Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет18/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   63

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
теория  мен  практикада  әдеби  тіл  нормаларын,  кәсіби 
қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін меңгерудің кәсіби 
белгіленген жетістіктерді; 

Міндеттері: студенттерге шет тілінің ақпарат кӛзі және жалпы 
қарым-қатынас  құралы  екенін  ұғындырып,  ӛзіндік  пікірін 
қалыптастыру және ӛзгелерді де түсіну қабілеттерін дамыту.  
Пәннің  мазмұны:  Курс  студенттердің  негізгі  грамматикалық 
ережелерді  үйреніп,  лексикалық  қорын  байытып,  Pre-
Intermediate,  Intermediate,  Advanced  деңгейлері  бойынша 
терминологияны  меңгертіп,  олардың  жазба  және  ауызша 
сӛйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің 
жалпы  және  оқытушылық  кәсіби  тақырыптарда  қарым-
қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған.   
меңгеруі  қажет:         оқылған материалдар мен мәдени-
әлеуметтік  білімдеріне  сүйене  отырып,  түрлі  жанрдағы 
аутентикалық  мәтіндерден  қажетті  ақпаратты  ала  алуы; 
кәсіби деңгейде шетел тілдерінің теория негіздерінен алған 
білімдерін қолдануды;  
дағдылануы  тиіс:              үйретіліп  жатқан  шет  тілдерінің 
түрлі  қызметтік  стильдері  мен  жанрларының,  қарым-
қатынастың  концептуалдық  модельдерінің  сӛйлеу  және 
жазба тіл формаларын меңгеруге; негізгі тезис және оның 
сӛйлеу барысындағы орны туралы түсініктері және тілдік, 
техникалық ӛңдеу жӛнінде ақпаратты игеруге.  
Модуль 4.   Шетел тілі 
ShT 2412 
Шетел тілі  (батыс) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
0+3+0 
Мақсаты:  тілдік  дайындықтың  әртүрлі  деңгейлерінде    шет 
тілін  кәсіби, сондай-ақ  ӛзінің білімін  жетілдіру мақсатында  
қолдану  үшін    студенттерге  коммуникативтік  құзыреттілікті  
меңгерту. 
Міндеті:  базалық  шет  тілін  меңгерудегі  функционалды 
сауаттылыққа  жету  және  коммуникативті,  грамматикалық 
тәсілдерді байланыстыру. 
Пәннің  мазмұны:  Екінші  тілді  үйрету  оның  фонетикасын, 
грамматика және лексикасын меңгертуін талап ететін кешенді  
білім  беру  болып  табылады.  Қазіргі  кезде  екінші  шет  тілін 
жазба  және  сӛйлеу  формаларын  меңгерудің  негізі  қалануда. 
Тілдік материал нормативтік сауаттылықпен сипатталады  
 
   Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент 
білуге тиісті:  
студенттер 
екінші 
тілдің 
негізгі 
орфографиялық, 
орфоэпиялық, 
лексикалық 
және 
грамматиклық 
нормаларын;  
меңгеруі  қажет:             сӛйлеу әрекетін (сӛйленіс, хат, 
тыңдау  және  оқу)  ескере  отырып,  мәдениаралық  қарым-
қатынас  құзыреттілігінің  негіздерін  меңгеріп  қолдана 
алуды; 
дағдылануы тиіс:          шетел тілінде оқудың, сӛйлеудің, 
тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет. 
ShT  2413 
Шетел тілі (батыс, жалғастырмалы) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  ShT 2412 
0+3+0 
Мақсаты:    студенттердің  тұлға  ретінде    эмоциялық  және 
интеллектуалды  даму  белсенділігін  арттыруға;  олардың 
танымдық  және  мәдениаралық  коммуникативті  қызметті  іске 
асыратын белгілі бір когнитивті әдістерді меңгерту. 
Міндеті: студенттерді жоғарғы деңгейде сӛйлеуді, пікір және 
ақпарат  алмасу  негізіндегі  диологтық  сӛйлеуді  үйрету,  жазу 
техникасын  дамыту  және  жазбаша сӛйлеудің  шығармашылық 
элементтерін меңгеру. 
Пәннің  мазмұны:  білім  берудің  екінші  курсы  жазбаша  және 
ауызша сӛйлеу  дағдылары мен біліктілігін ары қарай дамыту 
жұмысын,  тілдік  материалды  тереңдете  оқыту  мен 
студенттердің  ӛздік  жұмысы  үшін  продуктивті  база 
қалыптастыруды қарастырылады. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: грамматикалық  жүйедегі  сӛйлеу  мен  тілдің  тұтас  
түсінігін  білу; 
меңгеруі  қажет:  әдеби ақпараттардың бас идеяларды әр 
түрлі  тақырып  бойынша  түсіну;  жалпы  тақырыптарға; 
әсерлерін,  оқиғаларын  суреттей  білу;  ӛз  ойын  баяндау 
және дәлелдеу білу; 
дағдылануы тиіс:          оқудың, сӛйлесудің және жазудың 
негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 
ShT  3414 
Шетел тілі (батыс, тереңдетілген) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  ShT  2413 
0+3+0 
Мақсат:    студенттің  ағылшын  тілінде  жалпы  қарым-
қатынаста  еркін  сӛйлеуге  мүмкіндік  беретін  жалпы  қарым-
қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; 
Міндеттері:  студентке  шет  тілінің  кәсіби  деңгейінде  сӛйлеу 
мүмкіншілігін  беретін  кәсіби  қарым-қатынас  құзыреттілігін 
қалыптастыру;  студенттің  әлеуметтік,  интеллектуалдық  және 
тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 
және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  
Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат 
жаза  алуға  мамандыққа  байланысты  аутентикалық  ғылыми, 
   Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент 
білуге 
тиісті: 
студенттер 
шет 
тілдің 
негізгі 
орфографиялық, 
орфоэпиялық, 
лексикалық 
және 
грамматиклық нормаларын білуі керек;  
 меңгеруі    қажет:          сӛйлеу  әрекетін  (сӛйленіс,  хат, 
тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениет-аралық қарым-
қатынас  құзыреттілігінің  негіздерін  меңгеріп  қолдана 
алулары тиіс; 
 дағдылануы  тиіс:                                  шет  тілінде  оқудың, 
сӛйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі 

ғылыми-танымал  және  публицистикалық  жазба  мәтіндерді 
түсіндіруге кӛмектеседі. 
қажет. 
AZhST 3415 
Ауызша және жазбаша сӛйлеу тәжірибесі  (2-
шетел тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер ShT  3414 
0+3+0 
Мақсаты: базалық шет тілі негізінде алынған білім, біліктілік 
пен дағдыларды кеңейту, студенттердің ауызша және жазбаша 
сӛйлеу құзыреттілігін қалыптастыру. 
Міндеттері:  ауызша  және  жазбаша  сӛйлеу  компоненттеріне 
салыстырмалы-салғастырмалы 
сипаттама 
жасап, 
студенттердің сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің  мазмұны:  модуль  студентке  тіл  білімінің  ежелгі 
Үндістанда, 
ежелгі 
Грецияда 
қалыптасуынан 
бастап 
лингвистикалық  ілімдердің  тарихы  туралы  білім  алуға 
мүмкіндік  береді.  Курс  студенттерді  Александрияның 
грамматика  мектебімен,  Пор  Роялдың  грамматикасымен 
таныстарады.  Сонымен  қатар,    модуль  студенттердің 
коммуникативтік және жалпы кәсіби құзыреттілігін ары қарай 
жетілдіруге  бағытталған.  Екінші  шетел  тілін  оқыту  кешенді 
үдеріс болып табылады, оған фонетиканы оқыту да кіреді. Бұл 
кезеңде  ауызша  және  жазбаша  тіл  меңгерудің  негіздері 
қаланады.  Тіл  материалы  нормативті  сауаттылылығымен 
ерекшеленеді. Қолданыстағы сӛз қоры тереңдеп, жақсарады.  
В.Гумбольдтың 
лингвистикалық 
концепциясы, 
салыстырмалы-тарихи 
тіл 
білімі, 
младограмматизм, 
Фердинанд  де  Соссюрдің,  Л.В:Щербаның,  Бодуэн  де 
Куртенэның ойлары кіреді. Модуль кеңестік және отандық тіл 
білімі тарихымен таныстыру. 
білуі 
тиіс: 
лингвистикалық 
зерттеулердің 
әртүлі  
заңдылықтарына  сәйкес  келетін  тілдік  бірліктерді  
коммуникативті қатынаста қолдану. 
пайдалана  білуі  керек:  пән  бойынша  лингвистикалық 
оқулар  мен ғылыми зерттеулердің  дамуын танып  білу. 
дағдылану  керек:  түрлi  ойлауларда,  лингвистикалық 
талдау  әдiстерiнде  практикалық  дағдылармен  жұмыс 
атқарара алу. 
 
 
BT 4416 
Баспасӛз тілі 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  ShT  3414 
0+3+0 
Мақсаты:  оқытылып  отырған  елдің  баспасӛз  тілін, 
публицистикалық  стилін,  газет  публикациясының  жанрлық 
түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 
сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу.  
Міндеттері:  бизнес  әлеміндегі  қарым-қатынасқа  қажетті 
тілдің  кәсіби  стандартын  меңгеру,  ағылшын  тілді  баспадан 
алынған  ақпаратты  іздестіру  мен  қолдану  қабілетін  дамыту, 
іскерлік әңгіме жүргізу қабілетін қалыптастыру. 
Пәннің  мазмұны:  Газет  мәтіндерінің  тілдік  ерекшелігін 
қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 
қарастырылады.  
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  іскерлік  қарым-қатынас  пен  баспа  тіліндегі  әңгіме 
жүргізудің  ерекшеліктерін  және  іскерлік  қарым-қатынас 
жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін; 
меңгеруі    қажет:          ресми  және  коммуникативті  түрдегі 
кӛпшілікке  әсер  ету  құралдарының  үлгілерін  жазуды, 
презентация  ӛткізу  мен  дайындауды,  ӛзіндік  пікірді 
қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 
іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт  және  ӛзге  құжаттарды 
дайындауды; 
дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 
презентация  ӛткізу  сияқты  іскерлік  қарым-қатынас 
орнатуға. 
Модуль 5.  Оқытылатын шетел тілінің теориясы мен әдістемесі 
OShTTN 3417 
Оқытылатын шетел тілі теориясының 
негіздері  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AMShT 4411 
2+1+0 
Мақсаты: оқытылатын шетел тілінің заманауи заңдылықтары 
мен  ерекшеліктерін,  сонымен  қатар  оның  даму  ағымы 
саласындағы негізгі білімді қалыптастыру.  
Міндеттері: студенттерге тек қана белгілі бір кӛлемде ақпарат 
беріп қана қоймай, оқылып жатқан шетел тілінің жүйелі түрде 
берілген  негізгі  сәттері  мен  олардың  практикалық  түрде 
меңгеруіне  кӛмектесу,  сонымен  қатар  аналитикалық  түйсіну 
мен  алынған  теориялық  білімді практикада  қолдану  қабілетін 
қалыптастастыру.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: оқып жатқан шетел тілінің негізгі даму кезеңдерін; 
оқытылып  жатқан  шетел  тілінің  ритмикалық  және 
интонациялық  ерекшелігін,  оқытылып  жатқан  шетел 
тілінің грамматикалық тізбек ерекшеліктерін. 
меңгеруі    қажет:          негізгі  сӛз  жасау,  грамматикалық, 
лексикалық, 
фонетикалық 
құбылыстарын 
қатитын 
лингвистикалық  білім  жүйесін  және  оқытылатын  шетел 
тілінің іске асу заңдылықтарын меңгеру. 

Пәннің мазмұны: «Оқылатын шетел тілінің теориялық негізі» 
хабардар қылу мен ӛзінің анықтамасын бермеу керек, ол басқа 
жеке  және  жалпы  тіл  білімі  курстарымен  тең  дәрежеде 
лингивистикалық ойлауды дамыту керек. 
дағдылану керек: қазіргі оқытылып жатқан шетел тілінің 
сӛздік  қорының  даму  туралы  түсінікке  ие  болу,  сӛздік 
қордың 
ұлттық-спецификалық 
ерекшелік, 
стиль 
ерекшеліктері:  кӛркем  әдебиет,  публицистикалық  және 
газет;  
ATL3418 
Ағылшын тілінің лексикологиясы  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  TBK 1420,  BShT  2404 
2+1+0 
 
Мақсаты:  лексикалық-семантикалық  жүйесі  мен  оның  тілдің 
экспрессивті, 
коммуникативті 
және 
прагматикалық 
қызметтерінде  жүзеге  асатыны  туралы  қалыптасқан  түсінігі 
бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман 
даярлау.  
Міндеттері:  лексикалық  бірлік  пен  олардың  арасындағы 
жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. 
Пәннің  мазмұны:  Студенттерді  лексикология  саласындағы 
заманауи  зерттеу  әдістері  мен  оларды  нақты  мақсатпен 
қолдану 
туралы 
таныстыру. 
Студенттердің 
тілдің 
лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда 
қолдану қабілетін дамыту. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: 
 
тілдің 
функционалді-стилистикалық 
дифференциациясы туралы білу. 
меңгеруі    қажет:  синонимикалық  және  антонимикалық 
тізбектерді  белгілеу,  сӛзжасам  моделі  мен  сӛз  құрылымы 
анализдей  білу,  контекстке  байланысты  лексикалық 
бірліктерді  дұрыс  таңдап  және  қолдана  білу,  тұрақты  сӛз 
тіркестерін,  фразеологизмдерді,  идиомаларды  дұрыс 
қолдана  білу,  мәтінде  категориялық  форма  мен  басқа 
грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. 
Дағдылану керек:  мәтінге лингвистикалық анализ жасай 
білу, контекст түрлерін және сӛздер сәйкестігі ережелерін 
белгілей  білу  қабілеті;  ғылымдағы  сӛздің  этикеті, 
этникалық  және  рухани  мінез-құлық  нормаларының 
заңдылықтары  туралы,  ғылыми  әңгімелесудің  бүкіл 
регистрлары,  атап  айтқанда  ресми,  бейресми,  бейтарап  
туралы  түсінігі  болу;    ғылыми  салада  қарым-қатынас 
жасауда 
тілдік 
құралдарды 
нормативті 
және 
стилистикалық  қабілеттерді  мақсатты  түрде  қолдана  білу 
керек. 
ShTOKA3419 
Шетел тілін оқытудың қазіргі әдістемесі 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  Жоқ  
2+1+0 
Мақсаты:  студенттердің  қазіргі  Отандық  тілдік  білімнің 
жағдайы  мен  болашағы  туралы  түсінік  беру,  орта  мектептегі 
оқушылардың  шетел  тілін  меңгеру  оқу  үрдісін  ұйымдастыру 
заңдылықтарын қалыптастыру.  
Міндеттері: студенттердің 
инновациялық 
оқыту 
технологияларын  әсерлі  және  шығармашылық  тұрғыда 
пайдалану  қабілетін  қалыптастыру,  іздеу-зерттеу  жұмысын 
жүргізу,  шетел  тілін  оқыту  заңдылықтарының  негізгі  білімін 
ӛзінің оқыту практикасында нақты оқу жағдайында пайдалану. 
Пәннің мазмұны: пән  шетел тілін оқыту үрдісінде әдіс және 
тәсіл  категорияларының  ӛзара  байланысы  туралы  түсінік 
береді 
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:    шетел  тілін  оқытуды  ұйымдастыруға  заманауи 
тәсілдерді білу. 
меңгеруі    қажет:  шетел  тілін  оқытуда  әсерлі  және 
шығармашылық  түрде  алдыңғы  және  методикалық 
технологияларды қолдана білу қабілеті. 
Дағдылану керек: шетел  тілін  оқыту  үрдісінде  әдіс  және 
тәсіл категорияларының ӛзара байланысы туралы түсінікке 
ие болу. 
PPN 2420 
Педагогика мен психологияның негіздері 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
1+1+0 
Мақсаты мен міндеттері: оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, 
ұйымдастыру  және  болжаудың  қазіргі  технологиялары  мен 
педагогиканың негізгі тұжырымдарын ұсыну.  
Мазмұны:  курс  адамзат  тарапынан    қол  жеткізілген 
әлеуметтік  және  мәдени  әлемдік  құндылықтарды  сақтау  мен 
қор ретінде жинаудағы білім берудің рӛлін қарастырады.  
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: Тәрбиелеу үдерісінің ерекшелігін жеке тұлғаны 
әлеуметтендіру, қалыптасу үдерістерімен салыстыра білу;  
меңгеруі  қажет: Педагогикалық мүмкіндіктерді және 
оқыту мен тәрбиелеудің түрлі тәсілдері, әдістері, 
әдістемелері, ұйымдастыру формаларын;  
Дағдылану керек: Әлемдік 
қауымдастықтың 
ықпалдастығына  бағытталған  қоғамның  жаһандануы 
жағдайындағы 
педагогикалық 
қызметтің 
негізгі 
бағыттарын.  

Модуль 6.  Жалпы теориялық курс және әдебиет 
TBK 1421 
Тіл біліміне кіріспе 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
2+1+0 
Мақсаты: жалпы лингвистикалық құзырдың құрылымы.  
Міндеттері:  тілдің  пайда  болуы  мен  оның  ішкі  құрылымы 
мәселелері  бойынша  негізгі  білімді  игеру,  тілді  қоғамдық 
кӛрініс ретінде оның ӛзгешелігін, оның негізгі функцияларын 
игеру, фонетиканың   және фонологияның,   лексикологияның 
және 
лексикографияның, 
грамматиканың 
және 
оны 
құрастұрушы бӛліктердің ішкі құрылымын ашатын тіл туралы 
ғылымының негізгі бӛлімдерінің бұлақты ұғымын меңгеру.  
Пәннің мазмұны: пән түрлі   топтастырулар   мен әлем тілінің 
қисынындағы  ұстанымдарымен таныстырады.   
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  тіл  туралы  ғылымның  мақсаты  мен  міндеттері 
жайлы білімді; лингвистиканың қазіргі әлемдегі орны мен 
рӛлін; 
тілдің 
мәдениет 
қатарындағы 
негізгі 
коммуникацияның  орнын;  тілдік  таңбалардың  жүйесі  мен 
тілдік  жүйенің  деңгейін;  тілдік  топтастырулар  мен  тілдің 
лингвистикалық әлем картасымен арақатынасын;  
меңгеруі  қажет: тілдік деректерді бақылау, оларды түрлі 
лингвистикалық анализ әдістердің кӛмегімен саралау және 
жинақтау;  қазіргі  сӛздіктер  мен  анықтағыштарды  жетік 
қолдана  білу;  тілдік  жүйені  сипаттайтын  және  оның 
оқытылып  жатқан  шет  тілі  мен  ана  тілінің  мысалдары 
негізінде  функционалдауын  кӛрсету;  лингвистикалық 
терминологияны қолдану;  
Дағдылану керек: жалпы лингвис-тикалық құзырлық; 
AFK  1422 
Арнайы филологияға кіріспе 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
2+1+0 
Мақсаты:  қазіргі  германдық  және  романдық  тілдерінің 
әлеуметтік 
лингвистикалық 
мінездемелік 
сұрақтарын 
жарықтандыру.  
Міндеттері:  тілдердің  Еуропа  аймағы  мен  оның  шеткеріне 
таралуын 
анықтау; 
романо-германдық 
филологияның 
нысанын  дербес  ғылым  мен  оқу  пәні  ретінде  анықтау; 
студенттерді  роман  тілдері  мен  оның  тарихын    толық  және 
терең  үйренуге  дайындау;  германисттер  мен  романист 
филологтардың  негізгі  теориялық  базалық  дайындығын 
қалыптастыру;  
Пәннің мазмұны: пән  негізгі әдістер, лексикологияның 
зерттеу және практикалық тәсілдері жайлы хабардар болуға 
мүмкіндік береді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  негізгі  оқытылатын  тілдің  тарихы  мен  әбедиетінің 
теориясы  мен  негізгі  ережелерін,  концептерін  меңгеру; 
коммуникацияның  теориясы  мен  текстің  филологиялық 
анализін; тарих жайлы, филологияның қазіргі жағдайы мен 
даму болашағы жайлы  
түсінігу болу;  
меңгеруі    қажет:  тілдік  деректерді  бақылау,  оларды 
лексикологиялық 
зерттеулердің 
қазіргі 
бағдарында 
хабардар  ету;  меңгерілген  білімді  тілдің  теориялық 
аймағында  ғылыми-зерттеулерде  және  басқа  да  аймақта 
қолдану;   
Дағдылану керек: негізгі 
әдістер, 
лексикологияның 
зерттеу  және  практикалық  тәсілдері  жайлы  хабардар  ету; 
прагматикалық  ӛзін  басқару  икемі;  нақты  тілдік 
құжаттарды анализдеу икемі;  
OTEA 3423 
Оқытылатын тіл елінің әдебиеті пайда 
болғаннан  XX ғ. дейін  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
2+1+0 
 
Мақсаты:    студенттерде  әдебиет  теориясы  пәні  мен  нысаны, 
сәйкесті терминология жайлы жалпы мағлұмат қалыптастыру.  
Міндеттері:    әдебиет  теориясының  мәдениет,  ғылым, 
гуманитарлық 
пән, 
кӛркемӛнер 
туралы 
ғылымның 
құрылымдық  орнын  анықтау;  әдебиет  теориясының  негізгі 
түсінігі мен түрлі тарихи қалаптасқан мектептер концепциясы 
тұрғысынан  сипаттау;  пәннің  танымдық  мүмкіндіктерін  ашу; 
әдебиет  теориясын  журналистикалық  аймақта  қолдану 
мүмкіндігі  жайлы  мағлұмат  беру;  мәтінді  анализ  жасауға 
дағдыландыру;  
Пәннің  мазмұны:  Пән  студентке  әдебиет  теориясының  
маңызды  мәселелері  мен  әдебиеттануды  анализдеу  әдісін 
меңгеру  мүмкіндігін  береді.  Пән  әдебиет  теориясын 
категориялық  аппаратты  игеруге,  әдебиеттің  ӛзгешелік 
мәселелерін  сӛз  ӛнері  ретінде  зерттеуге,  оның  эстетикалық 
қасиетін  (кӛркем  образ,  кӛркемдік,  кӛркем  жинақ),  кӛркем 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  кӛркемӛнер  шығарманың  формасы  мен  мазмұнын, 
әдебиеттің  дамуының  ортақ  заңдылықтарын;  рухтық 
форманың  қызметі  ретінде  кӛркемәдебиеттің  ерекшелігін; 
басқа  ӛнерлердің  қатарында  оның  орнын;  жалпы 
әдебиеттің 
заңдылықтары 
мен 
жеке 
авторлық 
ерекшеліктері  кӛз  қарасы  тұрғысынан  кӛркемәдебиет 
мәтіннің  әдебиеттануда анализдеу тәсілін;  
меңгеруі    қажет:  категориялық  түсіндіру  аппаратында 
хабардар  болу;    әдеби  процестердің      заңдылықтарын 
зерттеуге кӛмектесетін теориялық білімді меңгеру; 
Дағдылану керек: оқудың,  берілген  пәннің  сӛйлеу  және 
жазбаша,  жүйелік кешенді ерекшелігін түсінуге мүмкіндік 
беретін теориялық-әдістемелік білім алу. 

әдебиеттің  жүйелік  анализінің  тәсілін,  жазушылардың 
шығармалары мен жалпы әдеби үдерісті меңгеруге болысады. 
Пән  әдебиеттанудың  жаңа  бағыттарымен,  инновацияның 
танымдық әдістерімен таныстырады.  
AK  3424 
Әдебиеттануға кіріспе  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
2+1+0 
 
Мақсаты:    әдебиет  теориясының  мәдениет,  ғылым, 
гуманитарлық  пәндер,  ӛнер  туралы  ғылымдар  құрылымында  
орнын  анықтау;  әр  түрлі  тарихи  мектептерде  әдебиет 
теориясының  концепциялары  мен  негізгі  шарттылықтарын 
сипаттау. 
Міндеттері:    отандық  және  шетелдік  әдебиеттанудың  жаңа 
бағыттарымен,  ақиқатты    танудың  инновациялық  әдістерімен 
таныстырады.  пәннің  танымдық  мүмкіндіктерін  ашу; 
журналистика  саласында  әдебиет  теориясын  қолдану 
мүмкіндіктерін  кӛрсету;  мәтінді  ашық  және  жабық  шеңберде 
синхронды  және  диахронды  аспектіде  талдау  (кӛркем  және 
журналистік тұрғыда) дағдыларын сіңдіру.  
Пәннің  мазмұны:  пән  студентке  әдебиет  теориясының 
маңызды  мәселелерін  және  әдеби  талдаудың  әдістерін 
меңгеруге 
мүмкіндік 
береді. 
Әдебиет 
теориясының 
категориялық  аппараттарын  меңгеруге,  әдебиеттің  ӛзіндік 
ерекшеліктерінің  мәселелерін  сӛз  ӛнері  ретінде  оқуға,  оның 
эстетикалық  сапасын  (кӛркем  образ,  кӛркемдігі,  кӛркемдік 
жинақтау) меңгеруге, әдеби туындыға жүйелі талдау тәсілдері 
мен  жазушы  шығармашылығы,  жалпы  әдеби  процесс 
мәселелерін меңгеруді жүзеге асырады.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: кӛркем туындының формасы мен мазмұнын, әдеби 
дамудың  жалпы  заңдылықтарын,  кӛркем  әдебиеттің 
ӛзіндік  ерекшеліктерін  рухани  қызмет  түрі  ретінде  тану, 
басқа  ӛнерлер  сатында  орнын  білу;  кӛркем  мәтінді  әдеби 
талдаудың әдістерін жалпы әдеби заңдылықтар мен жеке-
авторлық ерекшеліктер тұрғысынан тану.  

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал