Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет9/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   63

Мазмұны:  Пушкин  жайлы  кӛркем  әдеби  туындалыр  да, 
әдебиеттанушылық  шығармалар  да  Ресейде  және  жалпы 
әлемде  күннен  күнге  кӛбею  үстінде.  Осыған  орай 
Пушкинтануда  айқындауды  қажет  ететін  мәселелерді 
қарастыру  үшін  аталмыш  еңбектерді  толықтай  кешенді 
зерттеу  қажеттігі  туады,  мұндай  мәселелер  қатарында: 
ақынның  ӛмірбаяны  әдебиеттанушылық  зерттеудің  ерекше 
типі 
ретінде 
(Т.Цявловская, 
Б.Мейлах), 
Пушкиннің 
әлеуметтік-саяси  және  тарихи  кӛзқарастарының  сараптамасы 
(С.Абрамович,  Е.Тарле),  Пушкиннің  әдеби  әдісінің  ӛмір  сүру 
кезеңіндегі  отандық  әдебиетіне  қатысымдығы  (А.Соколов,  Л. 
Гинзбург,  М.Гилельсон),  пушкиндік  реалистік  синтездің әлем 
әдебиетіндегі  ӛзге  де  әдеби  бағыттар  мен  кӛркем  әдістерімен 
байланысы  (Н.Пиксанов,  Д.Благой,  П.Берков),  әдебиеттану 
мен орыс шетелдік критикасында Пушкиннің шығармашылық 
мұрасын 
оқытудағы 
тарихи-функционалды 
кӛзқарас 
(В.Холдасевич, 
Н.Трубецкой), 
қазіргі 
ресейлік 
пушкинтанудың  жетістіктері  (Ю.Лотман,  В.Непомнящий) 
және т.б. 
Студент білуге міндетті: 
кӛркем  мәтіннің  поэтикалық  анализіндегі  басты  ережелер 
мен  қағидалар;  кӛркем  мәтіннің  поэтикалық  анализінің 
принциптері;  кӛкем  мәтіннің  субъектілі  және  уақыт 
кеңістігіндегі құрылымын зерттеудің басты бағыттары; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алған  білімдерін  әдеби 
шығарма анализінде пайдалану, толығырак айтсақ, мәтінді 
лингвистикалық 
аспектіде 
жанры 
мен 
табиғаты, 
семантикалық 
спецификасы 
мен 
комозициялық 
құрылымына қарай сипаттама беру; 
Студент ие болуға міндетті: 
әдеби  мәтіннің  филологиялық  сараптамасының  жаңашыл 
тәсілдері,  толығырак  айтсақ,  шығарманың  жазылу  тілін 
тарихи - әдеби контекстіде қарастыру; шығарманың тілдік 
және  метрикалық  айырмашылықтары,  табиғаты  мен 
жанрына тәуелділігі; 
интертекстуалды баланыстарды анықтау методикасы; 
 
 
 
 
KKA 3508 
Күміс кезең ақындары 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: 
күміс кезең поэзиясы жайлы жалпылай түсіндірме беру; күміс 
кезең поэзиясының жанрлық жүйесімен таныстыру; игерілген 
білімді  мамандық  бойынша  белгілі  мәселелерді  шешуде 
қолдануға баулу; 
Курстың міндеттері: 
әдебиеттануда  қолданысқа  ие  қағидалар  мен  қолданбалы 
әдістер  негізінде  күміс  кезең  поэзиясында  қанат  жайған 
құбылыстар  мен  үрдістерді  сараптап,  интерпретация  жасау; 
ақындардың  шығармашылық  дарашылдықтары  бойынша 
Студент білуге міндетті: 
күміс кезең поэзиясының негізгі ерекшеліктері; орыс күміс 
кезеңі  поэзиясының  жанрлық  жүйесі,  олардың  атқаратын 
қызметтері,  поэтикасы  және  оқу  бағдарламасымен 
мақұлданған шығармалар мәтіндері; 
Студент жасай алуға міндетті: 
әдебиеттану  ғылымында  қабылданған  мәтіндердің  басты 
ұғымдары, 
терминдері, 
және 
сараптау 
мен 
интерпретацияда  қолданылатын  амал-тәсілдерін  қолдана 
отырып,    күміс  кезең  поэзиясы  туындыларының  қызметі, 

ӛзіндік зерттеулері мен талдаулары жӛнінде ауызша, жазбаша 
және виртуалдық түрде түсінік беру. 
мазмұны  және  сипатын  тану;  кӛркем  әдебиеттің 
құрылымы 
мен 
поэтикасы 
бойынша 
ӛзіндік 
қорытындылары  мен  зерттеулерін  ауызша  әрі  жазбаша 
жеткізу; 
Студент ие болуға міндетті: 
кӛркем  әдебиет  үлгілерін  сараптау  облысындағы  зерттеу 
және тәжірибелік жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - 
тәсілдерін. 
TMDHA 4509 
ТМД халықтарының әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты − ұлттық әдебиеттің негізгі даму кезеңдері 
жайлы  кешенді  білім  беру,  ұлттық  әдебиеттер  арасындағы 
байланыс заңдылықтарын оқыту. 
Курстың  міндеттері: 
студенттердің 
гуманитарлық 
ғылымдарға 
деген 
қызығушылығын ояту; ұлттық шығарманы сараптау тәсілдерін 
үйрену; 
кӛпмәдениетті  ТМД  кеңістігіне  деген  қызығушылықты 
тәрбиелеу. 
Оқу  пәні  әлеуметтік-педагогикалық,  тәрбиелік,  мәдени-
ағартушылық  іскерлікке  бағыттайды.  Оны  оқыту  келесідей 
профессионалды  іскерлік  мәселелеріне  алып  келеді:    оқу 
пәнінің спецификасына байланысты студенттерді үйрету және 
тәрбиелеу;    тұлғаның  жалпы  мәдениетін  қалыптастыру;  әр 
түрлі оқу құралдары мен әдістемелерін пайдалану. 
Студент  білуге  міндетті:  ТМД  әдебиетінің  кӛрнекі 
ӛкілдерін; ТМД елдерінің мәдениеті мен әдебиетінің ӛзара 
байланысы; 
Студент жасай алуға міндетті: 
шығарманың 
кӛркем 
идеялық 
мазмұнынан 
жалпыадамзаттық 
және 
ұлттықты 
ажырата 
білу; 
әдебиеттанушылық  сараптамада  қолданылатын  негізі 
тәсілдерді  үйрену;  ғылыми,  анықтамалық,  методикалық 
әдебиетті пайдалану; 
ТМД 
халықтарының 
әдебиетінің 
бір 
ӛкілінің 
шығармашылық  жолын  не  шығармасына  ӛз  бетінше 
сараптама жасау; 
Студент ие болуға міндетті:  жалпы ТМД  халықтарының 
әдебиетінің даму кезеңдерін. 
ShKA 4510 
Шығыстың классикалық әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  ежелгі  дәуір  мен  орта  ғасырдағы  әлем 
әдебиетінің тарихы жүйесіндегі Шығыс әдебиеттерінің тарихы 
жайлы, классикалық Шығыс әдеби дәстүрлерінің  калыптасуы 
мен  дамуының  негізгі  заңдылықтары,  олардың  кезеңдерге 
бӛлінуі  мен  типологиясы  туралы  жалпы  түсініктеме  беру; 
аймақтық дәстүрлерінің (Таяу және Орталық Шығыс, Оңтүстік 
Азия)  қалыптасуының  спецификасын  анықтау;  аталмыш 
әдебиеттердің жанрлық және стильдік дамуындағы ең кӛрнекі 
деген  философиялық  және  діни  ағымдар  ӛкілдерінің  әдеби 
іскерлігінен  туындаған    басты  мәселелерімен  танысу;  Батыс 
пен 
Шығыстың 
ӛзара 
әдеби 
байланысын 
түрлі 
методологиялық бағыттарда қарастыру; 
Студент    білуге  міндетті:  әлемдік  әдеби  дамудың  негізгі 
кезеңдері, негізгі дәуірлердің хронологиялық шекаралары, 
Шығыс  әдебиеттерінің  әлем  әдебиеті  сандықшасына 
қосқан  үлестері  және  Батыс  пен  Шығыстың  ӛзара  әдеби 
байланысы;  ежелгі  және  ортағасырлық  Шығыстың  әдеби 
дәстүрлерінің  ең  негізгі  кезеңдері,  кӛрнекі  авторлары мен 
танымал шығармалары; 
Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі дәстүрге жататын 
әдеби құбылыстарды салғастыру; әр дәстүрдің жалпы және 
жеке  белгілерін  анықтап,  алынған  білімдерін  ӛз 
зерттеуінде  пайдалану;  әдеби  шығарманы  оның  ұлттық 
ерекшелігі,  ӛзге  де  ұлттық  әдебиеттер  туындыларымен 
салыстыра 
сараптау 
(генезис, 
құрылымы 
және 
функционалдығы); 
Студент ие болуға міндетті: тілдік-типологиялық, тілдік-
функционалдық,  салыстырмалы-типологиялық  және  тб 
ежелгі  және  ортағасырлық  Шығыстың  әдеби  үрдісінің 
интерпретациясына 
арналған 
әдебиеттанушылық 
сараптаманың заманауи әдістері. 
KOA 4511 
Қазіргі орыс әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  қазіргі  заман  әдеби  үрдісі,  әдебиет 
дамуының  басты  тенденциялары  және  әр  түрлі  әдеби 
бағыттардың  кӛрнекі  ӛкілдері  жайлы  жүйеленген  білім  беру, 
ХХ-ХХІ  орыс  әдебиетінің  ғылыми-критикалық  рецепциясын 
құруға дайындау. 
Студент білуге міндетті: аталмыш әдеби дәуірдің тарихи 
-  әдеби  фактілері  мен  белгілерін;  аталмыш  әдеби  дәуірдің 
ақын-жазушыларының 
шығармашылығы 
мен 
биографияларын;  аталмыш  әдеби  дәуірдің  жанрлық  және 
стильдік үрдістері; 
Студент жасай алуға міндетті: 
 әдеби  үрдісті  аталмыш  әдеби  дәуірдің  әлеуметтік-мәдени 

контекстінде  қарастыру;  тарихи-әдеби  құбылыстардың 
даму  тенденциялары  мен  хронологиясын  айқындау;  әр 
түрлі  эстетикалық  бағыттарға  жататын  шығармаларды 
салғастыра  отырып,  олардың  типологиялық  және  жеке 
авторлық  қатыстылығын  дәлелдеу;  жеке  жазушылардың 
шығармашылық жолын немесе шығармашылығындаңы бір 
кезеңіне  мінездеме  беру;  эстетикалық  табиғаты  мен 
жанрлық  айырмашылықтары  бойынша  ерекшеленетін 
мәтіндерді 
сараптау 
барысында 
терминологиялық 
аппаратты сауатты пайдалану; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  әдеби,  критикалық 
және  ғылыми  мәтіндермен  зерттеу,  аналитикалық  және 
практикалық  жұмыс  барысында  қолданылатын  әдіс-
тәсілдер. 
KBA 3512 
Классикалық балалар әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаттары:  балалар  әдебиетін  орыс  және  әлем 
әдебиетінің  кӛркем  және  педагогикалық  құрамдас  бӛлігі, 
әмбебап  компетенциялар  базасы  әрі  мамандандырылған 
компетенциялар  дамуының  негізі  ретінде  қарастырып,  оның 
ӛзгешеліктерімен байланысты білім, ұстаным және қабілеттер 
жүйесін қалыптастыру. 
Курстың міндеттері: 
•  классикалық  орыс,  қазіргі  және  ӛзге  тілден  аударылған 
балалар әдебиетін зерттеу; 
•  балалар  әдебиетінің  ӛзгешеліктерін  түсінуге  себепші 
болатын пәнаралық білімдерді қарастыру; 
•  балалар  әдебиетінің  тарихи  даму  заңдылықтарын  түсінуге 
бағытталған,  сонымен  қатар  балалар  және  жасӛспірімдер 
әдебиетіндегі  жанрлық  формалар  эволюциясын  зерттеуге 
қажетті арнайы білім мен қабілеттер жүйесін қалыптастыру; 
•  оқу  бағдарламасына  енгізілген  және  мектептен  тыс 
оқытылатын  кітаптарды  бӛлу  және  таңдауға  мақсатталған 
арнайы білім мен қабілеттер жүйесін қалыптастыру; 
•  студенттердің  танымдық  әрекеттерін  белсендендіретін 
жағдайлар 
туғызып, 
олардың 
санасында 
балалар 
әдебиеттерінің  авторлары  шығармашылығы  мен  арнайы 
балаларға арналған кітаптарды критикалық бағалауға баулып, 
сараптау тәжірибелері арқылы аталмыш қабілеттерін бекіту; 
•  оқу  пәнінің  мазмұнын  ӛз  беттерінше  меңгеріп, 
мамандықтарына қажетті спецификалық компетенцияларының 
қалыптасуына ықпал ету; 
Студент білуге міндетті: балалар әдебиетін отандық және 
әлем  әдебиеті  мен  мәдениетінің  қалыптасуының  жалпы 
даму тенденцияларын айшықтайтын ӛз бетінше тарихи әрі 
әдеби құбылыс ретінде тану; орыс және әлем әдебиеті мен 
мәдениетіндегі 
кӛрнекі 
балалар 
жазушыларының 
монографиялық шығармашылығы; 
 Студент  жасай  алуға  міндетті:  белгілі  бір  мәселені 
шешу  үшін  қажетті  ақпаратты  іздеп,  талдау;  ӛзіндік 
теориялық  және  әдеби  біліміне  сүйене  отырып,  ӛзгеше 
түрлер  мен  жанрларға  жататын  балалар  әдебиетінің 
шығармаларына  ӛз  бетінше  сараптама  жасау;  кез-келген 
балалар  әдебиетіне  жататын  шығарманы  алып,  оның  қай 
жас  аралығына  арналғанын,  қандай  тәрбиелік  мәні  мен 
эстетикалық  маңызы  бар  екендігін,  тіпті  шамамен 
мазмұнын анықтау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  балаларға  немесе 
жасӛспірімдерге  арналған  кӛркем  шығарманы  сараптау 
қабілеті;  негізгі  әдеби-критикалық  жазбаша  жанрлармен 
жұмыс:  аннотация,  рецензия;  кӛркем  жанрлармен  жұмыс: 
әдеби ертегі, жұмбақ, әңгіме. 
OAKHA 4513 
 
Қазақстан және Орта Азия халықтары 
әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар   KOA3421 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Орта  Азия  және  Қазақстан  халқының 
әдеби  үрдісін  ежелгі  дәуірден  қазіргі  күнге  дейін  оқыту, 
кӛркем мағыналық кеңістігінің сипаттамасын, Орта Азия және 
Қазақстан  халқының  әдеби  мұраларын,  олардың  әдеби 
бағыттарының спецификасын, ішкі даму заңдылықтарын, Орта 
Азия 
және 
Қазақстанның 
ұлттық 
жазушыларының 
шығармашылық даралығын анықтау. 
Студент  білуге  міндетті:  қазақстан  және  Орта  Азия 
әдебиетін ӛз алдына бӛлек тарихи-әдеби құбылыс ретінде; 
кӛрнекі 
қаламгерлердің 
монографиялық 
шығармашылығын;  тарихи  -  әдеби  үрдістің  негізгі 
кезеңдерін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті  теориялық  әдеби  біліміне 
сүйене  отырып,  ӛз  бетінше  шығармаларға  сараптама 
жасау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  шығармаға  деген 

аналитикалық кӛзқарас. 
 
 
 
 
 
ЖББТ 2 Орыс тілі 
SW 3501  
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 
1 кредит / 2 ECTS 
Алғышарттар   жоқ 
0+1+0 
 
Пәнді 
игерудің 
басты 
мақсаты
студенттерді 
ұстанымдарымен 
таныстырыпып, 
ғылыми-зерттеу 
жобаларының жузеге асу әдістеріне үйрету 
Пән тапсырмалары: 
Қазіргі 
ғылымның 
негізгі 
ұстанымдарын 
әлеуметтік 
белсенділіктің  тӛл  пішіні  сияқты  гуманитарлық  білім 
контекстінде  ұсыныс жасау; 
академиялық  мансаптың  ұсыныс  бағыттарымен  және  ғылыми 
коммуникация  пішіндерімен  ұсынылған  ғылыми  одақты 
қалыптастырумен байланысты ғылыми қызметтің ереже негізі 
ретінде қарастыру; 
Зерттеу  жобасы  ұйымының  тәртібі  туралы  ұсынысты  белгілі 
нысанға  келтіру,    әр  кезеңге  қажетті  дағдыларды  кӛрсету,  
тақырып тұжырымынан және бастама таңдаудан текст жазуға 
дейін оны ғылыми одаққа ұсынып, жузеге асыру. 
Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің тарихын, оның 
кезеңдерге  бӛлінуін  айқындайтын  орыс  әдеби  үрдісінің 
заңдылықтары,негізгі 
терминдері 
мен 
теориялық 
ұғымдары,  «дәстүр»  ұғымының  мағынасы  мен  әдеби 
үрдістегі  оның  функционалдық  заңдылықтары,  орыс 
жазушыларының 
шығармашылық 
биографиясындағы 
негізгі 
фактілер 
мен 
олардың 
шығармашылық 
эволюциясындағы негізгі кезеңдері. 
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
авторлардың 
философиялық-эстетикалық 
жаңалықтарын 
ескере 
отырып,  әр  түрлі  жанрға  жататын  мәтіндерді  құрылымы 
мен  мазмұны  жағынан  сараптау;  мәтіннің  құрылымдық 
компоненттерін, әр түрлі тіл деңгейінің бірліктерін талдап, 
олардың  мәтіндегі  функциясы  мен  орнын  анықтау; 
мәтіндерді салыстыра отырып, олардың жалпы орыс әдеби 
тілінің тарихындағы рӛлін сипаттау; 
Студент ие болуға міндетті: орыс әдеби тілінің ұғымдық 
аппаратын  мәтіндерді  сараптау  кезінде  қолдану.  Мақсаты 
мен  міндеттері:  орфография  мен  пунктуацияның  ең 
күрделі  деген  бӛлімдері  бойынша  білімдері  мен 
қабілеттерін бекіту, жүйелендіру және кемелдендіру. 
OTPK 3502 
Орыс тілінің практикалық курсы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты  мен  міндеттері:  орфография  мен 
пунктуацияның ең күрделі деген бӛлімдері бойынша білімдері 
мен қабілеттерін бекіту, жүйелендіру және кемелдендіру. 
Студент  білуге  міндетті:  тілдік  шығармаларды  құру 
ережелері,  әдеби  тілді  қалыптастырудың  теориялық 
негіздері; 
Студент жасай алуға міндетті: 
 тыныс белгілері мен тілдік нормалардың барлық түрлерін 
ӛз бетінше құрылған мәтінде қолдану; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  контекстідегі  тілдік 
құралдарды  сараптау,  зерттеу  жұмыстарын  ӛз  бетінше 
жүргізу. 
OATT 3503 
Орыс әдеби тілінің тарихы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Пәннің  мақсаты:  студенттерді  басты  проблемалармен  және 
орыс  әдеби  тілінің  пайда  болып  қазіргі  кезге  дейін  жазбаша-
кітаптың дамуының құрылым ӛзгешеліктерімен таныстыру. 
Пәннің  міндеттері:  студенттерді  орыс  әдеби  тілінің  халық 
тарихымен  байланысының  басты  кезеңдерінің  дамуымен 
таныстыру.  Әр  түрлі  тарихи  кезеңдердегі  әдеби  тілдің  негізгі 
үрдістегі 
дамуын 
және 
әдеби 
текстердің 
ӛзіндік 
ерекшеліктерін  кӛрсету.  Жалпытілдік  және  стилистика 
ішіндегі норманың қалай пайда болып, қалай дамығанын және 
норманың  лайықты  себептері  мен  шарттарының  орналасуын 
кӛрсету. Әдеби шығарма тілінің талдау дағдыларын дайындау, 
Студент білуге міндетті: 
әдебиеттанушылардың 
белсенді 
меңгеріліп 
жатқан 
моральді-философиялық 
ізденістерімен 
тығыз 
байланыстағы  орыс  романының  үздік  үлгілеріндегі 
мазмұндық-композициялық тұтастығын анализдеу. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ӛркем  шығарманың 
негізгі 
мазмұнын 
интерпретациялап, 
тілдік 
және 
кӛркемдеуіш  құралдарын  зерттеу;  кӛркем  шығарманың 
негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  ӛркем  және  семантикалық 
жоспарлаудың роман структурасына, сипаттамасына деген 

орыс  әдеби  тілінің  негізгі  үрдістерін  кӛрсететін,  авторлардың 
әдеби тілге қосқан талдау текстері. 
қатыстық спецификасын айқындай түсу; 
OOP 3504 
Орыс орфографиясы   және  пунктуациясы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың 
мақсаты: 
орфография 
және 
пунктуация 
бӛліктерінің барынша күрделі  ережелерін қолдануға үйрету 
Студент білуге міндетті: тілінің орналасу ережесін, әдеби 
тілдің орнығуының теориялық негізін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  тыныс  белгілерін  дурыс 
қолдану,  ӛзіндік  мәтін  дайындауда  тілдік  нормалардың 
барлық түрлерін; 
Студент ие болуға міндетті: зерттеу саласын жүргізе алу; 
контексттерде тілдік құралдарға талдау жасай алу; 
TKKLS 3505 
Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның  
лингвомәдени символдары 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  оқу  курсы  орыс  тілін  үйренудегі 
лингвомәдениеттану  мен  әлемтанудағы  базалық  білімдерге 
негізделген.  Қазақстан  жайлы  лингвомәдениеттану  мен 
әлемтанудағы ақпаратты игеру. 
Курстың міндеттері: 
•  ОШТ  оқу  жүйесіндегі  тіл  мен  мәдениеттің  ӛзара  тығыз 
байланысын айқындау; 
•  Қазақстан  жайлы  лингвомәдениеттану  мен  әлемтанушылық 
білімге РКИ оқу барысында ие болу; 
•  Еуразияландырудың басты лингвомәдени концептілерін 
ұғыну; 
Студент 
білуге 
міндетті: 
Қазақстан 
жайлы 
лингвомәдениеттану 
мен 
әлемтанушылық 
білім; 
Еуразиялық мәдениеттің негізгі қағидаларының мазмұны; 
Студент жасай алуға міндетті: 
ағартушылық 
мақсатта 
лингвомәдени 
лакуналарды 
түсіндіре 
алу; 
тілдік 
материалды 
ұлттық-мәдени 
семантиканы анықтау мақсатымен сараптау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  әлемнің  тілдік  бейнесін 
сараптай білу. 
OTFG 3506 
Орыс тілінің функционалдық грамматикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  бакалавр-филологтар  санасында  тілге 
деген  коммуникативті  негізделген  бағытты,  әдістемелік 
білімдер,  орыс  тілінің  функционалдық  грамматикасындағы 
қабілеттері мен ұстанымдарын қалыптастыру; функционалдық 
грамматиканың  аспектілерімен  таныстыру;  тілдегі  атқаратын 
қызметіне  байланысты  грамматикалық  формалар  мен 
синтаксистік  құрылымдарға  сипаттама  беру;құрылымдық-
жүйелік  және  функционалдық  қарастыру  негізіндегі  орыс 
грамматикасының  спецификасына  түсініктеме  беру;  болашақ 
орыс тілінің ұстаздарын әдістемелік тәсілдермен таныстыру; 
Студент  білуге  міндетті:  құрылымдық-жүйелік  және 
функционалдық 
қарастыру 
негізіндегі 
орыс 
грамматикасының 
спецификасына 
түсініктеме; 
функционалдық грамматиканың негізгі бӛлімдері; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  орыс  грамматикасын 
спецификасын  оның  функционалдық  потенциалы  мен 
жүйесінде  сипаттау;  тілдік  жүйе  мен  сӛйлеу  кезіндегі  әр 
түрлі  тілдік  бірліктердің  ӛзара  әсері  мен  байланыстарын 
ажырату;  грамматиканың  функционалдық  сипаттамасын 
«формасынан бастап қызметіне қарай» принципі бойынша 
саралау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  сӛйлеудегі  атқаратын 
қызметтеріне  байланысты  грамматикалық  формалар  мен 
синтаксистік  құрылымдары  жайлы  теориялық  және 
тәжірибелік негіздері; игерген білімдері мен қабілеттерінің 
педагогикалық 
тәжірибедегі 
дәлелдемесі; 
ғылыми 
мақалалар,  аннотациялар,  рефераттар  жазып,  берілген 
тақырып бойынша әдебиет тізімін дайындау. 
OATT 3507 
Орыс әдеби тілінің тарихы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар    TBK1401 
1+2+0 
 
Оқу  пәнінің  мақсаттары:  студенттерді  орыс  әдеби  тілінің 
пайда  болуынан  қазіргі  кезге  дейінгі  негізгі  мәселелері  мен 
қалыптасу айырмашылықтарымен таныстыру. 
Оқу пәнінің міндеттері: 
•  орыс  әдеби  тілінің  халық  тарихымен  байланысындағы  
негізгі даму кезеңдеріне шолу; 
•  әдеби мәтіндердің типтік айырмашылықтары мен әр түрлі 
тарихи кезеңдегі дамуының басты тенденцияларын кӛрсету; 
•  жалпытілдік  және  жекестилистикалық  нормалардың  пайда 
болу  және  әрі  қарай  даму  ерекшеліктерін,  аталмыш 
Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің тарихын, оның 
кезеңдерге  бӛлінуін  айқындайтын  орыс  әдеби  үрдісінің 
заңдылықтары,негізгі 
терминдері 
мен 
теориялық 
ұғымдары,  «дәстүр»  ұғымының  мағынасы  мен  әдеби 
үрдістегі  оның  функционалдық  заңдылықтары,  орыс 
жазушыларының 
шығармашылық 
биографиясындағы 
негізгі 
фактілер 
мен 
олардың 
шығармашылық 
эволюциясындағы негізгі кезеңдері. 
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
авторлардың 
философиялық-эстетикалық 
жаңалықтарын 
ескере 

нормалардың  қалыптасуының  себептері  мен  жағдайларын 
ұғындыру; 
•  әдеби  шығармаларды  сараптау  қабілеттерін  уйренуге,  жеке 
авторлардың  енгізген  жаңашылдықтарын  ажырата  білуге 
баулып,  орыс  әдеби  тілінің  басты  тенденцияларын  анықтай 
білу. 
отырып,  әр  түрлі  жанрға  жататын  мәтіндерді  құрылымы 
мен  мазмұны  жағынан  сараптау;  мәтіннің  құрылымдық 
компоненттерін, әр түрлі тіл деңгейінің бірліктерін талдап, 
олардың  мәтіндегі  функциясы  мен  орнын  анықтау; 
мәтіндерді салыстыра отырып, олардың жалпы орыс әдеби 
тілінің тарихындағы рӛлін сипаттау; 

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал