Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет10/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63

Студент ие болуға міндетті:  орыс әдеби тілінің ұғымдық 
аппаратын мәтіндерді сараптау кезінде қолдану. 
TBZT 3508 
Тіл білімін зерттеу тарихы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  «Тіл  білімі  зерттеулерінің  тарихы»  оқу 
пәнінің  мақсаты  –  тіл  туралы  ілімнің  ежелгі  дәуірден  қазіргі 
күнге  дейінгі  даму  кезеңдерін  талдау,  ежелгі  тіл  білімі 
мектептері  мен  кӛрнекі  оқымыстылары,  басты  қағидалары, 
зерттеу  әдістемелері,  маңызды  жетістіктері  жайлы  ақпарат 
беру. 
Студент  білуге  міндетті:  ӛзге  әлемдік  тілдер  қатарынан 
орыс  тілінің  орны;  тілдердің  дамуының  типологиялық 
заңдылықтары мен тенденциялары; славян әлемінің тілдері 
мен мәдениеттерінің жағдайы; туыстас және туыстас емес 
тілдер жайлы ақпарат; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әр  түрлі  тілдердің 
типологиялық белгілерін ажырату; орыс тілін оған туыстас 
және туыстас емес тілдермен салғастыра зерттеу; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  әр  түрлі  деңгейдегі  тілдік 
бірліктердің лингвистикалық сараптау әдістемесі. 
OTS 4509 
Орыс тілінің семантикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  «Қазіргі  орыс  тілі»  пәнін  игеру  кезінде 
қалыптасқан  тіл  жайлы  жүйелі  білім  негізінде  жаңашыл 
семантикалық зерттеулерді ескере отырып, тілдік бірліктердің 
мазмұндық жағының қалай кӛрініс табатынын сипаттау. 
Курстың  міндеттері:    лингвистикалық  семантиканың  ӛз 
бетінше  ғылыми  пән  ретіндегі  қалыптасу  және  дамуының 
маңызды  кезеңдерімен  таныстыру;  тілдік  бірліктер  аспектінің 
семантикалық  зерттеуіне  бағытталған  қазіргі  лингвистикалық 
парадигмалар  жайлы  түсінік  беру;  қазіргі  лингвистикалық 
семантиканың  қағидалары  мен  тәсілдерін  сипаттау;  орыс 
тілінің  лексикалық  және  грамматикалық  мәселелерін 
қарастыру;  әр  түрлі  тілдік  деңгейлердегі  тілдік  бірліктердің 
сараптамасы 
негізінде 
орыс 
тілінің 
семантикалық 
құрылымының  айырмашылықтарын  кӛрсету;  мектептер  мен 
жоғарғы  оқу  орындарында  орыс  тілін  үйретудегі  теориялық 
білімдерді 
практикалық 
қолдану 
мүмкіндіктерін 
қалыптастыру; 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тілінің  мазмұндық  жағын 
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтары мен спецификасы; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  орыс  тіліндегі  тілдік 
бірліктердің  семантикалық  қасиеттері  кӛрініс  табатын 
құбылыстары мен үрдістерді түсіндіре білу; орыс тіліндегі 
тілдік бірліктердің семантикалық анализі; 
Студент 
ие 
болуға 
міндетті: 
лингвистикалық 
семантиканы ӛз бетінше тіл білімі ағымы ретінде ұғынып, 
оның  проблематикасы,  ғылыми  құрылысы,  негізгі 
бағыттары мен қағидалары жайлы. 
SMOAT 4512 
Сӛйлеу мәдениеті және орыс әдеби тілі 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  сӛйлеуі  жоғарғы  деңгейдегі  білімді  орта 
нормасына сай, мәнерлі әрі кӛркем, жоғары білімді маманның 
үлгілі 
тілдік 
тұлғасын 
тәрбиелеу.                                         
Курстың  міндеттері:  орыс  кӛркем  тілінің  нормаларына  сай 
қабілеттерді  бекіту  және  кемелдендіру;  ақпаратты  іздеу  және 
бағалау  қабілеттерін  дамыту;  күрделі  мамандандырылған 
сұхбат  жағдайына  дайындау  мақсатымен  сӛйлеу  қабілетін 
кемелдендіру;  ауызекі  сӛйлеу  мәдениетін  жоғары  деңгейге 
кӛтеру,  позитивті  жеке  қарым-қатынасты  қалыптастыру  және 
сақтауға бағытталған тілдік бірліктерді қолдануды үйрену. 
 
Студенттер  білуге  міндетті:  қазіргі  орыс  тілінің 
құрылымы,  оның  бірліктер  жүйесі; ұтымды  тілдік  қарым-
қатынас негіздері – риторика және прагматика негіздері; 
Студент жасай алуға міндетті: адресаттың тілдік қарым-
қатынасқа  дайындық  деңгейі,  қызығушылықтары  мен 
кӛңіл-күйіне  байланысты  тілдік  мінез-құлықтың  формасы 
мен  тактикасын  жӛндеу,  тілдік  әсер  етудің  ұтымды 
тәсілдерін  тауып,  қолдану;  әр  түрлі  тілдік  бірліктер  мен 
олар  жайлы  лингвистикалық  білімді  еркін  сӛйлеу 
барысында түрлі коммуникативтік жағдайларда қолдану. 
Студент ие болуға міндетті: ауызша және жазбаша тілдік 
қарым-қатынастың  түрлі  деңгейлеріндегі  әдеби  норма: 
орыс 
әдеби 
тілінің 
лексикалық, 
фразеологиялық, 
фонетика-интонациялық, графикалық және грамматикалық 

 
ресурстары. 
OTP 4511 
Орыс тілінің прагматикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың 
мақсаты: 
прагматика 
жайлы 
қазіргі 
лингвистикалық  парадигманың  құрушы  бірлігі  ретінде 
түсініктеме беру. 
 Оқу пәнінің міндеттері: 
прагматика  жайлы  қазіргі  лингвистикалық  парадигманың 
құрушы  бірлігі  ретінде  орны  мен  рӛлін  анықтау,  ӛзге 
ғылымдармен байланысын орнату; 
прагматиканы  лингвистикалық  бағыт  ретінде  қалыптасу 
кезеңдерін сипаттау; 
прагмалингвистикаға  ғылым  ретінде  категориялық  анықтама 
беру; 
прагматиканы РА типологиялық сипаттама мен контекст және 
тілдік бірліктер тұтастығында қарастыру; 
сӛйлеу актінің классификацияларына түсініктеме беру, негізгі 
түрлерін сипаттау; 
сӛйлеу актінің құрылымын сараптау; 
әлеуметтік  және  ұлтаралық  қарым-қатынас  стратегияларын 
жүзеге асыру үшін сӛйлеу бағдарламасын модельдеуге баулу; 
Студент  білуге  міндетті:  перформативті  сӛйленістер 
типологиясы; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:    сӛйлеу  мінез-құлқын  әр 
түрлі  қарым-қатынас  жағдайында  сараптай  білу;  әр  түрлі 
қарым-қатынас  жағдайында  тілдік  бірліктерді  таңдау; 
әлеуметтік  және  мәдениетаралық  ӛзара  әсер  ету 
жағдайларында  сӛйлеу  бағдарламаларын  құрастыру, 
сонымен  қатар  қарым-қатынастың  сӛйлеу  проблемаларын 
зерттеудің ең ұтымды әдістерін таңдау. 
OTOIT 3512 
Орыс тілін оқытудың инновациялық 
технологиялары 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  
орыс  тілін  үйретудегі  инновациялық  технологиялардың 
жетістіктерімен жалпылай танысу; орыс тілін үйретудің қазіргі 
заман  әдістемесінің  басты  ба,ыттары  мен  кӛкейкесті 
мәселелерін сипаттау. 
Мазмұны:  оқу  үрдісін  технологияландыру,  мектептегі  орыс 
тілін  үйретудің  инновациялық  тәсілдерін  құрастыру  және 
енгізу. 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тілін  үйретудің  жаңашыл 
тәсілдері мен технологиялары; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  орыс  тілі  бойынша  оқу 
құралын ӛз бетінше таңдап, лайықты қолдана білу, соларға 
сәйкес сабақ беру технологиясы мен әдістемелік тәсілдерді 
рационалды пайдалану. 
Студент ие болуға миіндетті: орыс тілін мектепте үйрету 
бағдарламасының  мазмұны  мен  қойылатын  талаптары 
және  ӛзге  де  басқарушылық  құжаттар  жайында,  сонымен 
қатар  мектеп  оқулықтарының  мазмұны  мен  әдістемелік 
құралы туралы. 
OTS 4513 
Орыс тілінің стилискасы 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  коммуникативтік,  прагматикалық  және 
когнитивтік аспектідегі тілдің стидьдік айырмашылықтарымен 
анықталатын  қызметтері  жайлы  жалпылай  түсінік  беру; 
жазбаша  және  ауызша  тілдік  қатынас  нормаларына  ие  болу; 
тілдік «сезгіштікті» дамытып, стилистикалық түзетуге баулу. 
«Орыс  тілінің  практикалық  стилистикасы»  курсының 
міндеттері келесідей: 
Қазіргі  орыс  тілін  функционалдық-стильдік  алуандығы 
бойынша  қарастыру,  әр  түрлі  жанрлық  сипаттамаға  ие 
мәтіндердің 
стильдік 
нормалары 
мен 
құрастыру 
айырмашылықтарын анықтау; 
Контекст  және  тұтас  тексттегі  лексикалық,  грамматикалық 
бірліктер  мен  морфологиялық  формаларды  пайдаланудың 
функционалдық  және  экспрессивтік  мүмкіндіктеріне  назар 
аудару. 
 
 
Студент 
білуге 
міндетті: 
лексикалық 
және 
грамматикалық  бірліктер  мен  белгілі  бір  морфологиялық 
формалар арқылы кӛрініс табатын семантикалық мазмұны 
мен  стилистикалық  ақпаратты  дұрыс  интерпретациялау; 
контекстіге  байланысты  бірліктер  мен  формаларды  дұрыс 
таңдау;  жалпылай  қолданыстағы  мәтіндерді  құру 
барысында 
аталмыш 
бірліктердің 
экспрессивтік 
мүмкіндіктерін  үтымды  пайдалану;  қазіргі  орыс  тілінің 
функционалдық  стильдері  жүйесін  түсіну;  әр  түрлі 
жанрлық  сипаттамаға  ие  мәтіндерді  құру  және  қолдану 
заңдылықтарын анықтау. 
ЖББТ 3 Орыс әдебиеті 

SW 3501  
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 
1 кредит / 2 ECTS 
Алғышарттар:    жоқ 
0+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерді  ғылыми-зерттеу  проектісін 
жүзеге  асыруларындағы  қағидалары  мен  тәсілдерімен 
таныстыру. 
Курстың міндеттері:  
•  қазіргі  заман  ғылымының  қағидаларын  әлеуметтік  білім 
болып  қалыптасу  контекстіндегі  әлеуметтік  белсенділіктің 
спецификалық формасы ретінде айқындау; 
•  ғылыми  іскерліктің  ережелерінің  ғылыми  қоғамның 
қалыптасуы,  оның  академиялық  карьерадағы  бағыттары  мен 
ғылыми  коммуникацияның  формаларымен  байланысын 
кӛрсету; 
•  зерттеу  проектісін  ұйымдастырудың  жоспарын  құрастыру, 
оны  жүзеге  асырудың  әр  кезеңіндегі  (тақырып  таңдаудан 
бастап қажетті әдебиеттер тізімін мақұлдау және оны ғылыми 
одаққа ұсынуға дейін) қажетті әрекеттерді лайықтау. 
Студент білуге міндетті: 
дипломдық  немесе  диссертациялық  проектінің  толық 
терминологиялық  сипаттамасы:  объектінің  ұғымы  мен 
ғылыми  зерделеу  мәселелері;  оны  жүзеге  асыру 
технологиясы  мен  әр  түрлі  типті  дереккӛздер  анализі; 
пайдаланған  әдебиеттер  тізімінің  сипаттамасы;  зерттеуде 
қолданатын  әдебиеттерді  іздеп  табу  мүмкіндіктері;  ӛз 
бетінше  зерттеу  жоспарын  құру  технологиясын  зерттеуді 
жалпы  ұйымдастырудың,  ӛзін  және  ӛзінің  зерттеу 
жұмысын  белгілі  бір  ғылыми  қоғамдарда  ұсынудың, 
жұмыс 
мазмұнын 
сипаттау 
әрі 
объектіні 
концептуализациялау тәсілі ретінде; 
Студенттер ие болуға міндетті: ақпаратпен жұмыс жасай 
білу:керекті форматқа сәйкестендіру аспектінде оны іздеп 
табу,  талдау  және  тексеру;  зерттеу  проектілеріне 
сипаттама  жасау:  ӛзінің  жеке  проектісіне  ғана  емес,  ӛз 
әріптестерінің, сонымен қатар жұмысқа тікелей байланысы 
бар ӛзге де мамандық иелерінің проектілерін. 
OP 3502 
ХІХ ғасырдағы орыс поэзиясы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  ХІХ    ғасыр  ақындары  жайлы  жалпылай 
түсінік беру 
Курстың  міндеттері:  
•  әдебиеттануда  ӛріс  жайған  концепциялар,  ХІХ    ғасыр 
поэзиясындағы  үрдістер  мен  құбылыстардың  қолданбалы 
әдістемелері негізінде анализ және интерпретация жасау; 
•  ақындардың  шығармашылық  дарашылдықтары  бойынша 
ӛзіндік зерттеулері мен талдаулары жӛнінде ауызша, жазбаша 
және виртуалдық түрде түсінік беру. 
 
Студент  білуге  міндетті:  ХІХ    ғасыр  поэзиясындағы 
айырмашылықтар;  ХІХ    ғасырдағы  орыс  поэзиясындағы 
жанрлық  жүйесі,  функциялары,  мазмұнын,  поэтикасын 
және  оқу  бағдарламасымен  мақұлданған  шығарма 
мәтіндерін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ХІХ    ғасырдағы  орыс 
поэтикалық 
шығарма 
мәтіндеріндегі 
функциялары, 
мазмұны  және  формалары  бойынша  айырмашылықтарды 
қазіргі  әдебиеттануда  мақұлданған  ұғымдар,  терминдер, 
мәтіндердің  анализі  мен  интерпретациясының  әдіс-
тәсілдері  арқылы  таба  білу;  шығарманың  құрылымы  мен 
поэтикасы  бойынша  ӛзіндік  зерттеулері  мен  талдаулары 
жӛнінде ауызша және жазбаша түрде түсінік бере алу; 
Студент  ие  болуға  міндетті:    кӛркем  әдеби  поэтикалық 
шығарманың 
анализі 
тӛңірегіндегі 
зерттеу 
және 
тәжірибелік жұмыстың негізгі амалдары мен тәсілдері. 
KAU 3503 
Қазақстандағы әдеби үдеріс 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Қазақстандағы  қазіргі  әдеби  үрдіс 
елімізде  мекен  етіп  жатқан  ұлттардың  мәдени  және  рухани 
мұрасымен таныстыруды мақсат етеді. Қазақстан ұлттарының 
әдебиет 
тарихын 
зерттеудің 
күрделілігі 
ұлттардың 
мәдениетінің әр алуандығымен түсіндіріліеді, сол себептен де 
әдебиетпен  танысудан  бұрын  елдің  басынан  ӛткерген  тарихи 
кезеңдеріндегі  ұлттық  құрамы  мен  миграцияны  ескеру  жӛн. 
«Еуразиялану» идеясының негізі оның комплементарлығында, 
ӛйткені мемлекет территориясында мекен етуші халықтар ұзақ 
жылдар  бойы  бірегей  аймақтық,  сәйкесінше  саяси  және 
экономикалық  кеңістікте  ӛмір  сүрді,  арине,  бұл  жайт 
халықтардың  дүниетанымында  да  белгілі  бір  ұқсастықтар 
ұялатты.сондықтан  да  бұл  фактіні  «Қазіргі  Қазақстандағы 
әдеби үрдіс» курсында естен шығармау керек. 
Студент  білуге  міндетті:  XX  ғасырдағы  Қазақстандық 
жазушылары  шығармаларындағы  ерекшеліктерді;  XX 
ғасырдағы  Қазақстандық  әдебиеттің  жанрлық  жүйесін; 
олардың  атқаратын  негізгі  қызметтерін,  мазмұны  мен 
поэтикасын,  сонымен  қатар  оқу  бағдарламасында 
мақұлданған кӛркем әдебиет үлгілерінің мәтіндерін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  XX  ғасырдағы 
Қазақстандық  жазушылары  шығармаларының  мазмұны 
мен  сипатындағы  ӛзгешеліктерді  тану;  кӛркем  әдебиеттің 
құрылымы 
мен 
поэтикасы 
бойынша 
ӛзіндік 
қорытындылары  мен  зерттеулерін  ауызша  әрі  жазбаша 
жеткізу; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  әдебиет  үлгілерін 
сараптау  облысындағы  зерттеу  және  тәжірибелік 
жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - тәсілдерін. 

KOZhP 3504 
Қазақстандық орыс жазушыларының 
прозасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың міндеттері: 
•  Қазақстандық  орыс  эпикалық  прозасының  ӛзіндің  кӛркем 
ерекшеліктерін зерттеу: 
• 
әдеби  ӛрлеу  атмосферасы  мен  ондағы  эволюциялық 
үрдістерді жаңғырту; 
• 
әдеби  үрдістің  жалпы  заңдылықтарына  түсіндірме 
беру,  белгілі  бір  жазушылардың  шығармашылықтарының 
жеке даралығын айқындау: 
Студент  білуге  міндетті:  Қазақстандық  жазушылары 
прозасының алдыңғы қатарлы әдеби бағыттары, жанрлары 
мен стильдік ерекшеліктерін; 
Студент  жасай  алуғу  міндетті:  әдебиеттану  ғылымында 
қабылданған  мәтіндердің  басты  ұғымдары,  терминдері, 
және  сараптау  мен  интерпретацияда  қолданылатын  амал-
тәсілдерін  қолдана  отырып,  жаңа  әдеби  туындыларының 
қызметі,  мазмұны  және  сипатын  тану;  қазіргі  заман 
әдебиетінің  теориясы  мен  тарихы  бойынша  ӛзіндік 
қорытындылары  мен  зерттеулерін  ауызша  әрі  жазбаша 
жеткізу; әр алуан типті мәтіндерді жазу; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  әдебиет  үлгілерін 
сараптау  облысындағы  зерттеу  және  тәжірибелік 
жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - тәсілдерін. 
ASh 3505 
XІX  ғасыр ақындарының шығармашылығы 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+1+0 
 
Курстың 
мақсаты
«ХІХ 
ғасыр 
ақындарының 
шығармашылығы»  оқу  пәнінің  мақсаты  −  аталмыш  дәуірдің 
тарихи  -  әдеби  және  тарихи-мәдени  ерекшеліктерімен,  оған 
қоса  орыс  әдебиетінің  классикалық  дәуіріндегі  кӛш  бастаған 
ақындарының  әдеби  тәжірибелеріндегі  айырмашылықтармен 
танысу.  Ақындардың  шығармашылықтарын  бір  жағынан 
тарихи  -  әдеби  перспективада,  екінші  жағынан  тарихи-
функционалдық бағытта қарастыру ұсынылады. 
Студент  білуге  міндетті:  әдеби  үрдіс  заңдылықтарын; 
ХІХ ғасырдағы әдеби бағыттарының (романтизм, реализм) 
негізгі  белгілерін;  ХІХ  ғасырдағы  алдыңғы  қатарлы 
кӛркем әдебиет үлгілерінің мазмұнын; 
Студент жасай алуға міндетті: аталмыш кӛркем әдебиет 
үлгілерін  дәірінің  әдебиеті  мен  мәдениеті  контекстінде 
сараптау;  әдебиеттану  мен  әдебиет  тарихындағы  негізгі 
ұғымдар  мен  терминдер  жүйесін  қолдана  отырып,  әдеби 
еңбек 
пен 
жалпы 
жазуша 
шығармашылығының 
ерекшеліктерін анықтау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  ХІХ  ғасырдағы  орыс 
әдебиетінің дамуы; жазылу дәуіріндегі әдеби жағдайы мен 
мәдениетіне қатысты әдеби шығарманың маңыздылығы; 
ХІХ  ғасырдағы  орыс  әдебиетінің  туындыларында 
қолданылатын ұғымдық аппаратын. 
ASh 3506 
XX  ғасыр ақындарының шығармашылығы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың 
мақсаты: 
«ХХ 
ғасыр 
ақындарының 
шыңармашылығы»  оқу  пәнінің  мақсаты  −  аталмыш  дәуірдің 
тарихи  -  әдеби  және  тарихи-мәдени  ерекшеліктерімен,  оған 
қоса ХХ ғасырдағы орыс әдебиетінің классикалық дәуіріндегі 
кӛш 
бастаған 
ақындарының 
әдеби 
тәжірибелеріндегі 
айырмашылықтармен танысу.  
 
Студент білуге міндетті: әдеби үрдіс заңдылықтарын; ХХ 
ғасырдағы  әдеби  бағыттарының  негізгі  белгілерін;  ХХ 
ғасырдағы  алдыңғы  қатарлы  кӛркем  әдебиет  үлгілерінің 
мазмұнын; 
Студент жасай алуға міндетті: аталмыш кӛркем әдебиет 
үлгілерін  дәірінің  әдебиеті  мен  мәдениеті  контекстінде 
сараптау;  әдебиеттану  мен  әдебиет  тарихындағы  негізгі 
ұғымдар  мен  терминдер  жүйесін  қолдана  отырып,  әдеби 
еңбек 
пен 
жалпы 
жазуша 
шығармашылығының 
ерекшеліктерін анықтау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  ХХ  ғасырдағы  орыс 
әдебиетінің дамуы; жазылу дәуіріндегі әдеби жағдайы мен 
мәдениетіне қатысты әдеби шығарманың маңыздылығы; 
Студент  қолдана  білуге  міндетті:  ХХ  ғасырдағы  орыс 
әдебиетінің  туындыларында  қолданылатын  ұғымдық 
аппаратын. 
KOA 3507 
Қазіргі орыс әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  қазіргі  заман  әдеби  үрдісі,  әдебиет 
дамуының  басты  тенденциялары  және  әр  түрлі  әдеби 
бағыттардың  кӛрнекі  ӛкілдері  жайлы  жүйеленген  білім  беру, 
ХХ-ХІХ  орыс  әдебиетінің  ғылыми-критикалық  рецепциясын 
Студент білуге міндетті: аталмыш әдеби дәуірдің тарихи 
-  әдеби  фактілері  мен  белгілерін;  аталмыш  әдеби  дәуірдің 
ақын-жазушыларының 
шығармашылығы 
мен 
биографияларын;  аталмыш  әдеби  дәуірдің  жанрлық  және 

 
құруға дайындау. 
стильдік үрдістері; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әдеби  үрдісті  аталмыш 
әдеби дәуірдің әлеуметтік-мәдени контекстінде қарастыру; 
тарихи  -  әдеби  құбылыстардың  даму  тенденциялары  мен 
хронологиясын 
айқындау; 
әр 
түрлі 
эстетикалық 
бағыттарға  жататын  шығармаларды  салғастыра  отырып, 
олардың 
типологиялық 
және 
жеке 
авторлық 
қатыстылығын 
дәлелдеу; 
жеке 
жазушылардың 
шығармашылық жолын немесе шығармашылығындаңы бір 
кезеңіне  мінездеме  беру;  эстетикалық  табиғаты  мен 
жанрлық  айырмашылықтары  бойынша  ерекшеленетін 
мәтіндерді 
сараптау 
барысында 
терминологиялық 
аппаратты сауатты пайдалану; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  әдеби,  критикалық 
және  ғылыми  мәтіндермен  зерттеу,  аналитикалық  және 
практикалық  жұмыс  барысында  қолданылатын  әдіс-
тәсілдер. 
KATIIP 3508 
Қазақстан әдебиетінің тұлғалық 
интеллектуалды-инновациялық потенциалы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  «Қазақстандық  әдебиеттегі  тұлғаның 
интеллектуалды-инновациялық  потенциалы»  оқу  пәнінің 
мақсаты  −  студенттерді  қазіргі  Қазақстан  әдебиетіндегі 
тұлғаның  кӛркем  парадигмасының  негізгі  константаларын 
бағалаумен таныстыру. 
Курстың міндеттері: 
•  аталмыш  аспектіде  филологиялық  электронды  альманах 
дайындау  арқылы  қазіргі  қазақстандық  авторларының  кӛркем 
әдеби  жүйелерінің  негізгі  заңдылықтарының  кешенді 
сипаттамасы; 
• жаңашыл Қазақстан әдебиетінің классикалық дәстүрлер мен 
ХХ  ғасырдың  аяғы-ХХІ  ғасырдың  басындағы  ресейлік 
интеллектуалдық 
прозасының 
жаңа 
тенденцияларымен 
байланысын анықтау; 
• 
қазіргі 
ақын-жазушылардың 
индивидуалды-авторлық 
дүниеге 
кӛзқарасын 
есте 
сақтай 
отырып, 
әдеби 
қаһармандардың  инновациялық  даму  хақында  олардың 
интеллектуалды реконстркуциясы моделін қарастыру; 
•  монографиялық  зерттеуде  келтірілетін  авторлық  кӛркем 
эстетикалық жүйелер мен жанрлық құрылымдардың бір-біріне 
әсері  мен  қарама-қайшылығын  ескере  отырып,  студенттерді 
тұлғаларды  анықтаудың  психологиялық  тәсілдері  мен 
авторлық  сананы  білдірудің  формалары  типологиясымен 
таныстыру. 
Студент 
білуге 
міндетті: 
жаңа 
тарихи 
даму 
заңдылықтары  мен  ХХ  ғасырдың  аяғы-ХХІ  ғасырдың 
басындағы  Қазақстан  әдебиетінің  жағдайын  ескеріп, 
аталмыш заңдылықтардың айқын белгілерін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  қоғамдағы  әдебиеттің 
ролінің  ӛзгергенін  ескере  отырып,  қазіргі  қазақстандық 
интеллектуалдық 
прозасындағы 
формальді-
текстологиялық  және  мазмұндық  аспектілердің  әр 
алуандығына  түсініктеме  беру;    кӛркем  шығарма 
құрылымындағы  авторлықтың  әр  түрлі  формадағы 
теориялық  түсініктемесі  мен  кешенді  әдебиеттанушылық 
сараптама 
жасау; 
жаңашыл 
әдебиеттанушылық 
зерттеудебелгілі  тарихи-мәдени  жағдайлардағы атқаратын 
қызметіне  байланысты  Қазақстан  әдеби  үрдісінің 
дамуының басты мәселелерін айқындау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  тәуелсіздік  кезеңіндегі 
еліміздің  кӛркем  әдеби  үрдісінің  ӛзгеруіне  түрткі  болған 
қазіргі мәдени жағдай. 
 
 
KKMOA 4509 
Қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің орыс 
әдебиеті  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал