№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015жүктеу 5.09 Kb.

бет8/19
Дата03.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Ұлттық  жоспарды  жүзеге  асырудың  үш  кезеңі.  Міне,  біз  жоғарыда 
«Қазақстандағы  үкіметтік  емес  ұйымдарды  дамыту  жөніндегі  Ұлттық  іс-қимыл 
жоспарының»  жобасында  белгіленген  жеті  түрлі  бағыт-бағдарға  талдау  жасап, 
ондағы негізгі өзекті мәселелерге тоқталдық. 
Жобасы  2013  жылдың  14-15  қарашасы  күндері  Астана  қаласында  өткізілген 
Қазақстанның VІ Азаматтық форумында азаматтық қоғам белсенділерінің назарына 
ұсынылып,  жан-жақты  талқыға  салынған  Ұлттық  іс-қимыл  жоспарын  мынадай  үш 
кезеңде жүзеге асыру көзделген: 
Бірінші  кезең  мерзімі  –  2014-2015  жылдар.  Кезеңнің  негізгі  міндеттері: 
қолданыстағы  нормативтік  құқықтық  қорларды  одан  әрі  жетілдіре  түсу;  үкіметтік 
емес ұйымдар мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы саласында жаңа нормативтік 
құқықтық  актілер  жиынтығын  жасау;  Ұлттық  жоспарды  жүзеге  асыру  бағыттары 
бойынша алғашқы нұсқаулар беретін іс-шаралар мен ақпараттық науқандар өткізу. 
Екінші  кезең  мерзімі  –  2016-2019  жылдар.  Кезеңнің  негізгі  міндеттері: 
мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың қарым-қатынасы саласындағы құқықтық-
заңнамалық құжаттарды қолдану тәжірибелерін жетілдіру, үкіметтік емес ұйымдарға 
мемлекеттік қолдау көрсетудің нормативтік бекітілген жүйелерін іс жүзінде енгізу; 
Ұлттық  жоспарда  көрсетілген  тақырыптық  бағыттар  бойынша  үкіметтік  емес 
ұйымдар  мен  мемлекеттің  өзара  ынтымақтастық  іс-әрекеттері  үдерісін  сапалық 
тұрғыдан жақсарту. 
Үшінші  кезең  мерзімі  –  2020  жыл.  Кезеңнің  негізгі  міндеттері:  Ұлттық 
жоспардың  бағыттары,  белгіленген  нәтижелер  деңгейіне  қол  жеткізу  бойынша 
жүзеге асырылған іс-шаралардың тиімділігін бағалау бойынша зерттеу жүргізу және 
оларға  талдау  жасау  жобаларын  жүзеге  асыру;  Қазақстандағы  үкіметтік  емес 
ұйымдар  мен  мемлекеттің  өзара  қарым-қатынасы  саласындағы  жаңа  түбегейлі 
құжатты бірлесе жасау үдерісін ұйымдастыру. 
 
Әдебиеттер 
1 Назарбаев Н.Ә. Еркін, тиімді және қауіпсіз қоғамға қадам. Халыққа арналған 
Жолдау. – 2000. – 24 қазан. 
2 «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы Қазақстан Республикасының 2005 
жылғы 12 сәуiрдегi №36 Заңы. 
3  «Коммерциялық  емес  ұйымдар  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2001 
жылғы 16 қаңтардағы №142 Заңы. 
4  ҚР  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  2006  жылғы  25  шiлдедегi  №154 
Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 
2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы. 
5 «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 
мамырдағы №3 Заңы. 
6  «Қазақстандағы  үкіметтік  емес  ұйымдарды  дамыту  жөніндегі  Ұлттық  іс-
қимыл жоспарының» жобасы. 
7  ҮЕҰ  және  мемлекеттік  органдардың  өзара  әрекеттесуі  саласындағы 
нормативтік құқықтық актілер жобалары жинағы. – Астана, 2013. 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
54 
ЖАҚЫП Мырзантай Қожабайұлы, 
доцент (of Associate Professor) кафедры Телерадиожурналистики 
и связи с общественностью Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева, кандидат филологических наук (PhD), город Астана, 
Республика Казахстан 
 
РОЛЬ PUBLIC RELATIONS (PR) В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 
 
Актуальность выбранной тематики. Научное исследование проблемы о роле 
Public  Relations  (PR)  в  развитии  предпринимательства:  мировой  опыт  и 
отечественная  практика  (на  примере  Республики  Казахстан)  является  очень 
актуальным. 
Указом  Президента  Республики  Казахстан  от  1  августа  2014  года  №  874 
утверждена  Государственная  программа  индустриально-инновационного  развития 
Республики  Казахстан  на  2015-2019  годы.  Данная  Государственная  программа 
индустриально-инновационного  развития  Республики  Казахстан  на  2015-2019  годы 
(далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  долгосрочными  приоритетами 
Стратегии  «Казахстан-2050»,  в  реализацию  ключевого  направления  «Ускорение 
диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан 
до  2020  года,  Концепцией  по  вхождению  Казахстана  в  число  30-ти  развитых 
государств  мира,  а  также  во  исполнение  поручения  Главы  государства,  данного  на 
XXVI  пленарном  заседании  Совета  иностранных  инвесторов  при  Президенте 
Республики  Казахстан,  и  в  рамках  реализации  Послания  Президента  Республики 
Казахстана  народу  Казахстана  «Казахстанский  путь  –  2050:  единая  цель,  единые 
интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года. 
Программа  является  логическим  продолжением  Государственной  программы 
по  форсированному  индустриально-инновационному  развитию  Республики 
Казахстан  на  2010-2014  годы  (далее  –  ГПФИИР)  и  учитывает  опыт  ее  реализации. 
Программа  является  частью  промышленной  политики  Казахстана  и  сфокусирована 
на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов 
на  ограниченном  числе  секторов,  региональной  специализации  с  применением 
кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании. 
Программа  разработана  на  основных  принципах  и  подходах  Концепции 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  31  декабря 
2013  года  №  1497,  с  учетом  принципов  и  положений  Концепции  инновационного 
развития  Республики  Казахстан  до  2020  года,  утвержденной  Указом  Президента 
Республики  Казахстан  от  4  июня  2013  года  №  579,  Концепции  формирования 
перспективных  национальных  кластеров  Республики  Казахстан  до  2020  года, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  11  октября 
2013 года № 1092, и других программных документов в сфере индустриализации, а 
также  руководствуясь  нормами  международных  соглашений,  участником  которых 
является Казахстан. 
Программа  является  чувствительной  к  аспектам  государственной  политики, 
влияющей на бизнес-климат. Успех Программы связан с достижением Республикой 
Казахстан  поставленных  задач  по  улучшению  условий  ведения  бизнеса  (Doing 
business), повышению конкурентоспособности страны (Global Competitiveness Index), 
снижению  доли  государственного  участия  в  экономике  через  проведение 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
55 
запланированной  приватизации  с  учетом  «принципа  желтых  страниц»  (Yellow 
Pages), вхождению Казахстана в Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by 
A.T.  Kearney),  индикаторов  человеческого  капитала.  Кроме  того,  эффективность 
реализации  Программы  зависит  от  модели  финансирования,  полноты  и 
своевременности выделения бюджетных средств на ее реализацию. 
На  основании  вышеуказанной  Государственной  программы  разработана  и 
утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 
года  №  168  «Единая  программа  поддержки  и  развития  бизнеса  «Дорожная  карта 
бизнеса 2020». 
Единая  программа  поддержки  и  развития  бизнеса  «Дорожная  карта  бизнеса 
2020»  (далее  –  Программа)  разработана  для  реализации  Послания  Президента 
Республики  Казахстан  народу  Казахстана  «Новое  десятилетие  –  Новый 
экономический  подъем  –  новые  возможности  Казахстана»  и  Общенационального 
плана  развития  Казахстана  до  2020  года,  утвержденного  Указом  Президента 
Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925. 
Программа направлена на достижение цели  посланий Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2030» и «Казахстанский путь 
– 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 
От  состояния  и  уровня  развития  частного  предпринимательства  и,  в  первую 
очередь, малого и среднего предпринимательства, зависит обеспечение устойчивого 
экономического  развития  страны  в  целом.  Именно  этот  сектор  экономики  имеет 
огромные потенциальные возможности для решения многих проблем, влияющих на 
экономический рост государства, таких как неразвитая конкуренция, неэффективное 
использование материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего 
спроса от импорта, безработица, бедность и др. 
Важна  роль  малого  и  среднего  предпринимательства  в  диверсификации 
экономики.  В  условиях  реализации  ГПИИР  будет  формироваться  все  больше 
крупных  производств,  в  рабочих  процессах  которых  может  быть  задействовано 
множество 
субподрядчиков 
из 
числа 
субъектов 
малого 
и 
среднего 
предпринимательства.  В  селах,  малых  городах  и  моногородах  субъекты  частного 
предпринимательства  должны  задать  новый  импульс  развития,  работая  в  секторах, 
ориентированных на удовлетворение потребительского спроса населения. 
В  связи  с  этим,  необходимо  принятие  системных  мер  по  поддержке  частного 
предпринимательства,  которые  будут  включать,  но  не  ограничиваться  улучшением 
доступа  к  финансированию,  обеспечением  необходимой  инфраструктуры, 
содействием в повышении компетенции, получением консультационной поддержки 
и  привлечением  партнеров  для  совместной  реализации  предпринимательских 
инициатив. 
Проблема, 
решаемая 
в 
исследовательской 
работе. 
В 
нашей 
исследовательской работе будет решена проблема по прикладному исследованию по 
информационному обеспечению и PR поддержке: 
-  новых  бизнес-инициатив  предпринимателей  моногородов,  малых  городов  и 
сельских населенных пунктов; 
-  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  в  приоритетных  секторах 
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности; 
- снижения валютных рисков предпринимателей; 
- предоставления нефинансовых мер поддержки предпринимательства. 
Объект исследования.  Объектом нашего  исследования  является  особенности 
развития в Республике Казахстан частного предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса на основе лучшего мирового опыта. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
56 
Предмет исследования. Предметом нашего исследования является роль Public 
Relations  (PR)  в  развитии  предпринимательства:  мировой  опыт  и  отечественная 
практика (на примере Республики Казахстан). 
Гипотеза 
исследования. 
Поддержка 
новых 
бизнес-инициатив 
предпринимателей  моногородов,  малых  городов  и  сельских  населенных  пунктов 
будут  успешными,  если  в  рамках  данного  направления  будут  решены  следующие 
задачи: 
1) 
повышение 
доступности 
к 
финансированию 
предпринимателей 
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов; 
2)  увеличение  производственных  мощностей  проектов  предпринимателей 
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов; 
3)  расширение  бизнес-инициативы  предпринимателей  в  моногородах,  малых 
городах и сельских населенных пунктах. 
Повышение  доступности  к  финансированию  предпринимателей  моногородов, 
малых  городов  и  сельских  населенных  пунктов  будут  успешными,  если  будут 
осуществляться  субсидирование  ставки  вознаграждения  по  кредитам/договорам 
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и микрокредитам 
микрофинансовых  организаций,  частичное  гарантирование  кредитов  банков/банка 
развития,  выданных  предпринимателям  и  микрофинансовым  организациям, 
предоставление микрокредитов. 
Для 
увеличения 
производственных 
мощностей 
предпринимателей 
моногородов,  малых  городов  и  сельских  населенных  пунктов  необходимо 
осуществлять 
подведение 
недостающей 
инфраструктуры 
к 
проектам 
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов. 
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых 
городах  и  сельских  населенных  пунктах  необходимо  осуществлять  выдачу 
государственных грантов. 
Отраслевая  поддержка  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  в 
приоритетных  секторах  экономики  и  отраслях  обрабатывающей  промышленности 
будут  успешными,  если  в  рамках  данного  направления  будут  решены  следующие 
задачи: 
1)  увеличение  объемов  произведенной  продукции  обрабатывающей 
промышленности; 
2) создание новых конкурентоспособных производств; 
3) увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве. 
Для  увеличения  объемов  произведенной  продукции  обрабатывающей 
промышленности необходимо осуществлять субсидирование ставки вознаграждения 
по  кредитам/договорам  финансового  лизинга  банков/банка  развития/лизинговых 
компаний  и  частичное  гарантирование  кредитов  банков/банка  развития,  выданных 
предпринимателям. 
Для  создания  новых  конкурентоспособных  производств  необходимо 
осуществлять 
обеспечение 
недостающей 
инфраструктуры 
проектов 
предпринимателей и индустриальных зон. 
Для увеличения занятости населения в малом и среднем предпринимательстве 
необходимо 
осуществлять 
субсидирование 
ставки 
вознаграждения 
по 
кредитам/договорам  финансового  лизинга  банков/банка  развития/лизинговых 
компаний и частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных 
предпринимателям, 
обеспечение 
недостающей 
инфраструктуры 
проектов 
предпринимателей и индустриальных зон. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
57 
Снижение  валютных  рисков  предпринимателей  будут  успешными,  если  в 
рамках данного направления будут решена задача по недопущению трансформации 
валютных рисков в кредитные в связи с колебаниями иностранных валют. 
Для  недопущения  трансформации  валютных  рисков  в  кредитные  в  связи  с 
колебаниями иностранных валют необходимо осуществлять субсидирование ставки 
вознаграждения  по  кредитам/договорам  финансового  лизинга  банков/банка 
развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах. 
Предоставление  нефинансовых  мер  поддержки  предпринимательства  будут 
успешными, если в рамках данного направления будут решены следующие задачи: 
1) информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства; 
2) повышение компетенции предпринимателей; 
3) повышение производительности предпринимателей; 
4) расширение деловых связей. 
Для  информационно-аналитического  обеспечения  предпринимательства 
необходимо  осуществляться  разъяснение  мер  государственной  поддержки  по 
компонентам 
«Бизнес-насихат», 
разъяснение 
об 
условиях 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 
в 
государствах-членах 
Евразийского 
экономического 
союза 
и 
мер 
государственной 
поддержки 
субъектов 
агропромышленного комплекса. 
Для  повышения  компетенции  предпринимателей  необходимо  осуществлять 
обучение  основам  предпринимательской  деятельности,  повышение  квалификации 
специалистов,  топ-менеджеров  предприятий,  предоставление  сервисной  поддержки 
ведения действующей предпринимательской деятельности, повышение компетенции 
предприятий, 
предоставление 
консультаций 
по 
вопросам 
получения 
разрешительных документов и технических условий. 
Для 
повышения 
производительности 
предпринимателей 
необходимо 
осуществлять  привлечение  внешних  консультантов  по  вопросам  внедрения  новых 
методов  управления,  технологий  производства  (старшие  сеньоры),  повышения 
производительности  и  энергосбережения  предприятий  (Программа  ЕБРР  по 
поддержке малого и среднего предпринимательства Республики Казахстан), а также 
технологическое развитие предприятий. 
Для  расширения  деловых  связей  необходимо  осуществлять  установление 
деловых  связей  с  иностранными  партнерами  (инструмент  «Деловые  связи»)  и 
продвижение отечественных обработанных товаров. 
Цель  нашей  работы  –  исследователь  роль  Public  Relations  (PR)  в  развитии 
предпринимательства,  мирового  опыта  и  отечественной  практики  на  примере 
Республики  Казахстан  по  обеспечению  устойчивого  и  сбалансированного  роста 
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание 
новых постоянных рабочих мест. 
Задачи исследования – на основании инновационных  PR-технологии оказать 
информационную  поддержку  по  реализации  Государственной  программы 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, 
утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от  1 августа 2014 года  № 
874,  а  также  Государственной  программы,  которая  разработана  и  утверждена 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 
«Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: 
-  по  повышению  доступности  к  финансированию  предпринимателей  сельских 
населенных пунктов, малых городов и моногородов; 
-  по  увеличению  производственных  мощностей  предпринимателей  сельских 
населенных пунктов, малых городов и моногородов; 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
58 
-  по  расширению  бизнес  инициативы  предпринимателей  в  сельских 
населенных пунктах, малых городах и моногородах; 
-  по  увеличению  объемов  произведенной  продукции  обрабатывающей 
промышленности; 
- по созданию новых конкурентоспособных производств; 
- по увеличению занятости населения в малом и среднем предпринимательстве; 
-  по  недопущению  трансформации  валютных  рисков  в  кредитные  в  связи  с 
колебаниями иностранных валют; 
- по информационно-аналитическому обеспечению предпринимательства; 
- по повышению компетенций предпринимателей; 
- по повышению производительности предпринимателей; 
- по расширению деловых связей. 
Теоретическая  база  и  база  данных  нашего  исследования  составляют 
современные  научные  исследования  ведущих  зарубежных  и  отечественных  ученых 
по  экономической  науке,  основам  предпринимательства,  Public  Relations  (PR),  а 
также  нормативно-правовые  акты  в  рамках  Государственной  программы 
индустриально-инновационного  развития  Республики  Казахстан  на  2015-2019  годы 
и Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Республики Казахстан. 
Методология  работы  и  методы  исследования.  Так  как  тема  нашей  работы 
основана  на  прикладные  научные  исследования,  которые  направлены  на 
практическое  решение  проблем,  будут  использованы  следующие  научные  методы, 
для обоснования способов достижения поставленных целей, выбранного подхода. В 
соответствии  с  логикой  данного  научного  поиска  будет  осуществлена  разработка 
методики  исследования.  Она  представляет  собой  комплекс  теоретических  и 
эмпирических  методов,  сочетание  которых  дает  возможность  с  наибольшей 
достоверностью  исследовать  сложные  и  многофункциональные  объекты  нашего 
проекта.  Применение  целого  ряда  методов  позволяет  всесторонне  изучить 
исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры. 
Наблюдение  –  целенаправленное  восприятие,  в  процессе  которого  авторы 
проекта  получат  конкретный  фактический  материал.  При  этом  ведутся  записи 
наблюдений.  Наблюдение  будет  проводиться  по  заранее  намеченному  плану  с 
выделением конкретных объектов наблюдения проекта. 
Можно  выделить  следующие этапы  наблюдения:  определение  задач  и  цели; 
выбор  объекта,  предмета  и  ситуации;  выбор  способа  наблюдения,  наименее 
влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающий сбор необходимой 
информации;  выбор  способов  регистрации  наблюдаемого;  обработка  и 
интерпретация полученной информации. 
Теоретический  анализ  –  это  выделение  и  рассмотрение  отдельных  сторон, 
признаков, особенностей, свойств проблем по теме проекта. Анализируя отдельные 
факты, группируя, систематизируя их, мы будем выявлять в них общее и особенное, 
устанавливаем  общий  принцип  или  правило.  Анализ  сопровождается  синтезом,  он 
помогает проникнуть в сущность изучаемых проблем по теме проекта. 
Индуктивные  и  дедуктивные  методы  –  это  логические  методы  обобщения 
полученных  эмпирическим  путем  данных.  Индуктивный  метод  предполагает 
движение мысли от частных суждений к общему выводу, дедуктивный  – от общего 
суждения к частному выводу. 
Теоретические 
методы 
необходимы 
для 
определения 
проблем, 
формулирования  гипотез  и  для  оценки  собранных  фактов.  Теоретические  методы 
связаны  с  изучением  литературы:  трудов  исследователей;  общих  и  специальных 
работ; официальных документов; периодической печати и др. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
59 
Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы по 
теме  нашего  проекта  уже  достаточно  хорошо  изучены,  по  каким  ведутся  научные 
дискуссии,  что  устарело,  а  какие  вопросы  еще  не  решены.  Работа  с  литературой 
предполагает  использование  таких  методов,  как  составление  библиографии  – 
перечня  источников,  отобранных  для  работы  в  связи  с  исследуемой  проблемой; 
реферирование – сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 
работ  по  общей  тематике  проекта;  конспектирование  –  ведение  более  детальных 
записей,  основу  которых  составляет  выделение  главных  идей  и  положений  работы 
по  теме  проекта;  аннотирование  –  краткая  запись  общего  содержания  книги  или 
статьи;  цитирование  –  дословная  запись  выражений,  фактических  или  цифровых 
данных, содержащихся в научном источнике. 
Математические  и  статистические  методы  применяются  для  обработки 
полученных  данных  методами  опроса  и  эксперимента,  а  также  для  установления 
количественных  зависимостей  между  изучаемыми  проблемами.  Они  помогают 
оценить  результаты  прикладных  исследований,  повышают  надежность  выводов, 
дают основания для теоретических обобщений. 
 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал