Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет3/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ДАТ!

Қу

ан

ан

ан

ан

ан

ыш

ыш

ыш

ы

ыш

С

С

С

С

С

ҰЛ

ҰЛ

ҰЛ

Л

Л

ҰЛ

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

НО

НО

НО

НО

НОВ,

В

В

В

В

 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты:

Се

Се

Се

С

Се

С

рі

р

р

к 

к

к

к

к

ӘБ

ӘБ

ӘБДЕ

ДЕ

ДЕ

Е

Е

НО

НО

НО

НО

НО

Н

В

В

В,

В

Қ

Қ

ҚР еңбек 

және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі:

Әділбек НИЯЗЫМБЕ

БЕ

БЕ

БЕ

БЕ

БЕ

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

В,

В

В

 

Лондон Олимпиадасының күміс 

жүлдегері: 

Талас ОМАРБЕКОВ:

бетте

№223 (905) 

15.12.2012 жыл, 

сенбі


2

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ЖОЛДАУ

«Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан

«1997 жыл естеріңізде ме? Парла-

ментте мен сөз сөйлегеннен кейін абды-

рау мен абыржу болды. Көпшілік: «Бұл 

не: насихат па? Әлде аспаннан түскен 

нәрсе ме?»  – деп сауал қойып жатты. 

Сол кезде алға қойған міндет тер сон-

шалық ты асқақ болып көрінетін. Деген-

мен «көз қорқақ, қол батыр» дейді ғой. 

Біздің алдымызда оқиғалар барысына 

өзгеріс енгізу сияқты ауқымды міндет 

тұрды. Жаңа елдің іргесін қалау керек 

болды. Ол міндетті шешу үшін  біз үш 

бірдей жаң 

 

ғыр 


ту жүргізуге тиіс едік: 

мемлекет тің ір ге сін қалау мен нарықтық 

экономи када серпіліс жасау, әлеуметтік 

мем лекеттің негіздерін қалау, қоғамдық 

сананы қайта өзгерту. Біз өзіндік 

 

жолымызды айқындауға тиіс едік. Бұл жол «Қазақстан – 2030» стратегиясында 

белгіленген болатын», – дей келе 

Нұрсұлтан Әбішұлы сол  стратегияның  

жеті бағыты бойынша атқарылған шара-

лар ға тоқталды. Оның біріншісі – ұлттық 

қауіпсіздік. «Біздің алдымызда Қазақ-

станның тұтастығын сақтай отырып, 

дамыту міндеті тұрды. Біз жоспарла-

ғаннан да асыра орындадық.Тұңғыш рет 

тарихта біздің  мемлекет  халықаралық 

дәрежеде танылған нақты шекарасын 

белгіледі. 14 мың шақырым мемлекеттік 

шекара меже ленді. Қазақстан  Каспий 

теңізінің айдынында ғы  ахуалды сенімді 

бақы 

лауда ұстайды. Болашақта  кез келген аумақтық  даулардың туындау 

қаупі қазір сейілген. Біз ұрпақта рымызға  

көршілермен  даулы аумақтар қал дыр-

ған жоқпыз. Біз  адамның, қоғам мен 

мем лекеттің  қауіпсіздігін  қамта ма сыз 

ететін күшті, заманауи, қорға 

ныс 

қа 


қабі летті әскерді, пәрменді құқық қор-

ғау жүйесін құрдық», – деді Нұрсұлтан 

Назар баев. 

Елбасы тоқталған екінші басымдық 

– ішкі саяси тұрақтылық пен ұлттық бір-

лік. Бұл бағытта Қазақстанның өзінің 

сая  сатын нығайтып қана қоймай, әлем-

дік қауым дастыққа үлгі ел ретінде сана-

ла  ты ны да бекер емес. Қазақстан бүгін-

де  мә де ниетаралық және конфессия-

ара  л ық  үнқатысудың  халықаралық  ор-

та лы ғына  айнал ғаны  белгілі.  Әлемдік 

және  дәс түрлі діндердің алғашқы төрт 

съезі  нақ біздің елімізде  өтті. Осы ретте 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы «ХХІ ға-

сырда Қазақ стан Шығыс пен Батыстың 

үн қатысуы мен өзара іс-қимылының  кө-

пірі болуға тиіс» – деп атап өтті. «Қазақ-

стан – 2030» стратегиясында  басты 

назар эконо микалық өсуге аударылған 

болатын. Нәтижесінде, 15 жыл ішінде 

ұлттық экономиканың көлемі  1997 

 

жылғы 1,7 триллион теңгеден 2011 жылы  28 триллион теңгеге  өсті. Елдің 

ЖІӨ  16  еседен астам өсті.  1999 жылдан 

бастап Қазақстанның ЖІӨ-нің жыл са-

йынғы  өсуі  7,6%-ды құрап,  алдыңғы 

қатарлы  елдерді басып озды. Жан ба-

сы на шаққанда ЖІӨ 1998 жылғы 1500 

доллардан 2012 жылы 12 мың долларға 

жетіп, 7 еседен астам өсті. Стратегиядағы 

тағы бір басымдық – ел азаматтарының 

денсаулығы, білімі мен әл-ауқатын 

арттыру болатын. Мұнда да атқарылған 

жұмыстың нәтижесі көзге бірден түседі. 

Мәселен, орташа  айлық жалақы 9,3  

есе өсті. Зейнетақы төлемдерінің  орташа 

мөл шері 10 есе ұлғайды.  Халықтың 

нақ   ты лы ақшалай кірістері  16  есе өс-

кен. Соңғы 15 жылда халықтың санының  

14 млн-нан 17 млн адамға дейінгі өсімі 

де соның айғағы. 

Бұлардан бөлек, Мемлекет басшысы 

энергетикалық ресурстар саласындағы 

межелердің атқарылуын, инфрақұры-

лым, оның ішінде көлік пен байланыс 

саласындағы басымдықтардың орын-

дал ғанын, ең ақыр аяғы кәсіби мемле-

кеттің құрылуы жапсарын да егжей-

тегжейлі баяндады.

ЕЛБАСЫ АТАҒАН 

ХХІ ҒАСЫРДЫҢ 10 

ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРІ

«Қазіргі уақытта адамзат жаңа 

жаһан дық сын-тегеуріндермен бетпе-

бет келуде. Еліміз бен өңіріміз үшін мен 

он негізгі сын-қатерді бөліп көрсетемін. 

Егер біз өз дамуымызда жаңа табыстарға 

одан әрі қол жеткізуді жоспарлайтын 

болсақ, олардың әрқайсысын міндетті 

түр 

 

де ескеруге тиіспіз», – дейді Н. Назар баев. Сонымен, Президент айт-

қан бірінші сын-қатер – тарихи уақыттың 

жедел деуі. «Әлем қарқынды түрде өз-

геру де және болып жатқан өзгерістердің 

жылдамдығы адамды таңғалдырады. 

технологиялық болмыста өмір сүріп 

жатырмыз». Сегізінші сын-қатер – үдей 

түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Ал 

әлеуметтік тұрақсыздықтың басты 

себебі – әлеуметтік теңсіздік. «Әлеумет-

тік-саяси дағдарысқа ұласатын жаһан-

дық экономикалық дағдарыс  Қазақ-

станға сөзсіз қысым көрсетіп, біздің 

төзімімізді сынаққа алатын болады. 

 

Сондықтан күн тәртібіне әлеуметтік қауіпсіздік және әлеуметтік тұрақтылық 

мәселесі қойылады. Біз үшін маңызды 

міндет – қоғамымыздағы әлеуметтік 

тұрақ тылықты нығайту», – деді Мем-

лекет басшысы.   Тоғызыншы сын-қатер 

– өркениет құндылықтарының дағдары-

сы. «Әлем ауыр дүниетанымдық және 

құн дылық дағдарысты бастан кешіріп 

отыр. Өркениеттер қақтығысы, тарихтың 

ақы ры, мультимәдениеттің күйреуін жа-

рия лайтын үндер жиі естіледі. Жылдар 

бойы сыннан өткен құндылықтарымызды 

қорғай отырып, біз үшін осынау кертарт-

па көзқарастан тартынуымыздың прин-

цип ті маңызы бар. Өз тәжірибемізден 

білетініміз, біздің «осал тұсымыз» деп 

атаған көпэтностылығымыз бен көпкон-

фес сиялығымызды өз артықшылығы-

мызға айналдыра алдық». 

Оныншы сын-қатер –әлемдік жаңа 

тұрақсыздық қаупі. «Әлемде не болып 

жатқанын біздің бәріміз көріп отырмыз. 

Бұл дағдарыстың жаңа толқыны емес, 

әлемдік экономика әлі еңсере алмай 

отырған 2007-2009 жылдардағы дағ-

да рыс тың жалғасы. Жаһандық экономи-

калық жүйе 2013-2014 жылдардың 

өзінде елеулі іркіліске ұшыратып, атап 

айтқанда, шикізатқа әлемдік бағаның 

құлдырауын туғызуы мүмкін. Біз үшін 

мұндай көрініс аса тиімді бола 

қоймайды. ЕО мен АҚШ-тағы ықтимал 

рецес 

сия дамыған елдердің шикізат ресурс тарына қажеттілігін төмендетуге 

әкелуі мүмкін. Еуроодақтағы жоқ 

дегенде бір мемлекеттің ықтимал де-

фол ты «домино әсерін» тудырып, біздің 

Соңғы 60 жылда Жер  тұрғындарының 

саны үш есе көбейді, ол 2050 жылға 

қарай 9 млрд адамға жетеді. Осы кезең 

ішінде әлемдік жалпы ішкі өнім 11 есе 

өсті. Бүкіләлемдік тарихи процестің 

жеделдеуі қай кезде де мемлекеттер 

алдында жаңа шектеусіз мүмкіндіктер 

ашады, ал оларды толығымен пайда-

ланғанымызды мен мақтан тұтамын», 

– деді Мемлекет басшысы. Елбасы тоқ-

та ған екінші сын-қатер – жаһандық де-

мографиялық теңгерімсіздік. Бұл ретте 

Президент пайымынша, жалпы әлемдік 

тренд – адамзаттың қартаюы. Ал енді 40 

жылдан кейін 60 жастан асқан адамдар-

дың саны 15-ке толма ғандардан асып 

түседі. Туудың азаюы және адамзаттың 

қартаюы көптеген елдерде еңбек нары-

ғын дағы проблема ларға, атап айтқанда, 

еңбек ресурста рының жетіспеушілігіне  

сөзсіз  әкеледі. «Біз жас ұлтпыз. Еліміздегі 

орташа жас – 35. Бұл біздің адамдық 

әлеуетімізді сақтауға, әлемде өзіміздің 

дұрыс орны 

ғуымызға зор мүмкіндік 

береді. Бүгінгі күні алға жылжуға бізде 

жақсы негіз бар. Елімізде әрбір іздеген 

адам табуына болатын жұмыс бар. 

Оның үстіне біздің әрқайсымыздың өзі-

міз жұмыс істеп, өзімізді асырауға мүм-

кін дігіміз бар. Бұл – біздің үлкен жетіс-

тігіміз. Мен сіздерді жалпыға ортақ ең-

бек қоғамына бастап келемін, онда жұ-

мыс сыздар жай ғана жәрдемақы алу-

шы лар емес, олар жаңа кәсіптерді мең-

геретін болады, мүгедектер жасампаз-

дық қызметпен бел сенді түрде айналыса 

алады, ал корпо рациялар мен компа-

ниялар олар дың еңбегі үшін лайықты 

жағ дай жасай алады», – деді Н. Назар-

б ае в. Үшінші сын-қатер – жаһандық 

азық-түлік қауіп сіздігіне төнетін қатер. 

Елбасы мұндай жаһандық қатер аста-

рында Қазақстан үшін орасан зор мүм-

кін діктер бар екенін алға тартады. «Біз 

қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі 

экспорттаушылар қатарына ендік. Біз де 

аса ірі экологиялық таза аумақтар бар 

және экологиялық таза тағам өнім дерін 

шығара аламыз. Ауыл шаруа 

шы 

лығы 


өнеркәсібінде сапа лы секіріс жасау – 

толықтай қолымыз дағы нәрсе. Бұл үшін 

бізге жаңа тұрпаттағы мемлекеттік ой-

сана қажет бо лады», – деді Прези дент.     

Судың тым тапшылығы – бұл төртінші 

сын-қатер. «Бұл проблеманың геосаяси 

астары да жоқ емес. Қазірдің өзінде біз 

трансшекаралық өзендердің су ресурс-

тарын пайдалануда бірқатар мәселелер-

мен бетпе-бет келдік. Аталған мәселенің 

күрделілігіне қарамастан, біз оны 

саясаттандыруға жол бермеуге тиіс піз», 

– деп атап өтті бұл тұрғыда Елба сы. 

Бесін ші сын-қатер – жаһандық энергети-

ка лық қауіпсіздік. «2050 жылға қарай 

алған ның өзінде оларды қолдану ба р-

лық тұтынылатын энергияның 50 %-на 

дейін өндіруге мүмкіндік береді. 

Қазақстан жаһандық энергетикалық 

қауіпсіздіктің басты элементтерінің бірі 

болып саналады. Мұнай мен газдың 

әлемдік деңгейдегі аса ірі қорларын 

иеленетін біздің еліміз өзінің энергети-

калық саладағы сенімді стратегиялық 

әріп тестік пен өзара пайдалы халықара-

л 

ық ынтымақтастық саясатынан бір қадам да кейін шегінбейтін болады», –

деп пайымдады Президент. Алтыншы 

сын-қатер – табиғи ресурстардың сар-

қ ы луы. «Бізге өз табиғи байлықтары-

мыз ға деген көзқарасымызды ой елегі-

нен өткізудің принципті маңызы бар. Біз 

оларды сатудан қазынамызға кіріс құя 

отырып, оларды дұрыс басқаруды, ең 

бастысы, еліміздің табиғи байлығын 

орнықты экономикалық өсуге барынша 

тиімді кіріктіруді үйренуіміз керек».

Жетінші сын-қатер – Үшінші индус-

трия лық революция. «Адамзат Үшінші 

индустриялық революция табалдыры-

ғын да тұр, ол өндіріс ұғымының өзін 

өзгер теді. Технологиялық жаңалықтар 

әлем дік нарықтың құрылымы мен қа-

жеттіліктерін түбегейлі өзгертеді. Біз 

бұрын 

ғыға қарағанда мүлде өзгеше Басы 1-бетте

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың

Қайрат 

КЕЛІМБЕТОВ, 

ҚР Үкімет 

басшысының 

орынбасары:

Салидат 

ҚАЙЫРБЕКОВА, 

ҚР Денсаулық сақтау 

министрі:

Әділбек 

ЖАҚСЫБЕКОВ,  

ҚР Қорғаныс 

министрі:

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Осы уақытқа дейін бізде кәсіби әскер 

қалыптасып үлгерді. Қазіргі кезде ол 

Еуразиялық аймақ бойынша шұғыл әрі 

дайындығы жоғары әскерлердің бірі болып 

саналады. Әрине, Президент пен мемлекеттің 

тарапынан біраз жұмыстар атқарылды. Оның 

бәрі не үшін керек? Ұлттық қауіпсіздік пен 

шекара тұтастығы үшін қажет. Біздің сыртқы 

саясатымыз да соны көздейді. Бүгінде Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы, Ұжымдық келісімшарт 

ұйымы сияқты халықаралық маңызы бар 

бірлестіктер аясында нақты коалициялық 

күштер қалыптасып, біздің тұрақты 

әріптестеріміз пайда болды. Олар кез келген 

уақытта көмек беруге әзір. Әлбетте, 

Президенттің осы жолғы жолдауы аясында 

қолға алынған жұмыс жалғасатын болады. 

– Биылғы жолдаудың жөні 

бөлек. Онда ел егемендігі 

ғана емес, қазақ халқының 

бірлігі мәселесі де көтерілген. 

Бүгінде 2030 жылға 

дейінгі міндеттердің біразы 

орындалды. Енді, 2050 жылға 

дейін үздік 30 мемлекеттің 

қатарына енуді мақсат тұтып 

отырмыз. Бұл – өте батыл 

бастама. Меніңше, ол үшін 

барлық мүмкіндіктер бар. Біз 

жиналып, бір жеңнен – қол, 

бір жағадан – бас шығара 

білсек, осы тапсырманы 

да орындап шығамыз деп 

ойлаймын.

– Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 

стратегиясы ел өмірінің барлық салаларын қамтиды. 

Осындай бағдарламалар бізге нақты бағдар беріп 

тұрады. Бұл құжатта денсаулық саласына үлкен 

міндет жүктеліп отыр. Біз медициналық қызмет 

сапасының бірыңғай стандарттарын даярлап 

шығуымыз қажет. Ол тапсырма кезең-кезеңімен 

орындалатын болады. Өйткені оның астарында 

үлкен жұмыс жатыр. Бұл бір ғана медициналық 

қызметтің сапасы емес. Материалдық-техникалық 

базаны жетілдіру, мамандарды кәсіби жағынан 

даярлау және тағы сол сияқты мәселелер отандық 

медицина қызметінің сапасын арттыруы шарт. Бұған 

дейін біз жоспарларды «Қазақстанның – 2030» 

стратегиясы аясында құрдық. Енді, оның барлығы 

2050 жылға дейінгі бағдарламаға сай даярланатын 

болады.


ха лықаралық резервтеріміздің сақталуы 

мен экспорттық өнім беруіміздің тұрақ-

ты лығына күмән туғызуы мүмкін. Ва-

люта 


лық резервтердің қысқаруы ва-

люта лық бағамдар  мен инфляцияның 

қысымын күшейтіп, бұл қайтадан 

әлеуметтік-экономикалық ахуалға кері 

әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты біз 

халықаралық ахуал дамуының кез 

келген көрінісіне жан-жақты дайын 

болу үшін биліктің барлық тармақтары-

ның, мемлекет пен қоғамның ойласты-

рыл ған, келісілген және үйлестірілген 

бағытын тұжырымдауға тиіспіз», – деп 

түйіндеді Мемлекет басшысы. ҚАЗАҚСТАН 2050 ЖЫЛҒА 

ҚАРАЙ ӘЛЕМНІҢ ЕҢ 

ДАМЫҒАН 30 ЕЛІНІҢ 

ҚАТАРЫНДА ОТЫРУЫ ТИІС

Сөйтіп, жаһандық сыни-қатерлердің 

жай-жапсарына көз жүгірткен Тұңғыш 

Президент бұны лайықты қабылдау да 

елдікке сын болатынын аңғартты. Ал 

ондай қатерге төтеп беруге 2030 Стра-

те гиясының аясы жеткілікті емес. Яғни, 

Қазақ елі ендігі елдік дамуының бағда-

рын бүгін бекітіп, жоспарлау көкжиегін 

кеңейтіп, кезекті дүниетанымдық серпі-

ліс ті жасауы аса маңызды. Оның үстіне 

15 жыл бұрынғы «Қазақстан – 2030» 

стратегиясы мемлекеттіліктің қалыптасу 

кезеңі үшін жасалған болатын. Жоғары-

да айтқандай, барлық базалық өлшемін 

де мерзімінен бұрын тауысқан. Ақыр 

аяғы мемлекеттің алдында жаңа сынақ-

тар мен қауіп-қатерлер тұр. Сондықтан 

«Қа зақстан – 2050» стратегиясын қа-

был дау дың маңызы зор болмақ. «2050 

жыл – жай бейнелі дата емес. Бұл – 

бүгін де әлемдік қауымдастық бағдар 

ұстап отыр ған нақты мерзім. БҰҰ-да 

2050 жыл ға дейінгі өркениеттер дамуы-

ның жа 

һандық болжамы әзірленді. 2050 жыл ға дейінгі болжамдық баян-

да маны Дүниежүзілік азық-түлік ұйымы 

жа риялады. Қазір елдердің дені  осын-

дай ұзақ мерзімді стратегиялар әзірлеп, 

қабылдауда. Қытай өзі үшін дәл осындай 

стратегиялық жоспарлау көкжиегін 

айқындап алды. Ірі трансұлттық компа-

ния лардың өзі алдағы жарты ғасырға 

даму стратегияларын әзірлеуде», – деді 

Н.Назарбаев. Бұл ретте межеленген бағ-

дарға тоқтала келе Елбасы «Қазақ стан 

– 2050» стратегиясы – «Қазақ стан – 

2030» стратегиясының жаңа кезең дегі 

үйлесім ді дамуы екеніне мән берді. «Біз 

кімбіз, қайда барамыз және 2050 жылға 

қарай қайда болғымыз келеді?» деген 

сұрақ тарға жауап – осы. Жас ұрпақтың 

нақ осы ған мүдделі екеніне сенімдімін. 

Осы 

ған орай,  ұлттың 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытының жобасын 

ұсына мын», – деді Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Бұдан бөлек, Елбасы Қазақ стан 2050 

жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 

елінің қатарында отыруы тиіс тігін қадап 

айтты. Мемлекет басшы сының сөзіне 

қараған да, дамушы елдер арасында дәл 

осы клубтағы орынға бәсекелестік қатал 

болмақ. Соған орай, Нұрсұлтан Әбішұлы 

«күн астындағы орын» тек ең мық ты-

ларға арналғанын нақты сезіне отырып, 

ұл тымыз жаһандық экономикалық тай-

та ласқа дайын болуға тиістігін атап өтті.  

Бұдан бөлек, Елбасы 2050 жылға 

дейін кезең-кезеңмен бірқатар міндет-

тер ді шешу принципті маңызды екенін 

айта ды. Ондай бағыттың ішінде  мем-

лекеттің макроэкономикалық саясатын 

жаңғырту, салық саясатын жетілдіру, 

ақша-кредит саясаты,  мемлекеттік және 

сыртқы қарызды басқару саясаты секілді 

мәселелер бар. Бұл ретте Президент 

жаңа салық саясаты әлеуметтік бағыт 

алуға тиіс екенін алға тартады. «Бұл үшін 

2015 жылдан бастап ынталандыру ша-

ра 


ла 

ры кешенін, соның ішінде білім 

беру ге, өзін, өз отбасын, қызметкерлерін 

ме 


дициналық сақтандыруға қаражат 

салатын азаматтар мен компанияларды 

салық тан босату практикасын көздейтін 

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)

№2

№2

223 (

(90


90

5)

5) 15.12.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

«1997 жыл естері

ңі

ңізд

зд

ее

ме? Парл


р

а-

аментте мен сөз сөйле

е

геге

нн

ннен

ен

кк

ей

ейін

ін

аа

бд

бды-ы-

рау мен абыржу болды. Көпшілік: «Бұл 

не: насихат па? Әлде аспаннан түскен 

нәрсе ме?»  – деп сауал қойып жатты. 

Сол кезде алға қойған міндет тер сон-

ша

шлық 

қ

ты асқсқ

ақ

ақ болып көрінетін. Деген-

ме

мен

н «к


«к

өз

өзқ

қор


ор

қа

қақ,қ,

қ

қолол

б

батыр» дейді ғой. 

Біздің алдымызда оқиғалар барысына 

өзгеріс енгізу сияқты ауқымды міндет 

тұрды. Жаңа елдің  іргесін қалау керек 

болды. Ол міндетті шешу үшін  біз үш 

бірдей жаң 

 

ғыр 


ту жүргізуге тиіс едік: 

мемлекет тің ір ге сін қ

қ

ал

алаау

м

мен

ен

нн

ар

арық

ық

тыты

қ 

қ экономи када  серпілі

лі

сс

жа

жаса

сау


у,

ә

әлеле

ум

умет

етті


тік 

к

мем лекеттің негіздерін қалау, қоғамдық сананы қайта өзгерту. Біз өзіндік 

 

жолымызды айқындауға тиіс едік. Бұл жол «Қазақстан – 2030» стратегиясында 

бе

белг

лг

іліл

ен

енге

е

нн

бо

бола

ла

тыты

н»

н, – дей келе 

Нұ

Нұрсрсұл

ұл

татан

н Әб


Әб

іш

ішұл

ұл

ыы со

со

л  стратегияның  жеті бағыты бойынша атқарылған шара-

лар ға тоқталды. Оның біріншісі – ұлттық 

қауіпсіздік. «Біздің алдымызда Қазақ-

станның  тұтастығын сақтай отырып, 

дамыту міндеті тұр

р

дыды.

.

БіБі

з

зжо

жо

спсп

ар

арла

ла

--

ғаннан да асыра орын

ында

да

дды

қ

қ.ТұТұ

ңғ

ышыш рет 

тарихта біздің  мемлекет  халықаралық 

дәрежеде танылған нақты шекарасын 

белгіледі. 14 мың шақырым мемлекеттік 

шекара меже ленді. Қазақстан  Каспий 

те

теңіңі

зі

зіні

н ң 


ң ай

йды


ды

ны

нынд

нд

аа

ғы

ғы 

ахуалды сенімді 

ба

б

қы лауда ұстй

айды. Болашақта  кез 

келген аумақтық  даулардың туындау 

қаупі қазір сейілген. Біз ұрпақта рымызға  

көршілермен  даулы аумақтар қал дыр-

ған жоқпыз. Біз  адамның

ың

, қоғам мен мем лекеттің  қауіпсі

сі

здздіг

іг

інн

қ

қам

ам

тата

 м

ма

асы


сы

з 

з ететін күшті, заманауи, қорға 

ныс 


қа 

қабі летті әскерді, пәрменді құқық қор-

ғау жүйесін құрдық», – деді Нұрсұлтан 

Назар баев. 

Елбасы т

т

оқо

талған екінші басымдық 

– іш


ш

кі

кі ссая

ая

сиси т

т

ұрұр

ақ

ақты

ты

лылы

қ пен ұлттық бір-

лік. Бұл бағытта Қазақстанның өзінің 

сая  сатын  нығайтып  қана қоймай, әлем-

дік қауым дастыққа үлгі ел ретінде сана-

ла  ты ны да бекер емес. Қазақстан бүгін-

де  мә де ниетаралық

ж

жән

ән

е е

конф


ф

ессия-


я

ара  л ық  үнқатысуды

ы

ң

ң хаха

лы

лықа

қа

рара

лы

лық 

ор

ор-

-

та лы ғына  айнал ғаны  белгілі.  Әлемдік және  дәс түрлі діндердің алғашқы төрт 

съезі  нақ біздің елімізде  өтті. Осы ретте 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы «ХХІ ға-

сы

сырд

рд

аа

Қа

Қза

за

ққ

ст

стан

ан

ШШ

ығ

ығыс пен Батыстың 

үн

үнқ

 қ

атат

ыс

ысуы

уы

мм

ен

енө

өза


за

ра

раі

іс

с-қимылының  кө-пірі болуға тиіс» – деп атап өтті. «Қазақ-

стан – 2030» стратегиясында  басты 

назар эконо микалық өсуге аударылған 

болатын. Нәтижесінде, 15 жыл ішінде 

ұлттық экономиканы

ы

ңң

кө

көле

ле

мімі

   


19

9

9797

  

  жылғы 1,7 трилли

ион


он

т

теңең

ге

гедеде

н

н 20

011


11 

жылы  28 триллион теңгеге  өсті. Елдің 

ЖІӨ  16  еседен астам өсті.  1999 жылдан 

бастап Қазақстанның ЖІӨ-нің жыл са-

йынғы  өсуі  7,6%-ды құрап,  алдыңғы 

қа

қата

та

рлрл

ы

ые

е

лдлд

ер

ерді

ді

бб

ас

аып

ы

 озды. Жан ба-сы

сы

нна

а ша


ша

ққ

қан

ан

дада Ж

Ж

ІӨІӨ 1

1

999

8 жылғы 1500 

доллардан 2012 жылы 12 мың долларға 

жетіп, 7 еседен астам өсті. Стратегиядағы 

тағы бір басымдық – ел азаматтарының 

денсаулығы, білімі мен әл-ауқатын 

арттыру болатын. Мұнда да атқарылған 

жұмыстың нәтижесі

кө

көзг


зг

е 

е ббі

рд

рден

ен

тт

үс

үсед

ед

і.і.

 

 Мәселен, орташа  айл

й

ық жалақы 9

9,3


3

 

есе өсті. Зейнетақы төлемдерінің  орташа мөл шері 10 есе ұлғайды.  Халықтың 

нақ   ты лы  ақшалай  кірістері  16  есе өс-

кен. Соңғы 15 жылда халықтың санының  

14

14м

м

лнлн

нан

ан

11

7 млмл

н

над

ад

ама

ға дейінгі өсімі 

де соның айғағы. 

Бұлардан бөлек, Мемлекет басшысы 

энергетикалық ресурстар саласындағы 

межелердің атқарылуын, инфрақұры-

лым, оның ішінде көл

л

ікі

п

пен байланы

ы

с с

саласындағы басы

мд

мдық


ық

та

тард

рдың


ың

о

оры

рын-


н-

дал ғанын, ең ақыр аяғы кәсіби мемле-

кеттің құрылуы жапсарын да егжей-

тегжейлі баяндады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет