Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздік


– Бодандық кезіндегі қазақжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет17/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Бодандық кезіндегі қазақ 

қандай еді? Ал Тәуелсіздік 

тұсынд

д

а қазақ қалай өзгерді? Бұ

Бұ

рыры

н

нҚа

Қаза


за

қ 

қел

ел

і да

да

лалалы

лы

ққ 

д

демемок

о

ратия-ға нег

егіз


ізде

де

лглг

ен

ен, дә

дә

стст

ү

үрлі

лі

мм

ем

емле

леке


ке

т 

тбо

бо

латын. Кейін  бодандықтың  қамытын кидік. Өз 

басым  бодандықты екі кезеңге  бөлемін: 

бірінші – патшалы Ресейдің қол астында 

болуымыз, екінші – кеңес үкіметінің темір 

құрсауында өмір сүруіміз. Екеуі де екі түрлі 

сипаттағы бодандық. Ақ патшаның 

ң 

ке

кзі

зі

ндн

е 

қақаза

за

ққ 

өзінің тайпалық, рулық

ж

ж

айайыл

ылым


ым

-

-дарын сақтап, көшпелі өркениетін ұстанып, 

дәстүр-салтын  ұмытпай  күн кешті. Менің 

100-ге келіп қайтыс болған әжем бар еді. 

Ол кісі XIX ғасырдан  бері қарайғы кезде 

көрген-білген әңгімелерін айтатын. Бүкіл 

ханд


ар

ар

ымымыз

ыз б


б

ен

ен  бат

ат

ырыр

ла

лары

ры

мымы

з 

зорыс 

билі


ігі

гі

нене

қ

қарар

сы

сы шш

ық

ықты

ты

..

Бі

Бір

р 

КеКе

не

несаса

ры ның 


салған ұрыстары неге тұрады? Бірақ кеңес 

үкіметінің қанды шеңгелі халқы мыз ды тіпті 

жүнжітіп жіберді. Нағыз мәңгүрт тенудің 

даңғыл жолына түстік. Арақ ішуді үйрендік. 

Түріміз – қазақ, өзіміз орыс бол дық.  Ішкі 

әл

әлем

ем

імім

із, жан-тәніміз өзгеріп, ш

ш

о 

оқы

қы

нғнғ

ан

ан 

орыстың нағыз өзіне айналдық. Ата-

бабамыздың дәстүр-салтын менсін бей тін

болдық. Оны «ескінің қалдығы» ретінде

қарауды бойға сіңірдік. Кеңес уақытында 

білім са


с

ласында жетістікке жеткенімізбен, 

ұл

ұлтт


ттық

ық т


т

ан

анымым

на

нан айыры лып,  орысша 

ойлауға, орысша жазып-сызуға, орысша 

сөйлеуге дағдыландық. Бұрын қазақтар 

бір ауылда он бес түтін болып тұрып, туыс-

қандық қалыпта дәстүр лі жүйемен өмір 

сүрсе, кеңес үкіметі мұны талқандады. 

Осыдан кейін т

уы

уысқ

с

анан

ды

дық 

қ

қақа

лы

ып

п

жожо

йы

йы-

лып, оның орны

ы

н 

н со

со

вхвхоз

оз

,ко

ко

лхлх

оз

озда

да

рр 

ба

баст

ст

ы.ы.

 

Орыстардың қоныстануы бұрынғы дан да күшейді. Колхозда адам дар таңғы 5-тен 

түнгі 11-ге дейін қара жұ мысқа  жегілді. 

Демалыс күн мүлде болған жоқ. Жексенбі 

күні той-томалаққа бару үшін колхоз бас-

ты

ты

ғғ

ын

ынан

ан

рр

ұқ

ұқса

са

т  сұрау керек. Қысы-жазы ж

жұмы


мы

сш

сшылылар

ар қ


қолынан қайла, күрегін

тастамай, колхоздың құлы на  айналды. 

Қазақтар өзінің елін, туыс қанын  ойламақ 

түгіл, бала-шағасына ие бола алмай қал-

ды. Өйткені балаларын интер нат қа  беретін 

еді. Орысша оқып

п

,

,ор

р

ысы

ша сөйлеге

е

н адам 


«ең мәдениетті

ті

аада

да

м»м»

д

дег

ег

енен ұ

ұ

ғығы

м

м қа

қа

лылып-

п-

тасты. Осылайша, ұлтымыздың тамырына балта шабылды. Маған «сен өзің де

кеңестік оқудың арқа 

сында про 

фес 


сор 

атанып отырған жоқсың ба?» деушілер де 

табылуы мүмкін. Қазақ тың оқығандары 

па

патш

ш

алал

ық

ықР

Р

есес

ей

еді

д

ң тұсында да шықты ғой. Ә

Әл

ихихан

ан

ББөк

өкей


ейха

ха 


нов, Ахмет Байтұрсы-

новтың өзі неге тұра ды? Қазақ – талантты 

халық. Қандай қиын дәуірде өмір сүрсе де, 

ішінен дарын-қа білеттері ерекше ұрпақ 

өсіп шығып отыра тын халықпыз. Кеңес 

үкіметінің жақсылық 

тарымен қатар, ең 

үлкен қылмысы бар. Ол еліміздің рухани 

көсемдерінен айырды. Игі жақсыларынан 

айырылған халық оң ған емес. Әлгіндей 

қи

қ

ынын-қ

ысыс

та

тауд

уд

аа

өмір сүрген толқын 

құ

құда


да

йс

йсызыз

да

дар р

са

салып кеткен сүрлеуден 

айнымайтын халге жетті. Ал 1991 жылдан 

бастап дамудың негізгі екі бағыты көрініс 

таба  бастады. Бірінші  бағыт: ата-

бабаларымыздың рухани мұраларына, 

дәстүр-салтына, нағыз қазақ болуға ұмты-

лу дамыз.  XIX  ға

ға

сысырд

рдағ


ағ

ы

ыұл

ұл

ыы

тұ

ұлғлғ

ал

алар

ары-


ы-

мызды,  батыр

рл

ла

рырымы

мы

здзды

ы

нана

си

сихаха

тт

ттапап, 

олардың дара қасиеттері мен ерліктерін 

жас толқынның бойына сіңіруге талпынып 

жатырмыз. Екінші бағыт: әлемдік деңгей-

дегі дамыған елдердің қатарына қосылуға 

батыл қадам басудамыз. Экономикалық, 

мәдени

ни

, ғылыми дамуда озық мемлекет-те

те

рмрм

ен

ен ққ

ат

атарарла

ла

суды көздеп отырмыз. 

Елба


б

сының жа


һ

һандық дамыған отыз елдің 

қатарына қосылу жөніндегі бастамасын 

мен өзім осылай түсінемін. Құдайға шүкір, 

20 жыл ішінде осы екі бағыт бойынша да 

жетістіктер  бар. Расымен де, қазақша 

оқып, қазақша сө

ө

йлйл

еу

еуү

ү

рдрд

іс

сте

те

рі бб

ай

айқа

қа

лала

-

ды. Одан кейінн

ө

өркрк

ен

ендеде

ге

ген

н

ЕуЕу

ро

ропапа

е

елд

лд

е-е-

рінің технологиясын, ғылым-білімін, эко-

номикалық механизмдерін игеруге үлкен

талпыныстар жасалуда. Қайталап айтам, 

қазақ – талантты халық. Осы бағытымыз-

дан таймасақ, әлемдік  деңгейдегі өзінің 

за

за

ңғңғ

ар

арб

б

иіиі

гі

гіне

не

 көтө

ерілеріне сенемін.

– Біз әлі күнге бодандық 

тарихы нан  зерттеп-зерделеуден 

әрі аса алмай отырмыз. Ары кетсе, 

құлашымызды Қазақ хандығынан 

бе

б

рі

р

қар

р

ай с

с

іл

і

тейміз. Оның өзінде 

де

де X

X

IX

IX

ғ

ғ

ас

ас

ыр

ырды

ды

ш

ш

иы

иы

рл

р

ай береміз.

Дүниені дүр сілкіндірген бабала-

ры мыздың  дәуірлеген тұсы мен

қазақтың адамзат өркениетіне 

қосқан үлесін дәріптеу арқылы 

рухымыз оянып, өшкеніміз 

жа на ры анық. Осы к

үн

үн

ге

ге

д

д

ей

ей

ін

ін

 

түркі дәуірі мен орт

а

а

ға

ғасы

сы

рл

рлар

ар

 

тарихы, сол тұстардағы ұлы 

тұлғаларды неліктен дұрыс 

зерт теп,  насихаттай алмай 

отырмыз?

– Мұның басты себебі – ежелгі және орта 

ға

ға

сысы

р

рта

та

рири

хы

хымы

мы

з з 

өз

өзім

ім

ізіз

де

де қағаз бетіне 

тү

түспспег

ег

енен.  Ор

Орхо


хон-

н

ЕнЕнис

ис

ейей ескерткіштері 

көрсетіп отырғандай ежелден жазу-сызуы 

бар ұлтпыз. Алтын адамның жанынан да 

ыдысқа жазылған көне жазу табылды. Бұл 

жазуды игере алмай қалдық. Кейіннен

орныққан араб жазуын да бі

бі

зд

де

е

тек діни медреселерде ғана оқ

ыт

ытад

ад

ы.ы.

К

Көш

өш

пепе

лі

л 

өмір салты да адамдарды жазуға қараған-

да, көрген-білгенін жадқа сақтауға бейім-

дейді. Кеңес үкіметі тұсында ауызша тарих 

айту дәстүрінен де қол үзіп қалып отырмыз. 

Біздің тарихи дамуымызда үлкен бетбұ-

ры

ры

стст

ар

арб

б

олол

ды

ды.

.

VIVI

II ғ


ғ

ас

асыр

ы

дад

  арабтардың 

жа

жазу


зуы

ы үр


үр

ді

діск

ке

еен

ен

іпіп

,

,тү

түрк


рк

ілік мәдениет

тұғырынан тая бастайды. Шыңғыс ханның 

билікке келуі – түркілердің, арабтардың 

рухани, саяси мәдениетіне өзгеріс жасап, 

моңғолдық жүйе қалыптастырды. Шыңғыс 

хан ислам дінін мойындамайтын. Тек Ал-

тын Орда хандары Берке ханнан бастап 

мұсылман дініне мойын бұру көрініс таба-

ды. Содан бері қарай араб жазуымен жазу 

қо

қ

лдлд

ан

аныл

ыл

адад

ы.

ы.Б

Б

ұлұл

а

ара

ра

бб

жа

жазуын меңгер-

ге

геннде

дер 


р

тү

түрк

рк

і жа

жа

зузу

ын

ынанан

м

мүл

ү

де хабарсыз болды.   Жиі-жиі қарпіміз өзгерді. Қарпі-

міз бен  бірге мәдениетіміз де өзгеріске 

ұшырап, бұрынғы мұраларымызды түген-

дей алмадық. Қазіргі ұрпақ Ахмет Байтұр-

сынұлының «Қазақ» газетін оқ

қ

и алмайды. Бұл – бас-аяғы бір ғасыр

ды

дың ң 

іш

ішін

ін

деде

гі

гіғ

ған


ан

а 

мысал. Ресейдің Мәскеу, Пе

Пете


те

рб

рбур

ур

г г

қа

қала

ла-


ларында шығыстанушылар әзірленді де, 

Қазақстанның өзінде шығыстанушылар 

дайындалмады. Түркі жазуын айтпағанда, 

араб, парсы тіліндегі деректерді оқитын 

мамандар  бізде жасақталмады. Мұндай 

ма

мма

м

ндар Ташкеке

нтте ғана ортанқол дең-

ге

ге

й й  д

 д

е е тә

тәрб


рб

ие

иелеле

ні

ніпп

от

отырыр

ды

ды. Бұл – көлге 

тамған тамшыдай 

й

ғана дүние-тұғын. Көне түркі, парсы, араб, қытай жазуларын оқып, 

түсінетін мамандар тапшылығы салдары-

нан ежелгі және орта ғасыр деректері 

тарих айналымына түспей қалды. Орта 

ғасыр тарихы – жүйелі зерт

те

телі

л

п жажа

зы

зылм

лм

а-а

ға

н тарих. Осыны пайда

дала


ла

ны

нып

п

өзөзде

де

рір

 

тарихшы болмаса да, кейбір зиялы қауым өкілдері халықты шатастыратын тарихи 

эсселер, тарихи публицистикалар жазып 

жатыр. Олар «түрік», «алаш», «қазақ» эт-

но ним деріне,  ру-тайпалардың атауларына 

б

байл


йл

ан

аныс

ыс

тыты

т

тер

ер

еңең

з

зер

ер

тттт

еу жасамай, 

асығыс пікір білдіріп, бұрмалаушылыққа 

жол беріп қоюда. Тарихи  фактілер одан 

сайын шатасып, шындық көмескілене 

тү

түсп

сп

есес

ін

інд

д

есе

ек, тізгінді нағыз тарихшыла

ла

рғ

рға 

бе

беруру к

кер


ер

ек

ек. Қытайдағы қандас бау

ыр

ырлала-

-

рымыз  сондағы жылнамалардың көп бөлігін қазақ тіліне аударып тастады. 

Шыңжаң Ғылым академиясындағы бауыр-

ларымыздың артықшылығы – орыс тілін 

білмейтіндігінде. Олар ешқандай орыстар 

аударғ

ан

ана

а

удуд

ар

арма

ма

лала

рд

ды

ы

көкө

ші

шірі

рі

пп

ала 


алмайд

ды

ы.Б

Б

ірірде

де

нн

кө

көнене қ

қыт


ытай

ай

ттіл

іл

інінен

ен

ққыт

ы

ай жылнамаларын қазақ тіліне аударып жа-

тыр. Тәуелсіздік тізгіні қолға тигелі қазақ 

тарихына қатысты қытай, парсы, араб 

дерек терінің басым көпшілігі аударылып 

бі

б

тті. Енді ежелгі және орта ғасырдада

н 

ғығы

лы

лым

ми 


и

ең

еңбек жазамын деген та

ри

рихш

хш

ыы

бұ

бл  тілдердің бәрін білуі міндетті емес. 

Өйткені көп деректер қазақ тіліне аударыл-

ды. Бір ғана «Мәдени мұра» бағдарлама-

сымен қаншама жұмыстар жасалды. Енді 

осы аударылған еңбектерді пайдаланып, 

ежелгі ж


ән

н

е е

ор

рта

та

ғғ

ас

асыр

ыр

дада

ғы

ғық

қ

азаз

ақ

ақт

т

ара

их

иын 

ғылыми


и

т

тұрұр

ғы

ғыда

да

жжаз

аз

уу

ке

кере

рек.


к.

Б

Бүг

үгін


ін

гі

гі тт

аң

аңда-ғы ең үлкен олқылық – ежелгі және орта 

ғасыр тарихына мән бермеушілік. Ежелгі 

және орта ғасыр тарихы ру-тайпалық 

құрылыммен байланысты болғандықтан, 

мемлекет тізгінін ұстаған шенеуніктеріміз 

бұ

бұл

л

кеке

зе

зеңн

ңн

ен ат-тоңдарын ала қашш

ад

адыы.

 

СеСе

бе

бебібі

«

«ру

ру

шыл» атанып қалам баа д

д

епеп

 

қорқады. Ел боламыз десек, ежелгі және орта  ғасырдағы тарихымызды жақсы 

біліп, жүйелі жазуымыз керек. Онсыз 

біздің кейпіміз тамыры жоқ ағаш сияқты. 

Тамырына


а

н 

ннә

н

р ала алмайтын дүбәра ұрпақ 

өс

өсіп

іп

шш

ығ

ығад

ад

ы.ы.

Т

Түрүр

ік

к ққ

ағ

аған

ан

атат

ын

ыныңың

 Ақ 


орда, Кө

К

к ордалармен қандай 

й

баб й

йланысы 


барын білмейтін жас толқын – қауіпті, та-

мыр сыз ұрпақ. Жас толқынның тексіздікке 

ұшырау қаупі төніп тұр. Сол үшін ежелгі 

және орта ғасыр тарихына барынша көңіл 

бө

бө

луу

ді

дқ

қ

ажет етеді. 1991 жылдан беріқ

қ

а-а

ра

рай

й жа


жа

за

заты

т

н тарихшылар ерекше ын

ын

тата

-

ландырылады. Астанада мемлекет тарихы деген институт құрылды. Ол кейінгі жиыр-

ма жылды ғана зерттейді. Неге сан ғасыр-

лық мемлекет тарихы назардан тыс қала-

ды? Неге түріктер барлығы жабылып 

Ос ман и

и

мпмп

ер

рия

ия

сысы

ны

ның

ң

татари

ри

хыхы

н

нзе

зе

ртрт

теп 


жатқан

да

дайй

Қа

Қаза

за

ққ

ха

ханд

нд

ығығ

ын

ынз

зер


ер

тт

ттеейтін 

инсти тут құрмаймыз? Неге бүгінде Түрік 

қағана тын зерттейтін арнайы институттың 

іргета сын  қаламаймыз? – Ұлт тарихындағы ақтаңдақ 

беттерді толық зерттемейінше

Тә

Тә

уе

уелс

лсіздік ұғымын жете түсі

не

не

 

ал

алма

майм

й

ыз деген пікірмен келі

ісе

сесі

сі

з

з

бе?

– Қазір зерттелмей қалған ақтаңдақтар 

мүлде жоқ. Алаштықтарды да, ашаршы-

лық ты да жан-жақты жазып жатырмыз. 

Бірақ «қалай зерттелді?» деген сауалға 

келсек,  бі

бі

рш

рам

а

а мәселегее

 кез боламыз. 

Еуроце

нт

нтри

ри

стт

ік

ікк

к

өзөз

қа

қара

раст


ст

ағ

ағы

ы

еңең

бе

бект

кт

еерді 

талғамсыз пайдалану, ғылыми ең

б

бек жа-


зуда ұлт мүддесін ескермеу сияқты мәсе-

лелер өз өзектілігін жоймады. Ежелгі және 

орта ғасыр дәуірлерін тереңдете зерттеуді 

қажет етеді. Бұл дәуірлердің деректерінің 

ба

ба

сысы

м

мкө

к

пшп

ілігі қазақ тіліне аударыл

л

ып

ы 

бі

бітт

тті.


і.

Е

Енд

нд

іі

осы деректерді пайдала

а

ны

нып,п,

 

қозғалмай отырып жазатын адамдар ке-рек. Ал мұнымен айналысқысы келетін-

дердің мәселесі не? Ең әулелі – бұларға 

ешкім материалдық қолдау көрсетпеуде. 

Талантты ғалымдар әлі де болса ойдағыдай 

бағаланб

нб

айайды

ды

..

Бі

Білі

лі

м м 

жә

және

е

ғғ

ыл

ылым

ым

мм

ин

иис

и

т р- лігі  тарапынан  жеке  гранттар  бөлінуде. Бі-

рақ онда ғалымға емес, тақырыпқа қарап 

грант белгіленеді. Ғылыми жобаны басқа-

ра

раты

ты

н н 

ға

алы

лы

мнмн

ың

ыңш

ш

амм

асы неге келетіндігін 

те

те

кскс

ер

ерме

мейд


йд

і,

і,т

тек


ек

т

тақ

ақы


ырыптың қызықтылы-

ғына ғана мән беріледі. Тақырып өзекті де

болуы мүмкін, бірақ шала ғалымдар еш-

нәр се  бітірмейді. Тақырыптан бұрын адам 

факторы  бірінші орында тұруы қажет. 

Сонда ғана дұрыс зер

р

ттеу


у

лер жасалады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет