Пайдалану бойынша нұсқаулықжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет6/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12.5.13

 

Ауаны жинау және жану өнімдерін бұру жүйесін герметикалыққа тексеру;

 

Тҥтіндіктің  бҥтіндігін  визуалды  тексеріңіз.  Байланысу  орындарында  тҥтіндік  элементтерінің  қисықтығы

 

мен  саңылауларына  жол  берілмейді.  Элементтерінде  тығыздаушы  манжеттер  мен сақиналардың  болуы  қарастырылмайтын  бӛлек  тҥтіндіктің  жапсарлары  жылуға  тҧрақты  алминді 

ӛздігінен  жабысатын  лентамен  герметикаланған  болуы  тиіс.  Тексеруді  таза  ауаның  ашық  кіруінде 

жҥргізіңіз.

 

 12.5.14

 

Қазандық алдында табиғи немесе сұйылтылған газды берудің нақты қысымын 

тексеру;

 

Назар аударыңыз! Газдың қысымы жҧмыс істеп тҧрған қазандықта тексеріледі.

 

Ӛлшеуге


 

арналған аспап ретінде U

-

тәріздес манометрді пайдалану ҧсынылады. 

 

Газдың қысымын ӛлшеуді жҥргізу ҥшін: 

 Қазандық

 

алдындағы газды кранды жабыңыз; 

 Тығыздағышы бар бҧранданы алдын ала бҧрып, газдың қысымын ӛлшейтін қысқа келтесіне 

манометрді қосыңыз (1

-

сурет, 9


-

позицияны қараңыз);

  Газды кранды ашып, қазандықты газдың максиалдық шығыны режиміне қосыңыз (мысалы, 

ЫСҚ контурында ыстық судың максималдық мӛлшерін ӛндіру режимінде);

  Аспаптың кӛрсеткішін анықтап, техникалық спаттамалары бар

 

кестенің мәліметтеріне сәйкестігін тексеріңіз (6

-

бӛлім); 

Ӛлшемді


 

жҥргізгеннен кейін:

  Қазандықты

 

ӛшіріп, газды кранды жабыңыз; 

 манометрді ӛшіріңіз;

  

Тығыздағышы бар бҧранданы газдың қысымын ӛлшеудің қысқа келтелеріне бҧрау;

  Бҧранданы орнату орынын сабындау әдісімен

 

герметикалыққа тексеру. Кӛбіршіктердің пайда болуы газдың жайылуын білдіреді. Газдың жайылуына жол берілмейді!

 

Elsotherm қазандықтарына қызмет кӛрсету бойынша жақын жердегі сервитік орталықтың мекен

-

жайы мен байланыс телефонын сіз сататын ҧйымда және біздің www.elso.ru 

и 

www.    elsotherm.ru сайтарымыздан біле аласыздар.

 

  

 

  

90 


70 

50 


30 

10 


0     10 

30 


50 

70 


90 

  

    

9-

сурет. Табиғи  газды берудің нақты қысымын тексеру 

www.elsotherm.ru  

 

04 

 

Жылу тасымалдағыштың температурасын басқарудағы 

ақаулар


 

Температура қҧрылғыларының 

/ басқару блогының ақауы 

немесе дҧрыс жалғанбауы

 

 

Температура  қҧрылғыларының  жалғануын тексеру / қҧрылғыларды  /басқару 

блоктарын алмастыру / басқару блогы

 

 

 14

 

 ЫСҚ шығуында температураны 

басқарудағы ақаулар

 

Температура қҧрылғыларының  

ақауы немесе дҧрыс 

жалғанбауы

 

 Температура қҧрылғыларының  жалғануын 

тексеру


 

қҧрылғыларды

  

/ басқару блоктарын алмастыру 

 

 24

 

Жылу тасымалдағыштың қалдық

 

жылуы тетігінің дҧрыс жҧмыс істемеуі

 

Температура қҧрылғыларының  ақауы немесе дҧрыс 

жалғанбауы

 

 

Температура қҧрылғыларының  жалғануын тексеру

 

қҧрылғыларды  

/ басқару блоктарын алмастыру

 

 

 34

 

ЫСҚ кіруінде температура тетігінің желісінде байланыс 

бҧзылған немесе қҧрылғының  

дҧрыс жҧмыс істемеуі

 

Температура қҧрылғыларының

  

ақауы немесе дҧрыс жалғанбауы

 

басқару блогы 

Температура  қҧрылғыларының  жалғануын 

тексеру / қҧрылғыларды  /басқару блоктарын 

алмастыру

 

 

  

 

05 

шамадан тыс

 

қызу тетігінің желісіндегі байланыстың 

бҧзылуы немесе қҧрылғының  

дҧрыс істемеуі / сейсмикалық 

тетігінің дҧрыс жҧмыс істемеуі

 

Температура қҧрылғыларының

  

ақауы немесе дҧрыс жалғанбауы

 

басқару блогы / жоғары діріл немесе 

сейсмикалық белсенділік

 

 

Температура  қҧрылғыларының  жалғануын тексеру / қҧрылғыларды  /басқару блоктарын 

алмастыру / басқару блогы

 

 

сейсмикалық тетігін тексеру және (немесе) алмастыру

 

  

 

06 

желдеткіштің жылдамдығы 

анықталмайды / желдеткіштің 

айналымдарының тетігі дҧрыс 

істемейді

 

желдеткіштің ақауы / тҥтіндіктің бӛгде заттармен бҧғатталуы / 

басқару блогының ақауы

 

қазандықты 

қайта іске қосу / 

тҥтіндіктің кҥйін тексеру /

 

желдеткіштегі басқарушы кернеуді тексеру / желдеткішті алмастыру / 

басқару блогы

 

 

  

07

  

 

Желдеткіш жылдамдығы қалыптыдан ӛзгеше болады

 

тҥтіндік дҧрыс орнатылмаған /  

тҥтіндікте ақау бар / 

желдеткіштің ақауы / 

басқару блогы

 

қазандықты 

қайта іске қосу / 

тҥтіндіктің кҥйін тексеру /

 

желдеткіштегі басқарушы кернеу / желдеткішті алмастыру /

 

басқару блогы 

 

 08

 

Бӛлме термостатымен электрлік байланыс жоқ 

немесе термостат дабылы 10 

минут жоқ

 

кабель зақымданған / ӛте ҧзын кабель / электрлік магнитті 

нысаналар

 

кабельді / кабельдің ҧзындығын

 

тексеру / экрандалған кабельді 

тӛсеу


 

 

  

 

91/92/95 

 

  

жылу тасымалдағыштың

 

деңгейі тӛмен немесе жылу тасымалдағыштың тетігімен 

байланыс бҧзылған

 

 

жылу тасымалдағыштың булануы немесе жайылуы /

 

тӛмен деңгейдегі қҧрылғының  ақауы /

 

басқару блогы 

қазандықта

 

және жылыту жҥйесінде ағулардың жоқтығына кӛз жеткізу /

 

жҥйені қоректендіру краны арқылы 

толтыру /

 

жылу тасымалдағыштың тӛмен деңгейінің тетігін тексеру /

 

басқару блогы 

 

  

 

 96

 

  

 

 басты жылу алмастырғыштың 

шамадан тыс қызуы немесе 

сейсмикалық белсенділік

 

жылыту жҥйесінің таратушы коллекторында вентильдер 

жабылған /

 

циркуляциялық 

сорап істемейді /

 

шамадан тыс қызу тетігі бҧзылған / жылу 

тасымалдағыштың сҥзгісі 

ластанған /

 

мекеменің соққысы мен дірілі 

жылыту жҥйесінің кҥйін тексеру / 

циркуляциялық сораптың шамадан тыс 

қызу тетігінің бҥтіндігі /

 

жылу тасымалдағыш сҥзгісін тазалау. қҧрылғыны

  

/ сорапты / басқару блогын алмастыру /

 

 дірілдер мен соққылардың жоқтығын тексеру / 

сейсмикалық тетігін тексеру /

 

басқару блогы 

 

  

97

  

 

газдың жайылуы анықталған / бӛлмеде тҧншықтырғыш 

газдың жиналуы

 

газды торапта немесе газды жалғаулардың жайылуы / 

тҥтіндік бҥтін емес немесе 

дҧрыс орнатылмаған / газдың 

жайылуы тетігі бҥтін емес / 

басқару блогы

 

газдың иісі болғанда 1.5-

тармақтың 

талаптарын орындау / газдың жайылуын жою 

 тҥтіндіктің бҥтіндігін тексеру / 

газдың жайылуы тетігін тексеру /

 

басқару блогы 

 

12.5.15 

Техникалық қызмет көрсетуден кейін қазандықты тексеру

 

15 және 16 бӛлімнің талаптарын орындау 

 

12.5.16 

Қазандықты тұтынушыға пайдалануға тапсыру

 

Жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізу  аяқталғанда,  мамандандырылған кәсіпорынның  қызметкері  26

-

бӛлім  «Жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізуді» толтырады.

 

 Одан кейін пайдаланушыға қазандықты ҧстау тәртібі туралы нҧсқаулық жҥргізіледі (21.2

-

тармақ). 

12.6 Ақауларды жою

 

(мамандандырылған кәсіпорындар үшін) 

 

Назар аударыңыз!

 

қазандықты 

жӛндеу бойынша барлық операцияларды оны ӛшіріп, газды кранды жауып, 

қазандықты электр желісінен ӛшіріп, суды тӛккеннен кейін, ішкі бӛлшектерді суытып, тҥтіндік 

қҧбырды суытып, жылыту мен сумен қамтамасыз етудің жалғаушы қҧбырларын суытқаннан соң 

және беттік панельді шешкен соң ғанға орындау қажет.

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

қҧрылымына ӛзгерістер енгізуге және ӛндіруші кәсіпорын

 

шығармаған қосалқы бӛлшектерді пайдалануға тыйым салынады.

 

 4 кестенің жалғасы Ақауларды жою (мамандандырылған 

кәсіпорындар ҥшін)

 

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандыққа 

жӛндеу жҥргізгеннен кейін 15 және 16 бӛлімнің талаптарын орындау

 

егер  қазандық  ҧзақ  уақыт  бойы  пайдаланылмаған  болса,  циркуляциялық  сорап бҧғатталуы  мҥмкін.  Эксплуатациялық  жақтағы  циркуляциялық  сораптың  ӛсін  бҧрағышты 

бҧраңыз.


 

 

  

4 кесте Ақауларды жою (мамандандырылған кәсіпорындар ҥшін)

 

Қат


елік 

коды


 

 

Ақау 

 

Ықтимал себебі 

Жою әдістері

 

/ ақаулар болған жағдайда тексеру және алмастыру/

 

  

 

  

 

01

 

  

 

  

 

Тҧтанудың болмауы

 

газдың болмауы 

газды кранның ашылуын 

тексеру

 

баллондардағы сҧйылтылған газ бітіп қалды

 

сҧйылтылған газ бар баллондарды алмастыру

 

 газ қысымын дҧрыс орнатпау

 

қазандық 

алдындағы газдың 

қысымын тексеру / газды 

тораптағы газ қысымының MIN 

және MAX мәндерін орнату 

(Қосымша №4)

 

тҧтанудың қателігі  

электр беру жетегі / тҧтану 

трансформаторы / басқару 

блогы


 

газды торапты ақауы

 

электр беру жетегі / газды торап / басқару 

блогы


 

 

02

 

 Тҧтанудың 

болмауы


 

фотоқҧрылғының  дҧрыс 

жҧмыс істемеу 

жалынның болуы

 

қазандықтың 

қақпағын жабу / 

фотоқҧрылғының  терезесін 

тазалау / электр беру жетектері 

/ фотоқҧрылғыны  алмастыру / 

басқару блогы

 

 

  

0

3 

 

1 минут ішінде 

жалынның 

біртіндеп бес 

реттік сӛнуі

 

 

газ қысымның жеткіліксіздігі

 

қорытындылаушы 

газ қҧбырының 

диаметрін тексеру / газды торапты 

дҧрыс MIN қысымға баптау 

(басқару блогы, қайта қосу. 8)

 

тҥтіндікті бҧғаттау 

тҥтіндікті бҧғаттауды тексеру

 

фотоқҧрылғының  дҧрыс жҧмыс істеуі

 

02 қателік коды бойынша жҧмыстар жҥргізу

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru 13.

 

Қазандықты орнату бойынша нұсқаулықтар

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандық газификация жобасымен қатаң сәйкестікте және тек мамандандырылған 

 

Орнату орнын таңдау

 

кәсіпорында орнатылуы және енгізілуі тиіс.

 

Назар аударың

ыз

 сақтау 

қажет


 

Назар аударыңыз!

 

Антифриз негізіндегі жылу тасымалдағышты пайдалануға мүлдем тыйым салынады. Бұл қазандық қызметінің мерзімін қысқартады және оның ақауының себебі болады.

 

 Қазандықты

 

СП 62.13330.2011 «Газ тарату жҥйелері» газдандыру жобасына сәйкес  +5°С-

ден тӛмен 

емес температурадағы тҧрғын ҥй емес бӛлмелерде ғана орнатуға

 

рҧқсат етіледі. СНжәне Е 42012002 

ақтаулдандырылған баспасы», СП 41

108


2004 «Тҧрғылықты ғимараттарды  газды отындағы жылу 

генераторларымен пәтер бойынша жылумен жабдықтау», СНжәнеЕ 40

-01-


2003 «Жылыту, желдету 

және кондициялау», СП 7.13130.2009 «Жылыту, желдету және кондициялау.

 

 

Ӛртке 

қарсы талаптар» және  2012 жылғы 25

-

сәуірдегі Ресей Федерациясы ҥкіметінің№390 қаулысымен бекітілген Ресей Федерациясындағы ӛртке қарсы режим ережелері.

 

 Дҧрыс  және  қауіпсіз  орнату  ҥшін    осы  нҧсқаулығын  мҧқият  оқығаннан  кейін  орнату  бойынша 

жҧмыстарды  іске  асырыңыз.  Осы  пайдалану  бойынша  нҧсқаулық  пен  нҧсқаулықта  сипатталған 

нҧсқаулықтарды  сақтамағанда  орнату  тҥрінен  туындайтын  қайғылы  оқиғалар  орнатуды  іске 

асыратын тҧлғаның жауапкершілігі болып табылады.

 

Орнату орнындағы газдың тҥрі (табиғи немесе сҧйылтылған) мен электрлік қорек кӛзі параметрлері қазандық  ҥшін  жарамды  екендігіне  кӛз  жеткізіңіз,  сонымен  қатар  оны  орнату  ҥшін  біршама  қолайлы 

орынды таңдаңыз.

 

Қазандықты 

орнату орындарында ӛрттің туындау қаупі

 

жоқтығына кӛз жеткізіңіз. 

Тҥтіндікті  дҧрыс  орнатпағанда  пайдаланылған  газдардың  жайылуы  туындауы  мҥмкін,  бҧл 

тҧншықтырғыш  газбен  улануға  әкелуі  мҥмкін,  сонымен  қатар  қазандықтың  қызмет  ету  мерзімін 

қысқартады.

 

Ӛндіруші


 

жер  астындағы  суларды  жылу  тасымалдаушылар  ретінде  пайдалану  нәтижесінде 

қазандықтың сынуы ҥшін жауапкершілік алмайды.

 

Қазандықты 

орнатуды  жҥргізген  маман  26.1

-

бӛлімді  толтыруы  тиіс.  Орнатуға  қатысты,  сонымен қатар  жҧмыстардың  орындалуын  растайтын  барлық  қҧжаттарды  пайдаланушыда  қазандықты 

пайдалану  уақытында  сақтау  қажет.  Қазандықты  қалай  пайдалануға  қатысты  тҧтынушыға  нҧсқаулық 

жҥргізу және 26.2

-

бӛлімді толтыру қажет. 

Қазандықта

 

міндетті  тҥрде  суды  тӛгу  жабдықталған  болуы  тиіс.  қазандықты  тексеру  мен  жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу ҥшін жеткіліті орынды қамтамасыз ету қажет.

 

Қазандықты 

анкерлік бҧрандалармен мҧқият бекіту қажет.

 

Қазандықты 

орнату  кезінде  пайдалану  бойынша  нҧсқаулықта  кӛрсетілген  барлық  техникалық 

сипаттамаларға сәйкестікке назар аудару қажет.

 

 Орнату аяқталғаннан кейін пайдалану бойынша нҧсқаулықты қазандық иесіне 

қайтарыңыз

.

 

Қазандықты арнайы қазандықта орнатыңыз. 

 

Пайдаланылған газдар тҧрғылықты ҥйлерге ӛтпеу ҥшін қазандықта қазан орнату. 

Қазандық


 

орнатылатын  бӛлмеде  техникалық  қызмет  кӛрсету  мен  жӛндеу  жҥргізу  ҥшін  жеткілікті 

орын болуы тиіс. Қазандық пен қабырға арасындағы қашықтық 60 см, тӛбеге дейін 40 см болуы тиіс.

 

Ашық  учаскелер  немесе  жылытылмайтын  бӛлмелер  арқылы  қҧбырларды  ӛткізгенде  олардың қатуының алдын алу ҥшін мҧқият жылыту қажет.

 

Қазандықты 

далада  орнатуға  тыйым  салынады,  себебі  бҧл  қазандық  пен  қҧбырлардың 

қатуына  ғана  әкелмейді,  сонымен  қатар  жаңбыр,  жел  салдарынан  газдың  толық  жанбауына 

әкеледі.


 

Орнату аяқталғаннан кейін осы нҧсқаулықты пайдаланушыға қайтарыңыз.

 

Пайдаланылған  газды  кҥштеп  шығаратын  қазандықтар  таза  ауаның  жеткілікті  ағындарымен арнайы қазандықтарда ғана орнатылады.

 

  

 

 Назар аударыңыз

 

Қазандықты жабық немесе ылғал бөлмеде орнатуға болмайды.

 

 

Пайдаланылған газдар тҧрғылықты ҥйлерге кіре алмауы ҥшін қазандықта қазан орнату. 

Ауаның жеткіліксіз мӛлшері толық жанбауды тудырып, тҧншықтырғыш газбен улануға әкеледі.

 

Оған қоса, бҧл қазандықтың сынуын жылдамдатады. 

 

Назар аударыңыз 

Қазандықты жылу көздеріне жақын жерде орнатпаңыз.

 

Қазандық 

оған  әсер  етуді  болдырмау  ҥшін  басқа  да

 

жылу  шығаратын  аспаптардан  кемінде  1  м қашықтықта орнатылғандығына кӛз жеткізіңіз.

 

 Толық жанбау болуы да мҥмкін, бҧл тҧншықтырғыш газбен улануға әкелуі мҥмкін.

 

Электрлік  розетка  қазандықтан  30  см  артық  қашықтықта  орналасуы  тиіс.  Жалындайтын заттарды  қазандықтың  жанына  қалтырмаңыз.  Бҧл  материалдардың  болуы  ӛртке  әкелуі  мҥмкін 

(Жалындайтын материалдар: жанармай, еріткіштер, аэрозольдар, толуол және т.с.с

 

Назар 


аударың

ыз

                        

 

    

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru  

Назар аударыңыз

 

 

Отқа тұрақты қабырғада орнатыңыз 

Қазандықтың

 

салмағын ҧстауға 

қабілетті отқа 

тҧрақты қабырғада орнатыңыз. Жалындайтын 

материалдардан жасалған қабырғада орнатқан 

жағдайда оған қалыңдығы 3 см артық отқа тҧрақты 

плитаны бекіту қажет (тек қана металлды емес).

 

Тҥтіндік қҧбырдың жоғары бӛлігінен отқа тҧрақты материалға дейінің қашықтың 150 мм артық.

 

  

 

  

 

Назар аударыңыз 

Уландыратын газдар түсуі мүмкін бөлмелерде 

орнатуға тыйым салынады

 

Қазандық 

орнатылған бӛлмеге уландыратын 

газдардың ҥнемі тҥсуі (аммиакты, хлорлы, кҥкірт және 

басқа да газдар) қазандықтың жылдамдатылған 

ҥйлестіруге және уақытынан бҧрын істен шығуына 

әкеледі.


 

 

14. 

Қазандықты орнату (мамандандырылған кәсіпорындар үшін)

 

14.1 

Габариттік және тұтастыратын өлшемдер

 

100 60 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

Назар аударыңыз 

Жақсы су бұрғышы бар бөлмеде орнату

 

Қазандықтың 

жҧмыс істеу уақытында жылытатын судың  

және тӛменнен аққан ізінің кеңеюімен туындайтын сумен 

шамадан тыс толуына жол бермеу керек (міндетті тҥрде су 

бҧрғыш болуы тиіс).

 

 Артық судың ағып кетуі ҥшінг қҧбырды қазандықтың 

тӛменгі бӛлігіненжылыту контурының қысымды лақтырудың 

апаттық  су қҧйылатын пластик қҧбырына

 

дейін біріктіру қажет, әсіресе егер еден ағаштан жасалған болса (компания 

осы ҧсынысты сақтамаумен байланысты келтірілген шығын 

ҥшін жауапкершілік артпайды.)

 40 

115 


190 

265 


350 

 

1 

2

 3

 

4 

5

 6

 

ЖК кіруі (жылыту 

контуры)


 

ССҚ кіруі 

(суық су)

 

ЫСҚ шығуы 

(ыстық су)

 

ЖК кіруі (жылыту 

контуры)


 

Газдың 


кіруі

 

ЖК қоректену краны

 

 Нақты жылу ӛткізгіштігі

 

L 

А

 15,19,

23

 43

5

 23

5

 29,35

 

490

 

260

 

10-сурет. Габариттік және тҧтастыратын ӛлшемдер

 

  

 

  

 

  

 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет