Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет21/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Біздің уақытпен жексенбі 

кү ні  таңертең

ң Н

Нью

ью-Й

-Йор

ор

кт

кте 

е

у

кә сіпқой  бокс

кста

та

е

елі

л мі

мізд

зд

ің

ің н

на

а-

мысын асқақтатып жүр ген 

Геннадий Головкин  Амери-

ка ның қара маржаны Кертис 

Сти венсті  айқын  басымдықпен 

жең 

ң

ді

ді..

Ресе

й

йдіің Ж

Жоғарғы хоккей

й лигасына былтыр үстемдік құрған Қ

Қарағандының «С

Сарыарқасы» биыл 

көш соңында деп жазып едіңіздер. Сол «Сарыарқа» соңғы ойындарда қарсыластарының бәрін ұта 

бастапты. Естуімше, бас бапкері ауысыпты. Қазіргі команда тізгінін ұстаған маман кім екен? 

Қуат АТАБЕКОВ, Алматы қаласы

«С

Сарарыа

ы

рқа» (Қарағанды) клубыыны

ның


ң ба

ба

с с  ба

ба

пкп

ер

еріі

ау

ауысысып

ып, 


ж

жағдайы түзеле бастағаныы р

рас


ас.

. Кл


Клуб

уб б


б

ас

ас ш

шы-


ы-

лығы Ресейден шақырылған Евгений Зиновьевке екін-

ші рет мүмкіндік берсе де, аталған маман Қарағанды 

клу бы ның тасын өрге домалата алмады. Содан оны 

отставкаға жіберіп,  бас  бапкерлік қызметке словак 

маманы Д


Д

уш

ушана  Грегор бекііті

т лді. 


Душа

шан


н

Гр

Грегегор

ор

1196

962 


2 жы

жылы


лы

2

25

5

қақа

ңт

ңтарар

да Словакияның 

Трен чин деген қаласында туған. Хоккейші ретінде Че-

хо сло вакия,  Дания және Австрия чемпионаттарында 

өнер көр сеткен. Бапкер ретінде әр жылдары «Дукла» 

(Тререн

нчи


чин)

н

, «Белые Тигры» (Либеререц

ец),


)

  «Ма


Ма

рт

ртинин

»

»кл

клуб


уб

та

тары

рын жат тықтырған. «Дукла»

а» к

клу


лу

бы

быме

мен


н

20

201111-

-

2012 жылдар мау сымында Словакия чемпионатының қола жүлдегері атан ған. Өткен маусымда Ресейдің 

Жоғарғы хоккей ли га сындағы «Сокол» (Красноярск) 

клубының бас бапкері қыз метін атқарған. Айтпақшы, 

2005 жыл


л

ы

ы СлСловакия жас тар

ар құр


р

амасын жаттықтырған.

Душа

шан


н Гр

Грег


егор

ор

кк

ом

омананда

да

тт

із

згігі

ні

нін

н

қоқолы

л на алғалы «Са-

рыарқа» өз айдынында «Ермакты» 2:0 есебімен, жаңа 

бап кердің  бұрынғы командасы «Соколды» 4:1 

есебімен же ңіп, Өскеменнің «Қазцинк-Торпедосын» 

6:0 есебімен тас-талқан қылды. Сөйтіп, «Сарыарқа» 

сегізінш

ншіі ор


орын

ын

 ғ ғаа

кө

көтете

рі

рілдлді.

і. Қ


Қар

ар

ағағанды клубы 19 

ойын


нна

нан


н 32

32 ұұпа


пай

й ен


ен

ші

шілеле

ге

ген.

н

Ал соңғы ойындарын сәтсіз өткізген «Қазцинк-Тор педо»  төртінші орынға сырғыды. 20 ойыннан 36 

ұпай еншілеген Өскемен клубы соңғы ойындарында 

же ңі сі нен  жеңілісі  жиілеп,  көшбасшылық мәрте-

бе

бесіс не

не

нн

айы рылып қалды. «Қазцин

инк-

к

ТоТорп

рпед


едо»

о

кк

лу

лу-

-

быбы

н

ныңың бас бап кері, Ресей маманы

ы Вл


Влад

ад

имимир

ир

ПП

лю

лющещев 

в

«ұзақ уақыт көш бастауға дайын емес екенбіз» деп ашығын айтып отыр. «Қазцинк-Торпедо» физикалық 

және моральдық тұр ғыда көш бастаудан шаршаған 

сияқты. Жа уап кер шілік  жүгіне  шыдай  алмағандай. 

Мәселе


е к

к

өшөш бастауда емес

ес, мәселе – маусым соңында

Братин

ина 


а 

ку

кубобогы

гын


н же

же

ңіңіп

п ал


алу.

у. Е


Енд

нд

ешеш

е,

е  екі клубымыз да маусым соңына дейін өз сәт сіз діктерінен сабақ алып, 

биылғы маусымды көңілге қонымды көрсеткішпен 

аяқтайды деп сенеміз. 

Айқын ЖАППАР, 

Бек ТӨЛЕУОВ


№192 (1103) 

2.11.2013 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№193 (1104) 5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


8

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДУМАН

К

езекшi  ред

а

ктор – Берiк ӘШIМОВ 

Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


а

к

тордың бiрiншi орынбас

ары


Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Бас ред


а

к

тордың орынбас

ары


Айдын ҚАБ

А

 – жа

уапты х


а

тшы


Та

лға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – ж

а

уапты ха

тшының орынб

ас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

о

рректо

р, т


е

л.: 


388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т 

 минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқара

лық ақпар

а

т құр


а

лын есепк

е

 қою 


ту

р

алы №9650-Г  к

у

әлiгi берiлген.

Р

ед

акция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уа

п 

бермейдi.

Авт

орлар қо


лж

азб


асы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын ма


териалд

ар

 қабылд

анб


а

йды.


«Алаш айнасынд

а» ж


арияланған ма

териалд


ар мен с

уре


тт

ердi


 

көшiрiп немесе өңдеп б

а

су

 үшiн редакцияның ж

а

збаша рұқс

а

ты 

алынып, г

а

зе

тке сiлт

еме ж


а

салуы мiнде

ттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Та

псырыс – №1793А

ст

ана  қаласы «Аст

ана-По


лигр

афия»,


Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Та

псырыс – №1785Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

нас

ы

» газ

ете ж

аз

ылу

 и

нд

екс


i: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның м

ек

енж

айы


А

лмат

ы

 қал

ас

ы,05

0

051,

 Б

егал

и

н көш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тыра

у – Бақытгүл Б

А

Б

АШ, т

е

л.: 87015533653Қ

ар

аған

д

ы –

 Қ

ызғ

ал

дақ

 А

ЙТЖ

А

НО

В

А, т

ел.: 


8

7014901976

Ж

а

мбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


е

л.: 8701 7711648

Қызылж

ар – Ерб


ақыт АМАНТ

АЙ, т


е

л.: 8 705 4418255

Қызылорд

а

 – Әділжан ҮМБЕ

Т,

 те

л.: 8777 7054466

Өск

е

мен – Азама

т ҚА


СЫМ, т

е

л.: 8777 3554114Шымк

ент – Нұрша

т ТӨКЕН,  т

е

л.: 87754365040Ор

ал – Т


о

қт

ар КЕНЖЕҒАЛИЕВ, т

е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


а

яси бюро, т

е

л.: 


388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

А

ЕВ – қоғам, те

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 

388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (спорт), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕН – меншiк

тi 

тiлшiлер қосыны, те

л.: 


388-80-62

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

О

В – фото

тілші


Та

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

те

п сат

у және ж


азылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 414«б»

Те

л.:

 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


н

а б


ю

р

осының жет

екшiсi 


Қана

т Т


ОҚАБ

А

ЕВ – тілшіА

р

ман АС

ҚАРОВ – тілші

 

 

  Құрметті оқырман!

Газетіміздің алдағы сандарында да қазақтың әдет-ғұрып 

ишараларын бөлім бөлімімен назарларыңызға ұсынатын 

боламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз 

бен ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер!

Байланыс телефоны: 8 /727/ 3 888 062  

АНЫҒЫ – ОСЫ

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі 

жазылса да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін 

кейбір сөздерге талдау жасайтын болады. «Анығы – осы» 

айдары арқылы газетіміздің әр санында мән-мағынасы 

беймәлім сөздердің түбірі неден шыққаны, халық арасында 

тез тарап кетуіне не себеп деген сұрақтарға жауап іздемек. 

Мәселен, қазіргі уақытта қазақ тілінде кірме (парсы және 

араб тілінен енген) сөздерді айтпағанда, арамызда 

қазақтың кейбір сөздерінің мағынасын түсіне бермейтін 

қандастарымыз баршылық. Сондықтан біз бүгінгі санда 

қазақтың салт-дәстүрі, ырым-тыйымдарының бірқатарын 

тізбектеп шықпақпыз.

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Алматтың әзілдері

Зейнет жасынан асқан профессор-экономист жыл са-

йын ғы емтиханда  студенттерге бір ғана сұрақ қоя ды екен. 

Профессордың бұл әдетін байқап қалған жас ұстаздар: 

– Сіз осы неге жыл сайын бір сұрақты қайталап қоя бе-

ресіз, қоя бересіз... Әрбірден соң студенттер сіздің биыл да 

дәл осы сұрақты қоятыныңызға сенімді бол 

ған 


дықтан 

емтиханға мүлде дайындалмай келетінін біле сіз бе?

– Біріншіден, биылғы студенттер, былтыр да, оның арғы 

жылы да осы сұраққа жауап бере алмағандықтан оқудан 

қуылғанын біле бермейді. Екіншіден, естеріңде болса, біз 

экономикамен айналысамыз... Сондықтан ол сұ  рақ тың 

жауабы әр жылы, әртүрлі болатыны бесене ден белгілі.

***


Кейінгі жылдары қолданысқа енген смарт-теле 

ди-


дардың тиімді жағымен қатар, тиімсіз тұстары да бар шы лық 

екен. Мәселен, егер сіз өзіңіздің сүйікті футбол коман-

даңыздың ойынын тамашалай отырып, қайта-қайта 

айқайлай берсеңіз, смарт-теледидар ұятсыз филь м дер 

көрсететін арналарға автоматты түрде ауы сып кете беретін 

көрінеді.

***

Бес жасар ұлын жетектеген әйел банкоматқа кар точ-касын салып:

Қазір ақшамызды алып, дүкенге барамыз. Қы дыра-

мыз, – дейді.

Бала ақырын ғана шешесіне сыбырлап:

– Мына қораптың ішінде әкем отыр ма?, – депті.

 

   

БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР

Тутанхамон да көлік апатынан 

өлген болуы мүмкінТутанхамон перғауын жауынгерлік арбаның астына түсіп өлген 

болуы мүмкін. Ағылшын ғалымдары оның жарақаты көлік 

апатына ұшырағандардың жарақатымен ұқсас екенін анықтады.

Чикаго университетінің ғалымдары математиканы жүйке 

жүйесіне қауіпті пән деп тапты. Ғалымдардың айтуынша, есеп 

шығару адамды күйзеліске түсіреді.

Segodnya.ua-ның 

хабарла уын  ша, 

ғалымдар шамамен 20 жасында қайтыс 

болған перғауын мумиясының үш 

өлшемді  компь ютер  лік  моделін  жасап, 

оның не ден ауыр жарақат алуы мүмкін 

екенін зерделеген. Ақыры ол ар 

ба 

ның 


астында қалып өлген деген тұжырымға 

келді. Перғауын денесінің сол жағындағы 

жан шыл  ған  тыртық  дөңгелектің  ізінен 

аумайды. XIV ғасырда өмір сүрген жас 

билеушінің мәйіті 1922 жылы табылды. 

Ол перғауын тағында тоғыз жыл ғана 

отырған. Осы кезге дейін Тутанхамон кісі 

қолынан қаза табуы мүм кін деген болжам 

жиі айтылып келді.

«Математикалық есеп 

шығарарда мидың дене-

нің сыздауына жауапты 

бө 

лігі белсене түседі, мұн дай  реак ция  психоло-

гия лық  күй зелістің  басқа 

да фор 

малары кезінде бай қалады. 

Мы салы, 

адам ның 

сүйікті сі мен 

ажы рас қан  кезінде.  Де-

мек, күрделі есептер мен 

махаббаттағы сәтсіздіктен 

болатын күйзелістің әсері 

бірдей», – дейді амери-

ка лық  ғалымдар. сommons.wikimedia.org

 

   

ШАРА


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Республикалық фестивальдың мақсаты 

– студент жастардың ел болашағына деген 

азаматтық жауапкершілігін көтеру және 

патриоттық сезімін арттыру. Фестивальдың 

шеңберінде әлеуметтік маңызы бар иннова-

циялық жобалардың, студенттік эсселердің 

және азаматтық-патриоттық бағыттағы 

поэзия байқауы өткізіледі. Эсселер байқауы 

«Мен өз елімнің гүлденуі үшін не істей 

аламын?» деп аталады. Барлық байқауға 

бүгіннен бастап өтініш беруге болады. 

Тапсырыстарды Қазақ ұлттық университетінің 

ғимаратына және осы фестиваль үшін 

арнайы ашылған menzhastargasenemin@

gmail.com поштасына «Мен жастарға сене-

мін!» байқауына» белгісімен жолдауға 

болады. Байланыс телефондары: 8 (727) 

377 3315; 87756121545; 87023563113. 

Фестиваль жүлдегерлері мен лауреаттары 

дипломдармен және бағалы сыйлықтармен 

марапатталады. Байқаудың үздік материал-

дары студенттік жұмыстар жинағында 

жария ланады. Сонымен бірге жеңімпаздар-

дың туындылары 29 қараша күні Ө.Жолдас-

бек ов атындағы Студенттер сарайында өтетін 

фес тивальдың қорытынды гала-форумында 

таныстырылады.Болатбек МҰХТАРОВ

Алматыда студенттердің 

«Мен жастарға сенемін!» атты 

патриоттық фестивалі өтеді. Бұл 

– шығармашыл жастардың 

байқауы. Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті 

ұйымдастырып отырған шара 

желтоқсанның 1-і – ҚР Тұңғыш 

Президенті күні қарсаңында 

қорытындыланады.

«Мен жастарға 

сенемін!» – 

студенттер 

фестивалі

Математика адамды жан 

азабына салады екен

 

   

Қарашаның 5-і

Алаштың атаулы күні

8 жыл бұрын (2005) Семей қаласындағы «Весеняя» көшесіне 

қазақтың белгілі саяси қайраткері, «Алаш Орда» партиясы 

мүшелерінің бірі Райымжан Марсековтің есімі берілді. Дәл осы күні 

оған мемориалдық тақта салтанатты түрде ашылды.

Туған күн иелері

Берік Шаханұлы (1941) – жазушы; Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреты;Есен Күмісқали (1948) – Маңғыстау облыстық сайлау 

комиссиясының төрағасы;Ғалым Бекмағамбетов (1955) – Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті ректорының стратегиялық сұрақтары 

жөніндегі кеңесшісі;

Құлкерім Елемес

 (1963) – ақын, журналист;Гүлнар Досматова (1964) – ҚР Кинематографистер одағының 

мүшесі киноактриса;Саламат Дүйсенғалиев (1966) – «Нұр Отан» ХДП Атырау 

облыс тық филиалы төрағасының бірінші орынбасары;Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

САЛАМАТ – таза араби есім. Қазақшаға аударғанда бейбітшілік, 

тыныштық, саулық және амандық дегенді білдіреді. Ерекшелігі сол 

қазақтар да, арабтар да бұл есімді ұл балалармен қатар, қыз 

балаларға да қатар қоя береді. Ел ішінде сирек кездесетін есім. 07,32

10,07

17,39

Белгілі есімнің белгісіз сыры

Ауа райы

+12+14

о

 

+2+4

о

+7+9

о

 

 +3+5

о

 +14+16

о

 

+7+9

о

 +13+15

о

 

+6+8

о

 

+8+10о

 

+3+5

о

 

+5+7+2+4

о

+9+11

о

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет