Алты Алашқа аты көптен та ныс, қазақ жұртының жүрегіне сұлужүктеу 9.29 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата17.01.2017
өлшемі9.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Алты  Алашқа  аты  көптен  та-

ныс, қазақ жұртының жүрегіне сұлу 

өлеңімен нәзіктік пен қайсарлықтың 

нәрін, ұлтжандылықтың уызын дары-

та білуімен ардақты Ақұштап апамыз, 

Бақтыгереева әлемін елге етене жақын 

тарту ете алғандығымен Жайықтың Ақ 

шағаласы атанған «Алаш» халықаралық 

әдеби сыйлығының иегері бүгіндері 70 

жасқа толып, ел-жұрттың құрмет-

қошеметін, шын жүректен шыққан 

құттықтауларын қабылдауда.

Өрімталдай өскелең, Сүмбіледей сыр-

лы, Ақжайықтай мөлдір, Ақ шағаладай 

ұшқыр жырларымен сан ұрпақтың 

санасын  сергітіп,  жан  дүниесін 

жадыратқан, рухани кеңістігімізді 

байытып, дүние сырларына терең 

бойлатқан  ақын  апамызды  біз  де 

Жайық ұстаздарының атынан бұл 

абыройлы жасымен құттықтай от-

ырып, мықты денсаулық, отбасы мен 

ұрпақ бақытын, сарқылмас шабыт, 

мол қуаныш тілейміз!

Ақын Ақұштап Бақтыгереева 70 

жылдығына  арналып,  қазан  айы-

на жоспарланған мұғалім-ақындар 

жыр мүшәйрасына ардақты апамыз-

ды шақыра отырып, оның өзінің түп 

мамандығы мұғалімдіктен ажыра-

май, институтымызда тәрбиеге, тіл 

мен ділге, ел сүюшілікке қатысты 

көптеген  шараларға  қатысып, 

қажымай-талмай, ұлағат таратқаны 

үшін алғысымыз шексіз!  

Ақұштап Бақтыгереева жырлары-

мен сусындап, оны жерлес апа ретінде 

құрметтеп  өскен  сан  ұрпақтың, 

мұғалімдер мен оқушылардың аты-

нан ардагер ақын апамыздың еліміздің 

болашағы  –  балалар  мен  жастар 

тәрбиесіне қосып отырған өлшеусіз 

еңбегіне шынайы алғысымызды білдіріп, 

ұзақ та бақытты ғұмыр тілейміз!

Софья ИЗМУХАНБЕТОВА,

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы БҚО 

бойынша ПҚБАИ директоры, п.ғ.к.

ұ   с   т   а   з   ы

№14-15 (295-296)

10 қыркүйек,

2014 жыл

 

Ақпараттық, танымдық және әдістемелік басылым

Ж А Й Ы Қ

А л а ш т ы ң   а р д а қ т ы с ы   -   а қ ы н   а п а ! 

7 0

  ж а с ы ң ы з   қ ұ т т ы   б о л с ы н !

 

О б л ы с   п е д а г о г т а р ы н ы ң   т а м ы з   к е ң е с і

Құрметті 

ақын  апа  Ақұштап 

Бақтыгерейқызы!

Сізді 70 жасқа толған 

мерейтойыңызбен облыс 

педагог қауымы  аты-

нан  шын  жүректен 

құттықтаймын!

          Ақындық  деген  асқар 

шыңның биігіне алқынбай жет-

кен, қазақтың айтулы аруы, 

шағаладай шарқ ұрып әділет 

пен ардың салтанат құруы үшін 

жыр алдаспанын жарқылдата 

білген  шабытты  шайыры 

ретінде елімізге сонау өткен 

ғасырдың алпыс-жетпісінші 

жылдары танымал болған Сіздің 

өнегеңіз талай-талай тағдырлы 

талантты  алға  бастап,  да-

ра  дарыны  бар  асылдардың 

жүрегіндегі үміт қоламтасын 

жалынға ұластырды.

Сізге қарап көптеген ақын 

сіңлілеріңіз бой түзеп, поэзия 

әлеміндегі өз орнына ұмтылды. 

Академик Зейнолла Қабдолов 

айтқандай, Батыс өлкені қалың 

елге танытқан Қыз Жібек пен 

Мәншүк апаларыңызбен атыңыз 

қатар аталарлықтай үш қыздың 

бірі  болғаныңыз  да  Сіздің 

қайраткерлік болмысыңызды 

паш етті.

 Қадірлі Қадыр аға ерекше 

құрметтеп бағалаған «Ақ қыз. 

Ақ ана. Ақ әже. Ақұштап. Ақ 

жайық» жас ұрпақ үшін осы 

болмысымен,  құдірет  өнер 

дарыған даралығымен, елге па-

на аналық қасиетімен қастерлі. 

Облыстық білім басқармасының 

тәрбиелік  шараларына  осы 

ақылман,  киелі  тұлғаңызбен 

қатысып, жас ұрпаққа өмір, 

өнер мәнін ұғындыруға Сіздің 

қосқан  үлесіңіз  өлшеусіз. 

Сізге  өнегеңіз  бен  еңбегіңіз 

үшін зор алғыс білдіріп, осы 

әсем  де  ардақты,  сабыр-

лы да салмақты қалпыңызда 

Жайықтың  жас  ұландарын 

тәрбиелеуге әлі де ұзақ жыл-

дар атсалысып, өз отбасыңыз 

бен  ұрпақтарыңыздың қызық-

қуанышына бөленіп, бақытты 

ғұмыр кешуіңізге шын жүректен 

тілектеспіз! 

Айгүл МЫҢБАЕВА,

Облыстық білім 

басқармасының басшысы

Үстіміздегі жылдың 18 тамызы күні, Облыстық 

қазақ  драма  театрында  облыс  білім  саласы 

қызметкерлерінің тамыз кеңесінің пленарлық мәжілісі 

өткізіліп, оған 320 педагог қатысты.

Кеңес  жұмысына  облыс  әкімі  Н.А.Ноғаев, 

Ы.Алтынсарин 

атындағы 

Ұлттық 

білім 

академиясының президенті Ж.О.Жилбаев, БҚО білім 

саласындағы бақылау департаментінің директоры 

С.М.Бахишева, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы БҚО бой-

ынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арт-

тыру институтының директоры С.С.Измуханбетова

облыс әкімінің орынбасарлары, аппарат басшысы, 

облыстық басқармалар мен құқық қорғау органда-

ры басшылары, ЖОО ректорлары, білім беру ісінің 

ардагерлері, аудандар мен қала әкімдері, білім бөлімдері 

басшылары, әлеуметтік серіктестер, ата-аналар, БАҚ 

өкілдері қатысып, жас мамандар, сайыстар мен олим-

пиадалар жүлдегерлері, үздік педагогтарға қошемет 

көрсетілді, оқу жылы қорытындысы туралы бейне-

фильм тамашаланып, кеңес баяндамасы талқыланды, 

облыстық байқаулар қорытындысы жарияланды, 

кеңестің ұсынбалары қабылданды. 

(Кеңестің жарыссөзі мен ұсынбаларын 3,4,5 бет-

терден оқи аласыздар!)

(Өз тілшімізден) 

Суреттерді түсірген: Рафхат Халелов

  (фоторепортаж)

 

2

Жайық ұстазы

10 қыркүйек, 2014 ж.

Новый объект образования

Аудандық тамыз мәслихаттары - 

Районные августовские совещания

Проект «МГУ 

им.Хисмета  Ка-

панова» реализу-

ется на началах 

государственно-

частного партнер-

ства.


1. Земельный 

грант - решение о 

владении земель-

ного участка бы-

ло принято в кон-

це 2011 года аки-

мом ЗКО Б.С.Измухамбетовым.

2. Софинансирование проекта: в 2014 го-

ду строительство объекта также поддержа-

но государством по линии «Дорожная карта 

2020» (субсидии в 131 млн.тг).

3.   Государственный  заказ: в  стадии  

решения  размещения  гос.заказа  по детсаду 

на 50 мест (по программе «Балапан»).

4.   В   развитии данного и других обра-

зовательных проектов   требуется развитие 

ГЧП на школьный уровень: размещение дол-

госрочного гос.заказа на обучение уча-

щихся в 

начальной и основной школе. 

Полагаю, что в новом законо-

проекте «О   государственно-

частном   партнерстве   в   РК»   

данное предложение  найдет  

отражение. Это облегчит  фи-

нансовую  нагрузку на роди-

телей (сейчас у меня 40,0 тыс.

тенге в месяц по начальной 

гимназии). И во-вторых, пере-

ход на подушевое финансиро-

вание и размещение госзаказа 

в частных организациях обра-

зования выступит стимулом  

для других инвесторов нашего региона, соз-

даст здоровую конкуренцию и послужит по-

вышению качества образования в ЗКО.

В рамках государственно-частного пар-

тнерства в г.Уральске завершена первая 

очередь частного инвестиционного проекта 

Капанова Хайдара Хисметовича – ректора 

АТиСО по строительству и открытию перво-

го в регионе учебно-воспитательного ком-

плекса: «Международная гимназия Уральска 

им.Хисмета Капанова» с детским садом до 

100 мест и начальной школы на 160 учени-

ческих мест. Комплекс построен в соответ-

ствии с генпланом на отведенном акиматом 

г.Уральска земельном участке в новом и 

перспективном микрорайоне «Жана Орда».

Общая площадь 3-х этажного здания - 

более 5100 м

2

с полезной площадью более 2800 м

2

. В комплексе 169 помещений и ка-бинетов, в т.ч. на I и II этажах размещены 

5 групп детского сада и бассейн площадью 

1700 м

2

, на III этаже размещена начальная школа площадью 870 м

2

. Столовая зона с ку-хонным блоком в 265 м

2

. Имеется спортзал, огражденные летние спортивные площад-

ки и завершается работа по благоустройству 

территории. Это 

индивидуальный 

проект не имею-

щий аналогов в 

регионе, средняя 

площадь класс-

ных кабинетов от 

85-90 м


2

.

Объект  про-шел госприемку, 

принял с сентя-

бря своих воспи-

танников и уча-

щихся.

В отличие от существующих образова-тельных учреждений, МГУ планирует вве-

сти в гимназии интегрированные образо-

вательные программы по национальным и 

международным стандартам. В гимназии 

вводятся четыре языка казахский, русский, 

английский и китайский языки, а в старших 

классах также преподавание ведущих пред-

метов на иностранных языках. МГУ имеет  в 

своих планах    стать членом Ор-

ганизации Между-

народного бакалав-

риата (ОМБ).

В  программе 

дошкольной гимна-

зии (детсад) воспи-

танники   будут из-

учать английский 

и китайский язы-

ки, информатику и 

искусство, шахма-

ты, заниматься хо-

реографией,  пла-

ванием,  лечебно-

оздоровительными 

процедурами. В на-

чальной гимназии  - 

казахский, русский, 

английский, китайский (арабский) языки,   

математика, логика, экономика, шахматы, 

искусство,   хореография и плавание, на-

стольный теннис, мини-футбол, тхэквон-

до. Директор образовательного комплекса 

МГУ - почетный работник образования Ду-

скалиева Баян Мектеповна (бывший дирек-

тор школы-гимназии №38 г.Уральска). Три 

учителя начальной гимназии с высшей ка-

тегорией, остальные с 1-й и ІІ-й категория-

ми, молодые специалисты (дипломы с от-

личием).

В основной и старшей школе будет 

естественно-математический уклон с поли-

язычием (преподавание ведущих предметов 

на английском языке).

В планах частного инвестора строитель-

ство второй очереди комплекса - это основ-

ная и общеобразовательная школа с 5-го 

по 11-й классы на 420 ученических мест с 

площадью более 7000 м

2

. Реализация начи-нается в этом году и с вводом в действие к 

01.09.2015 года.Хайдар КАПАНОВ,

ректор АТиСО

О проекте «Международная гимназия

 

Уральска им.Хисмета Капанова (МГУ)

Вот и начался новый 2014-2015 учебный 

год. Накануне нового учебного года традици-

онно во всех организациях среднего образова-

ния республики проводится День знаний. На 

линейке выстраиваются ученики с 1-го класса  

по 11-ый класс. В этом учебном году в 3 шко-

лах области:  СОШ№9 города Уральск, Дарьин-

ская СОШ Зеленовского района, СОШ имени 

К.Мырзалиева Сырымского района наравне с 

выпускниками 11 класса выстроились выпуск-

ники  12-го экспериментального класса. В 2003 

году на администрацию школы, учителей пред-

метников, учеников и родителей была возложе-

на ответственная миссия – внедрение  экспери-

мента. Начинали эксперимент с определенными 

целями и задачами. Многое изменилось за эти 

годы:  изменилось мировоззрение, изменились 

потребности, изменились ученики и родители, 

изменились учителя. Но никто и ничто не из-

менит того, что Учителя, Ученики и Родители 

являются первыми ласточками этого экспери-

мента и на данный момент ВСЕ мы подошли к 

финишной линии завершения экспе-

римента. 

Каким он будет 

этот учебный год? Как будут закан-

чивать школу выпускники экспериментального 

класса?  Какие будут выдаваться документы? В 

обсуждении этой важной темы 3 сентября те-

кущего года на базе СОШ №9 города Уральск  

приняли участие учителя предметники, препо-

дающие в 12-ом экспериментальном классе, за-

местители директора по учебно-воспитательной 

работе, кураторы эксперимента, главный специ-

алист управления образования А.Лукпанова.

Методист областного учебно-методического 

кабинета С.Алимбаева в ходе «круглого стола» 

рассказала о содержании и методических осо-

бенностях реализации учебных программ 12-го 

экспериментального класса, об организации и 

внедрении в учебный процесс  кредитной техно-

логии обучения в 12 экспериментальный класс. 

Было сказано, что в связи с внедрением в экс-

периментальном 12 классе кредитной техноло-

гии обучения знания, умения и навыки учащих-

ся будут оцениваться по критериальной системе 

оценивания, т.е. по100-бальной системе крите-

риального оценивания.

 Обсуждая учебный план для 12-го класса 

экспериментальной школы на 2014-2015 учеб-

ный год было отмечено об интеграции вузовско-

го компонента. Выпускники эксперимента будут 

обучаться по новым дисциплинам и некоторые 

предметы интегрированы, например:  математи-

ка будет цельная, не будет деления на предмет 

алгебра и начало анализа и предмет геометрия. 

Введены новые интегрированные предметы: 

«Технология, графика и проектирование», «На-

чальная военная подготовка и ОБЖ», «Экология 

и устойчивое развитие», новый предмет «Соци-

ология», прикладной курс «Основы проектной 

деятельности».  Что это нам даст, во-первых, 12 

экспериментальный класс изучит – 18 кредитов 

первого курса бакалавриата. Эти условия повы-

шают академическую мобильность выпускника 

12-летней школы при обучении на первом курсе 

вуза. Во-вторых, интеграция ИКТ и проектной 

деятельности в содержание изучаемых предме-

тов. В третьих, обучение основам научных про-

ектов, привитие навыков разработки и реализа-

ции бизнес-проектов. 

Многое из перечисленных но-

во как для учени-

ка, так 

и для учителя.  В Стра-

тегии «Казахстанский путь - 2050: Еди-

ная цель, единые интересы, единое будущее» 

Президент страны - Лидер Нации Н.А.Назарбаев 

отметил: «В среднем образовании надо подтя-

гивать общеобразовательные школы к уровню 

преподавания в Назарбаев Интеллектуальных 

школах. Выпускники школ должны знать казах-

ский, русский и английский языки. Результатом 

обучения школьников должно стать овладение 

ими навыками критического мышления, само-

стоятельного поиска и глубокого анализа ин-

формации». 

Как бы не был тернист путь эксперимента, 

завершить его надо достойно. Поэтому счита-

ем, что экспериментальная школа должна быть 

направлена на формирование человека образо-

ванного, обладающего развитыми лидерскими 

качествами, готового самостоятельно прини-

мать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодей-

ствию, обладающего чувством ответственности 

за судьбу страны, активно участвующего в до-

стижении главной цели Стратегии «Казахстан-

ский путь - 2050: Единая цель, единые интере-сы, единое будущее». 

Сауле АЛИМБАЕВА,

методист областного учебно-

методического кабинета 

Особенности 12-го

 

экспериментального класса

2014 жылдың 22 тамызында Сырым ауданы 

педагог қызметкерлерінің тамыз кеңесі аудандық 

мәдениет үйінде өтті. Ұстаздар қауымының 

басқосуына 300-дей педагог, аудан әкімі, облыстық 

оқу-әдістемелік кабинет директоры А.Хамзина, ау-

ыл әкімдері, мекеме басшылары қатысты. 

Аудан әкімі А.Шыныбеков баяндамасында 

білім беру саласындағы жетістіктер мен өзекті 

мәселелерге тоқталып, оқушылардың білім са-

пасын көтеру, мектеп психологінің ролін арт-

тыру, кадр сапасына көңіл бөлу керектігін атап 

көрсетті. 

Жарыссөзге қатысушылар тірек мектептері 

арқылы шағын жинақталған мектеп проблема-

ларын шешу, облыстағы Назарбаев зияткерлік 

мектебі мен Қ.Мырзалиев атындағы орта мек-

теп арасындағы іс-тәжірибе алмасу, инклюзивті 

білім беру, отбасы мен білім беру ұйымының 

әріптестігі туралы ой бөлісті. Кеңес барысын-

да аудандық әдістемелік кабинеттің бастама-

сымен педагог қызметкерлер мен баланы оқыту 

және тәрбиелеу мәселесіне қатысты тұлғалар 

үшін педагогикалық-әдістемелік «Сырым ұстазы» 

атты газет жарыққа шыққаны хабарланып, 

алғашқы саны таратылды. Газетте «Педаго-

гика парағынан: көкейтесті мәселелер мәнісі», 

«Ақыл-ой ұстаханасы», «Біліктілік бағаны», 

«Шығармашылық шабыт», «Құқықтық сау-

ат», т.б.айдарлар көрініс тауып, ұстаздардың 

іс-тәжірибелерін таратып, рухани сұранысын 

өтейді.

Марапаттау бөлімінде білім беру саласында 

ұзақ жылдар еңбек етіп, бар күш-қуатын өскелең 

ұрпақтың білім мен тәрбие алуына арнаған ар-

дагер ұстаздарға гүл шоқтары мен сыйлықтар 

табысталса, жоғары оқу орнын тамамдап, 

көздерінде  жастық  пен  жаңашылдықтың 

оты  ойнаған  жас  мамандарға  да  қошемет 

көрсетіліп, сәт сапар айтылды. Өткен оқу жы-

лында бастама алып, дәстүрге айналған  ҰБТ-ге 

дайындықты күшейту мақсатында шәкірттері 

аудан мектептері арасынан ең жоғары көрсеткіш 

көрсеткен негізгі  4 пән және таңдау пәндері ара-

сынан оқушылар неғұрлым көп таңдаған биология 

пәні мұғаліміне, сонымен қатар, республика, облыс 

көлемінде үздік жетістіктері бар жас маманға - 

барлығы 6 ұстаздың әрқайсысына  аудан әкімінің 

100 мың теңге мөлшеріндегі арнайы грантының 

сертификатын табыстау ұстаз қауымының 

көңілін бір серпіп тастады. Осындай марапаттау-

лар өнерпаздардың  концертіне ұласты.  

Сырым ауданы

Тасқала ауданының орталығы Тасқала 

ауылында  26  тамыз  күні  «Білім  берудің 

инновациялық  стратегиясы-мемлекеттің, 

қоғамның және жеке тұлғаның тұрақты 

даму факторы» тақырыбында аудан педа-

гог қызметкерлерінің тамыз кеңесі оздырыл-

ды.  Кеңес жұмысына аудан әкімінің міндетін 

атқарушы Л.Жұбанышқалиева, облыстық білім 

басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 

оқу-әдістемелік  кабинетінің  директоры 

А.Хамзина және ауылдық округтердің әкімдері, 

аудандық денсаулық сақтау, мәдениет, құқық 

қорғау ұйымдарының басшылары, мектептер-

ге көмек қөрсеткен демеушілер, аудандық ата-

аналар комитетінің мүшелері, ауданымыздың 

білім беру саласында көп жыл бойы қызмет 

атқарған 27 еңбек ардагері, еңбек жолын жаңа 

бастағалы тұрған 18 жас маман, 224 педагог 

қызметкерлер мен мектеп басшылары қатысты.

Тамыз кеңесіне төрағалық етуші білім 

бөлімінің  басшысы  А.Нарымбаев  педагог 

қызметкерлерді мерекемен құттықтап, жаңа 

оқу жылына толағай табыстар тіледі. Арда-

гер ұстаздарға құрмет көрсетіліп, гүл шоқтары 

ұсынылды.  «Балдырған» балабақшасының 

бүлдіршіндері кеңеске қатысушыларға мерекелік 

сәлем жолдады.

Кеңеске  қатысушылардың  назары-

на  облыстық  және  аудандық  білім  бе-

ру ұйымдарының атқарылған жұмыстары 

жөнінде бейнефильм ұсынылды. Аудан әкімінің 

міндетін атқарушы Л.Ә.Жұбанышқалиева 

және  облыстық білім басқармасының мек-

тепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдары оқу-әдістемелік 

кабинетінің директоры А.О.Хамзина кеңеске 

қатысушыларды құттықтап, жаңа оқу жылы-

на сәттіліктер тіледі. 

Білім саласындағы өзекті мәселелер бойынша 

баяндамалар тыңдалды. Жаңа қоғамға сай білім 

мен ақпаратпен қаруланған, қөздерінде жастық 

пен жаңашылдықтың оты ойнаған, бірнеше 

күннен кейін мектеп өміріне қадам басқалы 

отырған 18 жас маман ортаға шақырылып, 

зейнеткер ұстаз А.Х.Борашева жас мамандар-

ды құттықтап, ұстаздық еңбек жолдарына 

сәтті қадам тілесе, жас мамандардың атынан 

сөз алған Қ.Сәтбаев атындағы ОМ ағылшын 

тілі пәнінің мұғалімі Д.Панфилова ел сенімін 

ақтап, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруде өз 

үлестерін қосатындарын айтты.

Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге елеулі 

үлес қосқан ұстаздар марапатталды. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет