Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет11/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

Оразалы СӘБДЕН, 

экономист:

Жүсіпбек 

ҚОРҒАСБЕК,

«Ж

«Ж

ас-өркен» ЖШС-

ні

і

ң директоры:

Ерлан АРЫН, 

Павлодар 

об

об

лы

лы

сы

сы

ны

ны

ң 

ң 

әк

әк

ім

ім

і:

і:

– Меніңше, 21 жылдың

і

іші


і

нде тәуелсізді

і

і

гімізді

і

нығайту мақсатында көптеген жұмыстар атқарылды. Бұл орайда айтарлықтай жетістікке жете алдық. 

Мұның  бәрі тікелей Елбасымыздың арқасы деп 

ойлаймын. Ол кісі мемлекетімізге тәуелсіздікті өз 

қо

қолы

ы

мен алып бер

ер

іп,

,

оныңң

 нығаюына талмай еңбек 

сі

сі

ңіңі

ру

рудеде

.

.Ен

Ен

дід

сосо

л

лиг

иг

і і 

іс

істі

т ж


ж

а

алғастырып, сол кісінің идея сын қолдауымыз қажет. Халық осы мақсатта

бірігіп, бірлесе жұмылса, тәуел сіздігіміздің барлық 

қыры нығая түседі. Егемендіктің тұғыры  биіктеп, 

тәуел  сіздігіміз  мәңгілік  болады. Онан кейін тәуел-

сіздік  ұғымы  ұрпақ санасына мәңгілік қашалып 

қа

қлуы үшін рухымызды б

б

иіиікт

ктет


ет

ке

ені

ні

мім

з

зжө

жө

н.н.

Р

Рух

ух

 де

д

генім – біздің тіліміз, руу

х 

хде

деге


ге

н

нім м –

бібі

зд

здің

ің

іі

ск

скер

ер

--

лігі міз. Сондықтан да, рух арқылы салт-дәстүрді 

да мы  тып,  өзге  елдермен терезесі тең елге айнал ға-

нымызды түсінетіндей дәрежеге жетсек деймін.

– Меніңше, ө

і

німді өзі

ім

ііз өндірме

й

й тәуелсізі

дікті нығайта ал май-

мыз. Сол себепті де, өзіміздің өндіріс орындарымызды, өзіміз дің 

тауар өндірушілерді қолдайтын кез келді деп ойлаймын. Сонда ғана 

біз тәуелсіз ел ретінде бәсекелестікке қабілетті бола аламыз. Сон дық-

тан да ауыл шаруашылық саласына баса назар аударған жөн. Өйткені 

әлем алд

лд

ындад

 мал өнімдері мен бидайымыз бі

зд

зд

іңі

б

бре

р

ндд

іміз бол


 ғ

ғ

ана

ОсОс

ы

ыса

сала


ла

ла

лард

рд

ыы

да

дамытып, өнімді шетелге са

сату


туды

ды ж


жүй

үй

елелеп

еп

,,

өн

өнді

ді

  рі

рі

сс

мамандарын дайындау керек. Екіншіден, тәуелсіздіктің тұғы рын 

бекемдейтін руханият саласы кенжелеп қалды. Кеше ғана Түркістанды

рухани орталыққа айнал дыру жөнінде мега-жоспар ұсындым. Онда

руха 

ни-техно логиялық кластер жасау мәселесін қам 

 

тыдым. Бір жағынан елімізді Түр кістан арқылы рухани, екінші жағы  нан Кентау 

қа ла сы  арқылы  тех 

х но

но

 логог

ия

иялы

лы

қ қ 

кл

кас

ас

тете

рд

рді

і

дада

мы

мы т

т

уду

ы жолға қоюға бо-

ла ды.  Мұны  ай

ты

тып

п от


от

ыр

ырға

ған


н

се

себе

б

бібім

м,

бб

із

ізт

т

әуәу

ел

елс

сіздікті нығайту үшін 

әр  қай сымыз  осын дай  идеялар төңі ре гін де  еңбек  еткеніміз  жөн 

секілді.


– Ме

М

ніі

ңше, кез келген мемлекет тәуелсіздігінің үш тағаны – экономика, сая-

сат, идеология. Ошақтың үш бұтындай осы үш тағанның бірі болмаса, тәуелсіздік 

әлсірейді. Қазір экономикамыз бен саясатымызды жүйеге келтіріп алдық. Енді 

басым бағытты идеологияға бұратын кез келді. Идеологиядағы ұлт мәсе лесіне 

көбірек назар аударуымыз қажет. Себебі кейбір  көрші  мемле кет те ріміз  эко-

номикалық мәселелері әлсіз болға

ны

ыме

м

н,н

 иде


д

ологиялы


лы

қ 

қбағытта айтар лықтай 

жұ

жұмы

мы

стст

ар

 атқарып жатыр. Мысалы

лы

,,

қа

қазі

зі

рр кө

кө

ршрш

і

іҚы

Қы

рғрғыз

ызст


ст

ан

анныны

ң 

ңөзін де  қара-

пайым губернатордан бастап, жоғарғы шенді шенеуніктерге дейін қырғыз тілін 

білуі керектігі жөнінде заң қабылдамақ. Олар қырғыз тілін біл мей тін  жоғарғы 

шенді шенеуніктерге айыппұл салмақшы. Сонымен қатар мем лекеттік қызметке 

орналасқысы келетін талапкердің бәрін қырғыз тілінен емти хан тапсыруға мін-

деттемек. Тіл дегеніміз – ұлттық идеологияның бөлін бей тін  бөлшегі. Біз де сол 

себепті

тә

тәууелс

лс

ізз

ді

дікт

кт

і нын

ға

ғайт

йт

у у 

үш

үшін

ін

оо

сы

ындай қадамдар жасауы мыз

ыз қ


қ

аж

ажет

етЯғ

Яғ

нини

тіл, діл

л

,ді

ді

нн

си

сияқяқ

ты

тым

м

әсә

ел

елелел

ер

ердеде

м

мық

ық

тты болуымыз керек. Дінге

а

аса

са м


м

ән

әб

б

ерер

м

ме-

е-

геніміз себепті еліміз біраз зардап шегіп қалды. Қазір кеш те болса, сол олқы-лықтың орнын тол ты рып жатырмыз. Сондықтан да, тәуел  сіздікті нығайтамыз 

десек,  идео ло гиялық  мәселелерді дер кезінде қолға алған жөн. ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған Қанат БІРЛІКҰЛЫ

БЕ

ЗБЕ

Н

БІРІНШІДЕН...

Қазақ журналистикасы әлемге қазақ 

мемлекетінің, қазақ ұлтының көзімен қа-

райтын кез келді. Журналистер бір ақпарат 

алу үшін ресейлі

і

к,

к,  я болмаса өзг

г

ее

елді


д

ң

ңақпарат құралд

дар


арын

ын

аа

жү

жүгігі

ну

нуге

ге

мм

әж

әжбү

бү

р.р.

О

Олл

ақпараттар сол мемлекеттің ішкі идео ло-

гия сына сай бейімделетіні рас. Қазақстан

журналистикасы өзге елдің емес, қазақ 

мемлекетінің көзқарасын,  ұстанымын 

айқындауы қажет. Сол себепті қазақ елші-

лі

лі

гі бб

ар

аре

е

лдлд

ер

ерді

д

ң ң

әрқайсысына мемлекет 

тарапынан журналистер жіберіп, әр елден 

ақпарат тарататын арнайы ақпараттық 

агенттіктер құру қажет. Осы

ы

қақ

да

дам бары-

сы

н да  елшіліктердің жанынынан

ан

 тік

іке


е 

ақ

ақпа

па

рара

т 

жинайтын, тарататын журналистер б

база-


сын қалыптастыруға да болатын еді. Ол 

журналистер сол елдердегі басты-басты 

жаңалықтарды еліміздің позициясына сай 

жеткізіп отыруына жол ашып, осы арқылы 

әл

ә

емем

а

алд

лд

ынын

да

дақ

қ

азаз

ақ

ақж

ж

урур

н

на ли

л

с тикасының, қа

қа

лала

б

берерді

ді

ҚҚаз

аз

ақақ

ст

стан

ан

ныны

ң ақпа раттық 

тәуелсіздігін сақтап қалуға алғашқы қадам

жасалар еді. ЕКІНШІДЕН...

Еліміздің шекаралы аймақтары көрші 

елдердің арналарын тұтынуға мәжбүр. 

Шығысымыз Қытайдың

ң

,

,оң

оңтү


тү

ст

стіг

іг

імім

із

і 

Өз

бек станның,  Солтүстігімміз

із

РР

ес

есей

ей

дід ң

ң 

тете

ле

ле-

арналарымен сусындап, еліміздің басты 

арналары мен радиолары шет аймақтарға 

әлі күнге жеткілікті хабар тарата алмай 

отыр. Сол себепті де, мемлекеттік арналар 

мен  радиолардың күллі қазақ даласына 

кең 

ң

тарауын қамтамасыз етуіміз керек.ҮШ

ҮШ

ІН

ІН

ШІ

ШІ

ДЕ


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет