Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау комитетіPdf көрінісі
бет12/25
Дата15.03.2017
өлшемі2,99 Mb.
#9761
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Список использованных источников: 
1. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). – 
Алматы, 1996 г. 
2. Таскин В.С. Скотоводство у сюнну по китайским источникам. 
–1940 г. 
3.  Обычное  право  казахов.  (Сборник  материалов).  –  Астана, 
2007 г. 
4.  Кисляков  Н.А.Очерки  по  истории  семьи  и  брака  у  народов 
Средней Азии и Казахстана. 1969 г. 
5. Бартольд В.В. Сочинения. – Москва, 1963 г. 
6.  Материалы  к  истории  киргиз-казакского  народа.  –  Алматы, 
1990 г. 
7.  Левшин  А.И.  Описание  киргиз-казачьих  или  киргиз-
кайсацких орд и степей. – Алматы, 1996 г. 
8.  Гродеков  Н.И.  Киргизы  и  кара-киргизы  Сыр-Дарьинской 
области. – Ташкент, 1889 г. 
9. Маковецкий Н.Н. Сочинения. – 1925 г. 
10.  История  Казахской  ССР  с  древнейших  времен  до  наших 
дней. – Алматы, 2011 г.  

158 
 
БАЛА ҚҦҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫҢ КЕЙБІР ӚЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
 
Хасанова Айгерім 
aiserikovna@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Әлеуметтік педагогика және ӛзін-
ӛзі тану кафедрасының 1 курс магистранты, Астана қ., Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Г.Қ.Айқынбаева 
 
Бала  құқығын  қорғау,  қазіргі  заманның  ӛзекті  мәселелерінің 
қатарына  жатады.  Кез  –  келген  қоғамның  немесе  мемлекеттің 
болашағы  әрі  дамуының  кепілі  балалар  болып  табылғандықтан,  бұл 
мәселені шешу аса маңызды болып отыр. 
Осыған байланысты, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Қазақстан-2050»  стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси 
бағыты»  атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында,  жаңа  кезеңдегі 
әлеуметтік  саясаттың  маңызды  құрамдас  бӛлігі  ретінде,  ана  мен 
баланы  қорғауды  жариялап,    «Балалар  -  қоғамымыздың  ең  әлсіз 
және  қорғансыз  бӛлігі  және  олар  қҧқықсыз  болуға  тиіс  емес
Елбасы  ретінде  мен  әрбір  сәбидің  құқығы  қорғалуын  талап  ететін 
боламын.  Біздің  топырағымызда  туған  кез  келген  сәби  - 
қазақстандық.  Және  мемлекет  оны  қамқорлығына  алуға  тиіс»  -  десе 
[1],  келесі  бір  сӛзінде  «Бала  тәрбиелеу  -  болашаққа  ең  үлкен 
инвестиция» - деп атап кеткен болатын.    
Балалардың құқықтарын қорғау мәселесі, ең алғаш халықаралық 
деңгейде  1924  жылғы  Бала  құқықтарының  Женева  декларациясында 
[2]  және  1959  жылғы  20  қарашадағы  БҰҰ  Бас  Ассамблеясы 
қабылдаған  Бала  құқықтары  декларациясында  қарастырылса,  осы 
құжаттардың нәтижесі ретінде 1989 жылы 20 қарашада, Нью  – Йорк 
қаласында,  БҰҰ  Бас  Ассамблеясының  «Бала  құқықтары  туралы» 
конвенциясы қабылданды.  
 
 
Осы  соңғы  құжатта  кӛрсетілгендей,  бaлалaр  ӛздерінің  табиғи 
нәзіктігіне  байланысты  epекше  қамқорлық  пeн  қорғауды  қажeт 
етeтіндігі,  әсіресе  басты  қамқорлық  пен  жауапкершілік  отбаcы 
иелеpіне жүктeлетіндігі расталaды.   
Сондай-ақ,  осы  конвенцияға  қатысушы  мемлекеттер,  ӛздерінің 
юрисдикциясы шектерінде тұратын әрбір баланың осы Конвенциямен 

159 
 
кӛзделген,  оның  ата  -  анасының  немесе  қамқоршысының  қандай  да 
бір  кемсітушіліксіз  нәсіліне,  түр  -  түсіне,  жынысына,  тіліне,  дініне, 
саяси немесе ӛзге де сенім - нанымдарына, ұлттық, этникалық немесе 
әлеуметтік 
шығу 
тегіне, 
мүліктік 
жағдайына, 
баланың 
денсаулығының    және  туылуының  жай  -  күйіне  немесе  ӛзге  де 
жағдайларына  қарамастан,  барлық  құқықтарын  құрметтейді  және 
қамтамасыз  етеді  деп  бекіткен  [3].  Біздің  мемлекетіміз  бұл 
конвенцияны1994  жылдың  8  маусымында  ратификациялау  туралы 
қаулы  қабылдап,  2002  жылдың  8  тамызында  Қазақстан 
Республикасындағы  баланың  құқықтары  туралы  N  345  Заңы 
қабылданған болатын.    
Бұл заң балаларды қоғамдағы толымды ӛмiрге даярлау, олардың 
қоғамдық  мәнi  бар  және  шығармашылық  белсендiлiгiн  дамыту, 
әлемдiк  ӛркениеттiң  жалпы  адамзатқа  тән  құндылықтары  негiзiнде 
оларды  жоғары  имандылық  қасиеттерге,  елжандылық  пен 
азаматтыққа  тәрбиелеу,  олардың  бойында  ұлттық  сана-сезiмдi 
қалыптастыру  принциптерiнiң  басымдығына  сүйенiп,  баланың 
Қазақстан  Республикасының  Конституциясында  кепiлдiк  берiлген 
негiзгi  құқықтары  мен  мүдделерiн  iске  асыруға  байланысты 
туындайтын қатынастарды реттейдi [4].    
Бала  құқығын  қорғаудағы әлемдік  қауымдастықтың  тәжірибесі, 
Қазақстанға,  бұл  саладағы  ӛзіндік  жобаларды  жүзеге  асыруға 
мүмкіндік  берді.  Мысалы,  Сара  Алпысқызы  Назарбаеваның 
басшылығымен  «Бӛбек»  балалар  қоры  құрылса,  одан  басқа  «Бота» 
қоғамдық  қоры  сияқты  ұйымдар  да  ӛз  жұмыстарын  атқаруда. 
Осындай  қоғамдық  балалар  қорларының  негізгі  қызметі  – 
қайырымдылық  шараларын  ӛткізу  және  қоғамдағы  балалардың 
құқығы  қорғау  мен  заңды  талаптарын  қамтамасыз  ету  болып 
табылады. 
Бала  құқығының  қорғалу  мәселесі,  ерте  заманнан  бастау 
алғанымен,  әлі  күнге  дейін,  ӛз  шешімін  тапқан  жоқ.  Қазіргі 
қоғамымызда,  кӛптеген  балалар  ӛмірдегі  бақыттан  айрылған. 
Олардың толыққанды отбасылары жоқ, олар жеткілікті тәрбие, білім 
алмауда,  оларға  қамқорлық  жетіспейді.  Мұндай  балалар,  ӛздерін, 
біздің  қоғамымызда  бӛтен  ретінде  сезініп,  қиыншылықтардан  бой 
тасалайтын  жер  іздейді.  Сондықтанда,  әр  мемлекет,  ӛз  алдына, 
балалардың  жағдайын  жақсартуды  ойластыруы  керек.  Әр  бала,  әр 

160 
 
жеткіншек,  ӛзін  қамқорлықта  екенін  сезініп,  бақытты  болуға 
лайықты.  
Сӛзімді,  жас  ақын  Байсалбай  Гүлсезімнің  ӛлең  шумағымен 
тәмамдағым келеді. 
Балаларды қамқорлыққа алайық, 
Бар жақсылық тек соларға лайық, 
Аналардың кірлетпейік атағын, 
 «Ӛміргүлі» солмасыншы халайық. 
Қолданылған дереккӛздер тізімі: 
1.
 
ҚР 
Президентінің 
«Қазақстан-2050» 
стратегиясы 
қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  атты  Қазақстан 
халқына Жолдауы 
2.
 
Бала құқықтары туралы конвенция. 1989 жыл 20 қараша. 
БҰҰ Бас Ассамблеясы. 2 – бабы.  
3.
 
Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы. 
Мазмұны. 
 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 
В КАЗАХСТАНЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ДЕТЕЙ ПО 
РЕГИОНАМ) 
 
Шонбаева Айнур Нурлановна 
ashonbaeva@mail.ru
 
Старший научный сотрудник НИИ Академии государственного 
управления при Президенте РК, к.социол.н., Астана, Казахстан 
Есимова Динара Габиболлаевна  
Доктор PhD по социальной работе, доцент кафедры  социологии 
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 
Social_di@mail.ru
 
Нурумова Гульден Николаевна 
nurumovagulden@mail.ru 
Докторант специальности «Социальная работа», Академии 
государственного управления при Президенте РК, Астана, Казахстан 
 

161 
 
Академия  государственного  управления  при  Президенте 
Республики  Казахстан  совместно  с  ЮНИСЕФ  В  2011-2012  гг. 
провела  исследование  благополучия  детей  в  Казахстане.  Данный  
проект      проведен  на  основе  сотрудничества  двух  учреждений,  и 
представленные  результаты  научной  деятельности  национальных  и 
международных  экспертов  являются  важным  инструментом  для 
улучшения жизни детей в Казахстане. 
Казахстан  добился  значительного  прогресса  в  экономике  и 
социальной  сфере,  а  также  в  области  целей  развития  тысячелетия 
(ЦРТ).  За  последние  десять  лет  государство  достигло  нескольких 
глобальных  ЦРТ,  и  по  этой  причине  в  2007  году  правительство 
Республики  Казахстан    представило  повестку  «ЦРТ+»  с 
дополнительными  задачами  по  первым  трем  целям:  искоренение 
крайнего  голода,  всеобщий  доступ  к  начальному  образованию, 
достижение гендерного равенства. Казахстан значительно преуспел в 
снижении бедности и улучшении охраны здоровья матери и ребенка. 
Согласно последнему Отчету о ЦРТ в Казахстане, страна находится в 
процессе  достижения  большинства  ЦРТ  к  2015  году,  наблюдается 
значительный  прогресс  в  достижении  дополнительных  задач 
повестки «ЦРТ+». 
Однако,  несмотря  на  определенный  прогресс,  уровень  жизни 
значительного  количества  женщин  и  детей  в  Казахстане  остается 
низким.  Большой  разрыв  в  уровне  жизни  наблюдается  между 
областями, а также между городами и сельской местностью.  
Для  экономического  развития  также  требуется  приложить 
необходимые  усилия,  чтобы  каждый  мог  почувствовать  реальный 
положительный  эффект  экономического  роста.  Необходимо 
обеспечить  возможность  получения  качественного  медицинского 
обслуживания и образования для каждого ребенка, а также доступ к 
услугам, наряду с социальной защитой.  
Согласно  исследованиям,  инвестирование  в  детство  приносит 
ощутимую положительную выгоду, как для отдельных лиц, так и для 
всего общества. С экономической точки зрения, инвестиции в детство 
приносят  прибыль,  как  в  долгосрочной,  так  и  в  краткосрочной 
перспективе.  Здоровые  и  образованные  дети  готовы  внести 
ощутимый  вклад  в  экономику  страны,  когда  они  станут  взрослыми, 
поскольку залог этого успеха закладывается в детстве. Инвестиции в 

162 
 
детство  выгодны  экономике:  повышается  производительность  труда 
и  человеческий  капитал,  поскольку  дети    являются  будущими 
учеными, рабочими, лидерами, новаторами. Способность преуспеть в 
своем  деле  зависит  от  состояния  здоровья,  образования  и 
благополучия  в  детском  возрасте,  а  также  от  возможностей  в 
молодости. 
Таким  образом,  опрос  проведенный  по  регионам  Казахстана 
стал  одним  из важных частей комплексного  анализа  качества  жизни 
детей.  
Всего  по  выбранным  четырем  регионам  Казахстана  были 
опрошены  198  детей,  из  них  83  ребенка,  проживающих  в  сельской 
местности, что составляет 41,9 %.  
По  возрастному  признаку  больше  всего  было  опрошено  12-
летних детей, что составило 29,3 %, 14-летних – 18,7 %, 13-летних – 
16,7 %, 11-летних – 14,1 %, 15- и 16-летних – по 10,6 % (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Дети по возрастнцым группам  
В  семьях,  где  воспитываются  опрошенные  дети,  в  основном  по 
два и три ребенка – 31,3 % и 31,8 % , четыре ребенка – 16,7 %, пятеро 
детей  –  4,5 %,  шесть  и  более  детей –  2,5 %,  по  одному  ребенку  – 
13,1 %. Больше четырех детей в семьях, как правило, в селе.  
Полные  семьи  составляют 78,8 %,  неполные  семьи –  20,7 %, 
другое – 0,5 % (рис. 2). Рисунок 2. Состав семьи 
 
 

163 
 
Благосостояние семьи 
Исследования  показали,  что  семьи,  где  родители  работают, 
составляют  82,3  %,  имеют  работу  оба  родителя  –  43,4  %,  один  из 
родителей – 38,9 %.  
Безработных – 4 %, с трудом хватает на питание – 2 %.  
8  %  живут нормально,  им  хватает  на  еду  и  одежду,  и  они  ни  в 
чем себе не отказывают. 
2 % помогают родственники, в 0,5 % семей дети подрабатывают. 
Дополнительное образование 
 В  свободное  от  школы  время  29,3 %  детей  посещают  секции, 
14,6 %  играют  на  компьютере,  13,1  % ходят  на  дополнительные 
занятия  в  школе,  11,6  % принимают  участие  в  олимпиадах,  9,6  % – 
изучают языки, 11,1 % поставили отметку в графе «другое».  
В  ходе  опроса  выяснилось,  что  существует  проблема 
недоступности  бесплатных  дополнительных  занятий,  секций, 
кружков.  Нет  дворовых  клубов,  где  бы  дети  могли  заниматься 
спортом, фитнесом, музыкой, языками и др. 
Питание.  Огромную  роль  в  оценке  детского  благополучия 
играет полноценное питание. Так, 89,9 % опрошенных отметили, что 
полноценно  питаются  дома,  не  менее  трех  раз  в  день  едят  горячие 
блюда,  а  также  овощи,  фрукты,  десерты.  7,1  % детей  питаются  в 
школе, 0,5 % респондентов признались, что питаются фастфудом.  
Здоровье.  Одним  из  важнейших  индикаторов  детского 
благополучия  является  здоровье.  Большинство  опрошенных  детей – 
65,2  %  –  чувствуют  себя  абсолютно  здоровыми.  11,6  %  и  7,1  % 
респондентов  посещают  секции  и  тренируются  с  родителями,  6,1  % 
регулярно проходят медицинский осмотр. 
В  целом,  можно  отметить,  что  90  %  опрошенных  ребят 
чувствуют  себя  абсолютно  здоровыми.  У  8,1 %  детей  имеются 
хронические  заболевания,  в  основном  это  заболевания  простудного 
характера,  бронхит,  гайморит,  пиелонефрит,  с  такой  же  частотой 
встречаются внутричерепное давление и плоскостопие, один из детей 
отметил, что у него больное сердце. 
Жилищные  условия.  Жилищный  вопрос  остается  острым  для 
респондентов. Снимающих квартиру – 5,6 %, комнату – 1,5 %, живут 
в бараках – 0,5 %. В собственной квартире живут 50 % опрошенных, 

164 
 
в частном доме – 31,8 %, имеют отдельную комнату 1,5 %, имеют все 
условия (отдельная кровать, стол, компьютер) 9,1 %. 
Социальная  включенность  и  защищенность.  Благоприятную 
обстановку и атмосферу в семье отмечают 75,8 % детей, родители в 
разводе у  5,1 %,  постоянные  конфликты в  3 %  семей,  непонимание 
родителей  отмечают  6,6 %  детей,  общаются  только  с  друзьями –  5,1 
%.  Недостаток  денежных  средств  в  семье  отмечают  2,5  %,  плохие 
взаимоотношения  с  одноклассниками у  1,5  %.  В  графе  «Другое» 
поставили отметку 0,5 % детей. 
Отдых  и  развлечения.  Отдых  во  время  летних  каникул  дети 
проводят следующим образом. В деревне у родственников  – 30,3 %, 
дома – 26,3 %, ходят в лагерь – 17,3 %, отдыхают за рубежом – 10,6 
%, затрудняются ответить – 5,6 %. 
 В  целом  дети  чувствуют  себя  уверенными  и  благополучными, 
легко входят в контакт и отвечают на вопросы.  
Выводы и рекомендации: 
Опрос  детей  по  регионам  выявил,  что  необходимо  обратить 
внимание  на  слабую  организацию  свободного  времени  детей.  В 
период  летних  каникул  многие  спортивные  секции,  музыкальные 
школы,  школы  искусств  и  т. д.  прекращают  свою  работу,  поэтому 
дети  большую  часть  времени  проводят  дома  у  компьютеров, 
телевизоров.  Также  для  семей  с  низким  достатком  не  доступны 
развлекательные центры, кинотеатры и платные кружки.  
В  сельской  местности  дети  заняты  домашним  хозяйством, 
помогают родителям по уходу за животными и огородом.  
Следовательно,  в  организации  детского  досуга  необходимо 
создать  конкурентную  среду,  стимулировать  открытие  дворовых 
клубов,  спортивных  секций,  пропагандировать  здоровый  образ 
жизни, 
способствовать 
созданию 
консультативных 
центров 
планирования семьи 
Список использованных источников: 
1.  Доклад ООН, Цели развития тысячелетия: доклад за  2012 
год. 
2.  Благополучие детей в Казахстане:   социальные   индикаторы 
качества жизни: Монография / Под общей ред. Буракановой Г. М., 
Тынышбаевой А. А.– Астана: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2012. 
 

165 
 
СЕКЦИЯ 2 
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Аргынгазинов Айбол  
Председатель Студенческого научного Общества ЕНУ  
имени Л.Н.Гумилева 
Сейтказы Перизат Байтешевна 
д.п.н., профессор ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 
 
Наше  общество  переступило  порог  нового  этапа  политико-
экономического  преображения  Казахстана,  в  котором  основными 
ценностями  государства  станет  консолидация  народа  в  идею 
«Мәңгілік  Ел»  в  свете  требований  Послания  Президента  РК 
Н.А.Назарбаева  «Казахстанский  путь  –  2050:  Единая  цель,  единые 
интересы, единое будущее». Именно Послания Президента 2014 года 
стало  знаковым  для  Отечественной  науки,  где  Президент  уделил 
особое внимание науке, четко обозначил пути перехода к наукоемкой 
экономике.   
В  нашем  видении,  наукоемкая  экономика  –  это  новые 
исследования  в  области  гуманитарных,  естественных  наук, 
направленные  на  развитие  определенных  отраслей,  слоев  общества. 
Самым  важным  слоем  общества,  стратегическим  человеческим 
капиталом  государства  испокон  веков  является  молодежь. 
Молодежная  политика  Казахстана  направлена  на  гармоничное, 
полноценное развитие молодежи, их саморазвитие и самореализацию. 
Для исследования проблем молодежи  создан и  функционирует  НИЦ 
«Молодежь», ученые активно ведут научные  исследования.  
Малоизученной  остаются  проблемы  детского  движения  в 
контексте  молодежной  политики,  когда  особую  роль  в  развитии 
общества играет молодежь, их потенциал и инициативы.  
Изучение  понятия  детского  движения  на  современном  этапе 
развития  общества  играет  важную  роль  в  педагогической  науке. 
Особое  внимание  общества  к  изучению  теоретических  и 

166 
 
практических  вопросов,  понятийного  аппарата  детского  движения 
привлекло  поручение  Главы  государства  Н.А.Назарбаева,  данное  на 
ХІІІ  съезде  партии  «Нұр  Отан»,  где  Президент  четко  указал  об 
объективном  востребовании  времени  о  создании  единой  детско-
юношеской организации «Жас Ұлан».  
Детское движение представляет собой особый своеобразный по 
своей  структуре,  воспитательной  функции  социальный  институт 
воспитания.  Особенность  детского движения заключается в  том,  что 
оно  одновременно  служит  институтом  воспитания  в  ходе  учебно-
воспитательного  процесса,  и  во  внеучебное  время,  тем  самым 
успешно  выполняя  функцию  вторичного  агента  социализации 
личности [1, с.169].    
Живя 
в 
новом 
времени, 
учитывая 
новые 
условия 
педагогического 
процесса, 
возможности 
использования 
инновационных методик  образования,  теряется актуальность  многих 
научных  работ  по  изучению  проблем  детского  движения, 
выполненных  еще  в  советский  период,  согласно  принципам 
советской  педагогической  системы.  Необходимостью,  порожденной 
временем, является изучение проблем детского движения в контексте 
глобальных  измерений  с  учетом  национальных  особенностей 
педагогики Казахстана, в свете концепции консолидация ко всеобщей 
национальной идеи «Мәңгілік Ел».   
Также  нужно  учитывать,  что  все  работы  по  изучению  проблем 
детского  движения  касались  только  его  структурной  единицы  – 
детских объединений, то есть изучали проблемы на микроуровне, что 
еще  раз  доказывает  необходимость  изучения  детского  движения  на 
макроуровне, как института социального воспитания. Авторы в ходе 
исследования 
придерживаются 
разных 
позиций 
касательно 
понятийного  аппарата,  предложенные  ими  в  диссертациях  термины 
«ученические 
организации» 
(М.К.Курсабаев), 
«школьные 
общественные организации» (А.Т.Дюсенбаева), «организация детей и 
подростков» (Д.В.Лепешев) служат ярким доказательством их трудов 
изучения детского движения на микроуровне.   
Для  полноценной  реализации  молодежной  политики  нужно 
выявлять проблемы детского движения и научно обосновать их пути 
решения.  Современный  этап  детского  движения  Казахстана  можно 
сравнить  с  Ренессансом,  который  обозначил  дальнейшее  развитие 

167 
 
Европы и всего мирового сообщества. Тем не менее можно выделять 
следующие  проблемы  в  развитии  детского  движения  Республики 
Казахстан: 
-
 
нехватка  учебно-методической  литературы,  методического 
сопровождения деятельности детского движения; 
-
 
нехватка качественных учебных и игровых программ; 
-
 
необходимость специализированных педагогических кадров; 
-
 
отсутствие инновационной методики воспитания; 
-
 
отсутствие  идеологического  сопровождения  деятельности 
детского движения; 
-
 
отсутствие  обязательных  дисциплин  в  учебных  планах 
педагогических специальностей. 
Для решения вышеуказанных проблем предлагаются следующие 
пути решения в пошаговом режиме: 

 
создание  научно-исследовательского  института  проблем 
детского движения; 

 
создание  научной  лаборатории  подготовки  и  экспертизы 
учебных и игровых программ, различных видов литературы; 

 
открытия  специализации  «Педагогика  детского  движения» 
при  всех  педагогических  специальностях,  в  том  числе  в 
специальности «Социальная педагогика и самопознание»; 

 
организация  республиканских  конкурсов  по  разработке 
инновационной методики деятельности детского движения; 

 
 использование 
методов 
медиапедагогики 
по 
идеологическому сопровождению детского движения; 

 
внедрение 
элективной 
дисциплины 
«Организация 
деятельности детского движения».  
Исходя  из  выделенных  проблем,  возрастает  роль  новых 
исследований.  Здесь  мы  для  ведения  новых  исследований 
рекомендуем  принципы,  алгоритм  работы,  приводим  практические 
примеры  по  определению  объекта  и  предмета  исследований, 
формулированию 
целей 
исследования, 
постановке 
задач 
исследования,  также  приводится  методы  и  методика  исследования, 
основные направления исследований.   
Рекомендуемые  принципы  исследований.  Новые  исследования 
по  изучению  проблем  детского  движения  авторам  рекомендуется 
вести, опираясь на следующие принципы: 

168 
 
-
 
практическая 
база 
исследования. 
Работа 
должна 
выполняться  в  целях  решения  проблем  конкретного  субъекта 
детского движения, с учетом его основных показателей и параметров 
(численность,  форма  организации,  уровень  социальной  активности 
участников и др.); 
-
 
внедрение  новой  методики  организации  деятельности. 
Работа  должна  содержать  инновационные  методы  воспитания, 
предложенные 
автором, 
либо 
пути 
совершенствования 
воспитательной деятельности субъекта детского движения; 
-
 
направленность  на  целевую  аудиторию.  Работа  должна 
иметь  направленность  на  целевую  аудиторию:  для  научных 
работников, 
методистов, 
педагогов-организаторов 
детского 
движения;  
-
 
апробация  инновационных  предложений.  Если  в  работе 
содержатся 
инновационные 
методы 
по 
совершенствованию 
воспитательной  деятельности  субъекта  детского  движения,  они 
должны пройти апробацию в субъектах детского движения; 
-
 
психологическая  адаптивность  методики.  Предложенные 
автором  методы  или  методика    совершенствования  воспитательной 
деятельности субъекта детского движения должны строится согласно 
принципам  возрастной  психологии,  то  есть  главным  образом  не 
должны  нанести  ущерб  психике  детей,  вредить  их  гармоничному 
росту; 
-
 
социологическая адаптивность методики.  Предложенные 
автором  методы  или  методика    совершенствования  воспитательной 
деятельности  субъекта  детского  движения  должны  соответствовать 
принципам  социологических  наук,  то  есть  главным  образом  не 
должны  вредить  развитию  собственного  «я»  детей,  нанести  ущерб 
социализационным процессам.  
Рекомендуемый  алгоритм  работы  в  исследованиях.  Для 
полноты, практической апробации работы рекомендуется следующий 
поэтапно-последовательный 
(этапы 
исследования– 
методы 
исследования  –  проверка  исследования  –  сроки  внедрения  –  форма 
отчетности) алгоритм работы: 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет