К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет5/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Модульдің  коды  мен 
атауы 
BBZH Биологиялық белсенді заттар химиясы 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.д., профессор Жұмашев Ж.Ж. 
Тьюторлар: х.ғ.к., доц Бәзілбаев С.М, аға оқ. С.Н. Салханова 
Модуль типі 
Таңдау модулі  (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринарлық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
3/4,5 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
жалпы  химия,  биоорганикалық  химия,  физикалық  және 
коллоидтық 
химия, 
биохимия, 
аналитикалық 
химия, 
биологиялық активті заттар химиясы. 
Модуль мазмұны 
Клиникалық 
энзимология 
(жіктелуі, 
номенклатурасы, 
анықтау әдістері). Көмірсулар алмасуының (қандағы глюкоза 
мөлшерінің  жоғарылауына  әсер  ететін  факторлар),  липидтер 
(қан  липидтері,      холестерин  алмасуының  ерекшеліктері, 
фосфолипидтер),  жәй  белоктар  және  амин  қышқылдарының 
(мочевина,  оның  бөлінуі  мен  синтезі)  алмасуының  бұзылуы. 
Хромопротеидтердің, 
гликопротеидтердің 
алмасуының 
бұзылуы. Ағзадағы судың қажеттілігіне әсер ететін факторлар. 
Модульдің 
құзіреттілігі 
Модульді меңгергеннен кейін студент: 
Мақсаты:  клиникалық  биохимия  пәнінің  тірі  ағзадағы 
маңызын,  биорегуляторлардың  құрылысын,  физикалық  және 
химиялық  қасиеттерін  анықтау  әдістері  арқылы  студенттердің 
білімін және тәжірбиелік біліктілігін арттыру. 
Білуге  тиіс:  витаминдердің,  ферменттердің,  гормондардың, 
көмірсулардың, 
липидтердің, 
белоктардың, 
нуклеин 
қышқылдарының  химиялық  және  биологиялық    қасиеттерін 
меңгере  отырып  малшаруашылығы  мен  ветеринарияда 
пайдалана  білу.  Мағұлмат  болу  керек:  белоктар,  нуклеин 
қышқылдары,  көмірсулар,  липидтер  және  зат  алмасуға 
қатысатын  кейбір  биологиялық  қосылыстарды  химиялық 
идентификациялау.  Қабылетті  болуы  керек:  биохимияны 
меңгеруде  зейінділік  пен  қабылеттілікті  арттыра  отырып, 
биохимиялық  зерттеулер  арқылы  мал  шаруашылығының 
өнімділігін арттыруға, мал басын аман сақтауға пайдалану. 
Меңгеру  керек:  лабораториялық  жағдайда  көмірсуларды, 
липидтерді  және кейбір  витаминдерді,  ферменттерді  бөліп  алу 
және зерттеу жолдарын меңгеру.  
Құзретті  болуы  керек:  биохимияны  білу  үлкен  құзреттілікті 
талап етеді. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Экзамен 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Брехман  И.И.  Человек  и  биологически  активные  вещества.-
Л.: Наука, 1976.  
2.Комов В.П. и др. Биохимия.-М.: дрофа, 2004. 
3.Салханова  С.Н.  Биологиялық  белсенді  заттар  химиясы 
пәнінен дәріс кешені. 2011. 

 
 
4.Жұмашев Ж.Ж.  Иммуноглобулины животных. Алматы, 1994. 
5.Жұмашев Ж.Ж. Иммуноглобулины в онтогенезе.Алматы,1994 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
Zoopsi 3309 Зоопсихология 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: Туребеков Орынбасар Тиштибайұлы, б.ғ.к., доц 
Тьютор: Махмутов Абзал Касенович – в.ғ.к., аға оқытушы  
Модуль типі 
Таңдау модулі (Таңдайтын цикл) 
Оқу денгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит / ЕSТС саны/ 
2/3(1 кредит-1,5 ЕSТС) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері 
Жануарлар 
морфологиясы, 
жануарлар 
физиологиясы, 
биохимия 
Модульдің 
постреквезиттері 
індеттану және инфекциялық аурулар, жануарлар патологиясы 
Модуль мазмұны 
 
 
 
 
Психиканың  даму  сатылары,  эволюция  кезіндегі  өзгеру 
заңдылықтары,  Психиканы  зерттеу  кезіндегі  эволюциялық  –
жүйелік  зерттеу  әдістерін(  А.Н.  Леонтьев  және    К.Э.  Фабри 
бойынша),.интелект  проблемалары,  қарапайым  ойлау  каблеті, 
жануарлар мінез құлқы. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚұзіреттілігіЖалпы мәдени 

 
-ойлау  мәдениетін  игеру,  талдау  жүргізу,  мақсат  қойып 
оған жету жолдарын білу; 

 
отандық  және  шет  елдік  әдебиет  көздерінен  кәсіби 
сипаттағы ақпараттар алу үшін шет ел тілін және латын тілдері 
бойынша білімін пайдалану; 

 
кәсіби  деңгейін  жоғарылату  үшін  және  тәжірибе  алмасу 
үшін халықаралық байланыстар құруға тырысу.  
Кәсіби: 

 
жануарларды 
 
зерттеу 
техникасын, 
медициналық-
техникалық  қондырғылармен жұмыс істей білу; 

 
зоопсихология қағидаларын білу; 

 
зоопсихологияның  теориялық негізі және ережесiн білу; 

 
қабiлеттiлiгі  тиiмдi  негiзделген  шешiм  қабылдау  әдістерін 
қолдана білу; 

 
зоопсихологияда  жаңашыл әдістерді қолдана білу керек. 
Пәнді  игеру  нәтижесінде  студент  психиканың  пайда  болуын, 
даму  сатыларын,  психологиялық  ойлау  каблетінің  дамуын 
шаруашылықтағы  ұйымдастыру  жұмыстарын  атқаруда  тиiмдi  
ойлай білуі керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер  
 
1.
 
Вагнер  В.А.  Сравнительная  психология.  –М.,  Воронеж, 
1998. 
2.
 
Выготский Л.С. История развития высших психических   
3.
 
функции// Собр. Соч. в 6 томах. Т.3, М., 1983.-С. 6-164.  
4.
 
Дьюсбери Д. Поведение животных. М.1981. 
5.
 
Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма.М.  

 
 
1991. 
6.
 
Леонтьев А.Н. Эволюция психики. –М., Воронеж. 1999. 
7.
 
Линден К.З.Обезьяны, человек и язык. –М.,1981. 
8.
 
Мариковский П. Великий парламент инстинктов.  
9.
 
Алматы,2000. 
10.
 
Меннинг О. Поведение животных. –М. 1982. 
11.Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта. Л., 1986.  
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
DER 3310 Дерматология 
Модульдің 
фасцилираторы/тьюторы 
Фасцилиратор: в.ғ.к. Орынханов Қ.А. 
Тьютор: в.ғ.к. Абдулла А.А. 
Модульдің типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 Ветеринариялық медицина 
Кредит/ECTS  саны 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндігі 
Семестр/триместр 

Модульдің 
прериквизиттері 
Жануарлар 
морфологиясы, 
жануарлар 
физиология, 
микробиология және вирусология 
Модульдің 
пост 
реквизиттері 
Фармакология  токсикологиямен,  жануарлар  патологиясы  , 
ветеринариялық хирургия  
Модуль мазмұны 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріспе.  Дерматологияның  негізгі  даму  кезеңдері.  Терінің 
анатомиясы  мен  физиологиясы.Тері  ауруларының  жіктелуі. 
Тері  ауруларын  балау  қағидалары.  Тері  ауруларының 
этиологиясы 
мен 
патогенезі. 
Дерматиттер. 
Токсикодермиялар.  Экзема.  Бұзаутаз  ауруы.  Көппішінді 
экссудативті  эритема.  Хейлиттер.    Псориаз.    Терінің  және 
ауыз  қуысының  кілегейлі  қабаттардың  ісік  аурулары. 
Күлдіреуік  аурулары.  Квинке  домбығуы.  Пиодермиялар. 
Кандидоздар.  Кератомикоздар.  Дерматомикоздар.  Қышыма 
аурулары.  Герпесвирустық  инфекция.  Папилломавирустық 
инфекция. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
Модульді меңгерген кейін студент: 
Білуі  керек:  Түрлі  тері  ауруларын  балау  шараларын    ұйым-
дастырудың теориялық және практикалық негіздерін, 
үй  жануарларының  тері  ауруларын  емдеу  және  алдын  алу 
шараларын. 
Қабілетті    болуы  керек:  Тері  және  кілегейлі  қабаттардың 
ауруларына  шалдыққан  жануарды  клиникалық  зерттеуден 
өткізу.  Қойылған  диагнозды  нақтылау  үшін  қажетті 
сынамалар мен арнайы зерттеулерді және т.б. қолдану 
клиникалық  және  зертханалық  зерттеулер  нәтижелерін 
талдай білу. Қажетті емдеу және алдын алу іске асыра білу. 
Меңгеруі қажет: Тері және кілегейлі қабат ауруларын  балау 
әдістерін,  соның  ішінде  арнайы  және  зертханалық 
зерттеулерді  қолданып.  Тері  және  кілегейлі  қабаттардың 
ауруларын  емдеу  әдістерін  және  алдын  алу  шараларын 
жүргізу. 
Құзыретті  болуы  керек:  шығу  тегі  әр  түрлі  тері  ауруларын 
балау кезінде. Тері және кілегейлі қабаттардың ауруларының 

 
 
белгілерін  анықтау  және  сипаттап  бере  алу.  Сонымен  қатар 
терінің  тәнді  ауруларын  емдеу  барысында  сәйкес  емді 
тағайындау. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1академиялық кезең (15 апта) 
 
1.Лебедев  А.В.,  Липовский  К.А.  “Общая  ветеринарная 
хирургия” Учебник. Колос, 2000 г. 
2.Виденин В.Н. Послеоперационное гнойное воспалительные 
осложнения  у животных. Профилактика и лечение. Л. 2000 г.  
3.Магда  И.И.,  Иткин  Б.З.,  Воронин  И.И.  Оперативная 
хирургия  с  основами  топографической  анатомии.  М.  Колос, 
2000 г. 
4.Авроров В.Н., Лебедев А.В. “Ветеринарная офтальмология” 
Агропромиздат, 1985. 
5.Лукьяновский  В.А.,  Белов  А.Д.,  Беляков  И.М.  “Болезни 
костной системы животных” М., Колос, 1984 г. 
6.Калашник А.И., Лабунский В.М., Передера Б.Я., Русинов А. 
“Практикум  общей  хирургий.  Учебное    пособие  М.,  Колос, 
1982. 
7.Бурденюк  А.Ф.,  Кузнецов  Г.С.  “Ветеринарная  ортопедия” 
Учебное пособие. М., Колос, 1976 г. 
8.Кузнецов 
Г.С.  Основы  топографической  анатомии 
сельскохозяйственных животных. М. 1964 г. 
9.Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных»  М. 
1974г. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
  РМ 3311 Тағамдық микробиологиясы 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
Фасилитатор:  Төлемісова  Ж.К.,б.ғ.д.,проф,  Музапбаров  Б. 
б.ғ.к., доц 
Тьютор:  Музапбаров Б. б.ғ.к., доцент 
Модуль типі 
Базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина  
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/триместр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Химия,  микробиология  
 
Модульдің 
постреквизиттері 
Вирусология, эпизоотология және инфекциялық аурулар 
Модуль мазмұны 
Тағамдық  өнімдердің  микрофлорасы:  сүт  және  сүт 
өнімдерінің,  ет  және  ет  өнімдерінің,  жұмыртқа  және 
жұмыртқа 
өнімдерінің, 
балықтың, 
жемістер 
мен 
көккөністердің 
микрофлорасы, 
консерванттарды 
қолдану.Жұқпалы ауру қоздырғыштары 
Модульдің құзіреттілігі 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-  Білуге  тиіс:  жалпы  және  өндірістік  микробиология  мен 
тағам өндірісі микробиологиясының негізін; тағам өнімдерін 

 
 
өндірудің  санитарлы-микробиологиялық  аспектісін;Зиянкес 
микробтарды  бөліп алу және анықтаудың дәстүрлі әдістерін; 
микробтардың    тағамдарды  бұзудан  қорғау  әдістерін; 
тағамдарға микроорганизмдердің жұғуы және олармен күрес 
жолдарын; 
-  Қабілетті  болуы  керек:  тағамдарға  микробиологиялық   
зерттеулерді  жүргізуді;  әртүрлі  тағамдардан    микробтарды 
бөліп  алуды  және  препарат  даярлауды,  микроорганизмдерді 
өсіруді, таза өсінділерді бөліп алып анықтауды
-  Меңгеруі  керек:  микробиологиялық    зерттеудің  замануи 
әдістерін, микроорганизмдер қызметін  ; 

Құзретті 
болуы 
керек: 
тағам 
қауіпсіздігі
микроорганизмдер  ролі  туралы,    систематикасы  және 
физиологиясын және жұқпалы аурулар қоздырушыларын. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер 
Негізгі: 
1.Мудрецова-Висс  К.А.,  Дедюхина  В.П.  Микробиология, 
санитария:  Учебник  для  студентов  ВУЗов.  –  4  изд.  Испр.  И 
доп. –М.: Изд-во Форум. – 2008, 400с, 
2.Жарикова  Г.Г.  Микробиология  продовольственных  товар-
ов  ,  санитария и гигиена. Учебник для студентов ВУЗов. 2-е 
изд. – М.: Академия. – 2007. -304 с. 
3.Ухарцева  И.Ю.  Микробиология  и  санитария  :  Учебное 
пособие  для  студентов  специальности  –  Товароведение  и 
экспертиза товаров. – М.: Изд-во Минфина. – 2006. -332с. 
Гусев  М.В.,  Минеева  Л.А.  Микробиология:  Учебник  для 
биологических  специальностей  ВУЗов.  7-е  издание  –М.: 
Academia, 2007. -464 с. 
Қосымша: 
1.Блэкберн  К.  Микробиологическая  порча  пищевых  продук-
тов. –М.:Мир, 2008. -784 с. 
2.Төлемісова Ж.К.,Касенова Г.Т.,Мұзапбаров Б.,Қожахметова 
З.Ә.  Тағамдық  микробиологиясы.  Алматы,  типогр.  КазНАУ, 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
МАМАНДЫҚ: 5В120100 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ  МЕДИЦИНА 
4 КУРС 
7 семестр – 18 кр 
Цик
л 
Код 
Пәндер 
Кр  Цик
л 
код 
Пәндер 
Міндетті компонент – 10 кр. 
Таңдау компоненті -4 кр. КП 
БП 
ZhР 
2133 
Жануарлар патологиясы   2 
КП  Oft 
3118 
Офтальмология 

КП 
ZhIA 
3114 
Жұқпалы 
емес 
ішкі 
аурулар, 
клиникалық 
балау рентгенологиямен  

КП  МКВ 
3119 
Мал 
көбеюі 
биотехнологиясы 

   
КП 
VH 
3115 
Ветеринариялық 
хирургия 

КП  EZHA

3120 
Экзотикалық 
және 
жабайы  жануарлар 
ауруларының 
патоморфологиясы 

 КП  VAG 
3116 
Ветеринарлық  акушерлік 
және гинекология 

КП  BN 
3121 
Биотехнология 
негіздері 

КП 
POI
Ya 
3117 
Кәсіби-бейімделген  шет 
тілі 

КП  KRVV
ZBAZ
hBBK
BKN 
3122 

«Қазақстан 
Республикасының 
микробиологиялық 
және 
вирусологиялық 
зертханаларында 
биологиялық 
агенттермен  жұмыс  
барысындағы 
биологиялық 
қауіпсіздік 
және 
биологиялық 
қорғаныс негіздері» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандандырылуды таңдау-4 кр. 
 
1.  Мамандандыру  «Өнімді  жануарлардың 
мал дәрігері» 
 
 
 
 
КП  KFT 
3126 
Клиникалық  фармакология 
және токсикология 

КП  AShM
ASP 
3124 
Өнімді 
жануарлардың 
ауруларының 
салыстырмалы 
патоморфологиясы 

2. Мамандандыру «Өнімсіз жануарлардың 
мал дәрігері»  
КП  UZhA
SP 
3125 
Өнімсіз 
жануарлар 
ауруының  салыстырмалы 
патоморфологиясы 

КП  ОZhH Өнімсіз 
жануарлардың  2 

 
 

3126 
 
хирургиялық аурулары 
3. 
Мамандандыру 
«Зерттеу 
және 
зертханалық істерінің мал дәрігері» 
КП  VR 
3127 
Ветеринариялық 
радиобиология 

КП  TI 
3128 
Тәжірибелік иммунология 

 
4. 
Мамандандыру 
«Мемлекеттік 
ветеринариялық қызмет» 
 
КП  VKI 
3129 
Ветеринариядағы  кедендік 
іс 

 
КП  VKA
NAZ 
3130 
Ветеринария  қызметі  үшін 
нормативтік  актлер  мен 
заңдар 

 
5.  Мамандандыру:  «Өнеркәсіптік  құс, 
балық  және  ара  шаруашылығының 
мал дәрігері» 
 
 
КП  PhBP 
3132 
Құс 
шаруашылығындағы 
фармпрепараттар 
мен 
биоқоспалар 

 
 
 
 
 
 
КП  KZhI

3133 
Құстардың жұқпайтын ішкі  
аурулары 

 
8 семестр – 16 кр. 
Міндетті компонент – 12 кр. 
Таңдау компоненті – жоқ  
КП  ZhIA
KBR 
3134 
Жұқпалы 
емес 
ішкі 
аурулар,  клиникалық  балау 
рентгенологиямен  

 
   
КП 
VH 
3135 
Ветеринарлық хирургия 

 
КП 
PIА 
3136 
Паразитология 
және 
инвазиялық аурулар 

КП   EIA 
3137 
Індеттану 
және 
індетті 
аурулар 

 
КП  VM 
3138 
Ветеринариядағы 
менеджмент 

 
Мамандандырылуды таңдау-4 кр. 
 
 
1.  Мамандандыру  «Өнімді  жануарлардың 
мал дәрігері» 
 
 
 
 
КП 
VR 
3140 
Ветеринариялық 
радиобиология 

КП 
VBNV

3141 
Ветбақылау 
нысандарындағы 
ветеинариялық 
санитария 

2.  Мамандандыру  «Өнімсіз  жануарлардың 
мал дәрігері» 

 
 
КП 
OZhIZ
hA314

Өнімсіз 
жануарлардың 
ішкі 
жұқпайтын 
аурулары 
   2 
КП 
OZHI

3143 
Өнімсіз 
жануарлардың 
инфекциялық аурулары 

3. 
Мамандандыру 
«Зерттеу 
және 
зертханалық істерінің мал дәрігері» 
КП 
ІASB 
3144 
Инфекциялық ауруларды 
серологиялық балау 

КП 
ZhAP
B 3145 
Жануарлар 
ауруларын 
патоморфологиялық 
балау 

4. 
Мамандандыру 
«Мемлекеттік 
ветеринариялық қызмет» 
КП 
SPMB

3146 
Ветеринариялық 
препараттар 
өндіру 
технологиясы 
мен 
сапаcын 
бағалауға 
қойылатын  халықаралық 
талаптар 

КП 
VR 
3147 
Ветеринариялық 
радиобиология 

5. Мамандандыру «Өнеркәсіптік құс, балық 
және ара шаруашылығының мал дәрігері» 
КП 
KBBP

3148 
Құс,  балық  пен  бал 
арасының  паразитарлық 
аурулары 

КП 
KAKK
IA314

Құстың  аса  қауіпті  және 
карантиндік 
инфекциялық аурулары 

 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
Oft 3118 Офтальмология 
Oft 3118 Ophthalmology 
Модульдің 
фасцилираторы/тьюторы 
Фасцилиратор: в.ғ.к.,  қаум. профессор м.а. Орынханов Қ.А. 
Тьютор: в.ғ.к., қаум. профессор м.а. Абдулла А.А. 
Модульдің типі 
Таңдау модулі (Таңдау циклы) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В 120100 – «Ветеринарная медицина» 
Кредит/ECTS  саны 
2/3  (1 кредит – 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндігі 
Семестр 

Модульдің 
прериквизиттері 
Ветеринарлық  хирургия,  жануарлар    морфологиясы, 
жануарлар  физиологиясы,  фармакология 
Модуль постреквизиттер 
Мамандық пәндері  
Модуль мазмұны 
 
Офтальмологияға 
кіріспе. 
Көздің 
анатомиясы 
мен 
физиологиясы.  Көзді  және  көзжастық  жолдарды  зерттеу. 
Көру  қабілетін  анықтау.  Көз  жарақаттары
.  Көз  аурулары. 
Көздің  аллергиялық  аурулары.  Конъюнктивиттер.  Қасаң 

 
 
қабық  аурулары,  кератиттер.  Көз  бұршағының  аурулары, 
катаракталар.  Торлы  қабат  аурулары,  торлы  қабаттың 
ажырауы.  Көз  бұлшық  еттерінің  аурулары.  Блефариттер. 
Офтальмомикоздар.  Көз  және  көз  орбитасының  қатерлі 
ісіктері. Көз ауруларының оперативтік емі.  
Модульдің құзыреттілігі 
 
Құзыреттілігі: Жалпы мәдени 

 
-ойлау,  ақпаратты  жинақтау  және  талдау  жүргізу 
қабілетіне  ие  болу,  мақсат  қою  және  оған  жету  жолдарын 
анықтай білу; 

 
отандық  және  шет  елдік  әдебиет  көздерінен  кәсіби 
сипаттағы  ақпараттарды  алу  үшін  шетел  тілін  және  латын 
тілдерін игеру; 

 
кәсіби  деңгейін  жоғарылату  үшін  және  тәжірибе  алмасу 
үшін халықаралық байланыстар құруға тырысу.  
Кәсіби: 

 
Көз  ауруларын  балау  және  емдеу  әдістерін,  ауруға 
шалдыққан  жануардағы  клиникалық  белгілерді  сипаттап 
бере алуы қажет.  

 
малдарды  зерттеу  техникасын,  медициналық-техникалық, 
ветеринариялық қондырғылармен жұмыс істей білу; 

 
клиникалық  және  зертханалық  зерттеу  нәтижелерін 
сауатты бағалай білу; 

 
жалпы клиникалық диспансеризация жүргізу, клиникалық 
және  физиологиялық  негізделген,  заманауи  емдік  препа-
раттарды  қолдана  отырып  емдеу  нобайларын  құруды  және 
патогенетикалық емдеу әдістерін қолдана білу; 

 
ветеринарияда жаңашыл замауи ғылыми зерттеу  әдістерін 
қолдана білу 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің ұзақтығы 
1академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер  
Негізгі 
1.Авроров 
В.Н., 
Лебедев 
А.В. 
“Ветеринарная 
офтальмология” Агропромиздат, 1985 г  
2.  Авроров  В.Н.,  Лебедев  А.В.  “Практическая  ветеринарная 
офтальмология” М., Колос, 1982 г. 
Қосымша 
3.Кузнецов 
Г.С.  Основы  топографической  анатомии 
сельскохозяйственных животных. М. 1964 г. 
4.Лебедев  А.В.,  Липовский  К.А.  “Общая  ветеринарная 
хирургия” Учебник. Колос, 2000 г. 
5.  Магда  И.И.,  Иткин  Б.З.,  Воронин  И.И.  Оперативная 
хирургия с основами топографической анатомии. М. Колос, 
2000 г. 
6.  Муралинов  К.К.,  Наметов  А.М.,  Джуланов  М.Н.  Болезни 
собак и кошек Алматы, Нур-Принт. 2008  
7.  Шакалов  К.И.,  Башкиров  Б.А.,  Калашник  А.И.,  Авроров 
В.Н.,  Островский  Н.С.,  Лебедев  А.В.,  Семенов  Б.С., 
“Частная ветеринарная хирургия” М., Агропромиздат, 2000 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет