Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет5/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Н

 

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

 

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

ха лықаралық  резервтеріміздің сақталуы 

мен экспорттық өнім беруіміздің тұрақ-

ты лығына күмән туғызуы мүмкін. Ва-

люта лық  резервтердің қысқаруы ва-

лю

люта

та

 лл

ық

ықб

б

ағамдар  мен инфляциянн

ың

ы 

қы

қысы

сы

мымы

н

нкүшейтіп, бұл қайт

тад


адан

ан

 әлеуметтік-экономикалық ахуалға кері 

әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты біз

халықаралық  ахуал дамуының кез 

келген көрінісіне жан-жақты дайын 

болу үші

н

нби

би

ліл

кт

ктің

ің

бб

ар

арлы

лы

ққ

та

тарм

рм

ақақ

та

ары-

ның, м


ем

ем

леле

ке

кетт 

пе

пенн 

қо

қоға

ғамн


мн

ың

ыңо

ойл


йл

ас

асты-

рыл ған, келісілген және үйлестірілген 

бағытын тұжырымдауға тиіспіз», – деп 

түйіндеді Мемлекет басшысы. ҚА

ҚА

ЗА

ЗА

ҚС

Қ

ТАН 2050 ЖЫЛ

Л

ҒА

ҒА

 

ҚАРАЙ ӘЛЕМНІҢ ЕҢ 

ДАМЫҒАН 30 ЕЛІНІҢ 

ҚАТАРЫНДА ОТЫРУЫ ТИІС

Сөйтіп, жаһандық сыни-қатерлердің 

жай-жа

а

пспсар

ар

ынын

а

акө

кө

зз

жү

жүгі

гі

ртрт

ке

кенн

Тұ

Тұңғ

ңғ

ыш Президент бұ

б

ны л

ай

йық

ты

 қабб

ыл

дау 

да 


елдікке сын болатынын аңғартты. Ал 

ондай қатерге төтеп беруге 2030 Стра-

те гиясының аясы жеткілікті емес. Яғни,

Қа

Қзақ елі ендігі елдік дамуының бағд

д

а-ры

рын


н бү

бү

гігі

н

нбекітіп, жоспарлау көк

жи

жиег

ег

інін

 

кеңей

йтіп, кезекті дүниетанымдық серп

і

і-

ліс ті жасауы аса маңызды. Оның үстіне 15 жыл бұрынғы «Қазақстан – 2030» 

стратегиясы мемлекеттіліктің қалыптасу 

кезеңі үшін жасалған болатын. Жоғары-

да айтқанд

нд

ай

й,

,

барлық базз

ал

аық өлшемін 

де мер


р

зі

зімі

мі

ненен

н

бұбұ

ры

рын

н

татауы

уысқ


сқан

ан

..

Ақ

Аыр 

аяғы мемлекеттің алдында жаңа сынақ-

тар мен қауіп-қатерлер тұр. Сондықтан 

«Қа зақстан – 2050» стратегиясын қа-

был дау дың маңызы зор болмақ. «2050 

жы

жл – жай бейнелі дата емес. Бұл

ұл

 – бү

бү

гігін

н 

деде

ә

әл

лемдік қауымдастық б

ағ

ағда


да

р

рұстап отыр ған нақты мерзім. БҰҰ-да 

2050 жыл ға дейінгі өркениеттер дамуы-

ның жа 

һандық болжамы әзірленді. 2050 жыл ға дейінгі болжамдық баян-

да маны  Дү

Дү

ни

ниеж

еж

үзүз

іл

лік

ік

 азызы

қ-

қ-тү

тү

ліл

к 

к ұй

ұ

ымы

ы

жа риялады.  Қазір елдердің дені  осын-дай ұзақ мерзімді стратегиялар әзірлеп, 

қабылдауда. Қытай өзі үшін дәл осындай 

стратегиялық жоспарлау көкжиегін 

ай

айқы

қы

нднд

ап

апа

а

лдлд

ы.

ы. Ірі

р

тт

рансұлттық компа-

ни

ни

яя

ла

лард

рдың


ың

ө

өзі

зі

аа

лд

лдағ

а

ы жарты ғасырғадаму стратегияларын әзірлеуде», – деді 

Н.Назарбаев. Бұл ретте межеленген бағ-

дарға тоқтала келе Елбасы «Қазақ стан 

– 2050» стратегиясы – «Қазақ стан –

2030» стратегияс

ын

ының

ың

жж

аң

аңа

а

кек

зе

зең 

ң 

деде

гі

гі 

үйлесім ді  дамуы

е

е

кеке

ні

н нене

м

мән

ән

бб

ер

ерді

ді«Б

«Б

ізіз

 

кімбіз, қайда барамыз және 2050 жылғақарай қайда болғымыз келеді?» деген 

сұрақ тарға  жауап  –  осы.  Жас ұрпақтың 

нақ осы ған мүдделі екеніне сенімдімін. 

Ос

Осы

ы

ғаға

н

нор

ор

айай,

ұ

ұлт

л

тың 2050 жылға де

дейі


йі

нг

нгі жажа

ңа

ңа сс

ая

аяси

си б


б

ағытының жобасын 

ұсына мын», – деді Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Бұдан бөлек, Елбасы Қазақ стан 2050

жылға қарай әлемнің ең дамыған 30

елінің қатарында отыруы тиіс тігін қадап 

айтты. Мемлекет

т

баба

сш

шы

ы

сысы

ны

ның 

ң

сөсө

зі

зіне

не

 қараған да,  дамушы

шы

ее

лд

лдерер

а

ара

ра

сысынд

нд

а а

дә

дәл

л 

осы клубтағы орынға бәсекелестік қатал болмақ. Соған орай, Нұрсұлтан Әбішұлы

«күн астындағы орын» тек ең мық ты-

ларға арналғанын нақты сезіне отырып, 

ұл

ұл т

т

ымымыз

ыз ж


ж

аһ

аһан

ан

дыды

қ

қ экономикалық тай-

та ласқа  д

й

айын б


б

олуға тиістігін атап өтті.  

Бұдан бөлек, Елбасы 2050 жылға 

дейін кезең-кезеңмен бірқатар міндет-

тер ді  шешу принципті маңызды екенін 

айта ды. Ондай бағыттың ішінде  мем-

лекеттің макроэкон

н

омо

ик

иалық саяса

а

тыт

н 

жаңғырту, салық 

қ  са


са

яс

ясат

ат

ынын ж

жет


ет

іл

ілді

ді

руру

,ақша-кредит саясаты,  мемлекеттік және 

сыртқы қарызды басқару саясаты секілді 

мәселелер бар. Бұл  ретте Президент 

жаңа салық саясаты әлеуметтік бағыт 

алуға тиіс

с

ее

кенін алға тартады. «Бұл үшін 

20

20

1515

ж

жылыл

да

дан

н

баба

ст

стап

а

 ынталандыру ша-ра ла ры кешенін, соның ішінде білім 

беру ге, өзін, өз отбасын, қызметкерлерін 

ме дициналық  сақтандыруға қаражат 

салатын азаматтар мен компанияларды

салық тан  босату  пра

ра

ктк

ик

иасын көзде

де

йтйт

ін 


С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)

ф


№223 (905) 

15.12.2012 жыл, 

сенбі


3

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ЖОЛДАУ

мемлекеттің жаңа саяси бағыты»

Бауыржан БАЙБЕК, 

Президент Әкімшілігі 

басшысының орынба-

сары, «Болашақ» 

халық аралық  стипен-

дия сы түлектері қауым-

дастығының кеңес 

төрағасы: 

Ерлан ҚАРИН, 

саясаттанушы:

Дулат 

ИСАБЕКОВ, 

жазушы-драматург: 

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Президенттің латын 

әліпбиіне көшу мәселесі 

өте орынды болды. 

Дегенмен, 2025 жылға 

дейін біздің көптеген қай-

рат кер леріміз  кетіп  қалып, 

латын қар пі қажеті жоқ 

болып қалатын жас тар 

келе ме, деп қауіптеніп 

отыр мын мен. Бірақ 

мақсатты  қой ма ғ аннан 

гөрі нақты міндеттің 

бол ға ны  жақсы.  Со ған 

жетеміз деп ұмтылғаны 

дұрыс.


– Бас кезінде Қазақстанның 2030 жылға 

даму стратегиясында көрсетілген міндеттер биік 

асулар, қол жетпес белестер ретінде көрінген. 

Бүгінде біз оның барлығын мерзімінен бұрын 

орындап отырмыз. Сондықтан 2050 жылға дейінгі 

бағдарламаны құру аса маңызды. Президент 

ол құжаттың негізгі тетіктерін жастарға ерекше 

ілтипатпен жеткізді. Себебі олар болашақта 

қандай мемлекетті құру қажеттігін білуі тиіс. 

Ол үшін жастар мектептен бастап қай бағытта 

өз білімдерін шыңдайтынын анықтап, тек алға 

ғана ұмтылуы шарт. Соның арқасында мемлекет 

дамиды, халықтың әл-ауқаты өседі. 

– Бұл Жолдаудың басты 

ерек ше лігі  Президент  болашақ 

бастама ла рымен  қазақ 

аудиториясымен  біліс кен дей 

болды. Қазақтың арманы, қа-

зақтың идеясы, жиырмасыншы 

ғасыр – қазақ халқының алтын 

ға сыры деген ойлар арқылы 

Нұрсұл тан Әбішұлы 2050 жылға 

дейінгі стра тегияның, ең алдымен, 

қазақ ұлтына үлкен жа уапкершілік 

жүктейтіндігін жеткізді. Сондықтан 

қазақ жастары аталған бағ-

дарламада көрсетілген не гізгі мақ-

сат-міндеттерді жете тү сінуі тиіс. 

Ол  ба с тамалардың  сәт ті  жүзеге 

асуы соған тікелей байланысты.   Дайындаған 

Арман АСҚАР

атты Қазақстан халқына Жолдауы

ынталандыру кешенін әзірлеу қажет», 

– деді Елбасы. 

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ 

БАСҚАРУДЫҢ ТҮБЕГЕЙЛІ 

ЖАҢА ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ 

«Егер ұлтымыз шикізат ресурстары-

нан түсетін кірістерді 35 жылдан кейін 

пайдаланғысы келсе, бұған бүгіннен 

бастап дайындалу керек. Бізге арнайы 

стратегия әзірлеу – барлық ірі корпора-

циялар мен концерндер тәжірибесіндей

алда тұрған барлық жылдарға барша 

жұмысты бөліп жоспарлау үшін басым-

дықтарды, серіктестерді айқындап алу 

қажет», –  деді Жолдауда Ұлт көшбасшы-

сы. «Бұл – біздің төл тарихымыздың 

басты сабағы: Қашаған бойынша 

келіссөздер мен дайындықты біз осыдан 

20 жыл бұрын дерлік бастадық, ал 

нәтижесін тек қазір ғана алуға кірістік», 

– деді Ол. Бұл ретте Мемлекет басшысы 

ұлт болашағы мен мемлекет қауіпсіздігі 

мүддесінде көмірсутегі шикізатының 

стратегиялық «резервін» құру керектігін 

алға тартып, стратегиялық резервтің ел 

энергетикалық қауіпсіздігінің іргетасы 

болатынын айтты. Осылайша, мемлекет 

ықтимал экономикалық сілкіністер жағ-

да 

йына тағы бір қорғаныс шебін құратын болады. 

2050 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ 

ЖІӨ-ДЕГІ 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ 

ӨНІМІНІҢ ҮЛЕСІ 

5 ЕСЕ АРТУЫ ТИІС

Елбасы ауыл шаруашылығын, 

әсіресе ауыл шаруашылығы өніміне өсіп 

отырған жаһандық сұраныс жағда-

йында ауқымды жаңғырту қажеттігіне 

де тоқталды. Әлемдік азық-түлік на-

рығының көшбасшысы болу және ауыл 

шаруашылығы өндірісін арттыруға 

қажетті бағдарды да қадап айтты. Егістік 

алқабын  ұлғайтуды, ең алдымен жаңа 

технологиялар енгізу есебінен елеулі 

көтеру қажеттігіне тоқталды. «Аса ірі 

экспорттық нарықты меңгеру үшін біз 

қай азық-түліктің жаппай өндірісін 

басты етіп қоятынымызды айқындауы-

мыз керек. Алынған шаралардың нәти-

жесі 2050 жылға қарай ел ЖІӨ-дегі 

ауыл шаруашылық өнімінің үлесі 5 есе 

артуы болуы тиіс», – дей келе Мемлекет 

басшысы Үкіметке бірқатар нақты 

тапсырмалар жүктеді. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет