Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет4/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ЕЛ

ЕЛ

БА

БА

СЫ

СЫ

А

А

ТА

Т

ҒАН 

ХХ

ХХ

І

І

ҒА

ҒА

СЫ

СЫ

РД

РДЫҢ 10 

ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРІ

«Қазіргі уақытта адамзат жаңа 

жаһан дық сын-тегеуріндермен бетпе-

бет келуде. Еліміз бен ө

ө

ңірі


р

міз үшін мен

ен

 

он негізгі сын-қатерр

ді

діб

б

өлөл

іп

іп кк

өр

өрсе

се

тете

мі

м н.н.

 

 Егер біз өз дамуымызда жаңа табыстарға 

одан әрі қол жеткізуді жоспарлайтын 

болсақ, олардың әрқайсысын міндетті 

түр  де 


ескеруге тиіспіз», – дейді 

Н.

Н Назар

р

 баев.в

 Сонымен, Президент айт-

қа

қан


н

бі

бірірі

нш

нші і

сы

сын-

н-

қақа

те

тер 

р –


тарихи уақыттың 

жедел деуі. «Әлем қарқынды түрде өз-

геру де  және  болып жатқан өзгерістердің 

жылдамдығы адамды таңғалдырады. 

технологиялық  болмыста өмір сүріп 

жатырмыз». Сегізінші сын-қатер – үдей 

түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Ал 

әлеуметтік тұрақсыздықтың басты 

себебі – әлеуметтік теңсізді

ді

к.

к«

«

ӘлӘл

еу

еуме

ме

т-т

ті

к-саяси дағдарысқа ұла

ласа


са

ты

тын

н

жажа

һа

һан-

н

дық экономикалық дағдарыс  Қазақ-станға сөзсіз қысым көрсетіп,  біздің 

төзімімізді сынаққа алатын болады.  

Сондықтан күн тәртібіне әлеуметтік 

қ

қауі

уі

пспс

із

ізді

ді

к к

жә

және

не

әә

ле

леум

ум

ете

ті

тк тұрақтылық 

мә

мәсе

е

лелесі

сі қ


қ

ой

ойыл

ыл

адады

ы. Б


Б

із

ізү

үшін маңызды 

міндет – қоғамымыздағы әлеуметтік 

тұрақ тылықты  нығайту», – деді Мем-

лекет басшысы.   Тоғызыншы сын-қатер 

– өркениет құндылықтарының дағдары-

сы. «Әлем ауыр дүниета

та

ныны

мд

мдық

ық

жж

ән

әне 

құн дылық  дағдарысты

б

б

асаста

тан 


н

ке

кешіші

рі

ріп 

отыр. Өркениеттер қақтығысы, тарихтың 

ақы ры, мультимәдениеттің күйреуін жа-

рия лайтын  үндер жиі естіледі. Жылдар 

бойы сыннан өткен құндылықтарымызды 

қо

қорғрғ

ай

айо

о

тыты

ры

рып,

п,

бб

із

ізү

ү

шіші

н 

н ос

ос

ынау кертарт-па

па к


өз

өз

қақара

ра

сстан

ан

тт

ар

артыты

ну

нуымымыздың прин-

цип ті маңызы бар. Өз тәжірибемізден 

білетініміз, біздің «осал тұсымыз» деп 

атаған көпэтностылығымыз бен көпкон-

фес сиялығымызды  өз  артықшылығы-

мызға айналдыра алды

қ»

қ».


.

Оныншы сын-қатер –әлемді

і

к жаңа 


тұрақсыздық қаупі. «Әлемде не болып 

жатқанын біздің бәріміз көріп отырмыз. 

Бұл дағдарыстың жаңа толқыны емес, 

әлемдік экономика әлі еңсере алмай 

от

о

ыры

ған 2007-2

2

009 жылдардағы дағ-да

да

ррыс

ыс

 т тың

ың

жж

ал

лғаға

сы

сы.

.

ЖаЖаһа

һа

ндн

ық экономи-

калық  жүйе 2013-2014 жылдардың 

өзінде елеулі іркіліске ұшыратып, атап 

айтқанда, шикізатқа әлемдік бағаның 

құлдырауын туғызуы мүмкін. Біз үшін 

мұндай көрініс аса

т

тиі

и

мдмд

і бола 


қоймайды. ЕО мен АҚШ

Ш-т


ағ

ағы 

ы ық


ық

ти

тимамал

л

рецес сия  дамыған  елдердің шикізат ресурс тарына  қажеттілігін төмендетуге 

әкелуі  мүмкін. Еуроодақтағы жоқ 

дегенде бір мемлекеттің ықтимал де-

фо

фол 

л

ты «дод

мино


но

әсері


р

н» туд


у

ырып, біздің 

Соңғы 60 жылда Жер  тұрғындарының

саны үш есе көбейді, ол 2050 жылға

қарай 9 млрд адамға жетеді. Осы кезең

ішінде әлемдік жалпы ішкі өнім 11 есе

өсті. 

Бү

Бүкі

і

ләлә

ле

лемд

мд

ікі

т

тар

ар

ихих

и

ипр

п

оцо

естің


жеде

де

лдлд

еу

еуі 

і

қақа

й

йке

ке

здд

е 

еде

де м


м

ем

емле

ле

кеттералдында жаңа шектеусіз мүмкіндіктер

ашады, ал оларды толығымен пайда-

ланғанымызды мен мақтан тұтамын»,

– деді Мемлекет басшысы. Елбасы тоқ-

та

та

ғғ

ан

ан екінші сын-қатер – жаһа

нд

ндық

ық

дд

е-

емо

могр


гр

аф

аиялық теңгерімсіздік. 

Бұ

Бұл

л

рере

тт

тте 

е

Президент пайымынша, жалпы әлемдіктренд – адамзаттың қартаюы. Ал енді 40

жылдан кейін 60 жастан асқан адамдар-

дың саны 15-ке толма ғандардан асып

түседі


ді.

.

ТуТ

уд

удың

ың

аа

за

заюы

ы

жж

ән

әне

е

адад

ам

амзаттың

қарт


т

аю

аюы

ы кө


көпт

пт

егег

ен

ен е

лд

лдерер

де

дее

е

ңбңб

ек

ек нары-ғын дағы проблема ларға, атап айтқанда,

еңбек ресурста рының жетіспеушілігіне

сөзсіз  әкеледі. «Біз жас ұлтпыз. Еліміздегі 

орташа жас – 35. Бұл біздің адамдық

әл

әл

еуеу

ет

еімізді сақтауға, әлемде 

е 

өзөз

ім

іміз

із

діді

ң 

ң дұ

дұ

рыс  орны ғуымызға  зор  мүмү

мк

мкіінді

д

к береді. Бүгінгі күні алға жылжуға бізде

жақсы негіз бар. Елімізде әрбір іздеген

адам табуына болатын жұмыс бар.

Оның ү


ү

стіне біздің әрқайсымыздың өзі-

міз 

жұ

жұмы

мы

с с 

іс

істете

п,

п, өө

зі

змі

мі

здзд

і

іас

асыр


ыр

ау

ауға

ғ

 мүм-кін ді

і і


гімі

і

з бар.Б

Бұл –


б

б

ііздің үлкен жетіс-

тігіміз. Мен сіздерді жалпыға ортақ ең-

бек қоғамына бастап келемін, онда жұ-

мыс сыздар жай ғана жәрдемақы алу-

шы лар емес, олар жаңа кәсіптерді мең-

геретін болады, мүгедектер жас

с

ам

апа

п

з-ды

ды

ққ

қы

қызметпен бел сенді түрде 

ай

айна

на

лылы

са

саалады, ал корпо рациялар мен компа-

ниялар олар дың  еңбегі  үшін лайықты

жағ дай жасай алады», – деді Н. Назар-

б ае в.  Үшінші  сын-қатер – жаһандық

азық-т

т

үлүл

ік

к  қау

у

іп сіздігінен

 төнетін қатер.

Елба

а

сысы

м

мұнұнда

дай


й

жа

жһа

һанд


нд

ық

ыққ

қ

ататер

ер

 аста-рында Қазақстан үшін орасан зор мүм-

кін діктер бар екенін алға тартады. «Біз

қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі

экспорттаушылар қатарына ендік. Біз де 

аса ір

р

і экологиялық таза аумаққ

та

тар  ба

ба

рр

және экологиялық таза тағам өнім дерін 

шығара аламыз. Ауыл шаруа шы лығы 

өнеркәсібінде сапа лы секіріс жасау – 

толықтай қолымыз дағы нәрсе. Бұл үшін

бізге жаңа тұрпа

а

тт

ттағ

ағ

ыы

ме

мемл

мл

екк

ет

етті

ті

к к 

ой

ой-

сана қажет бо 

ла

ла

дыды

»,

»,– д


дед

еді


і

Пр

Презез

и

иде

де

нтнт

.

. 

  

Судың тым тапшылығы – бұл төртінші сын-қатер. «Бұл проблеманың геосаяси 

астары да жоқ емес. Қазірдің өзінде біз 

трансшекаралық өзендердің су ресурс-

та

тары

ры

нн

па

пайд

йд

алал

ан

ануда бірқатар мәселелер-

м

менн бе

бе

тптп

е-

е-бебе

т 

тке

ке

лдік. Аталған мәселеніңкүрделілігіне қарамастан, біз оны 

саясаттандыруға жол бермеуге тиіс піз», 

– деп атап өтті бұл тұрғыда Елба сы. 

Бесін ші сын-қатер – жаһандық энергети-

ка лық  қауіпсізд

зд

ікік

.

.«2

«2

0505

0

0жы

жы

лғлғ

а

ақа

қа

рара

й 

й алған ның  өзін

н

деде о

ола


лард

рды


ы қо

қо

лдлд

ан

ану у

ба

барр-

лық тұтынылатын энергияның 50 %-на 

дейін өндіруге мүмкіндік береді. 

Қазақстан жаһандық энергетикалық 

қауіпсіздіктің басты элементтерінің бірі 

бо

блы

лы

пп

са

сана

на

лала

ды

д. Мұнай мен газдың 

әлем


емд

дік 


де

де

ңгңгей

ей

дегі аса ірі қорларыниеленетін біздің еліміз өзінің энергети-

калық саладағы сенімді стратегиялық 

әріп тестік пен өзара пайдалы халықара-

л ық  ынтымақтастық саясатынан бір 

қадам да кейін

н

шшег

ег

інін

бе

бейт

йт

інін

б

бол

ол

адады»

ы»

,,деп пайымдады 

П

Президент. АА

лтыншы 


сын-қатер – табиғи ресурстардың сар-

қ ы луы. «Бізге өз табиғи байлықтары-

мыз ға деген көзқарасымызды ой елегі-

нен өткізудің принципті маңызы бар. Біз 

оларды

д

 сатудан қазынамызға кіріс құя от

от

ырырып

ып

,,

ол

олар

ар

дыды

 дұрыс басқаруды, ең

 

бастысы, еліміздің табиғи байлығын орнықты экономикалық өсуге барынша 

тиімді кіріктіруді үйренуіміз керек».

Жетінші сын-қатер – Үшінші индус-

трия лық  революц

юц

ия

я. «Адамзат Ү

Ү

шінші индустриялық

қ

ррев

ев

олол

юц

юция

ия т


т

аб

абал

ал

дыды

ры

ры-

-

ғын да  тұр, ол өндіріс  ұғымының өзін өзгер теді. Технологиялық жаңалықтар 

әлем дік  нарықтың  құрылымы мен қа-

жеттіліктерін түбегейлі өзгертеді. Біз 

бұры


ры

н

нғыға қ

қ

арр

ағанда мүлде өзгешеБасы 1-бетте

Қайрат

КЕЛІМБЕТОВ, 

ҚР Үкі

ме

ме

т 

т 

басш

ыс

ысын

ын

ың

ың 

орынбасары:

Салидат 

ҚАЙЫРБЕКОВА, 

ҚР

ҚР

Д

Д

ен

ен

са

са

улық сақтау 

ми

ми

ни

ни

ст

стрі

рі

:

Әділбек

ЖАҚСЫБЕКОВ,  

ҚР

Р

Қ

Қ

ор

ор

ға

ға

ны

ны

с 

с 

ми

ми

ни

ни

ст

стрі

рі

:

:

– Осы уақытқа дейін бізде кәсіби

ә

ә

скс

ер

ер 

қа

қалылы

пт

птас

ас

ып үлгерді. Қазіргі кезде ол

ол

 Еуразиялық аймақ бойынша шұғыл әрі 

дайындығы жоғары әскерлердің бірі болып 

саналады. Әрине, Президент пен мемлекеттің 

тарапынан біраз жұмыстар атқарылды. Оның 

бәрі не үш

үш

ін кк

ерек? Ұлттық

қ

 қауіпсіздік пен шека

ра

ра тт

ұт

ұтас

асты


тығы

ғы

үү

ші

шн

н

қақа

же

жет.т.

Б

Бізіз

ді

дің

ң

сыртқы саясатымыз да соны көзде

йд

і. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Ұжымдық келісімшарт 

ұйымы сияқты халықаралық маңызы бар 

бірлестіктер аясында нақты коалициялық 

күштер қалыптасып, біздің тұрақты 

әр

әр

іпіп

те

тест

ст

ере

іміз пайда болды. Олар

к

к

езез

к

кел

л

геген

н

уақықытт

тта көмек беруге әзір. Әлбетте

еПрезиденттің осы жолғы жолдауы аясында қолға алынған жұмыс жалғасатын болады. 

– Биылғы жолдаудың жөні 

бө

бө

лелек.

к.

ОО

нд

нда

а

еел егемендігі

ғана емес, қазақ халқының

бірлігі мәселесі де көтерілген. 

Бүгінде 2030 жылға 

дейінгі міндеттердің біразы

орындалды. Е

Е

нд

ді,

і

 2050 жылға а

дейін үзді

к 

к 

3030

м

мемем

ле

леке

ке

тттт

ің

ң 

қатарына енуді мақсат тұтып

отырмыз. Бұл – өте батыл 

бастама. Меніңше, ол үшін

барлық мүмкіндіктер бар. Біз 

жиналып, бір жеңнен – қол, 

бі

бі

рр

жа

жаға

ға

дада

н

н –бас шығара 

бі

бі

лсек, ос

осы тапсырманы 

да орындап шығамыз деп 

ойлаймын.

– Қазақст

т

анан

ны

ың 2050 жылға

ға

дейінгі даму стратегияс

ы

ыел

ел ө


ө

мі

мірі

р

ніні

ң 

ңба

ба

рллық

ық

ссал

ал

алалар

ар

ыны

 қамтиды. 

Осындай бағдарламалар бізге нақты бағдар беріп 

тұрады. Бұл құжатта денсаулық саласына үлкен 

міндет жүктеліп отыр. Біз медициналық қызмет 

сапасының бірыңғай стандарттарын даярлап 

шығуымыз қажет. Ол тапсырма кезең-ке

е

зезе

ңіме


м

н 

орорын

ын

дада

ла

латы

ты

нн болады. Өйткені оның а

ст

стар

арын


ында

да

 үлкен жұмыс жатыр. Бұл бір ғана медициналық 

қызметтің сапасы емес. Материалдық-техникалық 

базаны жетілдіру, мамандарды кәсіби жағынан 

даярлау және тағы сол сияқты мәселелер отандық 

медицина қызметінің сапасын арттыруы шарт. Бұған 

дейін біз жо

о

сп

спар

ар

лала

рд

рды

ы

«Қ«Қ

аз

азақ

ақ

стст

ан

анныны

ң 

ң– 2030» 

стратегиясы

ы

ая

аясысынд

нд

а құқұ

рд

ықық. 

Е

Ені

ді, 


он

оның


б

барлығы 


2050 жылға дейінгі бағдарламаға сай даярланатын 

болады.


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ Д

Ћ

 

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А Ѓ Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет