Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет6/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Қуаныш КЕРІМҚҰЛОВ

ОВ«Қазақстандық медицина ұйымдары 

ассоциациясы» ЗТБ кеңесінің мүшесі, 

Алматы қаласындағы «Сұңқар ЕДО»

ЖШС директоры:

– Мемл

л

ек

е

ет үшін халықтың денсау-

лы

лы

ғ

ғ

ы 

ы 

әр

ә

да

дайы

йы

м 

м 

ең

ең

б

б

ір

ір

і

інші орында тұра-

тын мәселе

б

болуы керек. Бірақ бізде, 

өкі нішке  қарай, олай емес. Кәсіпкер лер-

дің көздегені ақша табу деп кім айт ты? 

Рас, жекеменшік медициналық орта-

лық тарда ем алудың  бағасы арзанға 

түс пейді.  Бірақ біз не 

іс

іс

те

т

й 

й 

алам

м

ыз? Қо

Қо

л-

л

дағы  бар қаржыны осы кәсіпті дамыту 

үшін жұмсап, біріншіден, ғимарат тұр-

ғы замыз, ол белгілі бір уақыттан кейін 

мем лекеттің иелігіне өтеді, миллион да-

ға

ға

н 

н 

АҚ

А

Ш долларына жабдық а

а

ла

лам

м

ыз

ыз,ол

ол

 

 

да

да м

мемлекетке тиесілі болып 

шы

шы

ғ

ғ

а 

а

ке

келе

ле

-

-

ді. Заң солай...

Бұл қалай болғаны? Біреу білсе, біреу

біле  бермес, еліміздегі заң талаптарына

сәй кес  жеке

к

меншік медд

ициналық  ұйым-

дар 

ға

ға мм

ем

емле

ле

кеке

т 

т еңең

 ұ

заза

ғы

ғы2

2

5-5-

30

30 жж

ы

ыл ғанажұмы

ы

с с

іс

істеугге

е рұ


р

қс

атб

б

ереді.

і Ж


Ж

о

оқ, б

бұл елі-


міздегі заңға  қатысты  қайшылық емес,

мұн дай  талаптар өзге де елдерде бар. Бел-

гілі межеге жеткен күні-ақ кез келген же-

ке меншік медициналық орталық ғима ра-

тымен, жабдығымен, түгелімен мемле кет-

тің иелігіне өтеді. Бірақ кәсіпкерле

е

р

р«м

м

ұн-да

дай


й

та

талаппен жұмыс істеу мүм

м

кікі

н

нем

ем

есес,

,

бастапқыда  бұл  бизнеске салынған қар-жысын өндіре алмай жатқандар да бар.

Олар не істейді? Әрине, банкротқа ұшы-

рап, құрдымға кетеді. Одан да саны көп,

сапасы жоқ мемлекеттік емханаларды жа-

уып, б

ос

осағ

ағ

анан

ғ

ғим

им

арар

ат

тты

ты

ң ң

ба

барл

рл

ығығ

ын

ын жеке-

менш


ш

ік

ік оорт

рт

алал

ық

ықтата

рғ

рға

а

бебе

ре

рейійі

к.

к.Б

Б

оолмаса

мемлекеттің аурухана тұрғызуға жетпей

жатқан қаржысын жекеменшік емханалар

төлесін, ғимаратты  біз-ақ тұрғызайық,

есесіне мемлекет тапсырыс  берсін. Әйт-

песе денсаулық сақтау саласындағы кү

ү

нде


өз

өз

геге

рі

ріп жатқан реформа халық

қ

қақа

т

тиі

и

мсм

із

із,

,

папа

йд

йда

асы жоқ. Батыстық жүйе

б

б

ізізді

дің 


ң

әл

лее-

уетке сай емес» деп отыр. БІР МЫСАЛ

Араб елдерінің медицинасы қазіргі 

таң да

ә

ә

ле

л

мд

мд

ік дәрежеге 

е

көтеріліп үлгерді.

Осыд

ыдан

ан

б

б

ір

ірер

ер

ж

жыл

ыл

 б

ұр

ұр

ын

ын

б

бұл

ұл

е

е

лд

лд

е 

е

әр кә-

сіпкерге 9

99

жыл жекеменш

і

ік медицина

кә сі бін  жүргізуге рұқсат берілген. Бірақ ха-

лықтың наразылығынан кейін бұл шек теу 

де алынып тасталды. Қазір бұл жүйе өмір-

бақилыққа ауыстырылған. Және шет елдік 

са

а

ра

ра

пшылар жаңа жүйе енгізіл

ге

ге

лі

л

б

б

ер

р

і 

Әлемнің 

ң 

еш

еш

бі

бір

р 

да

да

мы

мы

ға

а

н 

н 

жә

және

не

д

д

ам

ам

ушы елдерінде

Қазақстандағыдай

й

 тег

ін

 медициналық қызмет көрсету жү

й

йесі 

жоқ екен. Жуырда еліміздің бас дәрігері де отандық денсаулық 

сақтау жүйесінің біртіндеп ақылы жүйеге ауысатынымен 

халықты құлағдар етті. Десек те, жекеменшік медициналық 

ұй

ұ

ым

м

да

д

рд

рд

ың

ң

 басшылары бұған сенбе

бе

йд

д

і,

,

 тіпті бас к

к

өтер

р

іп, 

«ж

«ж

ет

ет

ім

імні

ні

ң»

ң» к

к

үй

ү

ін кешіп отырмыз д

деп

еп н

н

ал

ал

ид

иды.

ы.

..

..

ел дегі медицинаның даму қарқыны еселеп 

өскендігін байқаған.

Мамандардың айтуынша, жеке кәсіп-

керл

р

ерер

ді қадағалау жүгенсіз кеткен мем-

ле

леке


кетт

тт

ікік

м

мек

ек

емем

ел

елер мен қызметкерлерді 

 

қа дағалаудан анағұрлым оңай. Оның үс-тіне  бақталастық пен бәсекелестік  бар 

жер де медициналық қызметтің де сапасы 

арта түседі. Ал қазіргі мемлекеттің қарама-

ғындағы ауруханалардың арасында бәсе-

келестік болмаға

нд

ндық

ық

таа

н,

н,д

д

әрәр

ігер


ер

ле

лерд

рд

іі

де

де 

тек сегіз сағатт

т

ық

ық жж

ұм

ұмысыс

к

күн

үнін


ін

ө

өтк

тк

ізізу

у

ғаға

на

на 

тол ғандыратын көрінеді.ТАПСЫРЫС ТА, 

ТЕНДЕР ДЕ – ТЕК АРМАН...

Ел

Еліміміз

з

деде

гі

гім

м

еме

лекеттік немесе мемле-

ке

кет 


т

ті

тікк ем

ем

есес

м

мед

едициналық  ұйымдардың, 

жал пы  емханалар  мен  ауруханалардың 

нақ ты саны жоқ. Себебі жекеменшік емха-

налар мемлекеттік емханалармен жарыса 

көбейіп келеді. Статистика агенттігі ма-

ман дарының  2013

13

жж

ылдың 1 ақ

қ

па

пнына 

де йінгі  берген 

 

ма

мағл

ғл

ұмұм

ат

атта

та

рырына

на

ққ

ар

арас

ас

ақақ

,денсаулық сақтау саласы 

б

бой

йынша заңды 

тұлға ретіндегі тіркелген – 3401, ал мем-

лекеттік 1921 денсаулық сақтау ұйымы 

бар екен. Бірақ кәсіпкерлер «бұл ұйымдар-

дың жұмыстары ұзаққа бармауы да мүм-

кін» д

д

епе

о

оты

ты

р.р.

 Себебі мемлекеттік тапсы-

рыс тан  қағылып  отырған олардың  Ден-

сау лық  сақтау министрлігіне деген өкпе-

лері қара қазандай.

Ай

Айжа

жа

н 

н СА

СА

ДЫ

ДЫҚО

ҚО

ВА

ВА

,

,

«Ұ

«Ұ

лт

лт

ты

т

қ 

медициналық ассоциациясы» президенті:

– Мемлекет қазынасы баршаға ор тақ. 

Демек, азамат қандай жерде ем ал са да, 

қаржы бірдей-ақ бөлінуі тиіс. Же ке меншік 

медицина мемлекетпен бір дей-ақ  халық-

қа қызмет етіп отыр емес п

п

е?

е?

 Сон

он

да

да

н

н

ел

ел

ік

к

-

тен жеке клиникалар ме

м 

м 

ле

ле

ке

ке

тт

тт

ік

ік

к

к

он

он

ку

ку

рс

рс

-

тардан тыс қалу лары керек? Кәсіпкерлер 

мемлекеттен тап сырыс алатын болса, елі-

міздің бюд жеті – 30, 50, тіпті 70 %-ға де-

йін қаржы үн ем дейтін еді. 1997 жылы қо-

сымша құн салығы 20 % болады дегенде 

ша

ша

рқ

рқ

ұ

ұ

ры

ры

п 

шы

шы

ры

ры

лд

лд

ап

ап

е

е

ді

д

к, Үкімет қол 

ұш

ұш

ын

ын

с

соз

озды

ды. 

Бі

Біра

ра

қ 

қ

бү

бү

гі

гі

нг

нг

і

і 

кү

нгі проблема 

одан да күрделірек болып отыр. Мемле-

кеттік тендерге қатысқанымызбен, Ден-

сау лық  сақтау  министрлігінің аяқтан шал-

уы ты йы лар емес.

Кәсіпкерлердің наразыл

л

ығ

ыын

ы

 тыңдап болғаннан кейін Денсау

у

лылы

қ 

қ са

са

қтқт

ау

аум

м

и-и

нистрлігіне хабарласып, мәселені

і

ң анық-


қанығын білуді жөн көрдік. Министрлік 

қыз меткерлерінің  айтуынша, мемлекет 

меншік түріне қарамастан, тапсырысты на-

ғыз «жұмыс істеймін» дегендерге  бөліп 

бе

б

 рр

іп оты


ты

рғ

ран к

өр

өрінед

ед

і..

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ел болашағы – жас тар. Сондықтан да жасөспі рімдер 

арасындағы қыл мыстың көбеюі – ел үшін, ұлт үшін алаңдарлық 

жағ дай.  Елімізде  кәме

е

ле

л

тк

тк

е 

е 

то

то

лм

лм

ағ

ағ

ан

ан

да

да

рғ

рғ

а 

а

қа

қ

тысты қыл мыстар 

саны 2011 жыл ғыме

е

н 

н

са

са

лы

лыст

ст

ыр

ыр

ға

ғанд

нд

а

а 20

20

12

12 ж

ж

ылы 9 пайызға 

өскен. Бұл туралы Кәмелетке тол ма ғандардың ісі және олардың 

құқықтарын қор ғау жөніндегі ведом ство аралық комиссияның 

XI оты рысында сөз болды. Сон дай-ақ соңғы төрт жыл да 

жеткіншектерге қатысты қылмыс 76 пайызға артқан.

Да

Да

ни

нияр

яр МЕ

М

ҢІЛБЕКОВ,

Денсаулық сақтау министрлігінің 

баспасөз хатшысы:

– Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау 

жүйесі енгізілгелі бері бәсекелестік орта 

қалыптас

ас

ты

ы

.

Және барлы

лы

қ талаптарға 

сай 

ке

ке

ле

ле

ті

ті

н 

н же

же

ке

кеме

менш

нш

ік

ік ұ

ұ

йы

йымд

мд

ар

ар

д

д

а 

а

қа-

зір гі таңда медициналық кез келген қыз-

мет түрлерін мемлекеттік ұйымдармен 

бірдей-ақ көрсетіп келеді. Соңғы жыл-

дары жекеменшік медициналық ұйым-

дар дың қатары күрт ұлғайды, олардың 

қа

қ

зірг

р

і үл

ү

есі 16 %-ды құрап отыр. Со

Со

н-

н

ды

ды

қт

қтан

ан

т

тендер мен мемлекеттік 

та

та

пс

псы-

ы-

рыс қа қатысты арыз-шағымның барлы-

ғын белгілі бір себеппен тендерді ұта 

алмай қалғандардың сөзі деп түсінуге 

болады. Әйтпесе мемлекеттік тапсырыс 

меншік түріне қарамастан теңдей, әділ 

бөліне

е

ді

ді.

.

Ал

Ал

қ

қ

ал

ал

ға

ға

н 

н 

за

за

ңн

ңн

ам

ам

ал

ал

ар

ар

ға

ға

 жа-

уап ты

ы

о

орг

рган

ан

да

да

р 

р ба

бар.

р

 

РЕНІШКЕ ТОЛЫ РЕФОРМА

Қит етсе батыстық тәжірибе деп алып-

ұш

ұ

ып бекитін Денсаулық сақтау саласын-да

да

ғығы

р

реф

еф

оро

малар соңғы кездері та

а

ғы

ғы дд

а

абі

бі

ртт

а

алай

ай ө


зг

еріске ұшырады. Ақылы жү

жү

йе

йе сөз болғанымен, медициналық сақтанды-

руды әлі де түсіне алмай жүрген халқы-

мыз дың  әлеуметтік  жағдайына Еуропалық 

жүйе жайлы бола ма, белгісіз. Бірақ бұл 

саланың жілігін шағып, майын ішіп жүрген 

кәсіби мам

м

ан

ада

д

р р

«ақылы ж


ж

үй

үйе – нағыз бас 

ал десе


е ша

ша

шш

ал

алат

ат

ынын

да

дард

дың


ың

і

ісі

сі

»» де

деп


п

от

отыр. 

Олардың мәлімдеуінше, Қазақстанға 

батыстық жүйе мүлдем келмейді. «Ең дұ-

ры сы – Жапония пен Түркияның ден сау-

лық сақтау жүйесі» дейді олар.

Мысалы, Жапония халқының денсау-

лы

лы

ғығы

1

100

0

пп

айыз Үкіметпен сақтандыр

р

ыл

ыла-

а

дыды

СоСо

л 

л се

се

бепті ол елдің азаматтар

ы

ыүш

үшін


ін

 

мем лекеттік  емханада да, жекеменшік ем-ха нада да емделу тегін. Және халық өзі 

таң дайды, медициналық қызметтің кез 

кел ген  түрінің құны барлық жерде бірдей. 

Жапония бір адамға бір жылға 2000 АҚШ 

доллар

р

ынын

а

ауд

дар


ар

ад

ады.

ы.

ЕЕ

лд

дег

егі 


і ау

ау

руру

ха

хана

на

 л л

ар-


дың  62

2%

%-ынынж

жек


ек

ем

еменнш

ші

кк,

а

ал

л 38


38

%-

%ын 

мемлекеттік медициналық ұйымдар құ-

рай ды екен. Еліміздегі жекеменшік меди-

ци налық  ұйым  басшыларының да айтып 

отырғаны – осы жүйе. «Бізде де жекемен-

ші

шк және мемлекеттік медицина тығы

ғы

з жұ

жұмы


мы

с 

с іс

іс

тете

п, серіктестік құрса» дейді

і

ол

олар

ар

..

Әр

Әине,

Ж

Жапонияның әлеуметтік жағдайый

 

бізден жақсырақ, десек те біз ұмтылған Еуропаның денсаулық сақтау саласындағы 

жүйе «кедейге – қапалы, байға – сапалы 

ем» дегенді  ұстанады емес пе?! Ал адам 

құқығы к


ед

ед

ейй

ге

гд

д

е,е,

б

байға

ға

дд

а

абі

б

р!р

ара сында  кездесулер ұйымдастырып 

отырса, құба-құп  болар

р

 еді. Өйткені ҚР Спорт және дене 

шы

шыны

ны

қтқт

ыр

ыру

у

ісс

те

тері

рі

аа

ге

гент

нт

--

тігінің баспасөз қыз

ыз

ме

меті

ті

ммәл

әл

імім

ет

еті

іне 


е

қа

қарара-

ғанда, бүгінгі таңда денешынықтырумен 

және спортпен шұғылданатын балалар 

мен жасөспірімдерді қамту  балалардың 

және жасөспірімдердің жалпы санына 

шаққанда 1

1

1 пайызды ғана құрайды екен. Со

Со

нднд

ай

ай-ақ 

қ қо

қо

ғаға

мд

мдық

ық

ұйым өкілдері мен жерг

і

іліктіі

б

бил

і

ік  өкілдері де жастарғаарналған шаралар  ұйымдастырып,  үгіт-

насихат жұмыстарын дұрыс жолға қойып 

жатса, жағдайдың оң бағыт алуына ықпал 

еткен болар еді.

Алайда бүгінгі т

аң

аңда

да

бб

ұл

ұлм

м

әсәс

ел

елег

ег

е е 

ас

аса 

а 

мән бермей, жүрдд

ім

ім-бар

ардыды

м 

м қақа

ра

райт

йтын


ын

да

дар 

р 

көп. Кейбір өкілетті органдардың аталмыш мәселеге қырын қарауына білім және ғы-

лым министрі Бақытжан Жұмағұлов: «Бұл 

жерде бес-алты министрдің орын басары, 

Адам құқықтары жөніндегі комиссия мү-

ше

ше

 лл

ер

ері,

М

Мәж

әж

іліл

іс

ісд

д

епеп

ут

утаттары отыр. Барлы-

ғы

ғымымы

з

з жижиыл

ылып


ып

мәмәсе

се

лені шешудің қандай 

да болсын жолын іздеудеміз. Ал облыс 

әкі мі  орынбасарының шараға қатысуға уа-

қыты жоқ. Бұл қалай?» – деп қынжылыс 

білдірді.

Жиында орталық және жергілікті атқа-

ру шы  орган мамандар

ар

ы жаж

стар қылмысы-

ның алдын алу мә

ә

сеселе

ле

лелері

рі

нн та

та

лқлқыл

ыл

апап

, еуеу

-

-ропалық әріптестерін

і

ің тәж

ір

іб

иб

есі

ін

е үң

і

і-ліп, бұл бағыттағы қолға алынатын шара-

лар пысықталды. Отырыс қорытындысы 

бойынша Үкіметке ұсыныстар әзірленіп, 

орталық, жергілікті атқарушы органдарға

нақт

қ

ы тапсс

ыр

ырмалар 

р

берілді.Ен

Ен

діді

гі

гіж

жер


ер

де

деа

а

йтйт

ыл

ылған мәселелер қағаз 

бетінде қалмай, барлық орталық және жер-

гілікті атқарушы органдар тарапынан жү-

зе ге  асырылса екен. Өйткені жастары мыз-

дың бүгіні бұлыңғырланып тұр, ал осылай 

кете берсе, ертеңі не болары бір Аллаға

аян.

ОҚИҒА


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет