Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет3/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

24
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
115
125
150
6
6
6
22,2
22,2
22,2
11000
11000
9300
80
80
80
115
125
11000
11000
80
80
75
30
M 14
11000
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 13  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

14 | Polski 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Praca
Uruchamianie
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
ła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać 
również do sieci 220 V.
W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocą prze-
nośnych generatorów prądotwórczych, nie dysponujących 
wystarczającymi rezerwami mocy, względnie odpowiednią 
regulacją napięcia ze zwiększeniem prądu rozruchowego, mo-
że dojść do zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypo-
wych zachowań przy włączaniu.
Proszę zwrócić uwagę na przydatność zastosowanego gene-
ratora prądotwórczego, szczególnie pod kątem napięcia sie-
ciowego i częstotliwości zasilania sieciowego.
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć włącz-
nik/wyłącznik 4 do przodu.
W celu unieruchomienia włącznika/wyłącznika 4, należy 
wcisnąć jego włącznika/wyłącznika 4 przednią część, aż do 
zaskoczenia zapadki.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-
łącznik 4, lub – jeżeli włącznik/wyłącznik 4 jest 
zablokowany – nacisnąć go krótko z tyłu, a następnie zwolnić.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-
ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
 Narzędzia szlifierskie należy skontrolować przed uży-
ciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo za-
montowane i musi się swobodnie obracać. W ramach 
testu uruchomić elektronarzędzie bez obciążenia na co 
najmniej jedną minutę. Nie stosować uszkodzonych lub 
wibrujących narzędzi szlifierskich. Narzędzia szlifier-
skie muszą mieć okrągły kształt. Uszkodzone narzędzia 
szlifierskie mogą pęknąć i spowodować obrażenia.
Zabezpieczenie przed odrzutem 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
W razie nagłego spadku prędkości obroto-
wej, np. w wyniku utknięcia tarczy w mate-
riale, dopływ prądu do silnika zostanie elek-
tronicznie przerwany.
W celu ponownego uruchomienia 
elektronarzędzia należy ustawić włącz-
nik/wyłącznik 4 na pozycję wyłączoną i włączyć ponownie 
elektronarzędzie.
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-
moczynnemu uruchomieniu się elektronarzędzia w przypad-
ku awarii prądu (po przywróceniu zasilania).
W celu ponownego uruchomienia elektronarzędzia należy 
ustawić włącznik/wyłącznik 4 na pozycję wyłączoną i włączyć 
ponownie elektronarzędzie.
Ogranicznik prądu rozruchowego 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego ogranicza 
wielkość prądy podczas włączania elektronarzędzia i umożli-
wia eksploatację z bezpiecznikiem 16 A.
System „Constant Electronic“ 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość frezo-
wania niezależnie od obciążenia i gwarantuje utrzymującą się 
na tym samym poziomie wydajność roboczą.
Wstępny wybór prędkości obrotowej (GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT)
Przy pomocy pokrętła regulatora można dokonać regulacji prędkości 3 obrotowej (także w czasie biegu).
Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.
 
Materiał
Zastosowanie
Narzędzie robocze
Pozycja pokrętła
metal
usuwanie powłok malarskich
papier ścierny
2 – 3
drewno, metal
szczotkowanie, odrdzewianie
szczotka garnkowa, papier ścierny
3
metal, kamień
szlifowanie
tarcza szlifierska
4 – 6
metal
obróbka zgrubna
tarcza szlifierska
6
kamień
przecinanie
tarcza do przecinania i prowadnica
(cięcie kamienia dozwolone jest tylko przy zastosowa-
niu prowadnicy)
6
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 14  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Polski | 15
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Wskazówki dotyczące pracy
 Zachować ostrożność przy wykonywaniu szczelin w 
ścianach nośnych, zob. akapit „Wskazówki dotyczące 
statyki “.
 Jeżeli ciężar własny przedmiotu obrabianego nie gwa-
rantuje stabilnej pozycji, należy go zamocować.
 Unikać sytuacji, w których elektronarzędzie mogłoby 
zostać – przez zbyt silne jego obciążenie 
elektronarzędzia – automatycznie wyłączone.
 Po silnym obciążeniu elektronarzędzia, należy pozwo-
lić mu pracować przez parę minut na biegu jałowym, w 
celu ochłodzenia narzędzia roboczego.
 Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanim 
nie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy do bar-
dzo wysokich temperatur.
 Elektronarzędzia nie wolno eksploatować przy użyciu 
stolika tnącego.
Szlifowanie zgrubne
 W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz tnących do 
szlifowania zgrubnego.
Najlepsze efekty przy szlifowaniu zgrubnym osiąga się prowa-
dząc tarczę ścierną pod kątem 30° do 40° w stosunku do ob-
rabianej powierzchni. Elektronarzędzie należy prowadzić z 
lekkim dociskiem. Dzięki temu materiał obrabiany nie roz-
grzeje się za bardzo i nie dojdzie do powstania w nim rowków.
Ściernica wachlarzowa
Za pomocą ściernicy wachlarzowej (osprzęt) możliwa jest ob-
róbka powierzchni łukowych i profili.
W porównaniu do ściernic tradycyjnych, ściernice wachlarzo-
we charakteryzują się wielokrotnie dłuższą żywotnością, wy-
raźnie zmniejszonym poziomem szumów i niższymi tempera-
turami szlifowania.
Cięcie metalu
 Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych na-
leży zawsze stosować specjalną pokrywę ochronną 14.
Podczas przecinania należy zwrócić uwagę na równomierny 
posuw, dopasowany do właściwości obrabianego materiału. 
Nie należy wywierać nacisku na tarczę tnącą, przechylać elek-
tronarzędzia ani wykonywać nim ruchów oscylacyjnych.
Nie wolno wyhamowywać biegu tarczy poprzez boczny na-
cisk.
Elektronarzędzie należy 
zawsze prowadzić prze-
ciwbieżnie do kierunku 
obrotów tarczy. W prze-
ciwnym wypadku istnie-
je ryzyko, że wyskoczy 
ono z nacięcia w sposób 
niekontrolowany.
W przypadku cięcia profili i rur czworokątnych, zaleca się za-
cząć pracę od najmniejszego przekroju.
Cięcie kamienia
 Podczas cięcia kamienia należy zawsze zadbać o wy-
starczające odsysanie pyłu.
 Należy stosować maskę przeciwpyłową.
 Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do cię-
cia i szlifowania na sucho.
Do cięcia kamienia najlepiej jest użyć diamentowej tarczy tną-
cej.
Podczas pracy z pokrywą odsysającą do cięcia z prowadnica-
mi saneczkowymi 21, należy stosować odkurzacz, który jest 
dopuszczony do odsysania pyłów kamiennych. Firma Bosch 
dysponuje odpowiednimi odkurzaczami.
Włączyć elektronarzę-
dzie i przyłożyć przednią 
część prowadnicy do 
ciętego elementu. Pra-
cować z równomiernym, 
optymalnie dopasowa-
nym do danego typu ma-
teriału posuwem.
Przy cięciu szczególnie 
twardych materiałów, 
np. betonu z dużą zawar-
tością krzemu, może 
dojść do przegrzania, a 
tym samym uszkodzenia tarczy diamentowej. Snop iskier ota-
czający diamentową tarczę jest objawem przegrzania.
Należy wtedy natychmiast przerwać cięcie i ochłodzić tarczę, 
włączając elektronarzędzie z najwyższą prędkością obroto-
wą, bez obciążenia.
Wyraźnie zmniejszająca się wydajność i wieniec iskier na tar-
czy, to oznaki stępienia diamentowej tarczy tnącej. Można ją 
naostrzyć, dokonując krótkich cięć w materiale ścieralnym 
(np. piaskowcu).
Wskazówki dotyczące statyki
Wykonywanie szczelin w ścianach nośnych podlega normie 
DIN 1053, cz. 1 lub ustaleniom specyficznym dla danego kraju.
Przepisy te muszą być koniecznie przestrzegane. Przed rozpo-
częciem prac należy skonsultować się z odpowiedzialnym za 
budynek statykiem, architektem lub kierownictwem budowy.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w 
czystości.
 W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie 
możliwości stosować stacjonarny system odsysania 
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory wenty-
lacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prą-
dowy (FI). Podczas obróbki metali może dojść do osadze-
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 15  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

16 | Česky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
nia się wewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mo-
gącego przewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny 
wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym 
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Należy obchodzić się pieczołowicie z osprzętem  – podczas 
przechowywania i podczas pracy.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
kowania
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-
mionowej.
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz 
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na 
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich 
osprzętem.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-
ska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 
2012/19/UE o starych, zużytych narzę-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej 
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do użycia elektronarzędzia 
należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-
wiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a 
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se 
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým 
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru 
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém 
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo 
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete 
ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako 
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše 
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým 
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do 
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran 
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené 
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i 
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež 
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým 
proudem.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 16  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Česky | 17
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte 
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při 
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, 
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení 
elektronářadí, snižují riziko poranění.
 Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači 
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to 
může vést k úrazům.
 Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
 Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete 
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo 
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od 
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, 
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po-
užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
 Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
 Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření 
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
 Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah 
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem 
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
 Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda 
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se, 
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před 
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve 
špatně udržovaném elektronářadí.
 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně 
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
 Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom 
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Servis
 Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje 
zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro úhlové brusky
Společná varovná upozornění k broušení, smirkování, k 
pracem s drátěnými kartáči a dělení
 Toto elektronářadí se používá jako bruska, bruska 
brusným papírem a dělící bruska. Dbejte všech varov-
ných upozornění, pokynů, znázornění a informací, jež 
obdržíte s elektronářadím. Pokud nebudete dbát těchto 
pokynů, pak může dojít k úderu elektrickým proudem, po-
žáru a/nebo těžkým poraněním.
 Toto elektronářadí není vhodné k leštění. Použití, pro 
něž není elektronářadí určeno, mohou způsobit ohrožení a 
zranění.
 Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výrobcem 
speciálně pro toto elektronářadí určeno a doporučeno. 
Pouze to, že můžete příslušenství na Vaše elektronářadí 
upevnit, nezaručuje bezpečné použití.
 Dovolený počet otáček nasazovacího nástroje musí být 
minimálně tak vysoký, jako na elektronářadí uvedený 
nejvyšší počet otáček. Příslušenství, jež se otáčí rychleji 
než je dovoleno, se může rozlomit a rozletět.
 Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí 
odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. 
Špatně dimenzované nasazovací nástroje nemohou být 
dostatečně stíněny nebo kontrolovány.
 Nasazovací nástroje se závitovou vložkou musejí přes-
ně lícovat na závit brusného vřetene. U nasazovacích 
nástrojů, jež jsou montované prostřednictvím příruby, 
musí průměr otvoru nasazovacího nástroje lícovat na 
upínací průměr příruby. Nasazovací nástroje, které nej-
sou na elektronářadí upevněné přesně, se nerovnoměrně 
otáčejí, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.
 Nepoužívejte žádné poškozené nasazovací nástroje. 
Zkontrolujte před každým použitím nasazovací nástro-
je jako brusné kotouče na odštěpky a trhliny, brusné ta-
líře na trhliny, otěr nebo silné opotřebení, drátěné kar-
táče na uvolněné nebo zlomené dráty. Spadne-li elek-
tronářadí nebo nasazovací nástroj z výšky, zkontroluj-
te zda není poškozený nebo použijte nepoškozený na-
sazovací nástroj. Pokud jste nasazovací nástroj zkont-
rolovali a nasadili, držte se Vy a v blízkosti nacházející 
se osoby mimo rovinu rotujícího nasazovacího nástroje 
a nechte stroj běžet jednu minutu s nejvyššími otáčka-
mi. Poškozené nasazovací nástroje většinou v této době 
testování prasknou.
 Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace pou-
žijte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochran-
né brýle. Taktéž adekvátně noste ochrannou masku 
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo 
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 17  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

18 | Česky 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými částice-
mi brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před odle-
tujícími cizími tělísky, jež vznikají při různých aplikacích. 
Protiprachová maska či respirátor musejí při používání 
vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni 
silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
 Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší 
pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní ob-
lasti, musí nosit osobní ochranné vybavení. Úlomky ob-
robku nebo ulomených nasazovacích nástrojů mohou odlét-
nout a způsobit poranění i mimo přímou pracovní oblast.
 Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací 
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlast-

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал