Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет12/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   63

Студент жасай алуға міндетті: 
меңгерген  білімін  тәжірибеде  жүзеге  асыру,  келтірілген 
әдістер ішінен ең ұтымдысын таңдай білу; 
Инновациялық  және  ақпараттық  технологиялар  негізінде 
ОШТ меңгерудің мақсаттарын жүзеге асыру; 
Студент  ие болуға міндетті: 
білім беру және қадағалаудың интерактивті тәсілдері. 
ПӘНАРАЛЫҚ  МОДУЛЬ 
AK 2601 
Инновациялық  кәсіпкерлік (сала бойынша) 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:           жоқ 
1+1+0 
 
Мақсатты  кәсіпкерлік  инновацияны  құқықтық  реттеу,  себебі 
экономиканың  даму  деңгейінің  ӛсуіне  байланысты  жаңаны  
енгізу  және  оны  пайдаланудың  маңызының  ӛсуімен 
байланысты. 
Инновациялық  кәсіпкерлік  –  бұл  технико-технологиялық 
жаңаларды 
коммерциялық 
пайдалану. 
Инновациялар 
кәсіпкерліктің 
спецификалық 
құралы. 
Курс 
аясында 
инновациялық  кәсіпкерлік  субъектілерін,  оның  түрлерін, 
инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 
жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 
әлемдік 
тәжірибедегі 
инновациялық 
кәсіпкерлікке 
салыстырмалы талдау.  
 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі  тиісь:  инновациялық  кәсіпкерліктің  жалпы 
теоретикалық  қағидалары  мен  әдістерін,  түсігін,  мазмұны 
мен  инновациялық  кәсіпкерліктің  дамуы  тарихын, 
инновациялық  кәсіпкерлік  мақсаттары  мен  міндеттерін, 
инновациялық  қызметттің  қағидаларын,  нысанын  және 
әдістерін. 
 
Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 
қолдана  білу.  Инновациялық  кәсіпкерлікті  реттейтін 
нормативтік  құқықтық  базамен  жұмыс  жасау,  алынған 
білімдіпрактикада 
қолдану 
және 
мемлекеттің 
инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 
Машықтануы  тиіс    инновациялық  кәсіпкерлікті 
құқықтық  реттеу  аясындағы  ғылыми  және  практикалық 
мәселелерді шешуге. 
Бітірушілер  юриспруденцияның  барлық  аясындағы  терң 
білімге  ие  болады  және  қазіргі  ғылыми  зерттеулерге 
сыналау саралау жүргізе білу.
 
IK 2602 
Интеллектуалды құқық 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:           жоқ 
1+1+0 
 
Мақсатты    интеллектуалдық  шығармашылық  қызмет 
нәтижелері  және  азаматтық  айналым  қатысушыларының 
тауарларын,  жұмыстарын  және  қызметін  дараландыру 
құралдарына  қатысты  пайда  болатын  қатынастардың 
құқықтық реттелуін оқыту. 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі  тиіс  –  интеллекталдық  меншік  құқығының 
теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 
және  тарихы,  интеллектуалдық  меншік  құқығының 
мақсатты  мен  міндеттері,  объектілері,  интеллектуалдық 
меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  
 Меңгеруі  тиіс  -      алынған  білімді  саралау  және 
тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық 
қызмет 
нәтижесіне 
байланысты 
пайда 
болатын 

қатынастарды  реттейтін  нормативтік  базамен  жұмыс 
жасау, 
алынған 
білімді 
тәжірибеде 
қолдану; 
творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау 
және  қоолдауға  байланысты  мемлекеттік  саясатты 
меңгеру.  
Машықтануы  тиіс    творчестволық  интеллектуалдық 
меншік  нәтижелерін  құқықтық  реттеу  аясындағы  ғылыми 
және  практикалық  мәселелерді  шеше  білуге.  Бітірушілер 
интеллектуалдық 
меншік 
құқығы 
аясындағы 
коммуникациялар, 
алғашқы 
деректерді 
сындық 
бағалаумен  байланысты  мәселелерді  шешуге  жүйелік 
дағдылануды  қалыптастыру,  қазіргі  кездегі  ғылыми 
зерттеулер  жағдайларын  саралауға  қатысты  терең  блілім 
ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады. 
AASh 2603 
Әлем әдебиетінің шедеврлары (Н.Назарбаев 
стратегиясы бойынша)  
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:            ShAT2416 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттердің  бойында  әлем  әдебиетін 
оның  негізгі  ағыстары  шеңберінде,    тұтас  түрде  қазіргі  әлем 
әдебиетінің 
 
концепциялары 
жӛнінде 
кӛзқарасты 
қалыптастыру.  Студенттерді классикалық және қазіргі кӛркем 
шығармаларды  сараптау  қабілетіне  бейімдеу.  Қазіргі 
мәдениеттің  ішкі  ерекшелігін  ертедегі  мәдениеттің    тарихи 
даму  кезеңдерімен,  сонымен  қатар  мәдениеттің  даму 
динамикасымен салыстыра кӛрсету.  
Курстың міндеттері:  
•    сипаты  бойынша  белгілі  бір  гетерогендік  шеңберге  кіретін 
дереккӛздерді  меңгеруді  қарастыратын,    әлем  әдебиетін 
зерттеумен  байланысты  мәселелер  шеңберін  белгілеу  және 
қарастыру;  
•  ғылыми  терминология  мен  мәтін  сараптаудың  негізгі 
қағидаларын  меңгеру  (семиотическалық,  психоаналитикалық 
және т.б.);  
•    ӛз  ойын  ауызша  және  жазбаша  түрде  дұрыс  жеткізу 
мәдениетін игеру.  
Студент білуге міндетті: 
ОШТ  меңгеруді  ұйымдастырудың  әр  түрлі  формаларын, 
инновациялық  технологиялар  спецификасын  (модульдік, 
алгоритмдік, интеграциялық және т.б.) 
Студент жасай алуға міндетті: 
меңгерген  білімін  тәжірибеде  жүзеге  асыру,  келтірілген 
әдістер ішінен ең ұтымдысын таңдай білу; 
Инновациялық  және  ақпараттық  технологиялар  негізінде 
РКИ меңгерудің мақсаттарын жүзеге асыру; 
Студент ие болуға міндетті: 
білім беру және қадағалаудың интерактивті тәсілдері. 
 
OAFA 2604 
Орыс әдебиетінің философиялық аспектілері 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:            TBK1401 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  жалпы  ғылыми  және  жеке  ғылыми 
әдістемелер  негізінде  жеке  авторлық  жүйелерді  образды-
мотивті құрылымы мен баяндау формаларының спецификалық 
деңгейінде  зерттеудегі  кӛркем  әдеби  және  философиялық 
бастамалардың ӛзара байланыстарын тауып, зерттеу.  
Курстың міндеттері: 
•        Орыс  романдарының  үздік  үлгілерінің  философиялық 
бағытта құрылған алғышарттары мен дәстүрлерін анықтау; 
• 
Кӛркем 
шығарманың 
келтірілген 
аспектіндегі 
проблематикасы  мен  дәуірінің  философиялық,  әдеби  және 
мәдени аспектінде қарастырылатын заңдылықтарын айқындау; 
Студент  білуге  міндетті:  философиялық  және  дін 
бағыттағы  еуропалық  және  орыс  әдебиетінің  ӛкілдерінің 
(Гегель,  Кант,  Ницше,  Фрейд,  В.Соловьев,  И.Ильин,  Н. 
Бердяев) орыс романистеріне әсері; 
Студент жасай алуға міндетті: 
кӛркем  және  семантикалық  жоспарлаудың  роман 
структурасына, 
сипаттамасына 
деген 
қатыстық 
спецификасын айқындай түсу. 
Студент  ие  болуға  міндетті:  орыс  жазушыларының 
қазіргі  әдебиеттанушылардың  белсенді  меңгеріліп  жатқан 
моральді-философиялық 
ізденістерімен 
тығыз 
байланыстағы  орыс  романының  үздік  үлгілеріндегі 
мазмұндық-композициялық тұтастығын анализдеуге. 
AL 2605 
Әлеуметтік лингвистика 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:            TBK1401 
1+1+0 
Курстың  мақсаты:  әлеуметтік  лингвистика  пәні  мен  деңгейі 
жӛнінде  ақпарат  беру  және  негізгі  түсініктермен  таныстыру, 
лингвистикалық  кӛзқарас  тұрғысынан  әлеуметтік  мәселелерді 
шешудің негізгі жолдары мен материалдарды ӛңдеудің негізгі 
Студент  білуге  міндетті:      тіл  мен  қағам  арасындағы 
қатынас түрлерін (тіл мен мәдениет, тіл мен тарих, тіл мен 
этнос,  саясат, кӛпшілік коммуникациясы); олардың кәсіби 
білімдерін  пайдаланудың  жаңа  аймақтары  жӛніндегі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
әлеуметтік лингвистикалық әдістері жӛнінде түсінік беру.  
Мазмұны:  Әлеуметтік лингвистика – тілді оның тіршілік етіп 
отырған  әлеуметтік  ортасындағы  шарттармен  бірлікте 
зерттейтін, тіл білімінің саласы.  Әлеуметтік шарттар дегенде, 
тілдің шынайы түрде қызмет етіп, дамйтын сыртқы жағдайлар 
жүйесі  сӛз  болып  отыр:  аталған  тілді  пайдаланатын  адамдар 
қоғамы,  аталған  қоғамның  әлеуметтік  құрылымы,  тіл 
тасушылардың  жас  ерекшеліктері,  әлеуметтік  деңгейлері,  
мәдениеті  мен  білім  деңгейлері,  сонымен  қатар  қарым 
–қатынас 
жағдайларына 
тәуелді 
сӛйлеу 
әрекетіндегі 
айырмашылықтар.  
негізгі түсініктерді.  
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
әлеуметтік–тілдік 
материалды  сараптауда  әлеуметтік  лингвистикалық 
әдістерді пайдалану.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  әлеуметтік  лингвистика 
бойынша базалық білімдерге.  
 
PsiL 2606 
Психолингвистика 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:            TBK1401 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерді  психолоингвистикалық 
зерттеулердің  әдістемелік,  теориялық  және  экспериментальді 
базасымен,  психолингвистика  статусы  мен    таныстыру; 
психолингвистика  аясында  шешілетін  негізгі  мәселелер 
туралы түсінік беру.  
Мазмұны: 
 
Психолингвистика– 
лингвистика 
мен 
психологияның  қосылуынан  пайда  болған  дербес  ғылыми 
бағыт.   Психолингвистика психологияда да, лингвистикада да 
шешімі  табылмайтын  мәселелерді  шешуге  арналған.  Екі 
пәннің  бір  салаға  бірігуі  лингвистиканың  ұғым  аппаратын 
пікір  айтудың  тілдік  формаларын  бейнелеу  үшін  қолдануға 
мүмкіндік  береді  және  психологияның  ұғым  аппаратын 
ӛндірістің  және  сӛйлеуді  қабылдау  үдерісінің,  тілдің 
онтогенезін  және  адамның  ӛмір  бойы  қалыптасатын 
психофизиологиялық 
функциялары 
ретіндегі 
тілдік 
ерекшеліктерін  бейнелеуге  және  түсіндіруге  қолдануға 
мүмкіндік береді.  
 
Студент  білуге  міндетті:    психолингвистиканың  базалық 
теорияларын және қазіргі бағыттарын білу керек.  
Студент жасай алуға міндетті:  ӛзінің кәсіби құзіреттілік 
саласындағы  тәжірибелік  тапсырмаларды  шешу  үшін 
әдістер мен жолдарды қолдана білу керек.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  терминологиялық  аппараты 
меңгеру керек.  
 
SKKM  2607 
Сӛйлеу қарым-қатынасының  мәдениеті  
2 кредит/3 ECTS 
Алғышарттар: жоқ 
1+1+0 
Курсты  оқытудың  мақсаты:  қазіргі  тілдік  тұлғаның  ӛзіндік 
коммуникативтік 
ынтасы 
мен 
осы 
эффективті 
коммуникативпен байланыс орнатуды  қалыпқа келтіру болып 
табылады.   
 
Студент  білуге  міндетті:  мәтіндегі  ақпаратты  қабылдау 
ерекшелігі,  сӛйлеуші  тұлғаның  сӛйлеу  тәртібі,  қарым-
қатынас шарты, сонымен қатар нәтиже механизмін түсіну; 
Студент жасай алуға міндетті: сӛйлеу ортасын моделдеу 
және  талдау;  психолингвистикалық  сӛздік  талдау  жасау; 
нәтижелі  диалог  (коммуникативті  икем)    жүргізу 
техникасын меңгеру; 
Ӛзіндік  пікір:  қазіргі  теориялық  коммуникацияның 
мазмұны мен болмысы жайлы.  

 
 
5B020700 - Аударма ісі  мамандығы 
Пәннің коды  
Пәннің аты, кредиттер саны, 
пререквизиттер, сабақтың түрі бойынша 
таралуы 
Модулдің (курстың) мақсаты, міндеттері, қысқа мазмұны 
Оқыту нәтижелері 
(білімдер, біліктіліктер, дағдылар) 
МЕМЛЕКТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 
KT1101 
Қазақстан тарихы  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Мақсаты:  білім  алушыларды  тарих  негіздері  мен  тәуелсіз 
Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдерімен  нақты 
деректер  мен  тарихи  айғақтарды  оқыту  арқылы  жаңа 
теориялық  және  әдіснамалық  кӛзқарастар  тұрғысынан  та-
ныстыру.   
Қысқаша  мазмұны.  Тарих  негіздері  және  Қазақстан 
мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері.  Әртүрлі  ӛткен  тарихи 
кезеңдерімен  қалыптасқан  Қазақстан  мемлекетінің  қазіргі 
жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 
- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 
тәуелсіз  Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері  мен 
тарихи негіздерін білу; 

қазақстандық 
даму 
моделінің 
имманенттік 
басымдылықтарын,  ерекшеліктері  мен  маңызын  шынайы 
және жан-жақты білу; 
-  күрделі  тарихи  үдерістерді,  құбылыстар  мен  қазіргі 
Қазақстанның  тарихи  тұлғаларын  оқыту  барысында 
аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 
меңгеру; 
KBK(O)T 
1102 
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі 
3 кредит/   5   ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+3+0 
Мақсаты:  студенттерді  қазақ  тілінде  (орыс  тілінде) 
тұрмыстық,  ғылыми  және  кәсіби  қарым-қатынаста  диалогтық 
және монологтық сӛйлеуге үйрету. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Қазақ 
тілінде 
(орыс 
тілінде) 
тұжырымдамалық  негізделген  филологиялық  білім  беру; 
Қазақстандағы  және  әлемдегі  әлеуметтік-экономикалық, 
тарихи-мәдени,  саяси  жағдайлармен,  ҚР  конституциялық-
құқықтық  негіздерімен      қазақ  тілінің  қызмет  ету  мен  даму  
үдерістерінің қатынасы. 
– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 
қызмет  етуі  туралы  іргелі  білімдерді    кәсіби 
дүниетанымын  қалыптастыру  мақсатында  мамандық 
бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  
-  қосымша  ғылыми  мәтіндерді  –  аннотация  мен 
рефераттық  сипаттамаларды  құрастыра  білу;  мәселелерді 
тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 
KBShT 
1103 
Кәсіби бағдарлы шет тілі  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
Мақсаты:  студенттерді  шет  тілінде  кәсіби  қарым-қатынас 
жасай білуге үйрету. 
Қысқаша  сипаттамасы.  Шет  тілінінің  сӛздік  қорын 
толықтыра  және  кәсіби  терминдер  мен  клишелерді  енгізе 
отырып,  тыңдап  жауап  беру  дағдыларын  дамыта  отрып 
байыту,  студенттердің  қабілеттерін  жетілдіру,  түпнұсқадағы 
кәсіби  дереккӛздерінен  берілген  тақырыптар  бойынша 
жарияланымдарды  оқу  барысында  және  кәсіби  тақырыптарда 
серіктестермен  іскери  қарым-қатынас  жүргізу  дағдыларын 
дамыту.  Курс  тілдің  орташа  және  жоғары  деңгейін  (Pre-
Intermediate, 
Intermediate, 
Upper-Intermediate, 
Advanced) 
меңгерген студенттерге арналған. 
- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 
-  шет  тілінде  қарым-қатынас  жасау  дағдысының  және  кең 
сӛздік қорының болуы; 
-  оқи  білу  дағдысы  мен  оқыған  материалды  талдай  білу 
дағдысын меңгеру. 
 
GTF2104 
Ғылыми таным философиясы 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 
философия  ғылымы  саласында    іргелі  білімдерге  сүйене 
отырып,  ғылыми  ізденіс  алгоритмі  мен  ғылыми  мәселелерді 
ӛзбетінше  тұжырымдай  білу,  сонымен  қатар  пәнаралық 
әдіснама  мүмкіндіктерінің  болуы.  Ғылым  мен  техника, 
инженерлік-техникалық 
білімдер 
мен 
шығармашылық 
мәселелеріне,  қоғамдық  ілгерілеуде  ғылымның  рӛліне, 
сонымен  қатар  генезиске  және  қазіргі  заманның  жаһандық 
мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 
-  дүниетаным  мен  ғылыми  білім  негіздері  ретінде 
философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 
ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 
 -  танымдық  қызметтің    негізгі  қағидаларын,  заңдарын 
және механизмдерін білу; 
- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 
кәсіби қызметтегі маңызын білу
-  сыни  ойлау  әдіснамасы  тұрғысынан  қазіргі  әдеуметтік-
мәдени  жағдаяттардың  шынайылығын   дұрыс   қабылдай  

 
 
Қысқаша  мазмұны.  Қазіргі  заманның  түйінді  идеялары  мен 
категорияларын,  танымдық  әрекеттің  негізгі  қағидалары  мен 
заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 
этикалық  мәселелерін,  олардың  кәсіби  қызметтегі  маңызын 
қарастыру.  Студенттердің  ғылымның  эвристикалық  және 
әдіснамалық  саласында  қазіргі  философияның  ғылыми-
әдіснамалық  әлеуетін  меңгеру  арқылы  кеңейту  және 
жетілдіру.  Социумның,  мемлекеттің,  азаматтық  қоғамның 
және  тұлғаның  даму  мен  ӛмір  сүру  заңдылықтары,  қазіргі 
жаһандық  қоғамның  ӛмір  сүру  шарты  ретіндегі    тӛзімділік 
қағидалары  мен  мәдениаралық  диалог  туралы  түсініктерін 
қалыптастыру.  Студенттерде  сыни  ойлау  мәдениеті  мен 
ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 
дағдыларын қалыптастыру. 
білу; 
-  кәсіби  ғылыми  мәселелерді  шешуде  философияның 
қағидаларын,  заңдарын  және  категорияларын  қолдана 
білу; 
-  шығармашылық,  сыни  ойлау  дағдыларын  меңгеру,  сыни 
ойлау  инструментарийлерін  ғылыми,  мәдени,  әлеуметтік-
саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 
 
ӘЛЕУМЕТТІК – КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 
ТKP 2201 
Тұлғааралық  коммуникацияның 
психологиясы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизит: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  Қазіргі  әлемде  тұлғааралық  коммуникация  туралы 
психологиялық  білімдердің  орны  мен  рӛлін  студенттерге 
түсіндіру,  таңдаған  мамандығы  бойынша  кәсіби  қалыптасу 
үдерісінде олардың маңызын анықтау. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Студенттердің 
 
тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясының 
негізгі 
парадигмаларын,  теориясы  мен  концепцияларын  оқытуда  
білімдерін 
жүйелеу. 
Тұлғааралық 
коммуникацияның 
психологиялық 
мәселелерін 
танымдық 
үдерістерді, 
психикалық  жағдайлар  мен  тұлғаның  жеке-психологиялық 
ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 
Әлеуметтік  психологияның  негізгі  категориялары  мен 
ұғымдары,  әдіснамалық  негіздері,  негізгі  теориялары, 
тұжырымдамалары  мен  түрлері, даму  заңдылықтары,  әдістері 
мен  тұлғааралық  коммуникацияны  зерттеу  тәсілдері,  жаңа 
психологиялық  әдістер  мен  тұлғааралық  коммуникацияны 
зерттеу технологиясы. 

-  тұлғааралық  коммуникацияның  психикалық  құбылыстар 
жүйесін  танымдық  үдерістер  мен  реттеуші  жағдайлар 
бірлігінде білу;  
- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 
теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясыныңнегізгі  ұғымдары  мен  категорияларын 
білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  алынған 
психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 
-    тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  оның  жеке 
тұлғалық  қабілеттерін  анықтау  мен  психологиялық 
мінездемесін  қалыптастыруда  адамның  жеке  ӛзіндік 
ерекшеліктерін зерттей алу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  және  топтық 
ӛзараәрекеттесуде  ӛзге  адамдармен  қарым-қатынас  жасау 
жүйесін сауатты түрде орната білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынаста  психологиялық  зерттеу 
жүргізудің  дағдыларын  меңгеру,  оны  ӛткізу,  алынған 
мәліметтерді  ӛңдеу  мен  нәтижелерін  сауатты  түрде 
кӛрсете білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  тұлғаны 
жетілдіруге  септігін  тигізетін  практикалық  ұсыныстарды 
жасаудың дағдыларын меңгеру; 
-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-
қатынас  мақсатында  тұлғааралық  қарым-қатынасты 
бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 
TKS 2202 
Теориялық және қолданбалы саясаттану  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: нет 
1+1+0 
 
Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары 
мен Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Саяси  тәртіп,  мемлекеттік  басқару  мен 
құрылымы,  Қазақстандағы  және  әлемдік  аренадағы  саяси 
үдерістер. 
Бағдарламалық 
құжаттар 
мен 
Елбасының 
Жолдаулары, Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы 
- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 
белсенділігін  кӛрсете  білу,  әр  түрлі  бұрмалаушылық 
түрлеріне қарсы тұра білу. 

тӛзімді  кәсіби  ӛзараәрекеттестікке  қабілеті  мен 
әлеуметтік-мәдени, 
идеялық-саяси 
және 
діни 
ерекшеліктерді  ескере  отырып,  жаңа  жағдайларда 

саясатының  стратегиялық  бағыттары.  Жаңа  әлемдік  тәртіп 
ретіндегі  жаһандық  әлем  туралы  түсінігі,  әлемдік  саясат  пен 
халықаралық  қарым-қатынастың  негізгі  беталысын  түсіну, 
ұлттық  қауіпсіздікті  нығайту,  терроризм  мен  экстремизм 
актілерін болдырмау.   
бейімделу. 
 
JAOE 2203 
Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизит: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  студенттерді  адамның  әлеуметтік  іс-әрекетіндегі 
этика  нормаларымен,  адамгершілік  қағидаларымен  және 
құндылықтарымен таныстыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Кәсіби  қызметтің  әр  түрлі  саласында 
этика  нормаларының  қалыптасу    мен  жетілдіру  жолдары 
туралы  түсінігін  жүйелеу.  Болашақ  мамандарда  негізгі  этика 
нормалары, 
тұлғаның 
әлеуметтенуі 
үдерісінде 
этика 
нормаларының  қалыптасу  заңдылықтары  туралы  білімдерін 
қалыптастыру.  Этика  дамуының  негізгі  кезеңдері  мен 
беталысымен  таныстыру,  тұлғаның  адамгершілік  кӛзқарасын 
қалыптастыратын  іргелі  этикалық  бағдарлардың  мазмұнын 
ашу. 
- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

этикалық  жетілудің  жеткілікті  деңгейі  туралы 
социумдағы  адамгершілік  жағынан    ӛзбетінше  бағдарлау 
дағдыларын меңгеру; 
-  күнделікті  ӛмірдің  қиын  жағдаяттарында  ең  қолайлы 
этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 
білу; 
-  ӛз  қылықтары  мен  қоршаған  орта  адамдарының 
қылықтарын  этикет  және  мораль  нормалары  тұрғысынан 
бағалау. 
 
MD 2204 
Мәдениет және дін  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: нет 
1+1+0 
Мақсаты:  Қазақстанның  мәдениеті  мен  дінінің  негізгі 
ерекшеліктерімен  таныстыру,  Қазақстан  халықтарының 
мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстан  аймағының  мәдениет  пен  дін 
құбылыстарын  зерттеу  үшін  мәдениеттану  мен  дінтану 
әдістерін,  «диалог»  ұғымын  20-21  ғасырдың  гуманитарлық 
ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 
теориялық  тілдің  ӛзіндік  ерекшелігін  оның    негізгі 
экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 
мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 
Диалогтың 
онтологиялық 
негізі 
ретіндегі 
адамның 
метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал