Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет8/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

20

20

25

25 Ж

Ж

ЫЛ

Ы

ДАН БАСТАП 

ӘЛІПБИІМІЗДІ ЛАТЫН 

ҚАРПІНЕ, ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ 

КӨШІРУГЕ КІРІСУІМІЗ КЕРЕК

Мемлекет б

б

ас

асшы

шы

сысы

ны

ның 

ң

айй

ту

туын

ын

шаша

тіл туралы жауапкершілі і

іг

іі

жоға


ры

 с

аяса

т 

қоғамымызды одан әрі ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс. Сондықтан

алда 


ғы уақытта да мемлекеттік тілді 

дамыту жөніндегі кешенді шараларды 

жүзе ге асыру табандылықпен жалғаса-

ды.  «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиіміз-

ді латын қарпіне, латын әл

әл

іпіп

би

биініне 

е 

көкө

ші

шіру

р

 үшін дайындыққа осы ба

б

стан

ан кір


і

іс

іі

уі

іміз 

керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс 

прин ципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерін де біз мұндай қадамды жасаған-

быз», – деді Н. Назарбаев. Сонымен қа-

та

тар,

р,

ЕЕ

лб

лбасас

ы

ыт

тер


ер

ми

мино

но

лоло

ги

гия мәселесінде

де қолға алар  іс

і

терд


і

ің әлі баршылық 

еке нін  айтты. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ШЫН МӘНІНДЕГІ 

МЕМЛЕКЕТТІК 

К 

ТІ

ТІ

Л

Л

МӘРТЕБЕС

С

ІН

ІН

Е

Е

КӨТЕРІЛГЕНДЕ, ЕЛІМІЗ 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ ДЕП 

АТАЛАТЫН БОЛАДЫ

Т

Тіл

л

туту

ра

ралы

лы

мм

әс

әсел

ел

егег

е 

 тоқтай келе, 

Ме

Мемл

млек


екет

е

бб

ас

асшы

сы

сы «а

қазақ  қазақпен 

қазақша сөйлессін» деген  қағидатты 

тағы да қайталап айтты. «Тәуелсіздігін 

алған тұста еліміздегі қазақтың саны 6,8 

миллион немесе 41% болса,

,

қазір 11 мил лионға  жетіп,  65%-

да

данн

ас

астыты.

Қа

Қаза

за

қ-қ

тың саны 4 миллионға артты.  Егер әр

бі

бір 


қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтыл 

са, 


тіліміз әлдеқашан Ата Заңымыздағы 

мәртебесіне лайық орнын иеленер еді.  

Қа

Қ

заз

қ тілі турал

л

ы 

ыайтқанда, істі алдымен 

өз

өзім

ім

іззде

ден


н ба

ба

стст

ау

ауым

ымыз


ыз

к

керектігі ұмыт 

қалады. Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін 

әркім өзгені емес, алдымен өзін қам-

шылауы тиіс. Тағы да қайталап айтайын: 

қазақ қазақпен қазақша сөйлессін. Сон-

да ғана қазақ тілі барша қ

қ

аз

азақ

қ

стс

ан д


д

ық

қ-

тардың жаппай қолданыс

ыс т

т

іліл

ін

не

е

айай

на

нала

ла

-ды.  Тілге деген көзқарас, шындап кел-

ген де, елге деген көзқарас екені даусыз.  

Сондықтан оған бей-жай қарамайық. 

Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне

айналып, шын мәніндегі мемлекеттік тіл 

мә

мәртртеб

еб

есес

ін

іне  кө

кө

тете

рі

рілг

лг

енен

де

де,  біз елімізді 

ҚА

ҚАЗА

ЗА

ҚҚ МЕ

МЕ

МЛМЛ

ЕК

ЕКЕТ

ЕТ

ІІ

де

деп

п ат


а

айтын бола-

мыз», – деді Президент. 

БІРЛІГІ БАР ЕЛ ОЗАДЫ, 

БІРЛІГІ ЖОҚ ЕЛ ТОЗ

З

АД

АД

Ы. АЛ 

БІРЛІК, ЕҢ АЛД

Д

ЫМ

ЫМЕН

ЕН

,

,

ҚАЗАҚТЫҢ ӨЗІНЕ КЕРЕК 

Президент бірлік мәселесіне келген-

де, ең әуелі осы істің қазаққа ауадай 

қажеттігін алға тартты.  Сондықтан 

қазақтың бірлігі – елдігіміздің кілті, ең 

басты мәселесі. «Бірлік, ынтымақ,

са

са

быбы

р

рлы

лы

лыл

қ пен парасаттылық

қеңең

 

алдымен, өзімізге – қазақтарға керекек

.  


Қазақты ешуақытта сырттан жау алған 

емес.  Қазақ әлсіресе, алауыздықтан 

әлсіреген, күшейсе, бірліктен күшейген. 

Үйдің бере

р

кесі қабырғасының қиюымен емес, 

те

теңі

ңі

нін

ң 

ң жи

жиюы


юы

ме

мен,н,

о

отб

тб

асасын

ында


д

ғы 


сыйластықпен, татулықпен к

ір

еді. Мемлекет те солай», – деген пайымымен 

бөлісті Елбасы. Қазақстанның  елдігі

асқан, ерлігі тасқан, кемел де келісті 

ел

еге айналуына бізден – қазақтарда

да

н ар

ар

тыты

қ

қмү

мү

ддд

елі кім бар?! Қазақтың

ң і

і

шкшкі

і

тұтастығын бұзғысы келетін рушылдық, жершілдік әңгімемен ел бірлігін бүлдір-

гісі келетін күштердің пайда болуы Елба-

сы ретінде мені алаңдатпай қоймайды»,

–  дей  ке

е

ле

леМ

М

емем

ле

леке

ке

т  баба

сш

сшыс

ыс

ыы

он

ондай 

жымы


сқ

сқы


ы

ни

ниет

ет

тіті

ле

лердрд

ің

іңа

а

йқйқай

айын


ын

а

ақұ

құ

лақасып, айтағына ілескен жан әр атаның 

шежіресін әспеттеп, әр жаққа тартқанын 

аңдамай қалуы мүмкін екенін, ал ру мен 

тайпаға бөліну – ұлттық тұтастықтан 

ай

ай

ырыр

ыл

ылуд

уд

ың өте қауіпті түрі болатыы

ны

нын

қа

қада

да

пп

ай

айт

тты. 


«Қазақ шежіресінің түпкі мәнін ұмыт-

пау керек, алып дарақтың бұтақтары 

сияқты күллі рулардың түбін қуа 

келгенде, барлығы бір ғана ұлы тамырға 

– қазақ 

қ 

деде

ге

гн

н

ұлұл

тқ

тқа

а

баб

ры

рып

п

тіті

ре

реле

ле

діді

.

Қай шежірені алып қарасаңыз да, ол 

қазақтың бірлігін, тұтастығын әйгілейді. 

Шежіре – қазақты бөлшектейтін емес,

керісінше,  біріктіретін  ұғым. Барша 

адамзаттың Адам атадан басталатыны 

си

сияқяқ

ты

ты,

,

бүбү

кіл қазақтың шежіре атау

у

лы

лысы

сы

 Атам қазақтан бастау алатынын әрбі

б

р қазақ жүрегінің төрінде ұстауға тиіс.  Тек 

бірлесіп қана, бүкіл халықтың күш-

жігерін  біріктіріп қана біз алға баса 

аламыз. Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі,

ынтымағы

ғы

жж

ар

арасқа

қ

н елдіді

ң 

ңғана ыры

р

сы мен  та

абы


бы

сы

сым

м

олол

б

бол

ол

мамақ»

қ»

,, –

ддеді 

Нұрсұлтан Әбішұлы. МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ 

ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ СИПАТЫ - 

БҰ

БҰ

Л

Л

ҚАЗАҚСТАННЫҢ

Ң 

ТАБЫСТЫ ДАМУЫНЫҢ 

НЕГІЗІ

«Ендігі  қазақ  қоғамында көпшілікті 

толған дыратын мәселенің бірі – діни 

ахуалдың жай-күйі. Әрине, біз мұсыл-

манбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мәз-

һабын  ұстанатын  сунниттерміз. Баба-

ларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-

дәстүрді, ата-анан

ан

ы

ысы

сыйл


йл

ау

ауға

ға

нн

ег

гіз

із

деде

л-

л-ген. Жастарды 

үл

үлкеке

ндер


ерді

ді с


ый

ыйлауғ


а

а 

негіз деген.  Біздің  ата-бабаларымыз еш уақыт та  қыз  баланың  бетін  бүркеме-

г ен.  Ендеше,  бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ізгі 

дін – ислам дінін қадірлей отырып, ата 

дә

дәстстү

үр

інін

а

ард

рдақ


ақ

та

таға

ға

ны абзал», – деді Н

Нұрсұлтан 

Әб

Әб

іішұлы. «Қазір кейбір 

сыртқы күштер  жастарымызды ислам 

дінінің хақ жолынан адастырып, теріс 

бағытқа тартуға тырысады. Оларға 

еретін болсақ, біз апа-қар

а

ындастарымыз бен қыздарымыз

ызды


ды

ң 

ң бе

бе

тіті

н

н тұтұ

мш

мшалал

а-

а-ғанд ы былай қойғанда, олармен

  б


ір 

дастарханда отырып, тамақ ішуден 

қала мыз», – деді Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Прези денттің  пайымынша,  мұндай

ұлттық таб

б

иғатымызға жат келеңсіздік-т 

т 

енен

б

бой

ойды


ды

а

аул

ул

ақақ

ұ

ұстау қажет. «Мен жастарды ХХІ ғасырға, келешектегі ХХІІ 

ғасырға   қарай жетектеп отырмын. Ал 

мынадай жасалатын дүниелер бізді орта

ғасырға, артқа қарай тартып отыр деген 

сөз. Осыны ойланыңыздар! Біздің мем-

лекетіміздің зайыр

р

лы

лылы

ы

ққ

сипаты –  бұ

ұ

л 

Қазақстанның табб

ыс

ысты

ты д


д

ам

амуыуы

ны

ның 

ң ба


ба

ст

сты 

ы 

негізі. Осыны бүгінгі һәм келешек қазақ-стандық  саясаткерлер және барша қа-

зақ стандықтар жете түсінгені абзал», –

деді Н. Назарбаев.

БІ

БІЗД

ЗДІ

І

БІ

БІР-

Р-

Б

БІРІМІЗБЕН 

БІРІКТІРЕТІН ДЕ, БАУЫР 

ЕТЕТІН ДЕ – 

БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ 

БОСТАНДЫ

Ы

Қ 

Қ 

ЖО

ЖО

ЛЫ

ЛЫ

НД

НД

А 

А

ТӨГІЛГЕН ҚАНЫ

«Қазақстанның 2050 жылға дейінгі 

жаңа стратегиялық бағдарын жүзеге 

асыруда қазақ халқына айрықша жауап-

керш

р

ілік жүкү

теледі. Тағылымы мол 

та

тари


ри

хы

хымы

мы

зз

бе

бенн ұл

ұл

ыы

бабаларымыздың 

ұлаға тты  өмірінен  алар  тәліміміз  арқа-

сында біз алдағы асулардан алқынбай

аса аламыз. Үдеудің сыры – бірлікте, 

жүдеудің сыры – алауыздықта. Осыдан 

үш ғасыр бұрын А

А

ңыңы

ра

рақа

қа

йдйд

а

або

бо

лғлғ

ан

ан 

ұлы шайқаста ата

а-б

-баб


аб

ал

алар

арым


ым

ы

ыз ббір

ір

лілі

к-

к-тің құдіретінің қандай болатынын өзіне 

де, өзгеге де дәлелдеген болатын. Сын 

сағатта туған еліне деген перзенттік па-

рыз дар  бәрінен жоғары тұрды. Сол 

ша

ша

й й 

қа

қст

ст

аа тө

төгі


гі

лг

лген

ен

ққ

ан барша қазақтың 

та

та

мымы

ры

рынд

нд

аа

ба

бар 

р қа


қа

н

неді. Солай ғой. Бұл 

–  біздің  бабаларымыздың қаны. Бізді 

бір-бірімізбен біріктіретін де, бауыр 

ететін де бабаларымыздың бостандық 

жолын да төгілген осы қаны  деп 

білемін», – деді

і

Н

Нұр

ұр

сұсұ

лт

лтан

ан

ӘӘ

бі

ішұ

шұ

лылы

.

.Сонымен қа тар П

П

рере

зи

зидеде

нт

нте

е

лдлдік

к

мм

ұр

ұратат

 

жолындағы ұлы ерлік қай  уақытта да бабалары мыздың  бойынан табылғанын 

атап өтті.ХХ

ХХ

І

І

ҒА

ҒА

СЫ

СЫ

Р

Р

ҚА

ҚА

ЗАҚСТАННЫҢ 

АЛТЫН ҒАСЫРЫ БОЛАДЫ

Сөз соңында Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев барша буын 

өкілдеріне арнап үндеуін жариялады. 

«Алдыменен алдың

ың

ғығы

т

тол

ол

қықы

н

нағ

а

аа

бу

буын

ын

!!

 

Сіздердің көргененде

де

рірі

ңі

ңіз з бе

бен


н

өм

өмірір

лі

лікк 

тәжірибелеріңіз кейінгі буынның ақиқат 

жолынан адаспай, алға бастауына

септігін тигізді. Ортаңғы буын отандас-

ты рым! Сіздердің еншілеріңізге алып 

им

импе

пе

 р р

ия

ияны

ны

ң ң

кү

күйр

йр

епп

, жас Тәуелсіз мем-

ле

леке


ке

тт

ттіңң т

т

үлүл

ег

еген

ен

ккез

ез

ееңі дөп келді. Сіздер-

дің күрделі де қиын шешімдер арқылы

жинаған өлшеусіз тәжірибелеріңіз 

қиын дықтардан 

сынбай 

өтуімізге қажетті баға жетпес қазына болды. Ал 

енді кейінгі толқын жаст

с

арға айтарр

ым, 


сендер – бол

аш

ашақ

аққа


қа

д

дегег

ен

енү

ү

кікі

лі

лі 

үмітіміздің тірегі

сі

ңдер! Біздің  б

үгінгі 


атқарып жатқан қыруар шаруаларымыз 

тек сендер үшін жасалуда. Сендер – 

Тәуелсіз Қазақ елінің перзенттерісіңдер! 

Тәуе


у

лсіз е


е

лд

ле ту

у

ып, тәуелсіз елде тәрбие ал

алды


ды

ң

ң да

да

р!р! С

С

енен

де

дерд

рд

іің азат ойларың мен 

кемел білімдерің елімізді қазіргі бізге 

көз жетпес алысқа, қол жетпес қиянға 

апара тын  тың  мақсаттардың құдіретті 

күші болсын деймін», – деді Нұрсұлтан 

Әбішұлы. 

«Мен барша

а

хх

ал

алқықымд

мд

ыы жа

жа

рқрқын

ын

 болашаққа жол бастайтын, адамзаттың 

мәңгілік құндылықтары ерік-жігер мен 

еңбексүйгіштік, мақсаткерлік қасиет-

терін сіңіруге шақырамын. Мен ХХІ 

ға

ға

сысы

р

рҚа

Қа

заза

қс

қста

та

нннн

ың алтын ғасыры

бо

бола


ла

т

тынын

ын

ына

а

кәкәмі

міл


л

се

немін. ХХІ ғасыр бей 

бітшілік пен тұрақтылықтың гүл-

денген ғасыры болады. Қазақстан халқы 

ұлы тарихтың иесі атануға лайық. Біз 

көздеген мақсаттарымызға міндет ті 

түрде жетеміз. А

А

ңс

ңсарарлы

лы а


а

за

затт

тт

ыы

ғы

ғымы

мыз 


з 

бен тәу етер Тәуелсіздіг

і

іміз


б

баянды 


б

бол-


сын, ағайын. Мәңгілік ел болу жолын-

дағы ұлы істеріміз, жаңа дәуірлерге жол 

ашсын», – деп сөзін тамамдаған Елбасы

барша қа


а

за

зқ стандықтарды киелі мере-

ке

кеме

мен


н

құ

құтт

ттық


ық

та

тадыды

.

 Қанат ҚАЗЫ,

Астана

М

ансұр

 Х

ұрАМИТ

(фото


)

ф


№223 (905) 

15.12.2012 жыл, 

сенбі


4

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ«Ел аумағында тарайтын БАҚ-тың 

80 пайызы мемлекеттiк тiлден асатын 

елдi ғана толықтай егемендi деп баға-

лауға болады. Ол межеге жетпеген ел-

дiң тәуел 

сiздiгi күмәндi, бұлыңғыр, 

мойын дал май ды».  Бұл  Ресейдің  экс-

президенті Д.Мед ве девтің сөзі. Ащы, 

ащы да болса, шын дық. Сондықтан да, 

«ақпарат кімнің қолын да болса, сол 

әлемді билейді» деген ұстанымды бас-

ты назарға шыға рып, ақпаратты тұты-

нушы емес, ақпа рат ты өндіруші елге 

айналуымыз қажет.

ТҮЙІН

ТҰҒЫР


Төлеген МҰХАМЕДЖАНОВ,  «Астана-

опера» мемлекеттік опера және балет 

театрының директоры: 

– Біздің Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

ең үлкен, аса маңызды шешімдеріміздің 

бірі астананы Алматыдан Ақмолаға 

көшіру болды. Өйткені бұрын кеңестік 

одақтың аясында республика үшін 

маңызды шешімдердің бәрі тек 

Мәскеудің мақұлдауымен іске асатын. 

Егер біз Тәуелсіздігімізді алған, егемен 

мемлекет болмасақ, мұндай шешімді 

ешқашан өздігімізден қабылдай алмас 

едік. Бұл – біріншіден. Екіншіден, 

Ақмола Астана болғаннан кейін мұнда 

құрылыс жұмыстары қарқын алды. Ал 

құрылыс индустриясы өз кезегінде 

экономиканың басқа салаларына да 

қозғау салды. Құрылыстың төңірегіндегі 

өндірістер мен шағын кәсіпкерлік 

дамыды. Астана құрылысына қажетті 

материалдар тапсырысын, күн өткен 

сайын саны өсіп келе жатқан Астана 

халқының өзге де мұқтаждықтарын 

өтеу үшін өңірлердегі түрлі кәсіп орын-

дардың жұмысы жанданды. Көлік тасы-

малы, тұрмыстық қызмет көрсету 

секілді қызметтер өркендей бастады. 

Ең аяғы, үйдің ішін заманауи әрлеу мен 

қажетті жиһаз жасау және құрастыру, 

түрлі техникалармен жабдықтауға 

дейінгі салалар да кеңінен қанат жай-

ды. Мұның бәрі мыңдаған адамды жұ-

мыс пен  қамтыды. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет