Пәндер тізімін құрайды. Элективті пәндер каталогында 5В010900-Математика мамандықтарына тиісті пәндердің қысқаша мазмұны берілгенжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

 

Ф.7.02-07  

 

ОҢТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ  

«Информатика және математика» кафедрасы 

 

  

Бекітемін 

Оқу –әдістемелік жұмыстар  

жөніндегі проректор 

_______ т.ғ.к. Ажидинов А.С. 

                                                                                                                                                                «____ »  ______   2016 ж. 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 5B010900-Математика 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Шымкент, 2016 

 

  

 

Оқу курстары каталогының формасы 

 

Элективті  пәндер  каталогы  -  студенттің  өздігінен  оқу  траекториясын  анықтауға    таңдау  компонентіне  кіретін пәндер  тізімін  құрайды.  Элективті  пәндер  каталогында    5В010900-Математика  мамандықтарына  тиісті  пәндердің 

қысқаша мазмұны берілген.   

ОҚПУ студенттеріне және оқытушыларына арналған.

 

  

 

 Құрастырғандар: т.ғ.к.Жидебаева А.Н. 

магистр,  оқытушы  Ендібаева  С.А.,  п.ғ.к.,  аға  оқытушы  Төребай  Н.Д.,  магистр,  аға  оқытушы 

Тастыбаева А.Т., магистр, аға оқытушы   Нахипова В.И., магистр, аға оқытушы Ендібаева С.А. 

 

 Кафедра мәжілісінде қарастырылып, талқыланған (хаттама № 1,  “26” 08. 2016 ж.) 

 

Кафедра меңгерушісі:___________тех.ғ.к.Жидебаева А.Н.  

Элективті пәндер каталогы жұмыс берушілермен келісілген: 

 

«№ 54 Жалпы орта мектеп» мектеп  директоры: Ұ.Д.Мамешова._____________  

 

Факультеттің  әдістемелік комиссиясының мәжілісінде мақұлданған (хаттама № 1,  “27” 08. 2016 ж.) Әдістемелік комиссия төрайымы:__________Длимбетова Б.С. 

Элективті пәндер каталогы   Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілген   

(хаттама № 1,  “29” 08. 2016 ж.) 

 

 


СТУДЕНТ  ЖАДНАМАСЫ 

 

Құрметті Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенті! 

 

Сізге Элективті пәндер каталогы ұсынылады. Бұл элективті оқу пәндерінің жүйелі аннотациялық тізімі. Ол оқудың 

жеке  траекторияларын  өз  бетінше,  жедел  және  жан-жақты  құрастыру  мақсатында  жасалған.  Ол  сіздің  жеке  оқу 

жоспарыңызды құрастырудағы көмекшіңіз. Оқытудың кредиттік технологиясында барлық оқу пәндері 3 циклге жіктелген - Жалпы білім беру пәндері 

(ЖБП),  Базалық  (БП)  және  Кәсіби  (КП).  Бұл  цикілдердің  әр  бірінің  ішінде  оқу  пәндері  2  түрге  бөлінеді-  міндетті 

компонент және таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдалған оқу пәндері).   

Міндетті  компанентті  пәндер  мамандық  бойынша  мемлекеттік  жалпы  міндетті  білім  беру  стандарттарымен 

тағайындалған 

және 


осы 

мамандық 

студенттеріне 

бірдей 


оқытылады. 

Элективті оқу пәндері кафедраларға ұсынылады. Элективті оқу пәндерінің барлық тізімінен өзіңізге қызықты пәндерді 

таңдай  аласыз.  Осылай  сіздің  жеке  оқу  жоспарыңыз  оқу  пәндерінің  әрбір  циклі  бойынша  өзіне  2  бөлімді  қосады: 

міндетті компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері). Элективті пәндер каталогы көмегімен сіздің жеке оқу жоспарыңызды қалай таңдауға болады? 

1.

 Тізімнен оқу семестріңіздің кестесін табыңыз. 

2.

 Элективті оқу пәндерінде бір үлгідегі оқу жоспармен барлығы неше кредит берілгенін анықтаңыз. 

3.

 Элективті  оқу  пәндері  тізімімен  танысыңыз.  Оқу  пәндері  таңдау  бойынша  курстарға  сәйкес  нөмірмен 

біріктірілгеніне  назар  аударыңыз.  Элективті  пәндердің  әрбір  топтарынан  тек  бір  ғана  элективті  оқу  пәндерін 

таңдауға болады. 

4.

 Өзіңізді қызықтырған Элективті оқу пәндерінің сипаттамасын оқыңыз және өз таңдауыңызды жасаңыз. 

5.

 Сіз таңдаған кредиттердің саны Типтік оқу жоспарында талап етілген кредиттік санға сәйкес келуін тексеріңіз. 

6.

 Элективті оқу пәндерін таңдауда өзіңіздің эдвайзеріңіз көмектеседі. 

 

  

 

 

Пәннің коды 

Пән атауы 

Қ

Р бой

ынш

а 

кред

ит 

саны

 

E

C

T

S бойынш

а 

кред

ит 

саны

 

се

м

естрі

 

Пререквизиті/   

постреквизиті 

Пәннің мақсаты мен 

қысқаша мазмұны 

Дублин 

дескрипторларының 

негізіндегі оқытудың 

нәтижелері 

Құзыреттері 

TKN/OB


Zh 1104 

 

а) Тіршілік 

кауіпсіздігі 

негіздері  

Пререквизиттері: 

-  

Постреквизиттері: 

Оқушылардың 

физиологиялық 

дамуы 


 

Мақсаты:  Студенттерді 

тіршілік 

кауіпсіздігі 

негіздерімен таныстыру Мазмұны:    Мемлекеттің 

тіршілік 

әрекетінің 

қауіпсіздігін  қамтамасыз 

етідегі  рөлі.  Қауіпті  және 

зиянды 


факторларды 

жіктеу. 


Әртүрлі 

сипаттағы 

төтенше 

жағдайларды жіктеу. Жер 

сілкінісі 

кезіндегі 

қауіпсіздіктің 

ұйымдастыру-

практикалық шаралары  

1) 


Төтенше 

жағдайларда 

олардың  салдары  бойынша 

шараларды білу; 

2)  Табиғат,  техногенді  және 

әлеуметтік 

сипаттағы 

құбылыстағы сараптама жасау 

технологияларын 

қолдана 


білу;                                                              

3) 


ТЖ-да 

жұмыс 


істеу 

тұрақтылығын арттыру; 

4) 

Тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін 

жоғарылату 

бойынша  шараларды  жүзеге 

асыру; 

5)  Жеке  адамды  қорғау құралдарын 

қолдануға 

өздігінен қабілетті болу. 

-Әртүрлі 

сипаттағы 

төтенше 


жағдайларды 

жіктей білу; 

-Мемлекеттің 

тіршілік 

әрекетінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

етуге 


дағдылану; 

-  Қауіпті  және  зиянды 

факторларды 

жіктеуді 

меңгеру; 

-Жоспарлау  және құтқару 

жұмыстын 

жүргізуге 

дағдылану; 

Қауіпсіздікті ұйымдастыру-

практикалық  шараларын 

меңгеру. 

 


ETD/EU

R 1104 


 

б) Экология 

және тұрақты 

даму 


 

 

 Пререквизиттері:  

Қазақстанның 

қазіргі 


заман 

тарихы 


Постреквизиттері:  

Өлкетану Мақсаты: табиғат 

пен 


қоғамның 

тұрақты 


дамудың  негізгі  заңды-

лықтары  туралы  тұтас 

ұғым қалыптастыру. 

Мазмұны: 

Тұрақты 


дамудың  концепция-лары 

мен 


принциптері. 

ТД 


түрлі 

деңгейдегі 

стратегиялары 

мен 


саясаты: 

ғаламдық, 

аймақтық,  ұлттық  және 

жергілікті  деңгейде.  ҚР 

тұрақты 

даму 


перспективалары. 

1)тірі  ағзалардың  қоршаған 

ортамен  өзара  әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтарын білу; 

2)  табиғи  және  антропогендік 

экологиялық 

процесстерді 

анализдеуді 

жүзеге 

асыра 


білу; 

3) 


социумды 

апаттық 


кризистарсыз дамыту; 

4)  тұрақты  дамудың  заңды-

лықтарын қалыптастыра білу; 

5) 


алынған 

білімдерін 

экологиялық  тапсырмаларды 

шешуде  өздігінен    қолдануға 

қабілетті болу.  

 - 


экологиялық 

процесстерді  анализдеуге 

дағдылану; 

-  қоғам  мен  табиғаттың 

тұрақты  дамудың  айқын 

нақты 


тапсырмаларын 

қоя білу; 

- тұрақты даму идеяларын 

жүзеге асыру; 

биосфераның даму 

заңдылықтарын сақтау; 

-  тұрақтылығын  сақтау 

жағжайларын білу. 

MEK/ 

VKM 


1201 

 

а) Математика 

ның енгізу 

курсы 


 

Пререквизиттері: 

мектеп математика 

негізінде                                                       

Постреквизиттері:  

Мақсаты:студенттерді     

математикалық     

логиканың   алғашқы 

ұғымдарымен, дискретті 

математиканың   негізгі      

бөлімдерін үйрету                                                                                                     Мазмұны: 

Математикалық логика 

элементтері. Пікірлер, 

оларға қолданылатын 

амалдар. Кванторлар, 

предикаттар. Сандық 

жиындардың кеңеюі. 

Техникалық есептер 1) пікірлер, оларға 

қолданылатын амалдарды 

білу;                                                          

2) студенттерді     

математикалық     логиканың   

алғашқы ұғымдарымен, 

дискретті математиканың   

негізгі      бөлімдерін үйрету;                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) сандық жиындардың 

кеңеюі, техникалық есептерді 

практикада пайдалан білу;                                                                                                              

4) кванторлар, предикаттар 

туралы   түсінігі болуы;                                                                             5) сандық жиындардың 

кеңеюін түсінуі. 

1) негізгі алгебралық 

және геометриялық 

системаларды зерттеу;                                                                                     

2) санның бөлшегін және 

бөлшегі бойынша санды 

табуға арналған есептерді 

шешуді білу ;                                                                                                                          

3) көпбұрыштардың 

периметрлерін және 

тіктөртбұрыштың 

(шаршының) ауданын 

есептеуді білу;                                                                                          

4) жалпы анализ 

абстракциялық 

тұжырымдарды дербес 

жағдайда сала білуге 

дағдыландыру;                                                                               

5) ұқсас қосылғыштарды 

біріктіруді, жақшаны 

ашуды білу. EMDIEE

/EDIIEM 


1201 

 

б) Элементар 

математика 

дағы 


дифференциал

дық және 

интегралдық 

есептеу 


элементтері 

 

 

 Пререквизиттері: 

мектеп математика 

негізінде                                                       Постреквизиттері:  

Интегралдық 

теңдеулер 

Мақсаты: Студенттерге 

мектеп оқушылары үшін 

дифференциалдық және 

интегралдық есептеулерді 

қандай деңгейде беру 

қажеттігін түсіндіру     Мазмұны: 

дифференциалдық 

есептеуді функцияларды 

зерттеу;                                                                            

кейбір элементар 

функцияларды Маклорен 

формуласына жіктеу;   

функцияның туындысы

оның геометриялық және 

физикалық мағынасы; 

берілген нүктеде 

функцияны 

дифференциалдау;                                                 

1) функцияның шектері 

туралы теоремаларды білу;                                                                                

2) бір айнымалыға 

байланысты функцияны 

дифференциалдауды 

практикада қолдана білу;                                                                                    

3) функцияның туындысы, 

оның геометриялық және 

физикалық мағынасын 

меңгеру;                                                                                         

4) берілген нүктеде 

функцияны дифференциалдау 

ұғымын білуге қабілетті болу;                                                                 

5) өздігінен тест дайындауға 

қабілетті  білу. 

1) кері функцияны 

дифференциалдауды 

білуге дағдыландыру;                                                                                          

2) дифференциалдық 

есептеуді функцияларды 

зерттеуге пайдалануды 

білуге машықтандыру;                                                                           

3) кейбір элементар 

функцияларды Маклорен 

формуласына жіктеуді 

білуге машықтандыру;                                                                                         

4) күрделі функцияны 

дифференциалдау 

ережесін білу;                                                               

5) дифференциалдық 

есептеудің негізгі 

теоремаларын меңгеру. 

MESh/R


TZ 1202 

 

а) Мәтіндік 

есептерді 

шешу 


 

Пререквизиттері: 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе                                    

Постреквизиттері: 

Математиканы 

оқыту әдістемесі 

Мақсаты:  Мәтіндік 

есептерді шешу әдістерін 

үйрену оқушылардың 

ойлау қабілетін 

арттырады. Сондықтан 

студенттерге мейлінше 

мәтіндік есептерді шешу 

әдістерін беру қажет     Мазмұны: Сандық 

қатыстарға берілген 

есептер. Прогрессияға 

берілген есептер. Бірлесіп 

істелетін жұмысқа 

берілген есептер. 

Қорытпа мен қоспаға 

берілген есептер. 

Қозғалысқа берілген 

еспетер.                                                 

1) қозғалыстарға берілген 

есептерді шешудің әдістерін 

білу;                                                                

2) жұмыс және еңбек 

өнімділігіне берілген 

есептерді шешудің әдістерін 

практикада қолдану;                                                                            

3) проценттік өсім және 

күрделі проценттерге берілген 

есептерді шешуін пайымдау.                                                   

4) бүтін санды белгісіздері бар 

есептерді шешеге қабілетті 

болуы;                                                                                           

5) Өздігіненмәтіндік есептерді 

шешу пәнінен тест 

құрастыруға қабілетті болу 

1) теңдеулер жүйесін 

және теңсіздіктерді 

құрайтын есептерді шешу 

әдістерін меңгеру;                                                                                                                  

2) теңдеулер құрып тексті 

есептерді шешудің әр 

түрлі әдістерін меңгеруі;                                                                                  

3) прогрессияға берілген 

есептерді шеше білу;                                                                                 

4) сандық қатыстарға 

берілген есептерді білу;                                                       

5) 5 ,6 сыныптарда 

кездесетін текстік есептер 

және оларды  шешудің 

ерекшеліктерін меңгеру 


MEZhP/ 

PRMZ 


1202 

 

б) Математика 

лық есептерді 

шешу 


практикумы 

 

 

 Пререквизиттері: 

мектеп математика 

негізінде     Постреквизиттері:  

Құрамында 

параметрі бар 

теңдеулер мен 

теңсіздіктер 

 

Мазмұны: Бөлінгіштік. 

Қалдықпен бөлу туралы 

теорема. Бүтін сандар 

сақинасындағы 

бөлінгіштік пен 

салыстыру қатынасы. 

ЕҮОБ пен ЕҮОЕ. Жай 

және құрама сандар. 

Эратосфен торы. Евклид 

алгоритмі. Өзара жай 

сандардың қасиеттері. 

мотивациялық, 

диагностикалық, 

коррекциялық, 

коммуникативтік  

жұмыстарды орындауға

базалық, элективтік курстар 

оқу бағдарламаларын жүзеге 

асыруда және әлеуметтендіру 

мен білім алушылардың 

кәсіби өзін-өзі анықтау 

процесінде оқыту мен 

тәрбиелеудің заманауи 

әдістемелері мен 

технологияларын қолдануды 

үйрете білу 

пәннің даму болашағын 

өздігімен бағалау, түсіну, 

айқындау, оның даму 

динамикасына талдау 

жасау, өзінің ғылыми 

және ақпараттық-

аналитикалық қызметінің 

нәтижесі туралы кәсіби 

қауымдастыққа ақпарат 

беруге дайын болуы 

MZhD/Ki

R 1204 


 

а) Мәдениет 

және дін 

 2  Пререквизиттер: 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы                                               Постреквизиттер: 

Әлеуметтану, 

Философия,  

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Пәннің мақсаты: 

Жоғары кәсіби білім 

беруге байланысты қазіргі 

таңғы әлемдік және 

отандық мәдениет 

дамуында бүгінгі күнгі 

қалыптасқан күрделі 

мәселелер мен оны 

шешудің жолдарымен, ҚР 

және әлемдегі діни ахуал, 

оның негізгі 

проблемаларымен 

таныстыра отырып 

жастардың бойына 

мәдениет пен діни 

толеранттылықты  

қалыптастыру, ҚР 

заңдарына қайшы келетін 

өзге діни ағымдарға бой 

алдырмауды насихаттау.                                                                           Мазмұны: Мәдениет және 

дін – пәнаралық жиынтық 

білім саласы болып 

саналады. Ол 

антропология, этнология, 

лингвистика, психология, 

әлеуметтану, тарих,  

Білімі мен түсінігі: 

 діннің басқа мәдениет пен 

қоғамдық ортамен өзара 

байланысын;                                                                                Білімі мен түсінігін  қолдана 

білу: 

 түпдеректермен жұмыс істеуді 

дамыта отырып, өз бетінше 

арнаулы және қосалқы 

оқулықтарды пайдалана білу. 

Пайымдаулар: 

өзінің дүниетанымдық 

көзқарастарын шынықтырып, 

қорғай білуді жүзеге асыру.                             Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

 ақпаратты, идеяларды

проблемаларды және 

шешімдерді мамандарға да, 

маман еместерге де жеткізе 

білу қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: 

философиялық ой мәдениеті 

мен дүниетанымдық пікір 

алмасу өнерін үйренеді. Белгілі Арнайы құзыреттер:  

 Әлемдік  мәдениет және 

діндер туралы ғылыми  

білімді және оны қоғам 

өмірінің әр саласында өз 

өмірлерінде  тиімді 

пайдалану. Мәдениет және 

дін  туралы қалыптасқан 

білімінің негіздерін, 

ұлттық және де басқа да 

мәдениеттерді түсінуге, 

дінді сараптауда 

дүниетанымдық 

көзқарастарын қоғам 

ішіндегі діни теріс ойдың 

қалыптаспауы үшін 

пайдалану, ерікті рухани 

іске ынталандыру.  

 

саясатттану және тағы басқа ғылымдармен тығыз 

байланысты. Мәдениет 

және дін философиялық 

ілімінің құрамдас бөлігі 

болғандықтан 

философиялық 

ойшылдықтың 

мұрагерлігіне сүйенеді. 

Алайда, философияның 

қалыптық жүйесіне 

қарамастан дінтану 

тарихи-дискриптивтік 

зерттеулерді қолдана 

отырып, дүниетанымдық 

ұстанымнан тыс, 

объективтік, толеранттық, 

нақты тарихи зерттеулерге 

сүйенген дербес ғылымы 

болуға тырысады.  

бір дәрежеде білім алуды 

өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

 

  

 

  

 

 AZhAZh

N/AOIS


D 1204 

 

б) Акмеология, жеке және 

әлеуметтік 

жетістіктер 

негіздері 

 

  

  

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мемлекеттік сатып алу – маңызды м селе
2017 -> Болашақ қазан 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Жазғы бағдарламалар, ауқым көлеміне байланысты туындаған
2017 -> «МҰҒалімнің акт қҰзыреттілігін дамытудағы тренердің РӨЛІ» Алданыш Ақерке
2017 -> «тарих» кафедрасы
2017 -> Жоба туралы
2017 -> В системе дополнительного образования
2017 -> Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері жалпы білім берудің мақсаттары
2017 -> Мемлекет басшысы жайылымдарды ұтымды пайдалануды


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет