Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет20/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ, халық жазушысы,

Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы тұрақты 

өкілі, қоғам және мемлекет қайраткері:

– 

Бү

Бү

гі

і

нг

нг

і 

і 

қа

қа

за

за

қт

қ

ың

ың

з

з

ия

ия

лы

лы

қ

қ

ау

у

ымы 

мен 

н

жа

жа

лп

лп

ы 

ы

әр

әр

бі

бі

р 

р

аз

аз

ам

амат

ат

ы

ы 

ұл

ұл

т 

т

р

руха-

ниятын  өркендетуге  атсалысуы қажет.

Азаттық рухын асқақтату – парызымыз.

Өйткені біз небір азапты қиын дық тар-

мен келген Тәуелсіздігіміздің жалауын 

желбіретіп, тұғырын биік ұстап тұр

ұ

у 

у

үшін әсіресе өскелең ұрпақтың тарихи 

жадын жаңғыртып, санасына патриот-

тық қаcиеттердің дәнін егуіміз керек. 16 

желтоқсан – халқымыз біртұтас ұлт 

ретінде 

е 

өз мемлекеттігін жариялап, 

ба

ба

ба

ба

ла

ла

ры

рымы

мы

з 

з 

аң

аң

с

сап өткен Азаттыққа 

қол жеткізген ерекше күн. Еліміз үшін ең 

маңызды саналатын бұл күнді 

ойлағанда ойымызға Тәуел сіздіктің 

бастауы саналатын сонау бір ызғарлы 

Желтоқсанның қаһарлы күн дері 

елестейтіні рас. Е

Е

ге

ге

ме

ме

нд

нд

ік

ік

а

а

лғ

лғ

ал

ал

ы 

ы

бе

бе

рг

рг

і

і 

20 жылдан ас

с

та

та

м 

м 

уа

уақы

қы

тт

тт

а 

а 

Қ

Қа

за

за

қ

қ

ст

стан

ан

 

қыруар жетістікке қол жеткізді. Ендігі 

кезекте өткеннен сабақ ала отырып, ана 

тіліміз бен мәдениетімізді заман ға сай 

дамыта отырып, осы Тәуел сіздік 

мерекесінің қадыр-қасиеті мен жарқын 

тұ

тұ

ст

ст

ар

ар

ын

ын

ж

ж

ан

ан

да

да

нд

н

ыра түсу жолында 

әр

әр

қа

қайс

йс

ым

ымыз

ыз

ж

ж

ұ

ұмылуымыз керек. 

Бүгінгі жас ұрпақ шын мәніндегі 

еркіндіктің не екенін терең ұғынып, өз 

Отанының ғана емес, күллі әлемнің 

кемел келешегіне сеніммен қарауы тиіс.

Аз-кем пікір а

а

лм

лмас

суд


уд

ан

ан кк

ей

еін

ін к


к

еш

еш 

қонақтарына ақын О

О

лжастың шығар ма ла-ры негізінде шағын театр 

лан 


ды 

рылған 


қойылым көрсетілді. Белгілі актер Бақтияр

Қожаның ақын мен ақындық жай лы

тартымды монолог оқуынан бастал ған 

кеште «АРТ

РТ

иШОК»  театрының әртістері, ре

режи


жи

с

ссе

ер 


р 

Га

Гали

ли

нана

П

Пья

нова дайындаған 

өлең мен әуен қатар өрілген ойлы компо-

зи ция  ұсынылды.

Бұдан соң сахна төріне жаңа жинақтың 

авторы, ақын Олжас Сүлейменовтің өзі 

шығып, жиналған қауымның алдында зор 

дауыспен қуатты жы

ы

рл

рлар

арын


ын о

о

қықы

п,

п,а

а

рарасы

сы

н-н-

да  қаламдастар

ы

ы

меме

н 

зазама

ма

ндндас

ас

тата

ры

ры жайын да жылы естелік, лебіздерін жеткізіп

тал ғампаз оқырманның ыстық ықыласына

бө ленді.

Алмат ИСӘДІЛ

ЛЕБІЗДЕР


ТӘУЕЛСІЗДІК ТАБАЛДЫРЫҒЫНДА

1991-1997 жылдар аралығы Тәуел сіз-

д

ді

гг

ім

іміз

із

дід

ң 

ңал

ал

ғаға

шқ

шқы

ы

сысы

нд

ндарлы кезеңі бол-

ға

ғанд

нд

ықық

та

тан,

н о


ота

танд


ндық

ық

кк

и

инематографияға оңай соққан жоқ. Себебі ол – біздің әлі 

толы ғымен посткеңестік жасқаншақтықты 

жеңіп, отарлықтың езгісін санадан қуып 

шығып үлгермеген кезіміз. Сондықтан бұл 

кезде кинематографияны

ны

ң еңе

 бірінші мақ

қ

-

саты кеңес үкіметінің ор

орна


науы

уы

тт

ур

урал

ал

ы ы

со

оғаға

н

н дейінгі қолдан құрастырылған тарих емес, 

Тәуелсіздік көзімен шынайы қазақ тари хы-

ның картинасын жасау болды. Осы ретте 

қаншама жыл айтуға тыйым салынған 

ақтаңдақтарды, ұжымдастыру кезеңінің 

сұ

сұмд

д

ыққ

тары


ры

н,

н,р

р

епрер

ссия, Ұлы Отан 

со

со

ғығысы

сы кел


ел

ең

еңсі

сі

здздік

к

тете

рі

рін көркем фильм 

арқылы халыққа жаңаша көрсету  мүм кі н-

ді гі туды. Режиссер Дамир Манабайдың 

«Сұр жекей» фильмі, Сәкен Нарымбетовтің 

«Көзім нің  қарасы» (1994) секілді т.б. 

туын дылар тек Қазақстан ғана емес, Орта 

Азия аумағындағы хал

ал

ықық

та

тард

рд

ыңың

к

кең

е

есес

ті

тік к 

кезеңде бастан өткер

р

ге

генн 

жа

жан

н

түтүрш

рш

ігі

ер

ерлілік 

к

жағдайын алғашқы болып  көрер мен ге жеткізген болатын. Осылардың соңын ала 

МЕРЕЙ


ОЙТОЛҒАМ

бере «Отырардың күйреуі», «Батыр Баян», 

«Абайдың жастық шағы», «Қозы Көрпеш

– Баян сұлу», «Жамбылдың жастық шағы» 

секілді  фильмдер  дүниеге келіп, біздің 

ұл

ұлтт

тт

ықық

 фольклорымызды жаңғыр

ыр

ты

тып,

,

солол

 

арар

қы

қылы

л

  біздің қазақы рухы мы

мы

здзды

ы

дүдү

р 

р сілкінтті дей аламыз. Біз жаңа Абаймен, 

жаңа Жамбыл, жаңа Мағ 

жан 

мен 


қауыштық. Бұл «ендігіде қазақ – азат ел» 

деген рухтың дәнін себу болды. «К

ӨШ

ӨШПЕ

ПЕ

НД

НДІЛ

ІЛ

ЕР

ЕР

»

»

ЖӘ

ЖӘ

НЕ

НЕ

О

О

ДА

ДА

Н КЕ

К

ЙІН

Ай

Айтата к

к

етет

у 

уке

ке

рере

к

к,б

б

ұлұл

к

кез

ез

деде

о

ота

ндық 


киногерлеріміздің арасында ұлтшылдық 

пен космополитизм идеяларының қақты-

ғысы туды. Қайда бағыт алғанымыз, қан-

дай мемлекет құрғанымыз жөн деген

мәсе ленің тартысқа түсуі енді ғана жа

ж

ңаңа

ша 


өм

өмір


ір

ге

ге бет алған елде бола

ты

тын

н за


за

ңд

ңды

ы

құб

бы лыс секілді. Бір жақ тәуелс

і

із ел 


б

болу 


үшін  ауыр да болса, кейбір келеңсіздіктерді 

көрсету керек десе, екінші жағы одан да 

еліміздің еңсесін көтеру үшін жарқын 

болашаққа үндейтін позитивті фильмдер 

түсіре

йі

йік 

к

деде

ге

енд

д

і айтттт

ы.

ыС

С

олол

айша, ел 

еңсе

есі


сі

н

нкө

кө

тете

ру

руде

де

жж

ар

арқы

қын


н

құ

құнд

нд

ылылы

ықтарды 


көрсету кезеңі 1998 жылдардан бастау 

алды. Неліктен 1998 жылы еліміз тари хы-

ның жаңа кезеңі басталғанын сараптап, 

қорытынды жасау экономистер мен әлеу-

меттанушылардың еншісінде шығар, 

ал

алай

а

дад

 кинода бұл үрдіс тек бізд

д

ің

іңе

е

ліл

мі

мізд

зд

е е 

ға

ғана

на е


емес, күллі Орта Азияда қат

т

арар ж

жүр


үрге

ге

нн

болатын. Алғаш «Көшпенділер» картинасы 

түсірілгелі жатқанын естігенде күллі елдің 

Жазғы және қысқы Олимпиада ойын-

да рында жүлденің бар түрін олжаладық. 

Қысқы және жазғы спо

рт

рт

түрүр

ле

лері

рі

нене

н

нөт

т

етет

ін

ін 

әлем чемпионаттары

ынд

нд

аа

да

дам

м

едедал

аль


ь

ат

атауау

-

-лының барлық түріне қол жетті. Ал қысқы 

және жазғы Азия ойындары мен Азия 

чемпионаттарында жүлденің  үш түрін де 

«күреп» алып жүрміз.

Дүниежүзілік рекордтар жаңартып, 

ес

есім

ім

деде

рі

рі Гин

ин

нене

сс

ссті

ті

ң ң 

ре

реко

о

рдтар кітабына да ен

ен

гігі

зі

зілі

лі

пп

жа

жатқтқан

ан

сс

по

порт

рт

шышыларымыз бар шы-

лық. Қысқаша айтқанда, 21 жылдағы 

жетіс тігіміз мақтан тұтып айтуға тұрар лық-

тай. Әрі оның бәрін газеттің жарты бетіне 

тізіп шығу мүмкін емес.

Осы 21 жылғы ерен жетістігіміздің ең 

биік сатысы Лондон Олимпиа

и

дасы болды. Биыл Ұлыбритания

да

даө

өтк


тк

ен

енХ

Х

ХХХХ

ж

жаз

аз

ғығы

 

Олимпиада ойындарыы

нда қазақтың 

мерейі тасып, абыройы асқақтады. Төрт 

жылда бір өтетін дүбірлі доданың алғашқы 

күнінен қазақтың Көк байрағы тұманды 

Альбион төрінде көкке көтеріліп, Әнұраны 

құ

құ

йққ

ылжыды


ды

.

.Жа

Жа

лплп

ы,

ы,А

Анг


нг

ли

лияд

яд

аа

өт

өкен  Олимпиада 

ойындарында Қазақстан спортшылары 7 

алтын, 1 күміс, 5 қола медаль олжалап

жалпы командалық есепте 12-орынға ие 

болды. Бұрын-соңды Қазақ елі мұндай 

биікке көтеріліп көрмеген еді. Бұған дейін 

төрт  рет жазғы Олимп

мпиа


иа

да

дао

о

йыйы

нд

ндар

ар

ынын

а 

а қаты

ысы


сы

п,

пү

үші


ші

нш

нші

 

онон

ды

дықт

қта


а

те

тербрб

ел

еліпіп

 жүре-


тін бі

і

з. Бұған деййі

інгі жазғы Олимпиада 

ойын дарындағы  (жалпы командалық 

есеп тегі) ең жоғарғы көрсеткішіміз 22-

орын болатын (Сидней – 2000).

Қысқы Олимпиада ойындарындағы 

кө

кө

рср

ет

еткіштерімізге тоқталар болс

ақ

ақ,

,

1919

94

94 

жы

жылы

лы

 Лиллехаммерде бір алтынн

,

,ек

ек

ікү

кү

мім

с 

с еншілеп, жалпы командалық есепте 

12-орынға ие болғанбыз. Сол үш жүлдені 

де даңқты шаңғышымыз Владимир Смир-

нов иеленіп, өңірінде жарқыратқан. Одан 

кейінгі қысқы Олимпиада ойындарында 

бір-


ек

ек

іі жү

жүлд


лд

е

еал

ал

ыпып

үшүшін

ін

шіш

о

онд

нд

ықық

қа ілік-


ке нім

м

ізіз

ге

гем

м

әзәз

б

бол

ол

сасақ 

қ(екі

кі м


м

әр

әрте

те

),) қ

қ

алалған екі 

Ақ Олимпиадада ауызды қу шөппен сүртіп, 

жүлдесіз қайтқанбыз.

Әрине,  біз Лиллехаммердегі ерен 

жетіс тігімізді ұмытқан жоқпыз. Ұмыт пай-

мыз да. Әйтсе де осы жолғы, яғни Лондон-

дағы жетістігіміздің әсері ерекше  болд

л

ы. Өй

Өй

тктк

ен

еі Лиллехаммердегі  же

е

тіті

ст

стіг

іг

імм

із

ізді

ді

 көпш

і

ілік тума талант Владимир С

Смир


и

 нов-


тың атымен байланыстырды. «Осындай өз 

Отанына, туған жеріне адал асыл азаматы 

бар Қазақстан қандай бақытты» десті. Ал 

Лондондағы ерен жетістіктерімізді дүние-

жүзінд

д

еге

і елде


д

рд

рдің

ң

бб

ар

рлығы дерлік 

басқ


қаш

аш

аа 

қа

қабыбы

лд

лдад

ад

ы.ы. Б

Б

ұлұл

ж

жол

ол

ыы олар 

Қазақ станға  спорты қарыштап дамып келе 

жатқан ел ретінде сүйсіне қарады.

ХХХ жазғы Олимпиада ойында рын да-

ғы жеңістеріміз еліміздің абыройын одан 

әрі шарықтатты. Көк байрақты жас мем ле-

ке

ке

 т т

ім

ііз

із

дің беделінің артуына зорр

ық

ықпа

алы


лын

н

тигізді. Үлкен спорт әр елдің әлеуметтік-эко номикалық  дамуының бірден-бір көр-

сеткіші, халық бірлігі мен патрио тизмінің 

нышаны десек, бұл тұрғыда төрткіл дүние

Қа

Қза

за

қ қ ел

ел

ініне

е

татамс

мс

аана қарады. А.Винокуров,

 

ИИ.Ил

И

ьин сияқты спортшыларымыз «Алға, Қазақстан» деп ұран тастаса, мұны шетел-

діктер «олар қазақша сөйледі» деп іліп 

әкетті. Ал З.Чиншанло мен М.Манеза көз-

де рі жасаурап, Әнұранымызды қосыла 

шыр қағанда  қызы

ы

қққ

ан

адар

р

да,

қызғ


зғ

ан ған-


дар да жетіпрт

рт

ылыл

ды

ды.

С.

С.ПоП

до

добебе

до

довава

,

,Г.Манюрова сияқты қыздарымыздың «осы 

ерен жетістікке қазақ топырағында жүріп 

қол жеткізіп отырмын, сондықтан қазақ 

халқына алғысым шексіз» деген мәтіндегі 

сөздерінен кейін оларды өзімсінгендердің 

ау

ауыз

ыз

дада

ры

рына

на

ққ

ұм

ұм құйылды. Ал Лондон

төрінде Марина Вольнова қазақ тілінде 

таза сөйлеп қоя бергенде өзге тұрмақ, 

өзіміздің қазақтар да тұтылды.

Де

Д

мек, Лондод

н Олимпиадасы біздің 

те

те

к к сп

сп

орор

тт

ттық

ық

ттұр

ұр

ғығы

да

дағығы т

т

арар

ихи жетістігіміз 

бе

бе

н жеі

ңісі


і

міз 


ға

на

бб

ол

ып қоймай, Тәуел-

сіздігіміздің қазығы бекіп, тұғыры тереңге 

тамыр тартқандығын да паш етті.

Айтпақшы, Лондон Олимпиадасының 

алғаш қы  күнінен Қазақстан жалпы коман-

далық есепте көш басында ж

ж

үр

рді

д

.  Жаңы-лыспасам, алғашқы 9-10

к

күнүн

де

де РР

ес

есей

ейді


дің 

ң өз


өзі 

өкшемізді басып, алдымызға шыға алмай 

жүрді. Бұған таңданбаған, сүйсін беген  адам

болмады. Әсіресе ТМД елде рінің өкіл дері 

Лондонда  Қазақстан деле 

га 


циясын көре 

қалса, таңданыстарын жасыр май,  бір-екі 

ау

а

ызыз

ж

жыл

ыл

ы ы 

сө

сз 

з 

айай

ты

тып,

п,

бб

әй

әйек

к

 болып жатты...Еліміз Тәуелсіздігіне қол жеткізгелі бері Қазақстан спортшылары 

талай белесті аттап өтіп, талай шыңды бағындырды. Жер шарында 

спорт әлемінде қандай дүбірлі додалар болса, соның бәрінде алтынмен 

апталып, күміспен күптеліп, қолаға да қол жеткіздік.

Театр, бейнелеу өнері т.б. 

секілді тамырын сонау ежелден 

та

та

рт

рт

ат

ат

ын

ын

ө

ө

не


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет