Гармонизация законодательства государств-членов таможенного союза и единого экономического пространстваPdf көрінісі
бет1/9
Дата14.02.2017
өлшемі0.99 Mb.
#4131
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1
КЕДЕН ОДАҒЫ МЕН БІРЫҢҒАЙ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІККЕ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ЗАҢНАМАСЫН ҮЙЛЕСТІРУ
дөңгелек үстел материалдары
(2013 жылғы 7 қараша)
Материалы круглого стола 
(7 ноября 2013 года)
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Астана 2014
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2
УДК 339.5
ББК 67.401.21
К 29
Министерство юстиции Республики Казахстан
Институт законодательства Республики Казахстан
Редакционная коллегия:
Баймолдина З.Х., Смагулов А.А., Кулжабаева Ж.О., Игембаев Д.Ж., Сагидан А.Ж.
КЕДЕН  ОДАҒЫ  МЕН  БІРЫҢҒАЙ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  КЕҢІСТІККЕ 
МҮШЕ  МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ  ЗАҢНАМАСЫН  ҮЙЛЕСТІРУ:  Дөңгелек 
үстел  мат-ры,  2013  жылғы  7  қараша.  =  ГАРМОНИЗАЦИЯ  ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИ-
НОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА  –  Астана:  «Қазақстан 
Республикасының  Заң  шығару  институты»  ММ,  2014.  -    136  б.  қазақша-
орысша.
ISBN 978-601-7366-12-4
Жинақ  2013  жылғы  7  қарашада  Қазақстан  Республикасының  Әділет 
министрлігі  Заң  шығару  институтымен  ЕурАзЭС  мүше  мемлекеттердің  әділет 
министрлері  кеңесінің  22  мәжілісі  шеңберінде  «Кеден  одағына  және  Бірыңғай 
экономикалық  кеңістікке  мүше  мемлекеттердің  заңнамасын  үйлестіру» 
тақырыбында өткізілген дөңгелек үстел  қорытындылары бойынша әзірленді.
Жинақ  ЕурАзЭС  мүше  мемлекеттер  сарапшыларының  интеграциялық 
бірлестіктерге  мүше  мемлекеттердің  заңнамасын  үйлестіру  саласындағы  
теориялық  және  практикалық  тәжірибеге,  БЭК  шеңберінде  құқықтық  бірігудің 
өзекті  мәселелері,  сондай-ақ  Еуразиялық  экономикалық  одағының  келешекте 
қалыптасуының  халықаралық-құқықтық  мәселелеріне  қатысты  мақалалардан 
тұрады.
Сборник сформирован по итогам проведенного 07 ноября 2013 года Мини-
стерством юстиции Республики Казахстан совместно с Институтом законодатель-
ства Республики Казахстан в рамках 22-го заседания Совета министров юстиции 
государств-членов  ЕврАзЭС  круглого  стола  на  тему:  «Гармонизация  законода-
тельства государств-членов Таможенного союза и Единого экономического про-
странства».
Сборник содержит статьи теоретического и практического опыта экспертов 
государств-членов  ЕврАзЭС  в  области  гармонизации  законодательства  госу-
дарств-членов интеграционных объединений, актуальных вопросов правовой ин-
теграции в рамках ЕЭП, а также международно-правовых проблем формирования 
будущего Евразийского экономического союза.
УДК 339.5
ББК 67.401.21
К 29
ISBN 978-601-7366-12-4
Все материалы сборника 
размещаются на сайте http://www.izrk.kz
                                                                          © Коллектив авторов, 2014
© ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан», 2014
К 29   

3
Мазмұны
Б.М.  Имашев  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрінің 
құттықтау сөзі ..………................................................................. 
Р.Ж.  Мұқашев  ҚР  Парламенті  Мәжілісі  депутатының 
құттықтау сөзі................................................................................
В.Д. Ипатов Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүше 
мемлекеттердің заңнамасын үйлестірудің ерекшеліктері.........
А.А.  Моисеев  Еуразиялық  экономикалық  қауымдастықтың 
және Кеден одағының мемлекеттіліктен жоғарылығы туралы..
Т.М.  Бекбулатова  ЕурАзЭҚ  елдерінің  сотсараптама 
саласындағы  заңнамасын  біріздендіру:  проблемалар  және 
перспективалар..............................................................................
Т.Н. Михалева Халықаралық-құқықтық актілерді іске асыру 
саласындағы Кеден одағына және ЕурАзЭҚ-қа мүше мемле-
кеттер интеграциясының құқықтық тетіктері.............................   
Н.Б. Аленкина ЕурАзЭҚ-қа мүше елдердің меншік құқығын 
қорғау туралы азаматтық заңнамасын үйлестіру: адал сатып 
алушы проблемасы....................…................................................
Е.М. Абайділдинов Кеден одағыың шарттық-құқықтық база-
сын кодификациялау ……………….............................................
В.А.  Дорошкевич  Халықаралық  шарттар  мен  шешімдерді 
орындау  мониторингі  Кеден  одағының  және  Біртұтас 
экономикалық  кеңістіктің  құқықтық  базасын  жетілдіру 
құралы ретінде...............................................................................
А.А. Каширкина Болашақ Еуразиялық экономикалық одақты 
қалыптастырудың халықаралық-құқықтық проблемалары.......
М.А.  Сәрсембаев  Кеден  одағының  және  Еуразиялық 
экономикалық  қауымдастыққа  мүше  мемлекеттердің 
заңнамасын үйлестіруді қаматамасыз ету құралдыры...............
Ж.О.  Құлжабаева  Интеграциялық  өзара  іс-қимылдың  заңи 
құралдарының проблемалары туралы.........................................
И.Ж.  Искаков  ЕурАзЭҚ  ПАА-ның  Кеден  одағын 
қалыптастыруға  және  Біртұтас  экономикалық  кеңістікті 
дамытуға қатысуының кейбір мәселелері туралы......................
С.К. Идрышева  Кеден одағы мен Еуразиялық экономикалық 
қауымдастық  қызметінде  заңнаманы  жетілдірудің  кейбір   
проблемалары................................................................................
А.Б.  Скаков  Ұйымдасқан  қылмысқа  қарсы    күресте  Кеден 
одағы елдерінің өзара іс-қимылы.................................................
7
9
12
17
21
25
47
52
61
66
76
83
87
94
101

4
В.Е. Бородаев, М.Е. Жұмабаева Еуразиялық экономикалық 
қауымдастыққа мүше мемлекеттердің азаматтық хал актілерін 
тіркеу саласындағы заңнамасын үйлестіру мәселесіне..............
Е.Б.  Осипов  ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердің  азаматтық 
заңнамасы негіздерінің жобасы туралы.......................................
А.Ж. Сағидан Кеден Одағы және Еуразиялық экономикалық 
қауымдастыққа  мүше  мемлекеттердің  заңнамасын  үйлестіру 
мәселелері»: іргелі ғылыми зерттеудің қорытындалары............
Ж.И.  Ибрагимов  Интеграциялық  бірлестіктер  аясында 
заңнаманы үйлестірудің кейбір мәселелері ................................
ҚР  Заң  шығару  институты  директоры,  з.ғ.д.,  профессор                
А.А. Смағұловтың қорытынды сөзі ...........................................
Ұсынымдар...................................................................................
108
120
128
133
142
144

5
Содержание 
Имашев Б.М. Приветственное слово Министра юстиции РК...
Мукашев  Р.Ж.  Приветственное  слово  депутата  Мажилиса                    
Парламента РК...............................................................................
Ипатов В.Д. Особенности гармонизации законодательства го-
сударств-членов Евразийского экономического сообщества.....
Моисеев А.А. О надгосударственности Таможенного союза и 
Евразийского экономического сообщества.................................
Бекбулатова  Т.М.  Унификация  законодательства  стран              
ЕврАзЭС в сфере судебно-экспертной деятельности. Пробле-
мы и перспективы..........................................................................
Михалева Т.Н. Правовые механизмы интеграции государств-
участников Таможенного союза и ЕврАзЭС в сфере реализа-
ции международно-правовых актов.............................................
Аленкина Н.Б. Гармонизация гражданского законодательства 
стран-участниц ЕврАзЭС о защите права собственности: про-
блема добросовестного приобретателя........................................
Абайдельдинов Е.М. Кодификация договорно-правовой базы-
Таможенного союза........................................................................
Дорошкевич В.А. Мониторинг исполнения международных 
договоров  и  решений  как  инструмент  совершенствования 
правовой базы Таможенного союза и Единого экономического 
пространства..................................................................................
Каширкина А.А. Международно-правовые проблемы форми-
рования будущего Евразийского экономического союза...........
Сарсембаев М.А. Средства обеспечения гармонизации зако-
нодательства государств-членов Таможенного союза и Евра-
зийского экономического сообщества.........................................
Кулжабаева Ж.О. О проблемах юридических инструментов 
интеграционного взаимодействия................................................
Искаков И.Ж. О некоторых вопросах участия МПА ЕврАзЭС 
в  становлении  Таможенного  союза  и  развитии  Единого  эко-
номического пространства ...........................................................
Идрышева  С.К.  Некоторые  проблемы  совершенствования 
законодательства в деятельности Таможенного союза и Евра-
зийского экономического сообщества.........................................
Скаков  А.Б.  Взаимодействие  стран  Таможенного  союза                   
в борьбе с организованной преступностью.................................
7
9
12
17
21
25
47
52
61
66
76
83
87
94
101

6
Бородаев В.Е., Жумабаева М.Е. К вопросу о гармонизации 
законодательства  государств-членов  Евразийского  экономи-
ческого сообщества в сфере регистрации актов гражданского 
состояния………............................................................................
Осипов Е.Б. О проекте Основ гражданского законодательства 
государств-членов ЕврАзЭС.........................................................
Сагидан А.Ж. Вопросы гармонизации законодательства го-
сударств-членов  Таможенного  союза  и  Евразийского  эконо-
мического  сообщества:  итоги  фундаментального  научного 
исследования..................................................................................
Ибрагимов  Ж.И.  Гармонизация  законодательства  в  рамках 
интеграционных объединений.....................................................
Заключительное слово директора Института законодательства 
Республики Казахстан, д.ю.н., профессора Смагулова А.А....
Рекомендации...............................................................................
108
120
128
133
142
144

7
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Министра юстиции Республики Казахстан 
ИМАШЕВА БЕРИКА МАЖИТОВИЧА 
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства юстиции Республики Казахстан при-
ветствую  депутатов  Парламента,  представителей  Интеграцион-
ного  Комитета  и  Суда  ЕврАзЭС,  Евразийской  экономической 
комиссии, представителей государственных органов и ученых го-
сударств-членов ЕврАзЭС.
Вопросы гармонизации законодательства на сегодня являются 
актуальными в свете происходящих интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.
В ходе встреч глав государств СНГ и Евразийского экономиче-
ского сообщества в Минске 24-25 октября 2013 года обсуждались 
подходы к дальнейшему углублению интеграции, особенно в сфе-
ре экономики. Были заявлены основные задачи Беларуси, Казах-
стана и России по созданию Евразийского экономического союза. 
Уважаемые коллеги!
Неоспорим тот факт, что неотъемлемым условием успешного 
функционирования интеграционного объединения является гармо-
ничное  соотношение  договорно-правовой  базы  и  национального 
законодательства  государств-членов  объединения  как  междуна-
родного и внутреннего права.
Плодотворная идея добровольной, равноправной Евразийской 
интеграции, общего экономического развития постсоветских госу-
дарств, выдвинутая впервые Главой нашего государства, сегодня 
реализуется в виде создания Единого экономического союза. 
В рамках Евразийского экономического сообщества была про-
ведена массивная работа по гармонизации законодательства в раз-
ных областях. 
В  рамках  создаваемого  Союза  эта  работа  будет  углубляться          
в контексте экономических задач по интеграции. 
Весной 2013 года делегация Министерства юстиции Казахста-

8
на принимала участие в III Петербургском международном юриди-
ческом форуме, где проходили дискуссии в отношении правовых 
проблем, стоящих перед современным обществом.
Нами в ходе Форума акцентировалось внимание на необходи-
мость выработки четких научных и нормативно-правовых подхо-
дов к определению понятий сближения, гармонизации и унифика-
ции законодательств в рамках интеграционных процессов. 
В  национальных  законодательствах  Беларуси,  Казахстана  и 
России они пока не нашли должного закрепления. Между тем эти 
понятия являются основными формами правовой интеграции.
Вновь  хочу  подчеркнуть  важность  изначального  определения 
единой позиции государств к этому вопросу, а именно норматив-
ного понимания этих понятий.
Одним из способов правовой гармонизации является гармони-
зация посредством международных модельных актов. К таковым, 
к примеру, можно отнести подписанный в ходе заседания Высше-
го Евразийского экономического совета на уровне глав государств     
24 октября 2013 года в Минске Модельный закон «О конкуренции», 
который, являясь «первой ласточкой» трех государств, как своео-
бразный реактив должен выявить практические проблемы приве-
дения в соответствие внутреннего законодательства трех стран. 
Гармонизация  законодательства  –  это  процесс  многогранный, 
состоящий  из  поэтапной  последовательности  определенных  ста-
дий от выявления проблемной правовой сферы до изменения вну-
треннего законодательства стороны международного договора. 
Каждый этап гармонизации требует взвешенного и основатель-
ного подхода. 
Уважаемые участники круглого стола!
Как видим, площадка для работы и дискуссий на нашем кру-
глом столе весьма обширна.
Завершая свое выступление, я желаю всем участникам эффек-
тивной и плодотворной работы в этом направлении.
Благодарю за внимание!

9
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Председателя Комитета по законодательству 
и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента
 Республики Казахстан 
МУКАШЕВА РАХМЕТА ЖЕЛДЫБАЕВИЧА 
Уважаемые коллеги и приглашенные!
Позвольте выразить благодарность организаторам за проведе-
ние круглого стола по одному из наиболее важных вопросов на-
шего времени, а именно гармонизация правовых норм в условиях 
глобализации экономики.
На самом деле это объективная необходимость.
В современное время государства заинтересованы единообраз-
но  урегулировать  международные  экономические  отношения. 
Данное  обстоятельство  может  оказать  сильный  положительный 
эффект для экономического развития государств.
Как известно, состояние национальных  правовых систем госу-
дарств имеют расхождения, порой одни и те же правовые отноше-
ния регулируются по-разному. И это обстоятельство может остано-
вить процесс международной интеграции.
Поэтому Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем Послании 
Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: Новый поли-
тический курс состоявшегося государства» отметил, что законода-
тельство должно не только защищать национальные интересы, но 
и синхронизироваться с динамично развивающейся международ-
ной правовой средой.
Глава государства в «Стратегии «Казахстан - 2050» указал на 
необходимость укрепления Таможенного союза и Единого эконо-
мического  пространства.  Наша  ближайшая  цель  –  создать  Евра-
зийский экономический союз».
На сегодняшний день в рамках следующего этапа Единого эко-
номического  пространства  существуют  первоочередные  задачи, 
среди которых гармонизация законодательства Республики Казах-
стан, Российской Федерации и Республики Беларусь.
С целью обеспечения свободного перемещения товаров, услуг 
и  капитала,  а  также  снижения  административных  барьеров  для 
субъектов  рынка  возникает  потребность  в  создании  единообраз-

10
ных правовых предписаний с государствами Таможенного союза.
В  этой  связи,  в  настоящее  время  в  Мажилисе  Парламента         
Республики Казахстан находятся на рассмотрении новые проекты 
Уголовного,  Уголовно-процессуального,  Уголовно-исполнитель-
ного кодексов и Кодекса об административных правонарушениях.
Как отметил Глава государства, принятие этих ключевых зако-
нодательных актов концептуально модернизирует систему уголов-
ного судопроизводства и выведет наше право на уровень, позволя-
ющий адекватно реагировать на современные вызовы.
В  связи  с  тем,  что  действующий  Уголовный  кодекс  уже  не  в 
полной мере отвечает современным реалиям. Это вызвано рядом 
причин, связанных с изменением социально-экономической ситу-
ации, повышением уровня и качества жизни граждан, стремитель-
ным  развитием  бизнес-среды  и  информационных  технологий,  а 
также иных причин.
Более  того,  это  является  реализацией  поручений  Главы  госу-
дарства по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, 
особенно  в  сфере  финансово-экономических  правонарушений,  а 
также по защите бизнеса.
С  учетом  этого,  ожидается  поступление  в  Мажилис  согласно 
Плану законопроектных работ Правительства Республики Казах-
стан на 2013 год проект Предпринимательского кодекса Республи-
ки Казахстан.
Глава  государства  2  сентября  2013  года  на  открытии  третьей 
сессии  Парламента  Республики  Казахстан  пятого  созыва  указал, 
что в нем надо закрепить базовые принципы деятельности казах-
станских предпринимателей и их взаимодействия с государством. 
Это должна быть как бы конституция нашего бизнеса.
Поэтому  предстоит  установить  перечень  нормативных  право-
вых актов государств-членов Единого экономического простран-
ства,  подлежащих  сближению,  а  также  последовательность  мер 
по гармонизации и сроки приведения законодательства в соответ-
ствие с едиными принципами и правилами Единого экономическо-
го пространства.
Учитывая,  особую  значимость  данного  вопроса,  Министер-
ством  юстиции  было  принято  решение  провести  круглый  стол, 
чтобы подчеркнуть значимость актуальных проблем в сфере гар-
монизации законодательства в рамках Таможенного союза и Евра-

11
зийского экономического сообщества и в результате найти верные 
способы их разрешения.
Желаю плодотворной работы!
Благодарю за внимание!

12
Ипатов Вадим Дмитриевич
Директор Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь
ОСОБЕННОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Интеграция на региональном уровне сегодня не только является 
частью глобальных процессов, но и превращается в одно из основ-
ных направлений развития международного права. Интеграцион-
ные процессы на территории бывших союзных республик велись 
и ведутся по всем направлениям жизнедеятельности наших госу-
дарств. Гармонизация законодательства играет важнейшую роль в 
формировании общего правового пространства, обеспечивающего 
тесное  взаимодействие  государств-участников  интеграционных 
процессов.  Следует  отметить,  что  экономическая интеграция  го-
сударств неизбежно влечет сближение и гармонизацию законода-
тельства на более высоком уровне, чем в ходе универсального со-
трудничества.
Необходимость унификации и гармонизации законодательства 
в отдельных сферах отношений первоначально была закреплена в 
ряде международных договоров, которые предусматривали созда-
ние Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
а также явились правовой основой для создания Евразийского эко-
номического сообщества.
Так,  Соглашением  о  Таможенном  союзе  между  Республикой 
Беларусь  и  Российской  Федерацией  от  6  января  1995  года  пред-
усматривалось  проведение  унификации  внешнеторгового,  тамо-
женного,  валютно-финансового,  налогового  и  другого  законода-
тельства, затрагивающего внешнеэкономическую деятельность по 
следующим направлениям:
• экономические условия хозяйствования субъектов хозяйствен-
ной деятельности;
• ценовая политика;
• валютное регулирование и валютный контроль;
• экспортный контроль;

13
•  недобросовестная  конкуренция  и  ограничительная  деловая 
практика;
• интеллектуальная собственность.
При этом унификация законодательства должна была осущест-
вляться посредством обмена текстами действующих актов и кон-
троля за правоприменительной практикой. 
В Договоре между Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углу-
блении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 
29 марта 1996 года общая гармонизация законодательства указана 
в качестве одной из основных целей интеграции. Согласно Дого-
вору, основными методами гармонизации законодательства явля-
лись:
• координация законопроектной работы;
• создание единой модельной нормативной базы;
• обмен правовой информацией.
Следует  отметить,  что  данным  международным  договором 
впервые была предусмотрена возможность принятия одним из со-
вместных органов управления интеграцией (Межгосударственным 
Советом) решений, имеющих обязательный характер для органов 
и организаций Сторон, т.е. решений, имеющих прямое действие. 
Договор  о  Таможенном  союзе  и  Едином  экономическом  про-
странстве от 26 февраля 1999 года уже содержит самостоятельную 
главу, посвященную сближению и унификации законодательства. 
Согласно Договору меры по сближению и унификации законода-
тельства предполагали не только принятие модельных актов, но и 
заключение международных договоров. 
Фактическое выдвижение Договором на первый план междуна-
родных договоров в качестве ключевого механизма гармонизации 
законодательства  государств  существенно  усложнило  этот  про-
цесс, потребовав разработки дополнительных процедур трансфор-
мации,  имплементации,  ратификации  международно-правовых 
норм.  При  этом  внутригосударственные  процедуры,  регулирую-
щие эти процессы, не были унифицированы, а в ряде государств 
вообще отсутствовало достаточное правовое регулирование этих 
вопросов на национальном уровне.
В  дальнейшем  государствами-участниками  Договора  о  Тамо-
женном  союзе  и  Едином  экономическом  пространстве  было  за-

14
ключено  Соглашение  о  правовом  обеспечении  формирования 
Таможенного  союза  и  Единого  экономического  пространства  от              
26 октября 1999 года, которое установило унифицированный поря-
док регулирования правоотношений по исполнению заключенных 
международных договоров посредством:
• гармонизации законодательств;
• синхронизации сроков внесения предложений о выполнении 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 
силу международных договоров.
Соглашением также предусматривался механизм гармонизации 
национальных нормативных правовых актов государств, который 
заключался в: 
•  включении  международных  договоров,  Основ  законодатель-
ства  (после  выражения  государствами  согласия  на  их  обязатель-
ность) в национальные правовые системы;
• приведении действующих национальных актов в соответствие 
с правовыми актами Сообщества;
• изъятии отдельных национальных актов из системы действу-
ющего национального законодательства;
• правовой интерпретации типовых проектов законодательных 
актов и рекомендаций по гармонизации законодательства в акты 
национального законодательства;
•  восполнении  пробелов  национального  законодательства  пу-
тем принятия новых правовых актов во исполнение действующих 
международных договоров и решений органов Сообщества.
В  Соглашении  впервые  было  указано  на  необходимость  раз-
работки  Основ  законодательства  по  отдельным  отраслям  права, 
содержащих согласованные начала правового регулирования, ут-
верждаемые  Межгосударственным  Советом,  которые  после  вы-
полнения  соответствующих  внутригосударственных  процедур 
включались  бы  в  национальные  правовые  системы.  Таким  об-
разом,  статус  Основ  законодательства  впервые  был  юридиче-
ски закреплен в данном Соглашении. Право же на их разработку 
Межпарламентская  Ассамблея  ЕврАзЭС  получила  только  после 
заключения Договора об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества от 10 октября 2000 года.
Однако  практика  показала,  что  необходимым  элементом  гар-
монизации законодательства является не только возможность раз-

15
работки  Основ  законодательства,  но  и  организационно-правовой 
механизм согласования Основ законодательства, их принятия и ре-
ализации, в связи с чем возникла необходимость в закреплении по-
ложений, определяющих статус Основ законодательства ЕврАзЭС, 
а также правовом механизме введения этих актов в национальные 
правовые системы. Таким правовым механизмом стал Договор о 
статусе  Основ  законодательства  Евразийского  экономического 
сообщества,  порядке  их  разработки,  принятия  и  реализации  от              
18 июня 2004 года.
Согласно положениям указанного Договора Основы законода-
тельства ЕврАзЭС представляют собой правовые акты ЕврАзЭС, 
устанавливающие единые для Сторон нормы правового регулиро-
вания в базовых сферах правоотношений и которые принимаются 
путем заключения Сторонами соответствующих соглашений.
Формирование  Основ  законодательства  посредством  проце-
дуры  принятия  международных  договоров  было  призвано  за-
фиксировать  определенный  уровень  сближения  национальных 
законодательств  и  способствовать  созданию  единого  правового 
пространства Сообщества. 
С  учетом  происходящих  интеграционных  процессов  на  пост-
советском пространстве, полагаю, что сегодня Основы законода-
тельства могут рассматриваться в качестве правового фундамента 
будущего Евразийского экономического союза. 
Постоянное совершенствование механизмов гармонизации за-
конодательства явилось одной из главных причин успешного раз-
вития многоуровневой интеграции государств-членов Сообщества, 
которую мы можем наблюдать на примере Таможенного союза и 
Единого экономического пространства.
Вместе с тем необходимо сказать о том, что остались и нерешен-
ные проблемы. Темпы развития правовых основ интеграционных 
образований, содержание, качество работы по сближению и гар-
монизации национальных законодательств далеки от идеальных.
Достижению  положительных  результатов  препятствуют  раз-
личия в экономических моделях наших государств, несовпадение 
процессов реформирования экономики и институционального ре-
гулирования рыночных отношений.
Пробелы в процессе гармонизации законодательства существу-
ют  по  всем  направлениям  интеграции:  ЕврАзЭС,  Таможенный 

16
союз,  Единое  экономическое  пространство.  И  причина  этому  не 
только различие в экономических интересах государств-участни-
ков интеграционных образований.
Для  повышения  эффективности  ЕврАзЭС  необходимо  созда-
ние четкой институциональной и правовой системы, определение 
статуса, видов и иерархии правовых актов ЕврАзЭС, построение 
общей правовой системы Сообщества.
Для этого также необходимо однозначно определить статус ор-
ганов ЕврАзЭС, их полномочия и взаимоотношения между собой 
и с органами государств-членов Сообщества, установить способы 
и  механизмы  реализации  международных  договоров,  заключен-
ных в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС в законода-
тельстве  государств-членов,  формы  контроля  за  их  исполнением          
и ответственности за неисполнение. Кроме того, следует четко ре-
гламентировать соотношение правовых актов Сообщества с нор-
мативными правовыми актами национальных законодательств го-
сударств-членов ЕврАзЭС.
Решение  этих  вопросов  позволит  создать  эффективный  меха-
низм координации деятельности органов ЕврАзЭС и органов го-
сударственной власти каждого государства-члена в процессе при-
ведения  актов  национального  законодательства  в  соответствие                    
с правовыми актами Сообщества и гармонизации национальных 
законодательств государств-членов ЕврАзЭС. 
При  проведении  обозначенной  работы  целесообразно  также 
учитывать положительный опыт функционирования других меж-
дународных организаций и межгосударственных образований, на-
пример таких, как Европейский Союз и Таможенный союз. 
Накопленный опыт и готовая правовая база позволит в дальней-
шем обеспечить успешное функционирование нового интеграци-
онного объединения – Евразийского экономического союза.

17

Каталог: sites -> default -> files -> upload-files
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
upload-files -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
upload-files -> Казахское ханство как суверенное государство средневековой эпохи


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет