узбекистан

 
MORAL AND MATERIAL PRODUCTION: PROBLEM, SALUTION AND PROPOSITIONS 
 
It is known that many moral and material valuables are created in the result of 
human’s activity. It should 
be emphasized that moral and material production supplements each other in it. 
Morality is the most important quality that differ the human from the animal world. Also, because of moral 
and  material  production  the  human  not  only  changes  things  that  exist  in  nature  but  perfects  himself/  herself, 
his/her  mental  and  physical  abilities  will  increase.  In  the  process  of  moral  and  material  production  the  human 
subordinates powers of nature to his aims. But topicality of this concept nowadays reflects in its dialectic relations. 
Concerning this matter the President of the Republic of Uzbekistan Islom Karimov said that “Fate of development 
is  determined  by  the  people  who  are  perfect  from  the  moral  side.  Technical  knowledge,  ability  of  obtaining 
complicated  technologies  should  run  together  with  moral  maturity  and  independent  mentality.  Intellectual 
discernment and spiritual-moral capability 

 are the two wings of 
an educated person”
 [1, 
р
. 46]. and showed that 
nowadays unilaterality is prevailing in humans regarding the processes of moral and material production. That is, 
today in the social life of people the matter of considering material firmness more important than moral maturity is 
considered one of the topical problems. Because it is not a secret for anyone that morality of the person is formed 
during  years. And material adequacy of a human is marked more by his luck, time is not required for coming of 
such  luck.  As  it  is  so,  we  should  realize  that  the  problem  of  reaching  moral  maturity  is  an  important  factor  that 
defines our social life, and especially the development of our society. 
Moral production 

 is one of main directions of the activity of human and society, creating moral reaches 
and mastering the moral reaches, consuming are the concepts that mean the process of developing moral values 
[2, 
р
. 307]. 
Besides  this,  one  of  the  important  qualities  of  moral  production  is 

  its  directedness  toward 
comprehending, understanding the universe and at the same times its directedness toward producing new moral 
values.  In  this  process  the  human  raises,  develops  and  enriches  his  intellect  from  one  side  and  from  the  other 
side  he/she  produces  ideas,  knowledge,  theories,  works  of  art  and  other  moral  values  that  serve  to  satisfy 
people’s moral necessities.
 
Regarding  topicality  of  this  problem  many  researchers  put  forward  a  whole  number  of  theories.  For 
example, according A.Erkaev’s opinion, –
  

 
“…Morality –
 
is the human’
s essence as social-cultural creature, that 
is, it is a complex that acquires generality, integral unity of such true human peculiarities and qualities as love and 
clemency, fairness, rightness, sincerity, conscience, honor, patriotism, loving, enjoying the beauty, hating the evil, 
will, inexorability and so on” 
[3, 
р
. 27]
. And in the views of M.Imomnazarov we can find out that the idea “Morality 

 
is a divine ray inside human’s heart”
 [4, 
р
. 6]
 
is primary. The scientist enriches his opinion with his description 
“Spirituality –
 
is a ray of truth that reflected in human’s heart, in his mirror of soul”
 [5, 
р
. 14]. 
E. Yusupov showing that not every qualities and peculiarities that exist in human, but only positive ones 
can  be  spirituality  described  the  Spiritua
lity  as  “–a  general  system  of  human’s  moral  and  civility,  knowledge, 
                                                           
18
Каримов И.А. Юксак салохиятли авлодни тарбиялаш 

энг муқаддас мақсад: [И.А. Каримовнинг "Юксак билимли ва 
интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш 

мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг 
энг мухим шарти'" мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи] // Халқ сўзи. 2012. 18 февраль.
 

«Проблемы и перспективы развития
 
науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
157 
 
 
 
talent,  ability,  practical  experiences,  conscience,  faith,  belief,  world-view,  ideological  views  that  are  closely 
connected with each other and that influence to the social life positivel
y”
 [6, 
р
. 34]. 
It should be emphasized separately, that moral production stands in one place with material production by 
its scale and its place in life. The researches explain differently human’s intellect and thinking, his activity in life 
and objective reality of society, dialectical balance of moral and material production. For example, in the times of 
Soviet despotic regime moral production was seen as a derivative, representation of material production, it means 
it was considered as a secondary value. 
Meanwhile, it is not possible to carry material production without moral knowledge, experience and skills. 
Separating the material production and moral production from each other, confronting them to each other are the 
mark of completely incorrect approach. They are closely connected with each other and they are two sides of one 
same process. 
“Material and moral principles of life don’t negate each other, on the contrary connecting with each other 
they  supplement  each  other”,  –
  ascertains  Islom  Karimov.  In  spite  of  this,  in  the  work  of  the  president  of 
Uzbekistan  under  the  name  “High  spirituality  –
 
is  unconquerable  power”  the  following  idea  is  put  forward 
regarding  the  balance  of  material  and  moral  production:  “Generalizing  such  views  and  ideas  I  think  it  w
ill  be 
appropriate  to  realize  dreams  and  intention  peculiar  to  the  human,  to  equalize  material  and  moral  world  that  is 
necessary for his living consciously into the two wings of a flying bird”
 [7, 
р
. 67]. 
Saying  in  one  word,  human  masters  the  moral  life  with  the  help  of  his/her  feelings,  intellect  and  will. 
Bringing  up  human’s  feelings,  raising  his/her  aesthetic  and  artistic  taste,  arousing  love  towards  the  beauty  has 
been the main tasks of the humane society. Because, nowadays under the mature human from 
all side, “perfect 
human” we understand the human who recognizes his/her rights, relies to his/her own power and opportunities, 
who  approaches  independently  to  the  cases  happening  around,  who  sees  his/her  personal  benefits  in  balance 
with  benefits  of  coun
try  and nation. Also,  it’s becoming  an  important matter to  form persons with high taste, to 
display  their  moral  culture  along  with  being  free  physically  strong  person  who  considers  himself  as  a  part  of 
society, who became proficient in modern knowledge and high from the moral side. 
Basing on the opinions stated above we should pay attention to the followings: firstly, further improvement 
of factors that define human’s moral maturity, including carrying educational works; secondly, approaching to the 
moral  matters  proceeding  from  its  own  national  mentality  on  each  nation;  thirdly,  opening  the  place  of  spiritual 
adequacy in forming legal and moral culture of each nation and etc. Only in this case we will be able to reach our 
aim, achieve that the spirituality for each person, moral wealth and material wealth will stand at the equal level. 
 
Used literature: 
1. 
See: Karimov I.A. Main principles of Uzbekistan’s political
-social, economical future
. Т., 
Uzbekistan,1995. 
2.  See:  Spirituality:  Explanatory  dictionary  of  main  concepts  /Academy  of  state  and  society  construction  under 
the President of the Republic of Uzbekistan, National society of the philosophers of Uzbekistan; editorial staff: 
Kh.Sultonov and others; writer and responsible editor K.Nazarov. 

 
Т.: 
Gafur Gulom, 2009. 
3.  Erkaev A. Spirituality 

 is a mark of nation. Tashkent. Spirituality, 1997. 
4.  See: Imomnazarov M Progress stages of our spirituality. Tashkent: Sharq, 1996. 
5.  See: 
Yusupov E. Spiritual grounds of human’s maturity. Tashkent: University, 1998.
 
6.  Karimov I.A. High spirituality 

 is inconquarable power. 

 
Т.; 
Spirituality, 2008. 
 
Научный руководитель
: 
ф.ф.доктор, профессор Ж.Я.
 
Яхшиликов

 
 
Замира Эрматова
 
(Самарканд, Узбекистан)
 
 
МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
 
 
Необходимость  формирования  и  развития  гражданского  общества

отвечающей  потребностям 
эффективного  функционирования  современной  системы  государства,  стала  важным  фактором 
становления  демократического  правового  государства.  Главным  направлением  текущего  этапа 
демократических  преобразований  является  формирование  в  Узбекистане  полноценного  гражданского 
общества. Что же собой представлять эта цель реформирования общества?
 
В структуре сложившегося гражданского общества четко выделяются следующие компоненты:
 
-
 
признание и равная юридическая защита всех форм собственности (имущественные права);
 
разделение властей, независимое и равное для всех правосудие;
 
-
 
идеологический, политический плюрализм и действенная многопартийность;
 
-
 
широкое развитие многообразных форм самоуправления;
 
-
 
свобода вероисповедания;
 
-
 
свобода информации и реальная независимость СМИ.
 
То  есть,  главным  определяющим  признаком  гражданского  общества  является  признание 
приоритета и практическое осуществление фундаментальных прав человека.
 

158 
«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
 
 
 
В  развитых  же  цивилизованных  обществах  считается  самоочевидной  истиной,  что  все  люди 
созданы  равными,  что  они  обладают  определенными  неотъемлемыми  правами,  которые  должно 
соблюдать любое демократическое правительство:
 
 

 
правом собственности;
 
 

 
Свободой слова, свободой выражать ж мысли, свободой печати;
 
 

 
свободой вероисповедания;
 
 

 
свободой собраний и объединений;
 
 

 
правом на равную защиту закона;
 
правом на соблюдение законности и справедливое судопроизводство.
 
Эти  права  существуют  отдельно  от  правительства,  их  невозможно  отменить  законодательным 
путем, они не могут стать жертвой минутной прихоти большинства.
 
Общество  никогда  не  меняется  скачком,  между  двумя  различными  общественными  состояниями 
всегда лежит переходный перед, который переживаем сегодня и мы. Его главным содержанием является 
трансформация  от  тоталитаризма  к  демократическому  правовому  государству  и  полноценному 
гражданскому  обществу.  В  свою  очередь  это  означает,  прежде  всего,  осуществление  действенных 
практических  шагов  по  признанию  и  обеспечению,  безусловно,  соблюдения  фундаментальных  прав  и 
свобод человека.
 
А, следовательно, и мониторинг соблюдения прав человека становится в этих условиях одним из 
важнейших  инструментов  построения  гражданского  общества,  обеспечивающим  контроль  и  гибкую 
обратную связь, без чего невозможно эффективное управление демократическими
 
преобразованиями.
 
Говоря  о  соблюдении  прав  человека,  мы  нередко  остаемся  в  плену  вполне  естественных 
стереотипов.
 
Например, все вполне ясно, когда человек в чем
-
то  ущемлен  и обращается за  зашитой в те или 
иные инстанции, скажем, в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора суда. 
Здесь  мы
 
имеем  дело  с  достаточно  жестким  ограничением  человека  в  его  гражданских  правах,  а, 
следовательно,  с  кажущимися  ему,  а  может  быть  и  действительно  допущенными  нарушениями  прав 
человека.
 
Но ведь мониторинг осуществляется во многих случаях и там, где эти нарушения не видны, а люди 
по  их  поводу,  ни  в  какие  инстанции  не  обращаются.  Не  говоря  уже  о  том,  что  есть  ситуации,  когда 
потребность  в  мониторинге  совершенно  не  очевидна,  и  люди  пребывают  в  твердой  уверенности,  что  их 
права никоим образом не нарушаются.
 
Таких  ситуаций  по  ходу  происходящих  в  стране  демократических  преобразований  возникает 
немало  и  именно  здесь  общественный  мониторинг  необходим  и  призван  стать  одним  из  главных 
инструментов реформирования общества.
 
Поэтому,  естественно,  с  провозглашением  независимости  Узбекистана  главным  направлением 
трансформации 
в 
сфере 
государственной 
власти 
стало 
скорейшее 
преодоление 
этого 
псевдодемократического  фантома  и  практическое  формирование  правового  государства  на  прочном 
фундаменте общепризнанных в мире демократических стандартов.
 
При  этом  единственным  источником  государственной  власти  становится  народ.  Народ  и  только 
народ  определяет,  кто  и  на  каких  принципах  осуществляет  государственную  власть,  управляет 
государством  от  его  имени.  В  этих  условиях  правительство  становится  подотчетным  народу,  в  лице  его 
представителей,  и  конституционно  ограниченным,  а  главным  принципом  управления  теперь  уже 
становится не подавление, а согласие управляемых.
 
Основой формирования такой системы государственной власти является воля народа, находящая 
свое  выражение  в  периодических  и  нефальсифицированных  выборах,  проводимых  при  всеобщем  и 
равном  избирательном  праве,  путем  тайного  голосования  или  Других  форм,  обеспечивающих  свободу
 
волеизъявления.
 
В  частности,  мониторинг  со  стороны  политических  партий.  В  этой  и  многих  других  подобных 
ситуациях,  возникающих  на  стыке  законов,  именно  партии  призваны  стать  мощным  инструментом 
общественного  мониторинга  демократических  преобразований,  поскольку  обладают  общественным 
статусом,  предполагающим  их  непосредственное  представительство  в  «законодательной  ветви  власти. 
То  есть,  результаты  осуществляемого  политическими  партиями  мониторинга  могут  непосредственно 
воплощаться  в  законодательных  актах,  принимаемых  волей  парламентского  большинства,  причем,  что 
немаловажно, с учетом конструктивной критики со стороны оппозиционного меньшинства.
 
Разумеется,  избирательное  право  –
 
не  единственная  сфера,  где  политические  партии  могли  бы 
выступать  одним  из  наиболее  эффективных  звеньев  системы  общественного  мониторинга  соблюдения 
прав человека.
 
Одним из важнейших, в ряду этих проблем, является вопрос о собственности.
 
Причем,  признание  приоритета,  четкая  реализация  и  юридическая  защита  прав  собственности 
важны не только для обеспечения нормального экономического развития. Не менее, если не более важна 
роль  имущественных  прав  в  становлении  каждого  человека,  как  гражданина,  без  чего  говорить  о 
гражданском обществе бессмысленно.
 
Лишенный  собственности  человек  уже  только
 
в  силу  этого  обстоятельства  несвободен.  Он  не 
хозяин, а раб обстоятельств. К тому же, ему нечего терять (вспомним знаменитое, «пролетариату нечего 

«Проблемы и перспективы развития
 
науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
159 
 
 
 
терять, кроме своих цепей»), а, следовательно, нечем отвечать по своим обязательствам. Таким образом, 
в  обществе,  основанном  на  отрицании  частной  собственности,  нет  и  не  может  быть  осознанной 
гражданской  ответственности.  А  это  –
 
тоже  один  из  ключевых  атрибутов  гражданского  общества,  без 
которого оно просто неосуществимо.
 
И  здесь  объектом  мониторинга  естественным
 
образом  становятся  имущественные  права 
предпринимателей,  владельцев  дехканских  и  фермерских  хозяйств,  где  возникает  немало  вопросов, 
особенно с заключением и исполнением договоров госзаказа на продукцию ведущих аграрных отраслей –
 
зерноводства и хлопководства.
 
Ведь  не  секрет,  что  здесь,  на  уровне  подзаконных  актов  исполнительных  и  управленческих 
структур  местного  звена  государственной  власти  действуют  механизмы  административного  (а  в 
некоторых  случаях,  и  судебного)  принуждения  дехкан  к  заключению  договоров
 
контрактации  на 
невыгодных для них условиях и механизмы преследования (вплоть до уголовного) за невыполнение этих 
договоров.
 
Здесь также активной силой мониторинга призваны стать политические партии, выявляя подобные 
проблемы  и  добиваясь  их  решения  на  соответствующем  уровне  представительной  государственной 
власти.  Но  и  не  только  они.  Естественными  партнерами  партий  здесь  становятся  общественные 
ассоциации  дехканских  и  фермерских  хозяйств,  районные  палаты  товаропроизводителей  и 
предпринимателей  и  т.п.  Активным  механизмом  мониторинга  этих  проблем  могут  и  должны  стать 
независимые  средства  массовой  информации,  стимулирование  развития  которых  также  является  одной 
из важнейших задач демократических реформ в стране.
 
Важным  для  становления  гражданского  общества  является  соблюдение  принципа  верховенства 
закона.
 
Главными  принципами  становятся  равенство  всех  перед  законом  и  практическая  реализация 
права на справедливое и беспристрастное, независимое правосудие, равное для всех.
 
Какие  же  институт  гражданского  общества  призваны  вести  мониторинг  на  этом  важном 
направлении, осуществляя взыскательный общественный контроль над работой аппаратных чиновников?
 
На  первом  месте  в  этом  вопросе,  очевидно,  стоят  органы  самоуправления  граждан,  которые 
наделены  достаточно  широкими  полномочиями  контроль  над  деятельностью  исполнительной  ветви 
власти.  Как  известно  сходы  граждан  обязаны  осуществлять  общественный  контроль  за  исполнением 
законов  и  иных  актов  законодательства,  а  также  ежеквартально  заслушивать  отчеты  руководителей 
областных,  районных  и  городских  хокимиятов,  руководителей  предприятий  и  организаций  по  вопросам, 
входящим в их компетенцию.
 
Конечно же, функции общественного контроля за работой аппарата государственного управления 
только органами самоуправления граждан не исчерпываются. Осуществлять его призваны, в силу своей 
законодательно определенной компетенции, также и политические партии  –
 
через своих представителей 
в  депутатском  корпусе,  профессиональные  союзы  –
 
через  систему  коллективных,  отраслевых  и 
территориальных  договоров
 
и  соглашений,  многообразные  неправительственные  организации  и  т.п. 
Важным  средством  такого  контроля,  опять  же,  могут  и  должны  стать  независимые  средства  массовой 
информации.
 
Но  ведь  гражданское  общество  –
 
это  не  только  и  не  столько  сумма  различных  институтов,  а,  в. 
еще большей степени, –
 
сообщество людей, обладающих развитой гражданской культурой.
 
Гражданская культура формируется средствами гражданского образования, цель которого состоит 
в  том,  чтобы  создавать  независимых,  любознательных  граждан  с  аналитическими  взглядами, 
одновременно обладающих и глубокими знаниями правил и навыками их практического применения.
 
Причем,  высокий  уровень  гражданской  культуры  человека  определяется  не  только  знанием  и 
осознанным осуществлением своих гражданских прав, но и с принятием им на себя важных гражданских 
обязанностей  и  ответственности.  Как  минимум,  граждане  должны  быть  информированы  о  сущности 
важнейших  проблем,  стоящих  перед  обществом  и  ответственно  пользоваться  своим  активным 
избирательным правом, чтобы со знанием дела голосовать за кандидатов в выборные органы власти.
 
И  в  этом,  по  существу,  заложен  главный  смысл  осуществляемой  в  стране  трансформации  к 
развитому гражданскому обществу. Создавая необходимые гарантии для соблюдения фундаментальных 
прав  и  свобод  человека,  осуществляя  в  этой  сфере  систематический  мониторинг,  выполняющий  в 
системе  управления  демократическими  процессами  функции  информационного  потока  обратной  связи, 
общество  формирует  в  самом  себе  активных  граждан,  осознанно  и  ответственно  осуществляющих  свои 
гражданские права, в целях достижения собственного и всеобщего блага.
 
Именно 
человек,  благополучие  которого  является  главной  целью 
демократических 
преобразований, одновременно выступает их главной движущей силой и, в этом качестве, по мере роста 
его  гражданской  и  правовой  культуры,  призван  становиться  важнейшим  инструментом  мониторинга 
соблюдения  своих  собственных  прав.  Без  активной  гражданской  позиции  каждого  человека  все  наши 
разговоры  о  повышении  роли  в  мониторинге  осуществления  прав  человека  различных  институтов 
гражданского общества останутся просто пустым звуком.
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет