Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет7/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63

Студент  ие  болуға  міндетті:  әдебиеттанулық  зерттеудің 
негізгі қағидалары мен амалдарына  
KOTF 1403 
Пән 3  Қазіргі орыс тілінің фонетикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар: жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттердің  бойында  тіл  мен  сӛздің 
дыбыстық  құрылымы  жӛніндегі  түсінікті  қалыптастыру  және 
«Қазіргі  орыс  тілі»  курсының  келесі  деңгейлік  бӛлімдерін 
оқытуға алғышарттар жасау.  
Студент  білуге  міндетті:  қазіргі  орыс  әдеби  тілінің 
фонетикалық  заңдылықтарын;  фонетикалық  бірліктердің 
артикуляциалық  және  функционалдық  бірліктерін;  орыс 
графикасы  мен  орфографиясының  қағидларын;  даму  мен 

Мазмұны:  Фонетика.  Тілдің  дыбыстық  бірліктері  мен 
олардың  зерттеу  аймақтары.  Орыс  тілінің  фонемалар  жүйесі. 
Дауыстылар  мен  дауыссыздардың  аккустикалық  және 
артикуляциялық  сипаттамалары.  Буынғ  бӛлу  теориясы.  Сӛз 
ағымындағы  фонемалар  модификациясы.  Фонемалардың 
ұстанымдық  және  комбинаторлық  нұсқалары.  Екпін  түрлері 
мен  олардың  қызметтері.  Сӛз  ағымының  ритмикалық-
ұйымдасуын ұйымдастыру.  
мәселелердегі пәннің түсініктік аппаратын.  
Студент жасай алуға міндетті: 
мәтінді  лингвистикалық  сараптау  мен  ӛзіндік  тәжірибе 
барысында  теориялық  білімдерін  пайдалану;  тілдік 
бірліктердің фонетикалық сараптамасын жүргізу. 
Студент  ие  болуға  міндетті:  русистика  бойынша 
ақпараттық әдебиетке, сӛздіктерге.  
OF 1404 
Пән 4  Орыс фольклоры 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар: жоқ 
1+1+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  орыс  фольклорының 
жанрлық  және  түр  ерекшеліктерін,  фольклорлық  үрдіс 
заңдылықтарын,  халықтың  поэтикалық  ӛнерінен  туындаған 
шығармаларының 
кӛркем 
және 
мағыналы-эстетикалық 
табиғатын  меңгерту. 
Мазмұны:  Пәнді  оқыту  барысында  тарихи-әдеби  және 
кӛркемдік  фактілерді,  дәстүрлерді  жарықтандыруға  аса  назар 
аударылады; халықтың рухани мәдениеті, ӛткені мен қазіргісі 
турасында,  халық  ӛмірінің  әр  түрлі  аялары  жӛніндегі  
білімдерді тереңдетіледі.  
Студент  білуге  міндетті:  фольклордың  жалпы  даму 
үрдісін;  фольклор  мазмұны  мен  кӛркемдік  ерекшелігін; 
негізгі фольклорлық шығармаларды.  
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
фольклордың 
кӛпварианттылық  табиғатын  түсіне  білу  және  оның 
нақтылы 
шығармаларын 
сараптау; 
фольклорлық 
мәтіндерді дұрыс жазу.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  фольклорлық  мәтіндерді 
сараптау  қабілетіне;  халық  ауыз  әдебиетін  оқытудың 
қағидалары 
мен 
тарихы 
жӛніндегі 
білімдерге; 
фольклорлық 
жанрларды 
текстологиялық 
сараптау 
әдістеріне.  
AAT 1405 
Пән 5  Антикалық әдебиет тарихы 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар: жоқ 
1+1+0 
Курс  мақсаты:  философиялық,  тарихи,  әлеуметтік-мәдени, 
әдеби  аядағы  тұтастық  негізінде  ежелгі  (грек  және  рим) 
әдебиеттің 
дамуы 
жӛнінде 
ақпарат 
беру, 
тұлғаны  
жалпыинтеллектуалдық  және  рухани  тұрғыдан  дамытудың 
негізі  ретінде  әлем  әдебиетін  оқытудың  маңыздылығын 
түсіндіріп, қалыптастыру.  
Мазмұны:  Антикалық  әдебиет  курсы  студент  тер  үшін,  ең 
алдымен  батыс  еуропа  әдебиетінің  және  әлемдік  таритың 
есігін ашады. Курсты оқытудың негізгі мақсаттары: антикалық 
әдебиеттің кӛркемдік ерекшелігімен және оның қалыптасу мен 
даму шарттары жӛнінде түсінік қалыптастыру. 
Студент  білуге  міндетті:  антикалық  әдебиеттің  жалпы 
даму 
заңдылықтарын 
(тектік 
және 
жанрлық 
формаларының қалыптасуын); 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алынған  білімдерін 
тәжірибелік  әрекетте  пайдалана  білу  (кӛркем  мәтінді 
сараптау),  зерттеліп  отырған  тарихи-мәдени  кеңістікке 
бейімделу;  
Студент  ие  болуға  міндетті:  теориялық  (ішінара 
философиялық) әдебиеттанулық  түсініктер жүйесіне және 
сол  база  негізінде  кӛркем  шығарманы  ӛздігінен 
сараптауға.  
Модуль 2 Классикалық филология мәселелері 
KOTL 1406 
Пән 1 Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:  TBK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  қазіргі  орыс  әдеби  тілінің  лексикалық 
құрамын 
меңгеру; 
сӛздердің 
мағынасы 
мен 
фразеологизмдерді, олардың типололгиялық сипаттамасы мен 
жүйелік  қатынасын  оқыту;  сӛздегі  лексикалық  бірліктердің 
қызмет 
ету 
ерекшеліктерін 
сараптау; 
орыс 
тілінің 
фразеологиясы  мен  лексикасының  кӛнеруі  мен  жаңару 
әдістерін зерттеу.  
Мазмұны:  «Қазіргі  орыс  тілінің  лексикологиясы»  курсы  тіл 
туралы  ғылымның  бӛлімі  ретіндегі  лексикология  жӛнінде, 
оның  пәні  мен  тараушалары  жӛнінде  жалпы  түсінік  береді,  
экспрессиялық-стильдік  сипаттағы  кӛзқарас  тұрғысынан 
пайдаланылған,  пайда  болған,  қазіргі  орыс  әдеби  тілін 
лексикалық  тұрғыдан  сипаттайды.  «Қазіргі  орыс  тілінің 
лексикологиясы»  тарауына  дәстүрлі  түрде  орыс  тілінің 
фразеологиялық  жағын  және  орыс  тілінің  сӛздіктерін 
қарастыратын  кіші  тарулар  кірген,  олар  «Лексикография», 
Студент  білуге  міндетті:  лексикологияның  негізгі 
түсініктері  мен  терминдерін,  ішкі  стратификациясын, 
тарихын, орыс тілінің сӛздік құрамының қазіргі жағдайын 
және  даму  болашағын,  лингвистикалық  сӛздіктердің 
негізгі түрлерін.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алынған  білімдерді 
лексикологияның ғылыми-зерттеу   саласында және басқа 
да  салаларында  пайдалану;    түсініктік-терминологиялық 
аппаратты қолдана алу; лексикалық және фразеологиялық 
сараптаманы кәсіби деңгейде жүргізу.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  филологиялық  ғылымдар 
аясындағызерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы негізгі 
әдістер  мен  тәсілдерді,  сӛздіктермен,  ақпараттармен, 
жоғарғы  оқу  орнының  оқулықтарымен,  лингвистика 
жӛніндегі 
ғылыми 
әдебиеттермен 
жұмыс 
жасау 
машықтарына, лингвистикалық сараптама машықтарына.  

«Фразеология».  
 
KOTS 1407 
Пән 2 Қазіргі орыс тілінің сӛзжасамы 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар: TBK1401 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерді  орыс  сӛзжасамының 
теориялық  негіздерімен  таныстыру  және  сӛзді  дұрыс 
құрастыру 
машықтарын 
қалыптастыруға 
кӛмектесу 
Мазмұны:  Аталған  пән  қазіргі  орыс  тілінің  сӛзжасамдық 
жүйесін  оқытуды  ұсынып  отыр.  Сӛзжасам  сӛз  таптарын, 
сӛздің грамматикалық құрылымын зерттейтін морфологиямен 
тығыз  байланысты.  Бұл  мәселелелрді  білу  шынайы  әрекеттің 
кез-келген аясында тіл иелерінің ірекеттері үшін аса маңызды.  
Студент білуге міндетті: сӛзжасамның негізгі амалдарын 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  сӛздердің  морфемалық 
және сӛзжасамдық сараптамасын жүргізу.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  ауызша  және  жазбаша 
сӛйленісте  негізгі  және  кӛмекші  сӛз  таптарын  қолдану 
қабілетіне;  негізгі  және  кӛмекші  сӛз  таптарының  негізгі 
және факультативті сипаттамасы жӛніндегі түсініктерге ие 
болу.  
OAT 1408 
Пән 3  ХІ-ХVII ғғ. Орыс әдебиетінің тарихы   
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:   OF1404 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:    студенттердің  бойында  византиалық 
мәдени мұрамен, фольклормен тығыз  байланыстағы орыс сӛз 
ӛнерінің  бастапқы  деңгейі  жӛнінде  аяқталған  түсінікті 
қалыптастыру.  
Мазмұны:  Ежелгі  Русьтің  кӛркем  мұрасын  оқыту  филолог 
мамандарды  дайындауда  негізгі  мәндегі  мағынаға  ие  –  әдеби 
шығармашылықтың  ең  кӛне  деңгейінде  ӛмірді  кӛркем 
тұрғыдан  танудың  ұлттық  ерекшеліктері,  барлық  орыс 
әдебиетінің  рухани  және  танымдық  бейімділігінің  жүйесі 
қалыптасты.  «  ХІ-ХVII  ғғ.  Орыс  әдебиетінің  тарихы»  курсы 
филологиялық 
білімдердің 
негізін 
қалайды, 
ғылыми 
әлемтануды, 
мінездік 
және 
эстетикалық 
сезімдерді 
қалыптастырады.  
Студент  білуге  міндетті:  Ежелгі  Русь  әдебиетінің 
айтарлықтай  маңызды  шығармаларының  мазмұны  мен 
әдеби ерекшеліктерін.  
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
шығармаларды 
түпнұсқадан оқу. 
Студент  ие  болуға  міндетті:  оларды  тарихи-әдеби 
тұтастық  тұрғыдан  сараптау  қабілетіне,  ежелгі  орыс 
әдебиетінің 
тұтастай 
және 
жеке 
түрдегі 
даму 
заңдылықтары, ерекшелігі жӛніндегі түсінікке ие болу.  
OGKODShAT 1409 
Пән  4  Орта  ғасырлар  және  қайта  ӛрлеу 
дәуіріндегі шетел әдебиетінің тарихы  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:    AAT1405 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  философиялық,  әлеуметтік-мәдени, 
тарихи  және  әдеби  аямен  тұтастық  тұрғысында  орта  ғасыр 
және қайта ӛрлеу дәуіріндегі әлем әдебиетінің дамуы жӛнінде 
жалпы  түсінік  беру,    тұлғаны    жалпыинтеллектуалдық  және 
рухани  тұрғыдан  дамытудың  негізі  ретінде  әлем  әдебиетін 
оқытудың маңыздылығын түсіндіріп, қалыптастыру.  
 Мазмұны:  Курстың  ерекшелігі,  студенттердің  бойында  орта 
ғасырлар және Қайта ӛрлеу дәуіріндегі әдебиет пен мәдениетті 
жүйелі, діни- философиялық, кӛркемдік-эстетикалық тұрғыдан 
қабылдауды  қалыптастырады;  әдеби  даму  схемасына 
бейімделу  және  аталған  әдеби  кезеңнің  орнын  әлем  әдебиеті 
коонтексінде анықтай білу.  
Студент  білуге  міндетті:  айтарлықтай  кӛп  шығарманың 
мазмұнын,  олардың  пайда  болу  дәуірінің  ерекшелігін, 
жанрлық  ерекшелігін,  сонымен  қатар  жазушылардың 
ӛмірбаянын,  эстетикалық  кӛзқарастар  жӛнінде  хабардар 
болу.  
Студент жасай алуға міндетті: орта ғасырлар және Қайта 
ӛрлеу  дәуірінің  әдебиетін  кехеңнің  мәдени  кеңістігінде 
қарастыру;  негізгі  оқытылып  отырған  әдебиеттердің 
ұлттық ерекшелігін түсіну.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  шығарманың  пайда  болу 
тарихымен  және  ерекшелігімен  байланысыты  теориялық 
ұғымдарына,  кезеңнің  эстетикалық  және  әлемтану 
түсініктеріне,  орта  ғасырлар  және  Қайта  ӛрлеу  дәуірі 
әдебиетінің жанрлар жүйесіне.  
Модуль 3 Филологияны оқыту мәселелері 
KOTM 2410 
Пән 1 Қазіргі орыс тілінің морфологиясы  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:     KOTS1407 
1+2+0 
Курстың 
мақсаты: 
грамматикалық 
класстар 
мен 
формалардың  типологиялық  ерекшеліктерін,  лингвистикалық 
ғылымның  қазіргі  жетістіктерін  ескере  отырып  тілдің 
морфологиялық 
деңгейін 
сипаттау, 
грамматикалық 
құбылыстарды 
сараптау 
қабілеттері 
мен 
білімдерін 
қалыптастыру. 
Мазмұны
 
«Қазіргі 
орыс 
тілінің 
морфологиясы» 
лингвистикалық 
пәндер 
жүйесіндегі 
грамматиканы  оқытатын  алғашұы  курс  болып  табылады.  Ол 
студенттерді  грамматиканың  метатілімен  және  негізгі 
түсініктерімен таныстырады.  
Студент білуге міндетті: сӛздердің грамматикалық 
мағынасын. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  сӛз  таптары  бойынша 
орыс тілінің сӛздерін топтастыру, олардың грамматикалық 
деңгейлері  мен  формаларын  сараптау;  морфологиялық 
талдау жүргізу.  
Студент 
ие 
болуға 
міндетті: 
түсініктік 
және 
терминологиялық 
аппаратқа; 
тілдік 
бірліктердің 
сӛзформаларын сараптау қабілетіне.  
OAT 2411 
Пән 2  ХVIII гасырдағы орыс әдебиетінің 
Курстың  мақсаты:  білім  алушылардың  бойында  Ресейдегі  Студент білуге міндетті:  XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті 

тарихы   
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:      AK1402 
1+2+0 
петрлік  реформаларды  жүргізумен  байланысты  туған  орыс 
әдебиетіндегі  жаңа  кезең  жӛнінде  тұтастай  түсінікті 
қалыптастыру.    Мазмұны:    XVIII  ғасырдағы  орыс 
әдебиетіндегі  ұлтжандылық.  Орыс  халқының  ұлттық  ӛзін-ӛзі 
тануды  дамыту  үшін  жазушылардың  күресі.  Демократтық 
және  бостандық  идеяларының  ӛсуі.  Билік  пен  бодандық 
шырмауында 
болған 
тұлғаның 
деңгейліктен 
тыс 
құндылығының  бекітілуі,  әлеуметтік  гармонияны  армандау, 
заң  алдында  барлық  қоғам  мүшелерінің  теңдігі.  Әдеби 
шығармаларда  осы  кезеңнің  негізгі      ӛмірлік  (моральдық, 
әлеуметтік-эстетикалық, әлеуметтік) қақтығыстарының кӛрініс 
табуы,  олардың  шешілмінің  ӛзгермелі  сипаттары.    Тарихи-
әдеби  дамудың  негізгі  заңдылықтары  мен  динамикасы.  Жаңа 
әдеби 
бағыттардың 
қалыптасуы 
(классицизмнің, 
сентиментализмнің,  предромантизмнің).  Әдеби  бағыттардың 
күресі; әр түрлі әдістер мен стильдердің ӛзара әрекеті.  
мен  мәдениетінің  даму  заңдылықтарын,  тарихын, 
терминдері  мен  негізгі  түсініктерін;    жарықтандыру 
дәуірінің  негізгі  түсініктерін,  сентиментализм  мен 
классицизмнің әдеби жанрлар жүйесіне еркін бейімделу.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алынған  білімдерді 
әдебиеттанулық талдауда қолдана білу, ғылыми-зерттеуде 
және  басқа  да  әрекеттерде;  аталған  кезеңнің  кӛркем 
мәтіндерін ӛз бетінше бағалау және сараптау. само  
Студент  ие  болуға  міндетті:  тарихи-әдеби  ғылым 
саласындағы  зерттеу  және  тәжірибелік  жұмыстардағы 
негізгі  әдістер  мен  амалдарға,  мәтінді  салыстырмалы 
талдау қабілетіне.   
ShAT 2412 
Пән  3  XVII-XVIII ғғ. шетел әдебиетінің 
тарихы   
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:  OGKODShAT 1409 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  аталған  кезеңнің  ұлы  жазушыларының 
әрекетімен,  әдеби  үрдістің  дамуымен  таныстыру.  17-18 
ғасырлардағы  европалық  әдеби  үрдістің  заңдылықтары 
жӛнінде  қазіргі  ғылыми  кӛзқарасты    қалыптастыру;  17-18 
ғасырлардағы негізгі кӛркем бағыттарға мінездеме беру.  
Мазмұны:  17–18  ғасырлардағы  шетел  әдебиетін  оқыту 
барысында  аталған  кезеңдегі    әдеби  үрдістің  дамуымен, 
алғашқы  буржуаздық  революцияның  пайда  болуы  мен 
жүргізілуімен 
байланысты 
ұлы 
жазушылардың 
шығармашылығымен  таныстыру  жоспарланып  отыр.  Курсты 
оқыту  барысында  ескерілетін  мәселелер:  аталған  кезең 
әдебиеті  ескерткішкертерінің  қайталанбас  ерекшелегі,  ӛзіндік 
эстетикалық 
құндылығы 
– 
Корнельдің, 
Расиннің, 
Мильтонның,  Свифттің,  Дидроның,  Руссоның,  Гѐтенің  ұлы 
шығармалары  және    классицизм  әдебиетінің  жетістіктерінің 
маңызы, 
барокко, 
адамзаттың 
рухани 
мәдениетінің 
келешектегі  дамуына  арналған  Жарықтандыру  кезеңінің 
негізгі кӛркем бағыттары.  
Студент  білуге  міндетті:  17-18  ғасырлардағы  ұлы 
жазушылардың  ӛмірбаяндарын,  олардың  эстетикалық 
кӛзқарастары жайында хабардар болу.  
Студент жасай алуға міндетті: 17-18 ғасырлардағы әдеби 
үрдісті 
аталған 
кезең 
контексінде 
қарастыру; 
әдебиетаралық байланыстарды орнату; әр түрлі жанрларға 
жататын  әдеби  шығармаларды  түр  мен  форма  бірлігінде 
сараптау.  
Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығарманы сараптау 
қабілеттеріне;  оқытылып  отырған  кезеңдегі  әдебиеттің 
даму заңдылықтарына.  
ZhSS 2413 
Пән 4 Жай сӛйлем синтаксисі  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:   TBK1401 
1+2+0 
Курс  мақсаты:  қазіргі  орыс  тіліндегі  жай  сӛйлем  синтаксисі 
жӛніндегі  түсінікті  қалыптастыру,  аталған  мәселе  бойынша 
алынған теориялық білімдерді тереңдету.   
Мазмұны: синтаксис тіл жүйесінің  жоғарғы деңгейі ретінде, 
синтаксистік 
байланыстар, 
синтаксистік 
қатынастар, 
байланыс,  бағындыру,  синтаксема,  сәйкестену,  валенттік,  сӛз 
тіркесі, 
сӛз 
тіркесінің 
парадигмасы, 
сӛз 
тіркесінің 
грамматикалық  мағынасы,  бағынышты  байланыс,  күшті  және 
әлсіз  байланыс,    сӛйлем  предикативтік  бірлік  ретінде,  сӛйлеу 
әрекеті,  предикативтілік,    құрылымдық  схема,  сӛйлемнің 
семантикалық  мағынасы,  сӛйлемнің  үлгісі  мен  типтік 
мағынасы,  модальдік  категориясы,  синтаксистік  уақыт,    түр 
категориясы,  сӛйлемнің негізгі мүшелері, сӛйлемнің қосымша 
мүшелері, сӛйлемнің күрделенуі және таралуы.  
Студент  білуге  міндетті:  синтаксистің  жеке  мәселелрін 
оқыту  тарихын;  дәстүрлі  (сӛз  тіркесі  мен  сӛйлем)  және 
жаңа  ғылыми  жаңалықтар  негізінде  бӛлініп  шығатын 
синтаксистік  бірліктерді,  олардың  түрлерін;  синтаксистік 
байланыстар мен қатынастарды, олардың кӛріну әдістерін; 
синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  барлық  түрлердегі 
синтаксистік 
бірліктерді 
сараптау; 
теориялық 
жағдайларды дискуссиялық жағдайда кӛрсете білу, белгілі 
бір  ғылыми  мәселеге  айтарлықтай  ұтымды  кӛзқарасты 
таңдау.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  лингвистикалық  және 
ғылыми  фактілерді  ғылыми    тұрғыдан  сәйкестендіру  
қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.  
KSS 2414 
Пән 5 Құрмалас сӛйлем синтаксисі  
Курстың  мақсаты:  студенттердің  бойында  қазіргі  орыс  Студент  білуге  міндетті:  синтаксистің  жеке  мәселелрін 

3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:   TBK1401,  KOTM 2410 
1+2+0 
тілінің 
синтаксистік 
жүйесінің 
тұтастай 
ерекшелігін 
танытатын түсінікті қалыптастыру.  
Мазмұны:    оқыту  материалын  жүргізу  барысында  құрмалас 
сӛйлемнің  ӛзекті  мәселелеріне  және  жалпытеориялық 
жағдайларына  аса  назар  аударылады.    Тәжірибелік 
тапсырмалар 
синтаксистук 
бірліктерді 
құрылымдық-
семантикалық,  функционалдық  және  коммуникативтік  аяда 
сараптау қабілетін қалыптастыруға бағытталған.  
оқыту  тарихын;  дәстүрлі  (сӛз  тіркесі  мен  сӛйлем)  және 
жаңа  ғылыми  жаңалықтар  негізінде  бӛлініп  шығатын 
синтаксистік  бірліктерді,  олардың  түрлерін;  синтаксистік 
байланыстар мен қатынастарды, олардың кӛріну әдістерін; 
синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  барлық  түрлердегі 
синтаксистік 
бірліктерді 
сараптау; 
теориялық 
жағдайларды дискуссиялық жағдайда кӛрсете білу, белгілі 
бір  ғылыми  мәселеге  айтарлықтай  ұтымды  кӛзқарасты 
таңдау.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  лингвистикалық  және 
ғылыми  фактілерді  ғылыми    тұрғыдан  сәйкестендіру  
қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.  
Модуль 4  Әдебиеттің классикалық мәселелері 
OAT 2415 
Пән 1 ХІХ ғасырдың І жартысындағы орыс 
әдебиетінің тарихы  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:    AK1402,   OAT1408 
1+2+0 
Курстың мақсаты: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің идеялы-
кӛркемдік  байлықтарын,  әдеби  үдерістің  заңдылықтарын, 
түрлі  бағыттағы  стильдердің,  кӛркемдік  тұлғалардың, 
бағыттардың  басымдықтары  мен  кұрестерін  анықтап  зерттеу 
отырып,  білім  алушыны  ғылыми  дүниетаным  мен  адамдық-
эстетикалық мәдениетке пән арқылы тәрбиелеу.  
Мазмұны:  ХІХ  ғасырдағы  орыс  әдебиетінің  Европа  және 
Америка  әдебиеттеріне  қатысты  негізгі  даму  заңдылықтары,  
орыс  әдебиетінің  әлем  әдебиеттерінің  кӛркемдік-эстетикалық 
тұрғысынан    қарағанда  әлдеқайда  дамыған  әдебиет  деп 
танылуы. ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті тарихының кезеңдерге 
бӛліну принициптері.  
Студент  білуге  міндетті:  ХІХ  ғасырдағы  орыс  әдебиеті 
мен  мәдениетінің  даму  заңдылықтарын;  романтизм  және 
реализм  әдеби  жанрлар  жүйесінде  еркін  бейімделу;  сол 
кезеңдегі  негізгі  әдеби  бағыттар  мен  мектептерді  білу 
керек.  
Студент жасай алуға міндетті: әдебиеттану саласындағы 
заманауи бағыттар мен тұжырымдамаларды әділ бағалауға 
қажетті теориялық білімін жинақтау; сол кезеңдегі кӛркем 
мәтіндерді талдап және бағалай білу керек.   
Студент  ие  болуға  міндетті:  әдебиеттану  саласындағы 
тәжірибелік  және  зерттеу  жұмыстарын  жүргізудің  негізгі 
әдістері  мен  тәсілдерін  меңгеру  керек;    оқу-зерттеу 
жұмыстарының  тақырыбы  бойынша  библиографияны 
жүйеге келтіру және жинақтауға дағдылану керек.  
ShAT 2416 
Пән 2 ХІХ ғасырдағы шетел әдебиетінің 
тарихы.  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:     ShAT2412 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  ХІХ  ғасырдағы  шетелдердегі  әдеби 
үдерістің  дамуын  қарастыру,  ХІХ  ғасырдағы  белгілі 
жазушылардың тіршілігімен танысу.  
Мазмұны: XIX ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы курсы – 
жоғары  оқу  орындарындағы  білім  беру  пәндерінің  топтасын 
игреуде  әлемдік  әдеби  үдерсті  тарихи-теориялық  жағынан 
баяндайтын маңызды кезең.  
Студент 
білуге 
міндетті: 
кӛптеген 
мағыналы 
шығармаларының мазмұнын білу, олардың жасалуындағы 
дәуір ерекшелігін, жанрлық спецификацияларды білу, ХІХ 
ғасырдағы  белгілі  жазушылардың  биографиясымен  таныс 
болу,  олардың  эстетикалық  кӛзқарастарынан  хабардар 
болу керек.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ХІХ  ғасырдағы  әдеби 
үдерісті    дәуірдің  мәдени  контекстінде  қарастыру,  негізгі 
оқыьылып  жатқан  әдебиеттердің  ұлттық  ерекшелігін 
түсіну және әдебиаралық байланыстарды орната білу.   
Студент  ие  болуға  міндетті:  шығарманның  қалыптасу 
ерекшелігімен  және  тарихымен  байланысты  теориялық 
түсініктердің  бірқатарын  меңгеру,  дәуірдің  дүниетанымы 
мен  эстетикалық  кӛріністерін,  ХІХ  ғасырдағы  шетел 
әдебиетінің жанрлар жүйесін меңгеру керек.  
OAT 3417 
Пән 3 ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
орыс әдебиетінің тарихы.  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:      AK1402,  OAT2411 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы 
әдеби  үдеріс  туралы  студенттерде  біртұтас,  қорытылған 
түсінік 
қалыптастыру; 
аталған 
дәуірдің 
базалық 
әдебиеттанулық  түсініктері  туралы,  әдебие  үдерістің  негізгі 
бағыттары туралы түсінік   қалыптастыру.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал