Билал лайпан


«ДЖАНЛЫ  ШИЙИРЛЕ» КИТАБЫМДАН БИР НАЗМУPdf көрінісі
бет16/35
Дата15.03.2017
өлшемі10,08 Mb.
#9623
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

«ДЖАНЛЫ  ШИЙИРЛЕ» КИТАБЫМДАН БИР НАЗМУ

Агьузу 


бил-ляхи минаш-гиайтанир-раджим 

Бисмилляхиррахманиррахим

Империяны тынгысы-тынчлыгьы  юьуруйду  - 

Азатлыкь деб,  чечен бёрю улуйду,

Тюрк бёрю да кёл этеди джууабха.

Булгьаныббыз гюнахха эм  сууабха.

Джашау байракь, джашил байракь, джаз байракь, 

Минг-минг джыллыкь эски байракь, джаш байракь, 

Чайкъалады эй  нарг байракь, баш байракь,

Чакъырады  Эркинликге, Тюзлюкге,

Хакь джолгьа, Ийман джолгьа - 

Ёлюмсюзлюкге.

Джашил байракь джулдузлана,  чайкъала,

Къазакь бёрюледен джыйын джанлы  къурала,

Бир Аллахха къуллукь эте адамла 

Къугхарлыкъла хар  палахдан  кеслерин.

Сынау дуния, джылау дуния бошалыр,

Дуния бораны  кёбге бармаз — шаушалыр. 

Джаратхан Аллахха джууаб берир хар адам...

Аллах,  сакъла гюнахдан эм харамдан 

Онг бер,  ийман бла джашаргъа эм ёлюрге,

Ийман бла да тирилирге ёмюрге.

КЬААРА ДЖАЙ

Джаннга - тёнгек,  Халкъ гъа - Джер джурт 

Тарды.

Хар бир халкъны  атында(Алгъыи туру болгъан)

3 0 7


Таша  магьана  барды,

Кёкден  келген аманат-буйрукь барды.

Энди,  хар ким  кесича 

Ангылайды  аны.

Мени  кёлюме келеди бы лай:

Джаратхан Аллах бизге атагъан ат - 

Къараджай.

«Къара таны,  Къара джай.

Сёзюмю джай».

Къара окъу.  Ил му бла кюреш.

Билим ал.  Билим джай.

Къара таны.  Къара джай.

Буду Аллах бизге салгъан борч.

Биз Халкъны джолу - 

Билим алыу, билим джайыу.

Къара таныу,  Къара джайыу.

Ийман джол, билим джол -  

Хакь  керти джол -  

Аллах бизге буюргъан джол 

Къутхарлыкъды  бизни.КЬАРАЧАЙНЫ ДЖАНГЫДАН ОКЪУЙ...

Къарачай деген кераматда 

Дуния бла бир белги,  ышан,

Дуния бла бир магьана:Къара;  ара;  кьар; ай;

Кьач;  ач;  акъ...

Хоу,  Кьарачайны Агъы,  къарасы да барды.

Барды Айы,Кюню уа джокъду,

308


длай 

демек  - дуниядан  эсе, 

дчрат 

юлюшлю халкъбыз биз.Кьарачай 

деген 

аламатда 

Джылны тёрт чагьындан 

Эсленнгени —  джангыз 

Кьачды.

Къач бла къысха байламлыды 

Кьарачайны  кьадары:

1396-чы джылны къачы;

02.  11.  1828 джыл;

02.  11.  1943 джыл;

17. 

11.  1920 джыл; v 

17. 

11.  1990 дЖыл...

Неле келтирир знтда Къач бизге?!

Къара.

Окъу.


Китаб ачханча ач  Кьарачайны.

Ол  заманда кёрлкжсе анда 

Дуния бла бир белги,  ышан,

Дуния бла бир магьана.

КЪ АДАРМЫД Ы ?

«КЪаРаЧаЙ» сёзде 

«КЪ;Ч;  Р;» да барды: 

Кьарачай-Черкес Республика.

Бек къыйын боллукъду 

«Ч»-дан айырылгьан.

Сюйсенг азан КъыЧыР,

Сюйсенг салах тарт:

«КъаРаЧаИ» сёзде 

«Ч» харф да бард.

3 0 9


Джангыз ол  затда 

Бир тахса бармыды?

Бош затмыды ол,

Къадармыды?НЕ  ЮЧЮН?

Къар,


Къар,

Къарачай.

Ай,

Ай,

Къарачай.

Кюн, Кюн...

Кюн а — джокь.Кюню джокь.  Не ючюн?

ШАЙЫР БЛА  ШАЙТАНЛА

Къагъыт табылса, къалам табылмай,

Къалам табылса,  къагьыт табылмай,

Кёб керти зат къалды джазылмай.

Къагьыт,  къалам да алыб келдиле,

Ишлерге орун,  мадар бердиле,

Джангыз — биз айтханны джаз дедиле.

Шайтанла шайырны  алыб арагьа,

Кюрешдиле къаршчы  этерге Хакъгьа-Аллахха. 

Ол а,


Ийманын сакълар  ючюн,

Шайтан ауузун байлар ючюн,«Агьузу бил-ляЬи  минаш-шайтанир-раджнм 

БисмилляЬир-рахманир-рахим» деб,

Къуран сураныча башлады  шийирин.3 1 0

ц]айыр джууукъду 

Аллахха,


Аны  ючюн  сюймейле аны  шайтанла.

АЛЛАХ 

д ж а р а т х а н ч а

 

б о л

Эртден,  юонорта,  экнндн,  ашхам, джассы 

Беш ууахты  намазынгы  къыл,

болма ассы.

Аллахха юьуллукь эт, Аллах айтханны эт, 

Ол заманда боллукъса Адам эм Поэт.

Аллахданды,  Аллаххады джол.

Таууш  келеди нюрден:Джюрегинги, тёнгегинги да тазала кирден 

Джюрекде да.

Бир кесеги Джерде,

Бир кесеги Кёкде,

Бир кесеги да джюрекде.

Нюрге да бёлеген,

Акъ да кийдирген,

Къара да кийдирген,

Кетмез къайгъыбыз 

Эмда къууанчыбыз

Къарачай.КИМГЕ ДА  НЕ ХАЙЫР АЛАДАН?!

Хончаларым — чал.  Китабым — къач. 

Назмум —  арач.  Ач.  Къара:

Бишген  кёгетле да табарса анда. 

Тюшгенлери да болур.

Буз ургъанлары,  къурт ургъанлары, 

Къаргъа-къузгьун чанчакълагъанлары, 

Чиригенлери - не тюрлюсю да болур.

311


Гюнах  балтада,  сабда  да.

Терслик шайырда, джашауда да.

Шайыр къайыр болмаса,

Шийири - джанлы болмаз.

Халкъгьа, Джуртха,- бир джукъгьа 

Аладан хайыр болмаз.

Шайыргьа тынчайыргьа джокъду мадар. 

Аны  алай джаратханды  Къадар.

Шайырны джюрегин джау басса уа, 

(Алай демек — джырын джау басса), 

Къанатлы сёзю ауурдан,

Учхан къой, джюрюялмай тохтаса,

Сора,  кимге да не хайыр аладан?!

КЪАЙДАДЫ  КЪАРАЧАЙ?!

Къар.  Арач.  Ай.

Къарачай.

Къар,  Ай Арасы  - 

Кёк, Джер Арасы  - 

Къарачай.

Къайдады  Къарачай?

Джердеми,  Кёкдеми?

Джюрекдеми?

Джерде да,

Кёкде да,

Джюрекде да.

Бир  кесеги Джерде,

Бир  кесеги Кёкде,

Бир кесеги да джюрекде.

3 1 2


fcjopr®  Да  бёлеген, 

дкт> Да кийдирген,Къара 

да кийдирген,

Кетмез 

къайгъыбыз Эмда 

кьууанчыбыз

Къарачай.

ЭМИНАЛА

эмда


НАРТЛА

Къара эшеклеге къалгьанды 

Акъ байталланы  артлары.

Эмина къырыб кетгенди 

Сау эл багъасы  нартланы

Биринчи эмина кьысыкъкёз эди,

Экинчи -  сарыкьулакъ.

О л худжу ауруу джайылды,

Къоймай ёзен не къулакъ.

Аладан къутулгъанлагъа 

Ючюнчю эмина джетгенди.

Ючюнчю эмина -  къызыл эмина 

Халкъны джилигин  юзгенди.

Эшеклеге къалгьанды энди 

Акъ байталланы  артлары.

Туудукълары  къайдалла экен 

Эмина къыргьан  нартланы?!

ЭКИ ТИЗГИНЛИ БИР ЧЕКСИЗ  ШИЙИР

Кюн тийген Ай -  

Къарачай.

Огъай,  алай тюл...

3 1 3


Къар джаугъан джай -  

Къарачай.Огъай,  былай да тюл...

Къалай сора?!

Къарачай -  Къараджай. 

Къара таны, къара джай.

Бы лаймы?

Огъай . .

Сора къалай?

Мен билгенимча джаздым 

Кёлюм-джюрегим  азды 

Таркъайды  юочюм,  фахмум 

Учханын  къойду  назмум...

... Сизникид энди  кёзюу.

Кимди  ,  неди Къарачай? 

Къайдан къайрыды джолу?

Бармыды Орайдасы, 

Байрагъы  эм Тамгъасы? 

Тамбласы уа бармыды?

Хар неси да боллукъду 

Иманы толу болса - 

Аллах джолунда барса.

Халкъымаахыр  сёзюм:

Къурейш халкъы  Къарачай, 

Къара таны,  къара джай. 

Иман бла, билим бла 

Хорларыкъса ёлюмню.3 1 4

дЖЮРЕКДЕН 

ЮРЕНЕЙИК

Джюрек излейди  хошлукъну, 

Эркинликни-бошлукъну, 

р ахатлы къны - шошлукь ну.

Ала ючюн  кюрешеди ол,

Кече-кюн сермешеди  ол. 

Тынгы-тынчлыкь не болгъанын билмей, 

Замансызлай ёледи ол.

Джюрекни алайды  къадары, 

Джокъду тебмезге мадары.

Кесибизни  аямазгъа, 

Джашау ючюн кюреширге 

Джюрекден юренейик.

Ол  Кюн джарыкъ гьа кетгенди 

Кечеги  къарангыдан. 

Улугьандан  не хайыр энди, 

Къараб аны  ызындан.

ТАЛАХ

Арабыз бла ётген 

Кишдик тюлдю,  къара кишдик. 

Аласы,  къарасы болмагъан 

Харамды  айыргъан бизни.

КЮН ТИЙГЕНДИ АЙГЪА

Кюн тийгенди  Айгъа,

Къар джаугьанды джайгъа,

ОЛ

315


Шашдыргьанды  мени  сюймеклик. 

Аллахдан тилейме кечмеклик.

Кюн тийгенди  Айгьа,

Ай тийгенди Джерге -  

Бёленнгенбиз нюрге 

Сен да,  мен да бирге.

Бёрюча улуед джюрек...

Энди  иеди джибек 

Ийнарла бла джырладан -  

Насыбха да тюбейд джашагъан.

Джарсыу, бушуу кёб болса да элде

Джара, таб кёб болса да кёлде,

Кёк болса да бирде булутлу,

Узайгьа кьарайбыз умуглу...

... Кюн, Ай да тийгенле бирден.

Мен Сени сайлагьанма мингден.

Тийгенме Санга 

Кюн тийгенча Айгьа,

Шийирим да -  къар джаугъанча джайгъа.

Кюн тийгенди  Айгьа,

Къар джаугъанды джайгъа.

Джангыз джанла,  къазакъ бёрюле,- 

Барынгы  чакъырама тойгъа.

Д У Н И Я Д А  

ЭРКИН СОЛУР

Атыбыз эсе,- айгьыр,

Итибиз эсе,- къайыр.

Палахха уа -  буруу джокь,

Я Аллах, бизге къайгъыр.

3 1 6


Джуртну игисин  бердинг, 

Тауну Мингисин бердинг, 

Цйман бла джаша дединг,

Биз Халкъны  сыйлы  кёрдюнг.

Бизни Хакъгьа юретдинг, 

Дджашханны тюзетдинг. 

Джетгенлей бизге Сёзюнг, 

Сокъур да ачды  кёзюн.

Кёлюбюз бла берилдик 

Салатха эм джихад ха.

Ийман бла къарадыкъ 

Дуниягьа эм ахратха.

Гяуур  кюрешед бизни 

Къояргъа джуртсуз, динсиз. 

Къул-къарауаш боллукъча,

О л айтханны этиб биз.

Назмусу бла шайыр 

Болад Халкъына хайыр. 

Аллах,  къутхар  гяуурдан, 

Акъны  къарадан айыр.

Ибилис джорукъ тохтаусуз 

Кюрешеди бизни бла. 

Сакъланабыз шайтандан 

Уллу Аллахны  кючю бла.

Дуния дегенинг сейирд -  

Тюрленед заман бла.Ёлсек да, бола шейит, 

Ёллюкбюз ийман бла.

Уллу Аллах насыб этсе, 

Хорлам бизники  болур.


Ислам  нюрю джайылыб,

Дуния да эркин солур.

ХАР НЕ ДА АЧЫКЪ

Адамны джаны, джашауу 

Къалгъанды  чёбге да саналмай. 

Аджаллы, аджалсыз да кетебиз, 

Насыблы,  насыбсыз да кетебиз, 

Джашаудан бир тоймай,  къаналмай.

Терекни кесилгенин билмей,

Кюннге къууана туралла бутакълары. 

Ахырзаман дунияны адамларын 

Эсге тюшюрелле ала.

Аугьан терекни бутакъларыча,

Хаух дунияны адамлары 

Ахыр кюнден, ахырзамандан да 

Къутулур онг табмай джарсыйбыз.

Къадаргъа бой салгъанла да,

Бой салмай  къыйналгьанла да,- 

Барыбыз да дуниядан кетебиз,

Артха къайыталгьан а джокъ.

Андан хапар айталгъан да джокъ.

Алда сакълагъан -  къарангы.

Джарыкъны  кёрген айтсын, ангылатсын. 

Берсин джюрекге тынчлыкъ-рахатлыкъ. 

Бизни да кесича этсин,

Бизни да кёрюрча этсин.

Ёлгенле, саула да тынгылайла.

Кесилген терекде джашил бутакъ -  

Джангыз ол сёлешеди  мени бла, 

Джангыз ол береди джууаб.3 1 8

Ол  кесин  кёреди  менде,

{Иен  кесими  кёреме анда.

Къадарыбыз бирди бизни. 

ц]ош олтурама аны  къатына.Аугъан терекде джашил бутакъ бла 

Хаух дунияда бир сау адам 

Болгъанны, боллукъну да ангылаб, 

Бир-бирибизге къараб,

Турабыз тынгылаб.

Соруу-джууаб кереги да джокъ.

Хар не да ачыкъ.

И Ч СУРАТЫМ

Джангыз Терек бла Къадау Ташды  сыфатым

Къазакь  Бёрю да,  Бёрю хаджи да  -   атым, 

Джыйын джанлы  къурау да  -   муратым.

Диним-Тилим-Халкъым-Джуртум  -   иннетим. 

Инша Аллах, джакъсыз къалмаз миллетим. 

Сакълар ючюн  Халкъымы эм Джуртуму,

Бёрю  джортууул болгъанды  джортууум

ДЖ А РЫ КЪ

Кечеси джарыкъны 

Кюню къарангы.

Кюню джарыкъны 

Кечеси къарангы.

Кеченг-кюнюнг да 

Болур ючюн джарыкъ,

Болургьа керексе 

Сен кесинг джарыкъ.3 1 9

КЕТЕРИКМЕ

Джауады  къар.

Къарайды джау.

Къорайды джау.

Джауады  къар.

Джауады  къар, 

Къууанныгъымы 

Билген  кибик.

Келеди  ол,

Бир сюйюмчю 

Келген  кибик.

Кёреме аны -  

Минги Тауну 

Саламыча.

Къарайма анга 

Бир  бек  джууукь 

Адамгьача.

Ол эрисе


Мен  кёб сагъыш

Этерикме.

Ахырында 

Къар тауума -  

Эримезлик Минги Таугъа 

Кетерикме:

Аны бир 

Буз сюммеги 

Болур  ючюн,

Зауукьланыб,  керпеслениб, 

Ата джуртда -  

Акъ джуртумда 

Ёлюр  ючюн

3 2 0


ДЖАУАДЫ  КЪАР

Дуниягъа бере  акълыкъ, тазалыкь,

Къар джауады ашыкъмай,  рахат -  

Къалгьан бары  джалгъан,  керахат.

Тамбла да бюгюн болур джазыллыкъ.

Джокъ болгъанла къайгъыла,  къар гь ал а да -  

Бир затбузмайды  акълыкъны,  шошлукьну.

Джер бла Кёк арасы  шохлукъну 

Байрамыча,  Байрагъыча кёрюнеди Адам да.

Кёкню кёклюгю...Джерни  акълыгъы...

Кёрюнмейле джарала, табла да.

Кёлтюрюлгенле ёрге -  Кёкге 

Кёкден эннген  Китабла да.

Къанат тауушлары  малайиклени...

Кюлген таууушлары сабийлени...

Джауады  къар.

Аллаху акбар.

Джокъду эски джыл,  джангы джыл.

Джокъду эски джыр, джангы джыр.

Чыммакъ акъ, джауады  къар.

Аллаху акбар.

Келе тургьанча тынчлыкъ, азатлыкъ,

Дуниягъа бере акълыкъ, тазалыкь,

Къар джауады  ашыкъмай, рахат -  

Къалгьан бары джалгъан,  керахат.

Аллаху акбар.

КЕТГЕН ЁМЮРДЕ  КЪАЛГЪАНДЫ ДЖЮРЕГИМ

Джангы ёмюрден  келеди ауаз,

Ийнар айта тургьанча сюйгеним.

321


Мени уа,  къаны  Айгьа чачыла,

Кет ген ёмюрде  къалгъанды джюрсгим.

Адам ашагъан ёмюрде къалгьанла 

Атам,  анам, алача кёбле да.

Джерде болгьаннга тёзюб болалмай, 

Джарылгьанла джюрекле,  кёкле да.

Сауланы  ызындан сюркелнб, тёнгереб,

Джангы ёмюрге атласа да тёнгегим,

Къазауат, сюргюн, терслик джойгъанла бла 

Кетген ёмюрде къалгъанды джюрегим.

Шайтан, Ибилис кючлеген дунияда 

Иймансызла айланалла эсириб.

Ол джийиргеншлилеге къошуллукъбуз биз да 

Кеси  кесибизни турмасакъ эсгериб

Тюшюннюк тюшюнде да тюшюнед,

Ким -  кьутулур,  ким -  къутулмаз палахдан.

Мен -  кетген тёлюню,  ёмюрню ауанасы -  

Джашайма,  ийман тилей, джаннет тилей Аллахдан.

Кетгенледен  не къадар узайсам,

Ол  къадар джууукълашама алагъа.

Дуния  юлюшлю адамладан тюлме,

Аллах берсин  къабыр юлюш таулада.АМАНАТ

Халкъ  «къара» деб айтыучу,

Джууукълаша келеди  кюн...

«Юйге Игиликни» къояйым  кимге,

«Ас-Аланнга» ие болсун ким?!

Диним-Тилим-Халкъым-Джуртум -  

Былаелле, кёл бериб, джашатхан.

322


Къарачайны 

кърал болуб кёрмей,

Кетиб барама,- олду джарсытхан.

Биз мадар этсек, Аллах къадар этер,- 

Бош джарсыйма, къыйналама мен.

Ёлгюнчю, ёлгенден сора да,

Халкъым блама, джургум блама мен.

Къыш чилле, джай чилле болмай,

Бир ариу кюн буюрулсун  ёлюрге.

Ол заманда адамла къыйналмай,

Къайгъы сёзге, джаназыма келирле.

Къарачай-Малкъар байракь бла башында 

Минги Тау кёрюнеди  кёзюме.

Келлик тёлюле Къарачай  къралда джашарла -  

Аллах «амин» дер эсе уа сёзюме.

«Азатлыкъ»,  «Къраллыкъ» деб кюрешгенле, 

Берилгенле джихадха эм салатха,

Бу дунияда борчугьузну тындырмай, 

Ашыкъмагъыз ол дуниягьа, ахратха.

Болса Иннет - болур Миллет,  Хорлам да,

Мен кёрмесем да,  Сиз кёрлюксюз Хорламны. 

Кесигизсиз келтирлик да ма аны,

Джангыз Сизсиз келтирлик да энди аны.

Уллу Аллах

Къауум этди,  Джурт да берди джашаргъа,

Онг берди Хакъ джолну да таныргъа,

Ол кёргюзтгенча, ол айтханча атласакъ,

Ол бергенни  къ атлас акъ эм джакъласакъ -

Бизникиди дуния да,  ахрат д а...

Хорларыкъсыз салат бла джихад бла.

Эртде болсун,  кеч болсун -  муратыгъыз толлукъду,

3 2 3


Азатлыкъ  да,  къраллыкъ да боллукъду,

Уллу Аллах да сизге разы  боллукъду.

Ишек джокъду, боллукь  ишни  кёреме.

Арагъыздан иман бла кетеме.

Тас этмегиз Аллах берген  юлюшню.

Халкъ, Джурт ючюн бардырыгьыз юорешни.

Хорлам бла бошаллыкъды  къазауат.

Сау, ёлген да Уллу Аллахха аманат.ЭРЕСЕЙНИ КЪЫЙЫНЛЫГЪЫ

Халюьларына къуллукъ этген бийлени, ёзденлени  къырыб, 

Бийлик этерге  излеген  къулла къалгъанла къуру.

Тамырсыз, ёзексиз,  башсыз къара къулла къалгъанла къуру. 

Эресейни  къыйынлыгъы  андады.  Анданды.

Хоу,


Халкъ гьа бийлик этерге кюрешген  къул къауум болмаса, 

Халкъ гьа къуллукъ этерге бий адам къалмагъанды, джокъду. 

Къыйынлыкъ андады.  Анданды.

Тюзлеге къараб,  айтханды таулу:

Къумдан  юй болмаз,

Къулдан бий болмаз.

Дагьыда айтханды:

Къул  кърал джарымаз, айнымаз.

Ёэден джурт Кавказ 

Къуллагъа къул  болуб турмаз.КЪАЛАЙ УЛУ АППАНЫ ЭСГЕРЕ

Эбзалийле,  къарайдынла,  хуборусла,

Ачтокъла, джаламишле,  амантишле,

Акъсюекле,  къараякъла, терсджаякъла...

Къайдан  чыкъгъын  барын айтыб, тизиб, санаб.

3 2 4


«ийинселе да, джаланды  юслери,

Тойсала да,  ачды  кёзлери,Сюелселе да, тёрт аякъланыб туралла...

Алим болсала да, адам болалмайла была, 

Ёзден тарихни джазалмайла была.

Кеслерича этелле къызларын, джашларын да, 

Кеслерича этерге излейле башхаланы да.

Аллахха тюл,  шайтаннга уралла баш. 

Ибилисге болалла къул эм къарауаш.

Имансызлыкъ тамгъасы -  тамгъалары,

Отуз кюмюш да -  багъалары,

Къара багъана да -  багьаналары,Джети  къат джаханим да -  ахратлары.

АМАЛ  ЭТСЕН Г БАШ ЫНГА...

Хар  кюн джууукь этеди 

Ахыр кюннге,  Ахыргъа...

Аны  ючюн  керекди 

Ашыгъыргъа.  ..  джашаргъа.

.. Ашыкъгъан суу тенгизге 

Джете да болмаз,  ёзге,

Джашау деген аламат 

Азгъа берилгенд бизге.

Хар кюн джууукь этеди 

Ахыр  кюннге,  ахыргъа.

Джашаргъа кюрешейик 

Тюшгюнчюннге къабыргъа.

ДЖ АШ АСЫ Н  МАЛКЪАР-КЪАРАЧАЙ

Мен  назмуму джазама?

Огъай.

325


Мен джазама дуа...

Халкъыма 

Мен джазама дуа...

Джуртума,-

Къууанч бла,  насыб бла, сау-эсен, 

Джашасын дей,  Малкъар-Къарачай.

Уллу Аллахдан тилегим 

Иймандан сора буду джангыз.

Тохтаса да, арыб, джюрегим 

Ол дунияда да тилегим 

Бу боллукьду Аллахдан джангыз.

ТО ЛГЪА Н   А ЙНЫ  

ТОЛГЪАН  АЙ  БЛА 

У Ш А Г Ъ Ы

“Ай  батма.

Мен  да  сенича  айбатма.

Эгечлебиз  биз.

Сен  -  Кёвде,  мен  -  Джерде.

Сен  -  Тёрде,  мен  -  Эрде.

Сени Кюн,

Мени Сюйгеним 

джарытады.

Башхалыгъыбыз  • 

олду джангыз”.

3 26


щ И Й И Р   Н Е Д И ?

дунияны  къарангы  юочлеген сагьатда да, 

ц!айырны  юйюнде джанады чыракъ.

Дунияны  кёлсюзлюк  юочлеген  сагьатда да,

Ц1айырны  кёлюнде джанады  чыракъ.

Къарангыны, къарангылыкъны чачхан джарыкъгъа, 

Адамны  джашаргьа  кёлленднрген  затха -

Тазалыкь гъа=халаллыкъгъа=сюймекликге=игнликге=

=тюзлюкге=джигитликге - Хакъ гьа

тырмашдыргъан  затха

Айталла шийнр деб.

о р а м


Д

а

Бууаз  кишиси бла баргъан бир субай  къатыннга къараб, Сын  болгъандыла бусакъла.

ДЖ АШ АУ


Берилгенди  болджал  бла.

Бошаллыкъды  аджал  бла.

Джокъду  созаргьа  мадар  - 

Алай  буюргъанд  къадар.

Об берилген  заманчыкъны да,

Джибермейин бошуна - 

Эки дуниянга да джарарыкъ 

Бир амал эт башынга.

3 27


THE  UNIVERSE OF  MY VOICE 

by Bilal  Laypanov

ABOUT THE AUTHOR

Bilal  Laypanov.  Born  in  1955.  After  graduating from  the  M.  Gorky 

Literature  Institute  in  Moscow,  worked as  a journalist,  high-school 

teacher,  scientist  (humanities).  Published  many  books  o f  poetry,  in­

cluding  Collected  Poems  in  10  volumes.  Three  volumes  o f Russian 

translations  appeared  in  1993  and  were  later  put forw ard fo r   a 

State  Prize  o f Russian  Federation.

* * *


Poetry 

is a  lake

with  the  open  eyes.

With my heart,

I drink

its reflections,with my palm,  I draw

my face  out of its  depth.

Nobody knows how  large the lake is, 

but, when I sing, 

the fires go up 

on the opposite side.

1 am not a god, 

to  walk  over waters 

to  get  there.

But my life is enough 

to  measure

the  universe  of my  voice.

And  then 

I will  be a lake 

with  the  open  eyes...

Карачаевская  поэзия  на  английском  и  русском  языках

328


БИЛАЛ  ЛАЙПАНОВ

ПРОСТРАНСТВО МОЕГО ГОЛОСА 

Об авторе

Билал  Лайпанов.  Родился  в  1955  году.  Окончил  Литературный 

институт  имени  М. Горького  в Москве,  работал  журналистом, 

преподавателем института,  научным работником. Издал 10 томов 

Сочинений на карачаевском и три тома на русском языках. Позже 

книга  стихов  «Пространство  моего  м оего  голоса»  была 

выдвинута  Союзом  писателей  России  на  соискание 

Государственной  премии  РФ  в  области  литературы  и 

искусства.

* * *


Поэзия — озеро,

Открывшее глаза.

Сердцем пью из него 

Отражения,

Ладонью черпаю 

Свое лицо 

Из глубины.

Велико ли озеро,

Не знаю,

Но,  когда пою,

На  другом берегу 

Огни  загораются.

Может, я не пророк,

Чтобы  перейти его 

Посуху,

Но за всю жизнь Обойду без посоха 

Пространство моего 

Голоса.

А  там -   стану  озером,  открывшим  глаза...3 2 9Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет