6 маусым, 2014 жыл Газет 2007 жылдың 14 желтоқсанынан шыға бастады Газет әр аптаның жұма күні шығады МҰнайлы аудандық ҚОҒамдық-саяси газетжүктеу 4.9 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата24.03.2017
өлшемі4.9 Mb.
1   2   3   4   5

 №2 орта мектеп мұғалімі.

ЖЕТІЛДІРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАРЫСҚА

 

ЖОЛДАМА АЛДЫМұнайлы ауданы №10 мектепте аудан мектеп 

оқушылары арасында «Отан қорғаушы −2014» әскери 

қолданбалы көпсайыс бойынша жарыс өтіп,  №2 орта 

мектептің «Жас қыран» командасы І орынды иеленген-

ді. Дәл осы сайыс әрі қарай Ақтау қаласы №6566 әскери 

бөлімшесінде жалғасын тауып, «Жас қыран» тағы да І- 

орын бәйгесін қанжығасына байлады.

Мәселен, тарих пәні мұғалімі Айна 

Ер мекбаеваның  дарынды  шә кірт те­

рі нің  бірі  –  7  «а»  сынып  оқу шысы 

Ай сұлу  Бақытжанқызы.  Ол  «Да рын» 

рес публикалық  ғылыми­прак ти ка лық 

ор талығында  жыл  сай ын  5­10  сы нып 

оқушылары  үшін  Қа зақс тан  та рихи 

пәнінен  өткізілетін  ІХ  «Та рих  ата» 

республикалық қа шық тық олим пиа да­

сына  қатысып,  олим пиаданың  І  ке зе­

ңін де 24 ұпай жинаса, ІІ кезеңінде 25 

ұпай ды қанжығасына байлап, жүлделі 

ІІ орын ға ие болды.

 

Зоя ҚАЗАҚБАЕВА,

№ 1 орта мектептің  тарих пәні 

мұғалімі.

Дәулет ауылының спорт мектебінен 

8 спортшы қатысып, олжалы оралды: 

Қуватов Ануар І орын (­30кг), Мұхат 

Айдос  ІІІ  орын  (­30кг),  Бақытжан 

Думан    ІІІ  орын  (+25кг),  Каримов 

Қуандық ІІІ орын (+75 кг). 

Ж

иналғандар алдында ауыл әкімі  Нұфтулла Қаржаубаев, әже лер 

кеңесінің мүшесі Ақшагүл Рамазанова  ауыл ақсақалдар кеңесінің 

тө ра ға сы Қошым Әріпов сонау зұлмат 1932 жылдағы ашаршылық, 1937 

жылдардағы  қуғын­сүргінге ұшыраған азаматтар туралы әңгіме өрбітті.

Жыршы Селбеков Орынжан көп шілік қауымға Абыл, Нұрым, Қашаған 

жыр ларын,  Сүгірдің  «Қоштасу»  тер месін  жырлап,  жиылған  қауымды 

тәнті етті.

Ауылдың  қоғамдық  өміріне  белсене  араласып,  өзекті  мәселелердің 

парасаттылықпен  шешімін  табуына  өз  үні  мен  елеулі  үлесін  қосып 

жүрген ауыл ақсақалдары мен әжелер дастархан басында сыйластықпен 

жылы лебіз, сарқылмас ақ ниеттерін білдірді.

                               

  М. ЖҰМАБАЕВ,Басқұдық ауылы.

Осындай тақырыппен №7 мек теп тің залында «Атамекен» аула клу бы ның 2013­

2014 оқу жылының қо  рытындысына арналған есептік кон цер ті болып өтті. 

Бес жыл бұрын балалардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру мақ сатында 

«Атамекен» аула клубы ашы лып, онда сегіз үйірме жұмыс іс теді: − Атап айтсақ, 

тоғызқұмалақ, ән, би, домбыра, қолөнер­тігін, су рет, ағылшын тілі, шахмат­дойбы 

үйір мелеріне  375  балдырған  қатысты.  Олар  түрлі  деңгейдегі  жарыстарда,  ме­

рекелік іс­шараларда белсенділік та ныт ты. 

Өлеңмен  өрілген  концерттік  бағ дарлама  ән  мен  биге  ұласып,  Атамекен  се­

лолық  округі  әкімінің  орынбасаров  Нұр лан  Уазиров,  «Өнер»  мектебінің  ди­

ректоры Ақмарал Нәрембаева, № 7 орта мектептің директоры Ерғали Құ рашев, 

«Атамекен» аула клубының мең герушісі Ағлес Қаламова құттықтау сөз дері мен 

тілектерін айтты.

Есептік концертте «Өнер» мектебі фольклорлық ансамблінің жетекшісі Жеңіс 

Тәуірбаев «Кеңес» күйін күм бір летсе, «Балапан», «Сымбат» би ші лер тобы да өз 

өнерлерімен жи нал ған дарды риза етті. Қолөнер­тігін, су рет үйірмелері көрмелерін 

көрсетті. Ал, жас талапкер Азамат Алпамысов «Ата мекен» аула клубына арналған 

өлеңін оқыды.Өз тілшіміз.

Мұнайлы ауданындағы 

48 жылдық тарихи бар 

кәрі шаңырақ № 1 орта 

мектепте «Жүзден жүйрік, 

мыңнан тұлпар» атанған 

дарынды оқушыларымыз 

баршылық.

ОЛИМПИАДА 

ЖҮЛДЕГЕРІ

БИІКТЕН

   


КӨРІНДІ

Астана  қаласында  

Шотакан  стилі 

бойынша балалар  мен  

жасөспірімдер  арасында 

каратэ-додан Қазақстан 

Республикасының 

чемпионаты өтіп, 

оған еліміздің барлық 

облысынан 425 спортшы 

қатысты. 

Каратэ­до  бойынша  Тәжікстанның 

Ходжент  қаласында  өткен  Азия 

чемпионатында  біздің    қызметкер,  « 

Қазақстан    Республикасының  спорт  

шебері»  Айтбаев  Нұрсұлтан  қатысып, 

ІІ орынды иеленіп келді.

Баку  қаласында  мамыр  айының  10­

14    жұлдызы    аралығында    бокстан  

Халықаралық турнир өтті. Турнирге 12 

мемлекеттен спортшылар қатысты.

Біздің  спортшымыз Б.Жедібаев (54 

кг)  ІІІ  орынды  иеленді.  Спорт шы ла­

рымызды жеңістерімен құттықтай оты­

рып, жеңістен­жеңіске жете берулеріне 

ті лектеспіз. Майса ҚҰЛМАҒАНБЕТОВА,

балалар және жасөспірімдер 

спорт мектебінің әдіскері.

ҚУҒЫН-СҮРГІН

 

ҚҰРБАНДАРЫН 

ЕСКЕ АЛДЫ

Басқұдық селосында селолық округ әкімі аппаратының 

ұйымдастыруымен қу ғын-сүргін құрбандарын еске алу 

күніне орай, ауыл ақсақалдары жә не әжелер кеңесінің 

мүшелеріне «Сал танат» шайханасында дастархан жайы-

лып, құрмет көрсетілді.

Концертті  мектеп  директоры 

Ақ  ма рал  Шеркешбайқызы  ашып, 

үздік  оқу шыларды  марапаттады. 

Кон цертте  жа ңадан  құрылған 

«Мұ рагер»  фо льк лорлық  ансамблі 

(же текшісі − Же ңіс Тәуірбаев), би 

және  жеке  орын  даушылар  өнер­

лерін  көрсетті.  Хо реог рафия  бө лі­

мін де  әр  ұлттың  биін  мың  бұ рала 

билесе,  жыр­терме  және  халық 

әні  сыныбының  оқушылары  ха­

лық  ән дерін  нақышына  келтіріп 

орын  дады.  Күй сандық  және  баян 

бөлімдері  де  қа лыс  қалған  жоқ. 

Қобыздың  қоңыр  үнін  тың даған 

көрермен 

қауым 


ша па лақ та­

рын  аямады.  Қазақтың  қара  дом­

бырасымен  мектебіміздің  дом­

бы рашылар  ансамблі  (жетекшісі 

− Се рік Ізімбергенов) «Қол бас шы» 

және  «Олим пиада­80»  күй лерін 

орындады.  Кон церт  вокал  бөлі­

мінің тамаша әні мен аяқталды.Гүлсім КУВАНОВА,

«Өнер» мектебі 

директорының 

тәрбие жөніндегі орынбасары.

«Өнер» мектебі 2013-2014 оқу жылындағы есептік концертін өткізді. «Өткеніміз-

өнеге, күткеніміз-келешек» дегендей, жас ұрпақтың жүрегіне өнерге деген 

құштарлықты, сүйіспеншілікті ұялатып, білім мен тәрбие нұрын таратумен келе 

жатқан өнер  мектебінде 9 бөлім (домбыра, қобыз, жыр-терме, халық әні, вокал, 

фортепиано, хореография, көркемсурет, баян) бойынша 276 оқушы қосымша 

білім алып отыр.

ЕСЕПТІК  

КОНЦЕРТІН 

 

ӨТКІЗДІ«ШАБЫТ

 АЛДЫМ 


ӨЗІҢНЕН»

Б

асқұдық селосының №9 орта мектебінде тұңғыш 

рет соңғы қоңырау соғылды. Бұл мереке мектеп 

бітіруші  түлектер  ғана  емес,  ата­аналарға,  жалпы 

жұртшылыққа әдемі әсер сыйлады.

Құт тықтау  сөз  сөйлеген  мектеп  директоры  Гүлжан 

Асамадинова  ұстаздарды,  оқушыларды  оқу  жылының 

аяқталуымен құттықтап, түлектерге алдағы өмірде зор 

табыстар  тілеп,  жылды  үздік  аяқтаған  оқушыларды 

мақтау қағаздармен марапаттады. 

Соңғы  қоңырау  салтанатында  аудан  әкімінің 

орынбасары  Нұрлан    Тәжібаев  оқу  жылының  жақсы 

жетістіктермен аяқталуымен құттықтап, жаңа өмірге аяқ 

басқалы тұрған түлектерге алдағы өтетін ҰБТ­да сәттілік 

тіледі.  Салтанатты  шараға  ауыл  ақсақалдар  кеңесінің 

төрағасы  Қошым  Арипов    оқушылар  мен  ұстаздарға 

ақжарма  тілектерін  жеткізіп,    ел  болашағы  жастардың 

алдағы  уақытта  мамандық  алып,  мемлекетіміздің 

дамуына  өз  үлестерін  қосатынына  сенім  білдірді. 

1­сынып  оқушылары  тақпақтарын  оқып,  әндерін 

шырқап,  би  билеп,  түлектерге  тілектерін  айтты.  Ата­

аналар атынан Кәмшат Балоразова   сөйлеп, ұстаздарға 

алғысын жеткізді. Биыл мектеп бітіруші түлектер атынан 

Ықылас  Табынаев  сөйлеп,  білім  нәрімен  сусындатып, 

тәрбие  берген  ұстаздарының  сенімін  ақтайтындарына 

сенім білдірді. Түлектер дәстүрге сай салтанатты түрде 

білім кілтін 1­сынып оқушыларына табыс етті.

Асқар МҰРЫНОВ,

Басқұдық ауылы.

СЫҢҒЫРЛА,

 «СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ!»

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет