3 (25) • 2012 1 Караганды 2012жүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет21/64
Дата24.03.2017
өлшемі5.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   64

3 (25) • 2012
95
секторов экономики является симбиозом про-
мышленного,  инновационного  и  технологи-
ческого,  денежно-кредитного  и  регионально-
го  развития,  так  как  кластер,  как  устойчивое
партнерство взаимосвязанных хозяйствующих
субъектов, может иметь потенциал, который в
разы превышает простую сумму потенциалов
отдельных  составляющих.  Это  приращение
возникает как результат сотрудничества и эф-
фективного  использования  воз можностей
партнеров, сочетания кооперации и конкурен-
ции  [6].
Надо  создавать  инновационные  кластеры  в
регионах,  включающие:  ассоциации,  частные
компании,  торгово-промышленные  палаты,
финансовые  структуры,  научные  и  технологи-
ческие парки, университеты и НИИ, другие ин-
фраструктурные  сети.  Основной  задачей  таких
кластеров  является  поддержка  бизнес-субъек-
тов, работающих в сфере инноваций.
Список литературы:
1. Социально-экономическая  модерниза-
ция -  главный вектор  развития Казахстана.  По-
слание Президента - Лидера Нации Н.Назарба-
ева  народу  Казахстана,  от  27.01.2012  года.
2. www.bnews.kz
3. Еспаев С. Кластерный фактор конкурен-
тоспособности  //Казахстанская  правда,  27.04.12.
4. Мищенко  Ю.П.  Кластерный  подход
организации  производственного  взаимодей-
ствия// Вестник КАСУ №4, 2006.
5. Нурланова  Н.К.  Устойчивое  развитие
Казахстана  в  условиях  глобализации:  модели,
стратегии,  приоритеты  и  механизмы  реализа-
ции,  2008.
6. Общенациональный  План  мероприя-
тий по реализации Послания Главы государства
народу  Казахстана  от  27 января  2012  года    "Со-
циально - экономическая  модернизация  - глав-
ный  вектор  развития  Казахстана".
Ж.А. Арипбек
Қарағанды  маңызды  білім  беру  "Болашақ"  колледжі
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  КӘСІПКЕРЛІК
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ
Н ар ық ты қ  э к о но м и ка да   кә с і пк ер лі к
қызметінің  алар  орны  зор.  Дамыған  елдер
шағын  және  орта  кәсіпкерлікті  экономика-
ның негізгі қуаты екені біле отырып, осы са-
лаға  кеңінен  қолдау  көрсетіп  дамуына  жағ-
дай жасап отыр. Ел басшымыз жыл сайынғы
Жолдауында  ел  экономикасын  әртараптан-
ды руд ың   не гі з ге  өз е гі   ша ғын   ж ә не   ор та
кәсіпкерлік  екеніндігін  атап  өткен  болатын.
С ол   с еб еп ті   бү гі нг і   кү н де   е лі м і з д е
кәсіпкерлікті  дамыту  аясында  көптеген  ша-
ралар  жүзеге  асырылып  жатыр  [1].
Кә с і пке рлі к   қыз м ет  -  э к оном икан ың
ұтқыр  да  нәтижелі  салараының  бірі  болфп
саналады.  Ол  әсіресе,  жұмыссыздықты  жо-
юда,  халық  қажеттілігін  қанағаттандыруда,
нарықты  қажетті  тауарлармен  толтыруда,
жеке  өндірушілердің  монополиялық  биліг-
іншектеуде  шешуші  қызмет  атқарады.  Ша-
ғын  кәсіпкерлік  үлесіне  барлық  жұмыспен
қ ам ты лғ ан   а да м д ар д ың   4 0- 50 % ,   ж аң а
ж ұм ыс   о ры нд а ры ны ң  70 -8 0 %   ал ад ы,   а л
өндірілген  өнімдер  мен  қызметтер  жалпы
ішкі  өнімнің  елеулі  бөлігін  алып  отыр  [2].
Деректерге  сүйенсек  еңбекке  жарамды  бел-
сенді  тұрғындардың  әрбір  бесіншісі    шағын
және  орта  бизнесте  еңбек  етуде.  Олардың
ш ам ам ен   а лғ а нд а  те ң  ж а р ты с ы   -   ж ек е
кәсіпкерлер.  Ал  барлық  тіркелген  кәсіпо-
р ын да р  м е н  кә с і пк е рл ер ді ң  90 %   ар ты қ
бөлігі  шағын  және  орта  бизнес  секторына
тиесілі  болып  келеді.  Бұл  тұрғыда  біз  орта-
ша  әлемдік  көрсеткіштермен  бір  деңгейде
келеміз.
  Әлемдік  экономиканың  күрделі  даму-
ына  қарамастан,  кәсіпкерлік  саласы  қоғам-
н ың   ә ле ум ет т і к -э ко но м и ка л ық   ө м і рі ні ң
белсендіруші  тетіктерінің  бірі  болып  қала-
ды.  Д ам ыған  елдер  тәж ірибиес і  көрсеті п
отырғандай, шағын және орта кәсіпорындар
экономиканың  бәсекеқабілеттілігі мен  ажы-
р ат ыл уд ың   ө с уі не   м үм кі нд і к  ту ғы з а ды .
Әлемдік  экономикадағы  шағын  кәсіпкерлік
сонымен  бірге  жан  жақты  мемлекеттік  қол-
даудың  арқасында  тез  қарқындармен  даму-
да.
Қазақстанда  кәсіпкерлікті  дамыту  мем-
лекеттің  экономикалық  саясатының  басты
бағыттарының  бірі  болып  табылады,  соны-
мен  қатар  Үкі мет  жоғары  технологиялық
өндіріске  бағытталған  бәсекегеқабілеттілігі
ж оғ ар ы  ди на м и ка лы қ   б из не с   қо ға м д ы
қалыптастыруға  ұмтылуда.  Қазақстандағы
кәсіпкерліктің  даму  көрсеткіштері  дамыған
мемлекеттірдің  ұқсас  көрсеткіштерінен  ай-
тарлықт ай  ерекшелен еді ,  алайда  бүгі нгі
күні кәсіпкерлік қызмет мемлекеттің эконо-
микасында  сәйкесінше  орын  алып  отыр  [3].
Соңғы  5  жыл  бойы    тіркелген  және  бел-
сенді  кәсіпкерлер  саны  динимакалық  түрде
өсуде.  Қазақстан Республикасының  статити-
калық  Агенті гі ні ң  мә лі медемесі не  с әйкес
тіркелген  және  белсенді  кәсіпкерлер  саны
2008  жылмен  (176  988  мың)  салыстырғанда
2011 жылы (195 599 мың) 1,5 есеге өскен (су-
рет  1)  [4].

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
96
Сурет-1. ШОК  субъектілер қызметінің  негізгі  көрсеткіштерінің  өзгеруі
Ал екінші суреттен көріп отырғанымыздай,
2012  жылғы  қаңтар-маусым  айының  көрсеткі-
штерін  өткен  жылғы  қаңтар-маусыммен  салы-
стырғанда  өнім  шығарылымы  1,0%-ға,  белсенді
субъектілер  саны  3,0%-ға,  жұмыспен  қамтылғ-
андар  саны  3,2%-ға  өсті.
Сурет-2.  Шағын  және  орта  кәсіпкерлік  қызметтері  көрсеткіштерінің  құрылымы  өткен  жылғы
тиісті  күнге  пайызбен
2012  жылғы  қаңтар-маусымда  шағын  және
орта кәсіпкерлік субъектілерімен өнім шығары-
лымы 2927,2 млрд. теңгені құрады. ШОК субъек-
тілерінің  жалпы  санында  дара  кәсіпкерлер
үлесі  65,6%,  шаруа  (фермер)  қожалықтары  -
24,5%,  шағын  кәсіпкерліктегі  заңды  тұлғалар  -
8,8%,  орта  кәсіпкерліктегі    заңды  тұлғалар  -
1,1%-ды  құрап  отыр  [4].
Қазақстанда  шағын  және  орта  кәсіпкерлік-
ке  тән  экономикалық  қызмет  түрі  сауда  болып
табылады,  онда  белсенді  кәсіпорындардың
үштен  бір  бөлігі  шұғылданады.
Шағын  және  орта  кәсіпкерлік  аймақтық
нарықтың  сұранысына,  икемді  сұраныстың
көлемі  мен  құрылымына  назар  аударады,  сон-
дықтан  да  ол  аймақтық  экономиканың  құры-
лым тиімділігінің негізгі факторы болуы керек.
Шетел  мамандарының  бағасы  бойынша  Қазақ-
стан  Республикасында  кәсіпкерлікпен  айналы-
сатын  тұлғаларды  инвестициялау  үшін  не-
ғұрлым  жағымды  аудандары  болып  Алматы
және  Астана  қаласы,  Оңтүстік  Қазақстан,  Аты-
рау,  Қарағанды  қалалары  мен  Шығыс  Қазақ-
стан  облыстары  саналады.  Енді  соңғы  бес  жыл-
дың  көрсеткіштерін  қарастырар  болсақ  беріл-
ген  тұжырымды  нақты  көруге  болады,  тіпті
әрбір  облыс  деңгейінде  кәсіпорындар  санының
өскендігін  байқауға  болады  (кесте-3).

3 (25) • 2012
97
Кесте-3.  2012  жылдың  1  шілдеге  тіркелген  шағын  кәсіпкерлік  субъектілерінің  саны
 
Барлығы 
сан ы  
соның ішінде  
 заң ды  
тұл ға лардың  
ж еке 
кәсіпкерл ердің 
шаруа (ф ерм ерлік) 
қ ож алықтар ының  
Қазақстан 
Республик асы  
1 39 9 45 1 
2 24 4 59 
98 2 47 5 
1 92 51 7 
Ақмола 
5 9 03 8 
6 6 09 
4 8 48 9 
3 94 0 
Ақтөбе  
5 6 58 8 
8 8 13 
4 3 52 2 
4 25 3 
Алматы  
18 0 29 4 
10 5 21 
11 6 58 7 
53 18 6 
Аты рау 
5 0 36 5 
6 9 80 
4 1 70 1 
1 68 4 
Батыс Қазақстан  
3 8 71 2 
4 6 39 
3 0 08 2 
3 99 1 
Ж ам был 
7 5 45 4 
5 4 74 
5 3 71 1 
16 26 9 
Қар ағанды 
9 3 52 5 
15 4 06 
7 1 49 8 
6 62 1 
Қостанай 
7 2 40 1 
7 5 68 
5 8 51 5 
6 31 8 
Қызыл орда 
3 7 93 2 
4 5 23 
3 0 85 6 
2 55 3 
М аңғыстау 
4 1 89 6 
7 7 35 
3 3 01 4 
1 14 7 
Оңтү стік Қазақстан 
19 7 52 9 
20 3 49 
10 7 00 9 
70 17 1 
Павлодар 
5 0 24 2 
8 7 59 
3 7 77 8 
3 70 5 
Солтүстік Қ азақстан 
3 9 51 7 
4 9 23 
3 1 53 7 
3 05 7 
Шы ғыс Қазақстан 
13 0 65 3 
12 6 03 
10 2 48 6 
15 56 4 
Астана қ аласы   
9 0 15 0 
28 8 12 
6 1 32 4 
1 4 
Алматы қал ас ы 
18 5 15 5 
70 7 45 
11 4 36 6 
4 4 
 
197 529 бірлікті құрап алға шығып отыр, Ал-
маты  қаласы  180  294  бірлік,  Шығыс  Қазақстан
облысы  130  653,  Қарағанды  қаласы  бойынша  93
525  бірлік,  Астана қаласы  90 150 бірлік. Оңтүстік
Қазақстан  облысы  мен  Алматы  қалаларында
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жар-
тысынан  жуығы орналасқан  [4].
Кәсіпкерлік  саласындағы  көрсеткіштерінің
жоғарлауы  мемлекеттегі  экономикалық  коньюк-
тура өзгерістері қатты әсер етеді. Мәселен, Қазақ-
стандағы  кәсіпкерліктің  дамуына экономикалық
дағдарыстың  жағымсыз  әсерін  төмендету  үшін
мемлекет  тарапынан  оны  қолдаудың  сәйкес ша-
ралары  қолға  алынды.  Кәсіпкерлікті  дамытудыі
нормативтік-құқықтық  базасы  жетілдіруде,
кәсіпкерлікті  тексеруге  бірнеше  рет  мораторий
жариялануда. Сонымен қатар, "Даму" қоры құры-
лып,  қордың  қызметті  кәсіпкерліктің  сервистік
және оқытушылық инфрақұрылымдарын қалып-
тастырға  бағытталған.  Аймақтардағы  шағын
және орта кәсіпкерлікті тиімді дамыту үшін "Биз-
нестің  жол  картасы  -  2020"  бюджеттік  бағдарла-
масының  жүргізілуі  табылады.  Бұл  бағдарлама
Қазақстанның  ШОБ  саласының  потенциалын
тиімді  пайдаланып,  мемлекетеміздің  2020-шы
жылға  дейін  бизнес-климатын  ең  қолайлы  50
елдің  қатарына  қосуға  бағытталған  [5].
Қорытындылай  келе,  шағын  және  орта
кәсіпкерлік ел экономикасының  маңызды буыны
екені белгілі. Еліміз бекіткен  "Бизнестің жол кар-
тасы  -  2020"  бағдарламасы  жүзеге  асырыла  бас-
тады.  Бағдарламаның  мақсаты  өңірлерде
кәсіпкерліктің  жаңа  тобын  дамыту,  сол  арқылы
тұрақты жұмыс орнын ашу болып табылады. Со-
нымен  қатар,  экономиканы  жандандыруға  негіз
болар  кәсіпкерлік қызметті дамытуда және жеті-
лдіруде  мынадай  негізгі  қадамдар  жасалуы
қажет: қаржы операцияларын жүргізуге негіз бо-
латын салық  мөлшермелерін азайту, несие  беру
мерзімдерін  ұзарту,  салық  салу базасын жетілді-
ру, лизингтік несиелерді беру жүйесін жетілдіру,
аймақтық  мәні  бар  шағын өндірістік кәсіпорын-
дар  ұшін  пайыздық  мөлшемелерді  төмендету,
мемлкеттік  органдар  тарапынан  кедергілерді
және  отандық  тауарға  сұранысты ұлғайту мақса-
тымен сапасыз тауарларды тасып әкелуге тосқау-
ыл  қою  тәрізді  шаралар  жүргізуі  қажеттілігі
жөнінде  айтуға болады.
Елбасымыз  Н.Ә.  Назарбаев:  "…Еңбек  етуші
халықтың 60%  шағын және орта бизнесте жұмыс
істеген  кезде Қазақстан  тұрақтылыққа  қол  жеткі-
зетін  болады..."  демекші  бүгінде  ұлттық  дәу-
летіміздің үштен бір бөлігі шағын және орта биз-
нестен  құралады.  Осы  салада  туындаған  мәселе-
лер реттелген  жағдайда  кәсіпкерлер өз қызметін
алаңсыз  атқарып,  еліміздің  жарқын  болшағына
зор үлес қосары сөзсіз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Назарбаев. Н.Ә. "Жаңа  он жылдық жаңа
экономикалық  өрлеу  Қазақстанның  жаңа
мүмкiндiктерi" ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан  халқына жолдауы.
2. Токсанова  А.Н.  Основы  предпринима-
тельской деятельности. - Астана: Наука, 2011. - 480
С.
3. Қор  дамуының  негізгі  кезеңдері  //
www.damu.kz
4. Статистикалық 
көрсеткіштер 
//
www.stat.kz
5. Қазақстан  Республикасында  индустри-
ялық-инновациялық  дамуының  2010-2014  жыл-
дарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасы

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
98
Н.А. Васильева, магистр, преподаватель
кафедры "Менеджмента и бизнеса"
РГП Карагандинский государственный
 индустриальный университет
ИННОВАЦИИ - ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ученые  экономисты  дают  много  вариантов
определений  инновации,  но  всех  авторов  объе-
диняет  один общий подход - нововведения свя-
заны  прежде  всего  с  выработкой  устойчивой,
повторяющейся, типической реакции общества
на потребности и условия его развития. Не под-
лежит  сомнению,  что  эти  потребности  воспри-
нимаются и реализуются в странах с различным
социально-экономическим  уровнем  по-разно-
му и воспроизводятся через систему институтов
правового  регулирования  инновационной  дея-
тельностью.  [1,  с.17]
Следовательно, с одной стороны, инновация
- это использование  экономическими субъекта-
ми новых комбинаций и приемов в хозяйствен-
ной  деятельности  (независимо  от  области  эко-
номики),  связанных  с  ожидаемыми  улучшени-
ями процесса производства и  направленных на
получение  прибыли  (микроэкономический  ас-
пект).  С  другой  стороны:  инновация  -  новый,
альтернативный  вариант  рационализации  по-
требления ограниченных ресурсов с целью дос-
тижения  качественно  нового  типа  экономичес-
кого роста в условиях ускоренного действия  за-
кона  возвышения  потребностей,  достигаемый
путем  взаимодействия  государственных  и  ры-
ночных структур (макроэкономический аспект).
Наряду  с  большим  числом  определений
имеется немало подходов к классификации ин-
новаций.
В  зависимости  от  технологических  пара-
метров  инновации  подразделяются  на:
-  продуктовые  инновации,  они  включают
применение новых материалов, новых полуфаб-
рикатов и комплектующих; получение принци-
пиально  новых  продуктов;
-  процессные  инновации  означают  новые
методы  организации  производства  (новые  тех-
нологии).  Процессные  инновации  могут  быть
связаны  с  созданием  новых  организационных
структур в составе предприятия (фирмы).
По типу новизны для рынка инновации де-
лятся на: а) новые для отрасли в мире; б) новые
для отрасли в стране; в) новые для данного пред-
приятия (группы предприятий).
По месту в системе (на предприятии, в фир-
ме) можно выделить:
-  инновации  на  входе  предприятия  (изме-
нения в выборе и использовании сырья, матери-
алов,  машин  и  оборудования,  информации  и
др.);
- инновации на выходе предприятия (изде-
лия, услуги, технологии,  информация  и др.);
- инновации системной структуры предпри-
ятия (управленческой, производственной, техно-
логической).
В зависимости  от глубины  вносимых изме-
нений  выделяют  инновации:
-  радикальные  (базовые);
-  улучшающие;
-  модификационные  (частные).
В  Научно-исследовательском  институте  си-
стемных  исследований  (НИИСИ)  разработана
расширенная классификация  инноваций с  уче-
том сфер деятельности предприятия. По этому
признаку  выделяются  инновации:
-  технологические;
-  производственные;
-  экономические;
-  торговые;
-  социальные;
- в области управления. [2, с.85]
Недостатки  рыночной  системы  хозяйство-
вания  в  Казахстане  обуславливают  необходи-
мость государственного  вмешательства  в  хозяй-
ственную среду  с целью  повышения ее  иннова-
ционной  активности  и  восприимчивости.  Изу-
чение отечественного и зарубежного опыта сви-
детельствует,  что  у  государства  имеются  боль-
шие  неиспользуемые  резервы  финансово-кре-
дитной  поддержки  и  стимулирования  иннова-
ционных процессов, мотивирующих у субъектов
хозяйствования  восприимчивость  к  нововведе-
ниям.  Поэтому  должен  быть  разработан  меха-
низм  государственного  регулирования  иннова-
ционных  процессов.
Следует создать такую экономическую сре-
ду функционирования предприятий, которая не
только сделала бы их более восприимчивыми к
нововведениям,  но  и  стимулировала  бы  стать
активными  участниками  инновационного  про-
цесса, заинтересованными в поиске, разработке
и  скорейшем  освоении  прогрессивных  научно-
технических  решений.  Решающая  роль  здесь
принадлежит государству, которое на всех уров-
нях  управления  должно  выявлять  позитивные
тенденции науки и техники, стимулировать про-
грессивные технологии. Мировой исторический
опыт показывает, что чем  больше страна  отста-
ет  в  своем  экономическом  развитии,  тем  боль-
ше функций вынуждены брать на себя государ-
ственные  органы  управления.  Инновационные
процессы  во  многом  определяют  направления
и  пропорции  будущего  развития.  Экономика
страны  не  может  завоевать  ведущие  позиции  в
мире, если  она не будет развивать инновацион-
ную сферу.
Государственная  активность  в  инновацион-

3 (25) • 2012
99
ной  сфере  обусловлена  не  только  интересами
общественного  развития,  но  и  государственны-
ми  материальными  интересами.  Ясно,  что  ос-
нова жизнедеятельности  госаппарата зависит, в
том числе, и от финансовой устойчивости и плате-
жеспособности экономических субъектов хозяйство-
вания - налогоплательщиков, которые, в свою оче-
редь, зависят от положения товаропроизводителя на
товарном  рынке. Вот почему  органы управления
напрямую заинтересованы в развитии конкурентос-
пособных производств. И технологий, чему в значи-
тельной степени способствуют инновации. Государ-
ственное предпринимательство в рыночной сфере,
где органы управления выступают в качестве кон-
трагентов инновационных процессов, позволяет им
иметь согласованную с другими партнерами выго-
ду от вкладов в коммерческий проект. Таким обра-
зом, экономическая база интересов государства де-
лает его на всех уровнях управления активным уча-
стником инновационных процессов.
Необходимость государственного управления
инновационными процессами обусловлена тремя
факторами:
- состоянием экономики;
- недостатками механизма рыночного саморе-
гулирования нововведений, порождающими  про-
блемы, которые не могут быть решены без учас-
тия  государства;
- мотивационными факторами формирова-
ния  государственных  доходов.
В  инновационной  сфере  предпочтительны-
ми  являются  экономические  методы  управле-
ния. К прямым методам экономического управ-
ления относятся: инвестирование в виде финан-
сирования (целевого, предметно-ориентирован-
ного),  кредитования, лизинга,  фондовых  опера-
ций, планирования и программирования, госу-
дарственного  предпринимательства.  К  косвен-
ным методам относятся: налоговое и амортиза-
ционное регулирование, кредитная и фондовая
политика,  ценовое  регулирование,  политика
протекционизма.  При  этом  на  общегосудар-
ственном  уровне  должно  преобладать  управле-
ние финансовыми потоками посредством целе-
направленного  субсидирования  приоритетных
направлений развития науки и техники, стиму-
лирования  создания  и  потребления  объектов
интеллектуальной  собственности  и  других  нов-
шеств,  а  также  широкий  комплекс  мероприя-
тий по созданию инновационного климата, раз-
витию  рискового  предпринимательства,  при-
влечению инвесторов к инновационным процес-
сам.
Реализации  государственной  научно-тех-
нической  и  инновационной  политики  способ-
ствует  система  государственного  регулирова-
ния,  которая  представляет  собой  совокупность
используемых  экономических  форм  и  методов
воздействия.  Одним  из  принципов  государ-
ственного  регулирования  является  принцип
экономического  протекционизма  инновациям
и притоку инвестиций в сферу нововведений. Он
связан  с  созданием  государством  особых  усло-
вий  для  инновационной  деятельности  преиму-
щественно  экономическими  методами,  осно-
ванными на  договорных  отношениях, с  исполь-
зованием прямых и косвенных регуляторов, под-
держивающих  и  стимулирующих  инновацион-
ную активность. Среди  экономических  методов
преимущество  отдается  не  прямым  методам
воздействия (субсидиям, дотациям и  др.), а  ме-
тодам  косвенного  регулирования  (налогового,
страхового,  кредитного  и  др.).
Список литературы:
1.  Абдыгаппарова С.Б. Инновационный по-
тенциал  Казахстан:  механизмы  активизации:
Монография.  -  Алматы:  Экономика,  2001-158с
2.    Виноградов  В.  Инвестиционная  полити-
ка. М.: Юрист, 2000
Т.Ф.Ильина
старший преподаватель кафедры
Учета и аудита
                                        Алматинской Академии Экономики и Статистики
ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА
РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ
Важнейшим условием успешного развития
торгового предприятия является совершенство-
вание  бухгалтерского  учета,  в  частности  учета
реализации товаров, включая организацию сбо-
ра, обработки и анализа информации о поступ-
лении, продаже  и запасах товаров.
Номенклатура  товаров,  различные  методы
учета,  сложный  расчет  фактический  себестои-
мости,  организация  учета  расчетов  с  множе-
ством поставщиков и покупателей, делает рабо-
ту  бухгалтера  торгового  предприятия  крайне
сложной и  ответственной.
Поэтому эффективная реализация товаров,
работ,  услуг  предприятия  торговли  возможна
только при условии правильной постановки бух-
галтерского  учета  на  всех  этапах  движения  то-
варов,  совершенствования  существующих  спо-
собов  ведения  первичного  и  текущего  учета,
организации  учета  финансовых  результатов,
оценки  финансового  состояния  и  устойчивости
предприятия.
В  процессе  работы  на  предприятии  были
выявлены следующие недостатки в работе отде-
ла  бухгалтерии    ТОО  "Кранэнерго".

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
100
Для улучшения и повышения эффективно-
сти учета отгрузки и продажи товаров следует:
- своевременно отражать все хозяйственные
операции по отгрузке и продаже товаров;
-  своевременно  производить  истребование
недостающих документов при расчетах с постав-
щиками  и  подрядчиками  через  использование
актов сверок  расчетов;
- проводить своевременно расчеты с постав-
щиками  и  подрядчиками  по  приобретенным
товарно-материальным  ценностям,  выполнен-
ным работам и оказанным услугам, направлен-
ных  на  погашение  чрезмерной  кредиторской
задолженности;
- контролировать состояние расчетов по от-
сроченной (просроченной) задолженности через
проведение  инвентаризации  расчетов;
-  следить  за  соотношением  дебиторской  и
кредиторской  задолженностью.
Для  совершенствования  учета  затрат  на
продажу  в условиях  компьютеризации  необхо-
димо  порекомендовать  применение    автомати-
зированных  программ  ведения  бухгалтерского
учета.
В  исследуемой    организации  используется
для  учета  реализации  товаров,  работ,  услуг
программа  "1С:  Бухгалтерия.Версия  7.7".  Реко-
мендуется  использовать    более  усовершенство-
ванную программу "1С: Бухгалтерия.Версия  8".
  Таким  образом,  применение  автоматизи-
рованных  программ  по  учету  товаров,  работ,
услуг не только облегчит труд бухгалтеров, но и
будет  способствовать  повышению  эффективно-
сти  ведения  бухгалтерского  учета  не  только  на
данном  участке учета, но и  по всем  сегментам.
На  основе  приведенного  анализа  реализа-
ции продукции было выявлено,
 что лидером реализации стал  автомобиль
- LC 200 4.0 G9, потеснив LC 200 4.0 GX-R.
Далее  приведен  рисунок  1.
Рисунок 1.   Реализация автомобилей  ТОО "Кранэнерго" за  2011 г
По рисунку 1 нетрудно заметить, что на первом
месте стоит автомобиль LC 200 4.0 G9, на втором -
Lexus, а на третьем -LC 200 4.0 GX-R, который был
лидером продаж за предыдущие два года.
В таблице 1 показаны удельные веса по видам
реализации.
Таблица 1.  Реализация товаров, работ, услуг ТОО "Кранэнерго" за 2010-2011 гг
№ 
Реализация товаров, 
работ, услуг 
2010 год  2011 год  уд. вес, % 
уд. вес, % 

автомобили 
646761 
527877,2 
91,05 
86,63 

автоуслуги 
25 735 
36 145 
3,62 
5,93 

запчасти 
37 821 
45 323 
5,32 
7,44 
 
итого 
710317 
609345,2 
100 
100 
 
Как  видно  из  таблицы  1.    наибольшим
удельным  весом,  как  в  2010,  так  и  в  2011  году
обладает  реализация  автомобилей.
Был  проведен  анализ  реализации  автомо-
билей за 2010,  2011 годы,  в целом можно отме-
тить, что состояние реализации машин на ТОО
"Кранэнерго"  удовлетворительное.  Такой  вывод
был  сделан  по  результатам  анализа,  уровню
рассчитанных  показателей  -  коэффициентам
ритмичности,  аритмичности,  вариации  реали-
зации автомобилей и т.д.
Результаты  анализов  проводимых  на  пред-
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   64


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет