№3(75)/2014 Серия история. ФилософияPdf көрінісі
бет1/25
Дата15.03.2017
өлшемі4,16 Mb.
#9295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
Қ А Р А Ғ А Н Д Ы  
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К А Р А Г А Н Д И Н С К О Г О  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ТАРИХ. ФИЛОСОФИЯ  
сериясы 
№ 3(75)/2014 
Серия ИСТОРИЯ. 
ФИЛОСОФИЯ 
 
Шілде–тамыз–қыркүйек 
30 қыркүйек 2014 ж. 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
Июль–август–сентябрь 
30 сентября 2014 г. 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
        Собственник  РГП   
Карагандинский государственный университет  
 
 
имени академика Е.А.Букетова
 
Бас редакторы — Главный редактор 
Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
Х.Б.Омаров, д-р техн. наук
 
Ответственный секретарь
   Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук
 
Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 
Б.И.Карипбаев, 
редактор д-р филос. наук; 
Б.Е.Колумбаев, 
д-р филос. наук; 
Р.М.Жумашев, 
д-р ист. наук; 
В.В.Козина, 
д-р ист. наук; 
В.В.Евдокимов, 
д-р ист. наук; 
В.С.Батурин, 
д-р филос. наук; 
З.Г.Сактаганова,  
д-р ист. наук; 
Ж.С.Сыздыкова, 
д-р ист. наук (Россия); 
Б.Г.Нуржанов, 
д-р филос. наук; 
С.Б.Булекбаев, 
д-р филос. наук; 
Б.А.Амирова, 
д-р психол. наук; 
А.Т.Акажанова, 
д-р психол. наук; 
О.С.Сангилбаев, 
д-р психол. наук; 
К.С.Алдажуманов, 
д-р ист. наук; 
Л.К.Шотбакова, 
канд. ист. наук; 
Г.М.Смагулова, 
канд. ист. наук; 
Р.Ш.Сабирова, 
канд. психол. наук; 
З.Х.Валитова, 
канд. социол. наук; 
А.Н.Жумагельдинов, PhD; 
А.Н.Муканова, 
ответственный секретарь 
 
канд. ист. наук  
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz  Сайт: http://www.ksu.kz 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор А.М.Будник 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 29.09.2014 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
84 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 22,0 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 114. 
 
Подписано в печать 29.09.2014 г.  
Формат 60
84 1/8. 
Бумага офсетная. 
Объем 22,0 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 114. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2014 
Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 13105–Ж от 23.10.2012 г.
 

 

Вестник Карагандинского университета 
М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ТАРИХ 
 
ИСТОРИЯ 
Жұмашев Р.М., Елеуханова С.В. ХХ ғ. 30–40-
шы жж.  Қазақстанға  поляктарды  депорта-
циялау: тарихи деректерді талдау .....................  
4
 
Жумашев  Р.М.,  Елеуханова  С.В.  Депортация 
поляков  в  Казахстан  в 30–40-е  годы  ХХ  в.: 
анализ исторических источников ......................  
4
Əлімбаев Т.Ə.  ХХ  ғасырдың 80–90-шы  жыл-
дарындағы 
Қазақстандағы 
экологиялық 
қозғалыстардың  пайда  болу  тарихы  мен 
олардың бағыттылығы .......................................  
11
 
Alimbayev T.A. The origin of the Environmental 
Movements and their directionality in Kazakh-
stan in 80–90 years of the XX century ..................  
11
Əлімбаев  Т.Ə.  Тарихи  үрдістегі  табиғилық 
жəне əлеуметтілік ...............................................  
15
 
Алимбаев  Т.А.  Природное  и  социальное  в  ис-
торическом процессе ...........................................  
15
Адамбек Б.К. Большевиктер басқарған Комин-
терн  жəне  оның  халықаралық  аренадағы 
саясаты (1919–1943 жж.) ....................................   
22
 
Адамбек  Б.К.  Возглавляемый  большевиками 
Коминтерн и его политика на международной 
арене (1919–1943 гг.) ..........................................  
22
Смағұлова  Г.М.,  Кенжеғали  Ж.М.  Орталық 
Азия 
елдеріндегі 
ұлттық 
қауіпсіздікті 
сақтауда су ресурстарының алатын орны ........  
30
 
Смагулова Г.М., Кенжегали Ж.М. Место вод-
ных  ресурсов  в  сохранении  национальной 
безопасности в странах Центральной Азии ......  
30
Əбдірахманова  Қ.Қ.,  Жанқошқарова  М.Д. 
Диаспора 
жағдайындағы 
этномəдени 
ұқсастық ..............................................................  
37
 
Abdrahmanova K.K., Zhankoshkarova M.D. 
Ethocultural identity in phenomenon of diaspora ..  
37
Қапышев  А.,  Григорьева  А.  Қазақстандағы 
демократиялық  транзит (1991–2013): үкі-
меттік  емес  ұйымдар  саласындағы  автономия 
немесе бақылау ...................................................  
42
 
Kapychev A., Grigoryeva A. La transition 
démocratique au Kazakhstan (1991–2013): une 
autonomie ou un contrôle des organisations non 
gouvernementales ..................................................  
42
Инджиголян  А.А.  Консалтингтік  компания-
лардың 
сайттарын 
талдау 
мысалында 
Қазақстандағы басқару консалтингтің дамуы ..   
47
 
Injigolyan A.A. Development of management 
consulting bu analyzing consulting companies` 
sites in Kazakhstan ................................................  
47
Əубəкірова  Х.А.  Георгий  Катанаевтің  еңбек-
теріндегі  сібір  казачествосы  жəне  Саржан, 
Кенесары  Касымұлдары  бастаған  ұлт-азаттық 
қозғалыс тарихынан түсінік ...............................   
52
 
Аубакирова Х.А. Из истории сибирского каза-
чества  и  национально-освободительного  дви-
жения  султанов  Саржана,  Кенесары  Касымо-
вых в трудах Георгия Катанаева ........................  
52
Балаубаева  Б.М.,  Қабдулинова  А.  Иранның 
ядролық  бағдарламасы  айналасындағы  саяси-
дипломатиялық күрестер ...................................  
57
 
Балаубаева  Б.М.,  Кабдулинова  А.  Политико-
дипломатическая  борьба  вокруг  Иранской 
ядерной программы .............................................  
57
Келесбаев  Д.  Білім  беру  қызметіндегі  сапа 
жəне оның элементтері ......................................  
64
 
Келесбаев Д. Качество образовательных услуг 
и его элементы .....................................................  
64
Мыңғыш  Н.  Посткеңестік  Қазақстандағы 
хиджаб  дискурстары:  тарихи  жəне  қазіргі 
аспектілері  ..........................................................  
68
 
Mingisheva N. Discourses of hijab in post-Soviet 
Kazakhstan: historical and modern aspects ...........  
68
Жағыпар  Ə.Б.  Алаш  арыстары  идеясы — 
ЕСЕП партиясын құру ........................................   
73
 
Жагыпар  А.Б.  Идея  лидеров  Алаш — 
создание партии ЕСЕП .......................................  
73
Каренов  Р.С.  Қадырғали  Жалаири — орта 
ғасырдағы  қазақтың  ғұлама  тарихшысы, 
белгілі биі жəне мемлекет қайраткері ...............   
82
 
Каренов  Р.С.  Кадыргали  Жалаири — вы-
дающийся  казахский  историк  средневековья, 
известный бий и государственный деятель ......  
82
Каренов Р.С. «Керей» тайпасының этникалық 
шығу тегі жəне шежіресі ....................................   
93
 
Каренов  Р.С.  Этническое  происхождение 
племени «Керей» и его родословная .................  
93
ФИЛОСОФИЯ 
 
ФИЛОСОФИЯ 
Дүйсалинова  Б.К.,  Солощенко  П.П.  Жоғарғы 
білімді  гуманизациялау  процесінің  фило-
софиялық аспектілері .........................................   105
Dusalinova B.K., Soloshchenko P.P. Philosophi-
cal aspects of humanization process of higher 
education ...............................................................   105
Жүсіпова  Б.Ж.  Əлеуметтік  танымдағы  белгі-
сіздік принципінің дəрежесі туралы .................   111
Zhusupova B.J. On the question of the status of 
the uncertainty principle in social cognition. .........   111

 
Серия «История. Философия». № 2(74)/2014 

Рынковой И.В. XIX–ХХ ғасырлардағы рухани 
академия  профессорларының  еңбектеріндегі 
діни сана-сезім мəселесі .....................................    118
Рынковой  И.В. Проблема  религиозного  само-
сознания  в  трудах  профессоров  духовных 
академий XIX–ХХ вв. .........................................   118
Гореликов  Е.Л.  Азаматтық  қоғамның  рухани 
өзін-өзі анықтаудың тарихи жолдары ...............    125
Гореликов Е.Л. Исторические пути духовного 
самоопределения гражданского общества ........   125
Пророк В., Швигликова И. Хаос заманындағы 
стратегиялық шешімдерді қабылдау.................   133
Prorok V., Švihlíková I. Strategic decision —
making in the chaos — era ....................................   133
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
Əмірова  Б.Ə.  Отбасы  əйелдерінің  əлеуметтік 
мінез-құлық 
таптаурындарына 
этностық 
жаңсақ нанымдардың əсер етуін зерттеу ..........    142
Амирова  Б.А. Исследование  влияния  этниче-
ских  предубеждений  на  социальный  стерео-
тип поведения женщин .......................................   142
Бони  С.,  Əмірова  Б.Ə.  Этностық  жаңсақ 
нанымдар — ұлттық  сана-сезімнің  қалып-
тасуының бастапқы көрінісі ..............................   149
Boni S., Amirova B.A. Ethnic bias —  primary 
background of formation of national id .................   149
Түсіпова  М.М.  Білім  берудің  гуманистік 
парадигмасын  жүзеге  асырудың  психоло-
гиялық аспектілері ..............................................    155
Тусупова М.М. Психологические аспекты реа-
лизации  образовательной  гуманистической 
парадигмы ............................................................   155
ЖАС  ҒАЛЫМДАР  МІНБЕСІ  
 
ТРИБУНА  МОЛОДЫХ  УЧЕНЫХ 
Қозыбаева  М.М. 1921–1922  жылдардағы 
ашаршылықтың  Солтүстік  Қазақстан  қала 
халқының күнделікті өміріндегі əсері ..............   162
Козыбаева  М.М. Влияние  голода 1921–1922 
годов на повседневную жизнь городского на-
селения Северного Казахстана ...........................   162
Рынковая  Н.П.  Қазіргі  заманғы  мектеп 
оқушыларының  рухани-адамгершілік  мəде-
ниетін  қалыптастырудағы  тұлғалық  баста-
маның рөлі ...........................................................    168
Рынковая  Н.П. Роль  личностного  начала  в 
формировании  духовно-нравственной  куль-
туры современных школьников .........................   168
АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР ................ 175  
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ .................................  175
 


Вестник Карагандинского университета 
ТАРИХ 
ИСТОРИЯ 
УДК 94(574) 
Р.М.Жумашев, С.В.Елеуханова  
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: eleuxanova62@mail.ru) 
Депортация поляков в Казахстан в 30–40-е годы ХХ в.:  
анализ исторических источников 
Статья посвящена анализу исторических источников по депортации поляков в Казахстан в 30–40-е го-
ды ХХ в. Депортации, или принудительные миграции, рассмотрены авторами в контексте политиче-
ских репрессий. Дан обзор опубликованных и неопубликованных источников по депортации поляков 
в Казахстан на основе казахстанских и российских архивов. Особое внимание уделено анализу источ-
ников региональных архивов. Авторами статьи впервые введено в научный оборот большое количест-
во ранее неопубликованных архивных материалов. Показаны проблемы и расхождения в интерпрета-
ции источников по депортации поляков и их численности со стороны польских исследователей и ка-
захстанских и российских учёных.  
Ключевые слова: депортация, принудительные миграции, поляки, Казахстан, исторические источники, 
архивы, СССР, фонды, репрессии, спецпоселение. 
 
Репрессивно-карательная  практика  советского  государства  эволюционировала  от  нарушений 
прав отдельных граждан, социальных групп населения к нарушениям прав целых наций и народно-
стей. Это нашло отражение в таком специфическом явлении, как депортация [1; 11]. Депортирован-
ные  народы  испытали  на  себе  совокупность  репрессий,  о  которых  говорится  в  Законе  Республики 
Казахстан от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Сталин-
ским режимом применялись различные меры принуждения по политическим мотивам: лишение сво-
боды, выселение из мест проживания, направление в ссылку, высылка на спецпоселение, привлече-
ние к принудительному труду в условиях ограничения свободы, лишение и ограничение прав и сво-
бод,  определение  народов  «опасными»  для  государства  по  национальному  признаку.  Депортации, 
или принудительные миграции, — это одна из форм политических репрессий с характерными специ-
фическими особенностями. Во-первых, это административный, т.е. внесудебный, характер принуди-
тельных  миграций.  Во-вторых,  их  контингентность:  они  направлены  не  на  конкретное  лицо,  не  на 
конкретного  гражданина,  а  на  целую  группу  лиц,  подчас  весьма  многочисленную  и  отвечающую 
заданным сверху критериям. Третьей особенностью является их достаточно явственная установка на 
вырывание  масс  людей  из  устоявшейся  и  привычной  среды  обитания  и  помещение  их  в  новую, 
непривычную  и,  как  правило,  рискованную  для  их  выживания  среду [2; 27]. Одну  из  самых  много-
численных национальных групп среди жертв политических репрессий в СССР составляли поляки, а 
также польские граждане иных национальностей, проживавшие в пределах Польской Республики. 
Выступая  на  сессии  Ассамблеи  народа  Казахстана  в 1997 
г.,  Президент  Республики 
Н.А.Назарбаев отметил: «Нет ни одной нации, ни одного народа, которым тоталитаризм не причинил 
бы сокрушительного и, к сожалению, в чем-то непоправимого ущерба» [3]. В этом контексте имеется 
насущная необходимость воссоздать  историю депортации народов во всех регионах Казахстана. До 
сих пор в исторической науке не освещён весь круг проблем, связанных с депортацией поляков в на-
шу республику, не осознаны в полной мере размеры и последствия произошедшей деформации соци-
альной  судьбы  этноса.  Долгие  годы  трагическое  положение  депортированного  польского  народа  в 

Депортация поляков в Казахстан в 30–40-е гг. ХХ в.… 
Серия «История. Философия». № 3(75)/2014 

бывшем  Советском  Союзе  замалчивалось,  а  архивные  источники  по  данной  проблеме  были  недо-
ступны исследователям. 
В 1943–1945 гг.  были  опубликованы  первые  сборники,  содержащие  документы  и  материалы 
о политических репрессиях против поляков, в том числе о депортациях. Во второй половине 1970-х гг. 
были изданы седьмой, восьмой и девятый тома сборника «Документов и материалов по истории совет-
ско-польских отношений». Для широкого круга исследователей они были единственным источником по 
изучению  советско-польских  связей.  В  сборниках  имеются  важнейшие  материалы,  относящиеся 
к деятельности польского посольства в СССР и Союза польских патриотов, законы и постановления 
Советского  правительства, касающиеся  польского  вопроса. Эти  материалы  лишь  косвенно  касались 
как  темы  депортаций,  так  и  вопросов  пребывания  польского  населения  в Казахстане.  Сборники, 
опубликованные в советский период, имели ряд существенных недостатков. Так, подборка докумен-
тов  характеризуется  декларативной  и  тенденциозной  направленностью,  отсутствием  материалов  по 
острым вопросам советско-польских отношений, отражающих неоднозначные и противоречивые ас-
пекты международной политики. 
В настоящее время в польских зарубежных изданиях напечатаны сборники документов, воспо-
минания, статьи, затрагивающие тему политических репрессий против поляков в Советском Союзе. 
Главным достоинством этих работ является введение в научный оборот свидетельств очевидцев, до-
кументов, в основном из зарубежных архивов. Следует отметить, что публикации не содержат ком-
плексных,  обобщающих  работ  о  причинах  и  механизме  осуществления  репрессивной  политики, 
о жизни репрессированных в СССР. Отсутствие доступа к советским архивам повлияло на достовер-
ность данных о численности различных групп репрессированных. Кроме того, польские исследовате-
ли основное внимание уделяют «катынской теме» и судьбам осужденных по политическим статьям. 
История  депортаций,  на  наш  взгляд,  исследована  не  в  полной  мере.  Так,  не  восстановлены  полные 
биографические списки депортированных польских граждан. В историографии Польши продолжают-
ся дискуссии  по  вопросам  о  численности  поляков, подвергшихся принудительной  миграции, о  том, 
кто относится к этой категории и по каким признакам. 
Одними из первых попытку исследования депортированных народов в период сталинизма пред-
приняли  зарубежные  исследователи  А.М.Некрич [4] и  Роберт Конквест [5]. Пионерами  в  восполне-
нии источниковой базы и разработке различных аспектов истории депортированных народов и соци-
альных  групп  стали  российские  учёные  Н.Ф.Бугай  и  В.Н.Земсков.  Так,  в  монографии  Н.Ф.Бугая 
«Л.Берия — И.Сталину: «Согласно Вашему указанию….» впервые проблема депортации освещена в 
комплексном виде [6]. В работе рассмотрена депортация 40 групп и 15 народов СССР в 1930-е — нач. 
1950-х гг. Богатый архивный материал о депортации народов в период сталинизма содержится в мо-
нографии В.Н.Земского «Спецпоселенцы в СССР: 1930–1960 гг.» [7]. 
Основная масса документации союзного значения сосредоточена в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Так, большой комплекс источников по вопросам депортации и реабили-
тации народов СССР сконцентрирован в следующих фондах ГАРФ: фонд Р. 7523 — «Указы Верхов-
ного Совета СССР»; фонд Р.9479 — «4-й спецотдел Министерства Внутренних дел СССР»; фонд Р. 
9401 — «Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР)»; фонд Р. 9478 — «Главное управление 
по борьбе с бандитизмом Министерства внутренних дел СССР»; фонд Р.3316 — «Совет Министров 
СССР»;  фонд  Р. 8131 — «Генеральная  прокуратура  РФ»;  фонд  Р. 9141 — «ГУЛАГ  ОГПУ-НКВД-
МВД». 
Ряд  документальных  сведений  о  насильственном  переселении  народов  периода  сталинизма  со-
средоточен  в  Российском  Государственном  архиве  социально-политической  истории  (РГАСПИ) 
в фонде 644 — «Постановления и распоряжения Государственного Комитета Обороны № 5961–6007». 
Объективное, всестороннее исследование истории депортированных народов в Казахстан явля-
ется одной из важнейших задач современной отечественной исторической науки. Сведения о числен-
ности депортированных народов на территорию Казахстана содержатся в работе К.С.Алдажуманова 
и  Е.К.Алдажуманова  «Депортация  народов — преступление  тоталитарного  режима» [8]. Весомый 
вклад в изучение депортационной политики советского государства вносит сборник «Депортирован-
ные в Казахстан народы: время и судьбы» [9]. 
Союзная  и  региональная  информация  о  подготовке  и  ходе  депортаций  в  период  сталинизма,  в 
том числе и о насильственном перемещении поляков, содержится в российском сборнике документов 
«Сталинские депортации 1928–1953 гг.» [10]. 

Р.М.Жумашев, С.В.Елеуханова 

Вестник Карагандинского университета 
Пятый том издания «История сталинского Гулага» содержит материалы о спецссылке и спецпе-
реселенцах в конце 1920-х – начале 1950-х гг. — от создания первых спецпоселений в ходе насильст-
венной коллективизации до демонтажа системы спецссылки после смерти Сталина. Документы охва-
тывают  все  основные  потоки  депортаций  сталинского  периода,  пополнявшие  спецссылку  новыми 
контингентами  и  менявшими  ее  состав.  В  томе  публикуются  важнейшие  директивы  и  инструкции 
ОГПУ,  НКВД,  МВД  СССР  и  Главного  управления  лагерей  и  трудовых  поселений,  регламентирую-
щие  условия  содержания  различных  категорий  спецпереселенцев,  отчеты  и  материалы  различных 
проверок, позволяющие оценить реальные условия жизни в спецссылке, а также ведомственная ста-
тистика, отражающая численность и состав спецпереселенцев [11]. В пятый том «Истории сталинско-
го  Гулага»  включены 45 документов,  касающихся  депортаций  сталинского  периода  на  территорию 
нашей  республики.  В  нём  содержатся  документы  о  депортациях  и  пребывании  в  ссылке  польских 
осадников и беженцев, их амнистии 1941 г., насильственном переселении в Казахстан. 
Основной  массив  документов  о  депортированных  поляках  на  территории  Казахстана  собран 
в фондах Архива Президента Республики Казахстан (АП РК): № 708 — «ЦК Компартии Казахстана», 
«Особые папки»; № 725 — «Уполномоченный Комиссии партийного контроля при Центральном Ко-
митете Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) по Казахстану»; № 812 — «Централь-
ный комитет Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Казахстана», № 1137 — «Совет Ми-
нистров  Казахской  ССР»,  № 30 — «Совет  Народных  Комиссаров  Казахской  ССР».  В  фонде 1137 
Центрального  государственного  архива  Республики  Казахстан  (ЦГА  РК)  содержится  наиболее  важ-
ная информация о спецпереселенцах польской национальности.
 
Планы мероприятий, докладные за-
писки, отчеты органов НКВД отражают прием и размещение поляков в республике, их хозяйственное 
обустройство,  процесс  мобилизации  в  трудовую  армию,  правовой  статус.  Материалы  фонда  позво-
ляют воссоздать агитационно-пропагандистскую, культурно-воспитательную и другие виды деятель-
ности местных органов власти по отношению к депортированным народам. 
Важную  роль  в  исследовании  политики  насильственных  переселений  играет  сборник докумен-
тов «Из истории поляков в Казахстане (1936–1956)», изданный Архивом Президента Республики Ка-
захстан. В сборнике опубликованы документы о положении советских граждан польской националь-
ности в Казахстане. Имеется материал о насильственном переселении и укоренении в республике по-
ляков из Украинской ССР, депортации польских подданных в период Второй мировой войны и соз-
дании  в  республике  делегатур  польского  посольства,  о  деятельности  Союза  польских  патриотов, 
формировании польских воинских соединений в Казахской ССР в годы Великой Отечественной вой-
ны. Архивный материал раскрывает различные аспекты жизни польских граждан в республике в пе-
риод  Второй  мировой  войны  и  первые  послевоенные  годы.  В  сборник  включены 185 документов, 
хранящихся в государственных архивах республики и до сих пор активно не вводившихся в научный 
оборот, 177 из них опубликованы впервые [12]. 
Серьезным недостатком опубликованных сборников документов является почти полное отсутст-
вие в них материалов о религиозной жизни поляков до депортации и на спецпоселении, недостаточ-
ность сведений об их взаимоотношениях с местным населением. Анализ изданных работ и архивных 
источников показывает, что у некоторых зарубежных и советских (российских) авторов статистиче-
ские данные в отношении депортированных поляков сильно расходятся (в 3–4 раза) и, таким образом, 
требуют уточнения. Самое главное  — до сих пор значительная часть наиболее важных документов 
по рассматриваемой теме, как в России, так и в Казахстане, до сих пор не рассекречена. Следователь-
но,  раскрыть  объективно  и  полностью  тему  депортированных  народов  в  Казахстане,  в  частности  в 
Карагандинской области, на наш взгляд, сложно. 
В фондах Государственного архива Алматинской области имеются разнообразные по своему со-
ставу документы по депортации поляков: Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Ка-
захской  ССР  об  оказании  дополнительной  материальной  помощи  польским  гражданам,  депортиро-
ванным из западных областей Украины и Белоруссии; директивные указания заместителя председа-
теля облисполкома о проведении мероприятий по улучшению материально-бытового устройства се-
мей служащих польской армии в СССР, реестр польских граждан, докладная записка о незаконном 
использовании  благотворительного  груза,  поступившего  для  польских  граждан,  инструкции  по  ре-
патриации польских граждан из СССР в Польшу. 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет