Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет8/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63

Студент  білуге  міндетті:  заманауи  тарихи-әдеби  ғылым 
дамуының 
басымдықтары 
мен 
жай-күйін, 
негізгі 
түсініктері мен терминдерін, тарихын білу керек.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алған  білімін  ғылыми-
зерттеу,  әдебиеттанулық  талдаулар,  педагогикалық, 

 
Мазмұны:  ХІХ  ғасырдағы  орыс  әдебиеті  дамуының  негізгі 
заңдылықтары  және  олардың  Европа  және  Америка 
әдебиеттерімен  сәйкестігі,  әлем  әдебиетінің  кӛркемдік-
эстетика тұрғысынан қарағанда орыс әдебиетінің де әлдеқайда 
дамыған  әдебиет  болып  танылуы.  ХІХ  ғасырдағы  орыс 
әдебиетінің  кезеңдерге  бӛліну  принциптері.  ХІХ  ғасырдың 
екінші  жартысындағы  әдеби  үдеріс:  дәуірдің  басты  кезеңдері 
және мәдениет.  
танымдық және басқа да  салаларда қолдана білу керек.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  тарихи-әдеби  ғылым 
салаларындағы  тәжірибелік  және  зерттеу  жұмыстарының 
негізгі  әдістері  мен  тәсілдерін,  кӛркем  мәтінді  заманауи 
талдаудың машықтарын игеру керек.   
ShAT 3418 
Пән 4 ХХ ғасырдағы шетел әдебиетінің 
тарихы  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:       ShAT2412 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерді  жекелеген  авторлардың 
шығармашылығымен  және  әдебиеттің  басты  туындыларымен 
таныстыру;  әдеби  үдерістің  жалпы  даму  заңдылықтары  және  
тарихи-мәдени  контекст  туралы  түсінік  қалыптасытыру;  
әдеби  жанрлар  мен  әдеби  бағыттардың  даму  заңдылықтарын 
талдау.  
Мазмұны:  «ХХ  ғасырдағы  шетел  әдебиетінің  тарихы»  пәнін 
оқу  болашақ  филолог  маманға  жалпы  мәдениетін  кеңейтуде 
үлкен  мүмкіндіктер  береді.    Әлемдік  әдеби  үдерістіңжаңа 
дәуірдегі      маңызы  айрықша  жағдайлармен  анықталады. 
Әлеуметтік-саяси  күйзелістер,  дүниежүзілік  соғытар,  ұлт-
азаттық 
кӛтерілістер 
кезеңі 
негізгі 
қоғамдық 
және 
адамгершілік-эстетикалық  тіреулердің  құлауына  әкеліп 
соқтырды.  Сенімсіздік  пен  қақтығыстар  кӛбіне  ХХ  ғасыр 
мәдениетінің  маңызды  ерекшелігі  болды.  Қақтығыстық 
тенденциялардың  кӛрініс  табуы  кӛбіне  модернизм  болып 
табылды.  
Студент 
білуге 
міндетті: 
негізгі 
әдеби 
және 
әдебиеттанулық  фактілерді,  оқиғаларды  және  белгілі 
жазушылардың, әдебиет теоретиктерінің ондағы рӛлін білу 
керек.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  о  түрлі  дереккӛздер 
арасынан  әдебиеттану  мәліметтерін  іздеудің  кешенін 
қалыптастыра  білу,  әдебиетпен  жұмыс  жасау,  шет  елдің 
мәдени-қоғамдық  және  әдеби  ӛмірлерінің  кӛріністері  мен 
фактілерін  талдай  білу;  қарастырылып  отырған  кезеңдегі 
шетел  әдебиетінің  ӛзекті  мәселелері  бойынша  дербес 
зерттеулер  ұйымдастыру  және  ӛзінің  зерттеулерінің 
нәтижелерін түрлі формаларда ұсына білу керек.   
Студент  ие  болуға  міндетті:  ақпаратты  конструктивті 
және  продуктивті  игеруге  қабілетті  мәдени  аралық 
диалогтарды ұйымдастыруға машықтану.  
Модуль 5 Филологияның теориялық мәселелері 
OTTG 3419 
Пән 1 Орыс тілінің тарихи грамматикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:        TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Студенттерді  орыс  тілінің  қалыптасу 
процесімен 
және 
оның 
негізгі 
ерекшеліктерімен 
– 
фонетикалық  және  грамматикалық  жүйелерінің  даму 
тарихымен таныстыру.  
Мазмұны:  Тарихи  грамматика  –  бұл  орыс  тілінің  ерте 
кезеңнен бастап орыс ұлтының тілі болып қалыптасқан дәуірге 
дейінгі кезеңдегі фонетикалық және грамматикалық жүйесінің 
дамуы  кӛрсетілген,  тарихи  циклді  оқу  пәні.    Тарихи 
грамматика    тарихи  ұстанымдарды  студент-филологтардың 
лингвистикалық ойлауының  тәсілі ретінде ы іске асыра алады. 
Студент білуге міндетті: орыс тілінің қалыптасу процесін 
және  оның  негізгі  ерекшеліктері  -    фонетикалық  және 
грамматикалық жүйесінің даму тарихын білу керек. 
Студент жасай алуға міндетті: қазіргі орыс тілінің тілдік 
кӛріністерінің  тарихи  фонын  кӛре  білу, 
қазіргі 
фонетикалық 
жүйе 
мен 
грамматикалық 
қатарда 
қалыптасқан жағдайды түсіндіре білу керек.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛне  орыс  мәтіндерін 
графикалық, 
лексикалық, 
фонетикалық 
және 
морфологиялық талдауға машықтану керек.  
OAT 3420 
Пән 2 ХХ ғасырдың І жартысындағы орыс 
әдебиетінің тарихы.  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:         AK1402,  OAT3417 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: Студенттерде Күміс ғасыр мәдениетімен, 
европалық  модернизм  және  орыс  классикалық  прозасының 
кӛркемдік  дәстүрімен    тығыз  байланысты  20-30  жж. 
рефолюциядан  кейінгі  кезеңдегі  орыс  әдебиеті  туралы 
біртұтас,  қорытындыланған    түсінік  қалыптастыру;    әдеби 
үдерістің 
негізгі 
бағыттары: 
футуризм, 
имажинизм, 
конструктивизм    туралы,  базалық  әдебиеттанулық  ұғымар 
туралы түсініктер қалыптастыру.    
Мазмұны: ХХ ғасырдағы әдеби үдерістің маңыздылығы және 
оның 
әлем 
мәдениетінің 
тарихындағы 
функциялары.  
Кӛркемдік  бейненің  таңбалы  құрылымы.  Кӛркем  мәтіннің 
Жан-жақты  құрылымды  мінездемелері.  Лирикалық  мәтіннің 
Студент  білуге  міндетті:  ХХ  ғасырдың  екінші 
жартысындағы  әдеби  үдерістің  сипатын,  осы  кезеңдегі 
әдеби  ӛмірдің  ерекшеліктерін,  үздік  ақындар  мен 
жазушылардың  шығармашылығын,  олардың  еңбектерінің 
әдебиеттануда және сында кӛрініс табуын білуі керек.  
Студент жасай алуға міндетті: әдеби үдерісте бейімделу, 
кӛркем шығармаларды талдай білу, әдеби үдерістің тарихи 
фактілерін салыстырып, тұжырымдай білу керек.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  шығармаларды 
талдау  әдістерін,  оқытылып  отырған  кезеңдегі  әдеби 
дамудың заңдылықтарын білу керек. 
 

орталық  бірлігі  ретіндегі  поэтикалық  бейне.    ХХ  ғасыр 
әдебиеті  дамуының  сыртқы  және  ішкі  заңдары.  Әдеби 
үдерістің  бағыттарының,  мектептерінің  және  ағымдарының 
кӛпбейнелілігі.  
KOA 3421 
Пән 3 Қазақстанның орыс әдебиеті     
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар:         AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Қазақстанның  орыс  әдебиеті  дамуының 
ерекшеліктері жайлы түсінік беру.  
Мазмұны: 
Қазақстан 
орыс 
әдебиетінің 
кӛркемдік 
ерекшеліктерін  зерттеу;  ондағы  мәдениеттің  дамуы  мен 
эволюциялық  үдерістің  қайта  қалыптасуы,  әдеби  үдерістің 
жалпы  заңдылықтарын  түсін,  жекелеген  жазушылардың 
шығармашылық тұлғаларын анықтау.  
Студент  білуге  міндетті:  үздік  әдеби  бағыттарды, 
Қазақстанның  орыс  әдебиетінің  стильдік  және  жанрлық 
ерекшеліктерін білу керек.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  негізгі  түсініктер  мен 
терминдерді,  талдаудың  әдіс-тәсілдерін  қолдана  отырып, 
шығарманың  қалыптасуын,  мазмұнын  және  формасын 
ашу.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  шығармаларды 
талдаудың әдістерін білу керек.  
 
Модуль 6 Орыс тілі мен әдебиетіне мектепте оқыту.  
OA 4422 
Пән 1 ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы орыс 
әдебиеті  
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар:          AK1402,  OAT3417 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы орыс 
әдебиеті  дамуының  ерекшеліктері,  оның  негізгі  кезеңдері, 
маңызды  заңдылықтары  мен  даму  тенденциялары  жайлы 
түсінік беру.  
Мазмұны:  Х  ғасыр  кӛркем  әдебиетте  ӛзінің  эстетикалық 
дәстүрімен, ерекшелігімен кӛрініс тапқан тарихи-мәдени дәуір 
ретінде қарастырылады. Онда басты орынды ӛзінің моральдық 
және  рухани  құндылықтарымен  адамзат  иеленеді.  Курс 
студенттің  тұлға  болып  қалыптасуына,  оның  ӛзін  гуманизм 
мен патриотизмге тәрбиеленуіне арналған.  
Студент білуге міндетті: ХХ ғасырдың ІІ жартысына тән 
әдеби  бағыттарды,  ағымдарды,  кӛркемдік  әдістерді  білуі 
тиіс.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әдеби  кезеңдерді,  әдеби 
бағыттарды, жазушының шығармашылығын сипаттай білу 
керек.   
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  шығармаларды 
талдау  әдістерін,  оқытылып  отырған  кезеңдегі  әдеби 
дамудың заңдылықтарын білу керек. 
OTOA 4423 
Пән 2   Орыс тілін оқыту әдістемесі  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар KSS2414 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  мектепте  оқытылатын  пән 
ретінде  орыс  тілін  оқытудың  теориялық  және  тәжірибелік 
білім беру.  
Мазмұны: Тілді оқыту үдерісі, оның тәжірибеде қолданылуы 
–  орыс  тілін  оқыту  әдісінің  негізі  болып  табылады.  Оның 
басты  мақсаты  -  студентерді  орыс  тілін  байланыс  құралы 
ретінде  есепке  ала  отырып,  оның  мазсұныны,  құрылымын, 
мақсатын, 
психолого-педагогикалық 
заңдылықтарын, 
қоғамның  әлеуметтік  мұқтаждығын  дұрыс  анықтап  алуға 
үйрету болып табылады.  
Орыс  тілін  оқыту  әдістемесі  студенттерге  оқушылардың  тіл 
саласындағы  білімдері  мен  дағдыларының  қалыптасу 
заңдылықтарын  түсінуге,  тіл  туралы  ғылымның  грамматика 
және  басқа  да  салалары  бойынша  ғылыми  түсінік  жүйесінің 
қалыптасуын түсінуге кӛмек береді.  
Студент білуге міндетті: орыс әдеби тілінің нормаларын, 
орыс  тілі  бойынша  бар  бағдарламалар  мен  оқулықтарды, 
аталған  курс  бойынша  базалық  білімді,  оқушыларға 
қойылатын талаптарды білу керек.  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  орыс  тілін  оқыту 
әдістемесіндегі  ӛзекті  мәселелерден  хабардар  болу;  орыс 
тілін  оқыту  үдерісінде  оқушыларға  мақсаттар  мен 
міндеттер қоя білу.  
Студент  ие  болуға  міндетті:  педагогикалық  қызметті 
жоспарлау және құрастыра білу, ӛзінің және оқушылардың 
жұмыстарының  нәтижелерін  болжай  білу  және  талдай 
білу,  оқу-әдістемелік  құралдар  кешенін  қолдана  білу 
керек.  
 
OAOA 4424 
Пән 3 Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402,  OAT3420 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  әдеби  даму  туралы,  әдебиетті  оқыту 
әдістерінің 
тарихи 
алмасуының 
қалыптасуы 
туралы, 
мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің түрлері туралы түсінік беру.  
Мазмұны:  Курс  кӛркем  шығармаларды  оқытудың  және 
иегрудің  түрлі  жолдарын,  кӛркем  шығарманы  оқушының 
қабылдау  ерекшеліктерін,  орыс  әдебиетін  оқытудың  әдістері 
мен  теориясы  саласындағы  негізгі  зерттеу  әдістерін 
қарастырады. 
Студент  білуге  міндетті:  әдеби  білім  берудің  әрбір 
кезеңіндегі  жұмыстың  мазмұнын  білу,  оқытудың  әдістері 
мен  тәсілдері  жүйесін,  оқу  тапсырмаларын  орындау 
кезіндегі оны таңдау себебі мен ерекшеліктерін білу, сабақ 
кезінде  оқытуды  ұйымдастырудың  түрлі  нұсқаларын  білу 
керек. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әдеби  білім  берудің 
арнайы  технлогияларын  тәжірибеде  қолдана  білу; 

 
әдебиетті  оқытуды  отандық  және  шетелдік  тәжірибені 
қолдана білу керек.  
Студент  ие  болуға  міндетті:    әдеби  білім  беру  саласын 
педагогигалық үдеріспен қамтамасыз ете білу керек.  
ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 
ЖББТ 1   Классикалық әдебиет 
SW 3501  
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 
1 кредит / 2 ECTS 
Алғышарттар  жоқ 
0+1+0 
 
Курстың  негізгі  мақсаты:  студенттерге  ұстанымдармен 
таныстыру  және ғылыми-зерттеу жобасының жүзеге асу әдіс-
айлаларын игеруге кӛмектесу 
Пәннің  мақсаты  гуманитарлық  білімнің  контексте  әлеуметтік 
белсенділіктің  тӛл  пішінінің  қазіргі  ғылымның  негізгі 
ұстанымдарында  туралы  кӛзқарас  қалыптастыру;  ғылыми 
қызметтің  қисыны сияқты ғылыми одақтың жұмыс істеуімен 
байланысты  және  оларға  академиялық  мансаптық  бағыттар 
мен  ғылыми  коммуникацияның  пішіндері  арқылы  кӛрсету; 
Зерттеу  жобасының  ұйымдастырылу  тәртібін  белгілі  бір 
нысанға  келтіру,  икемге  келтіру,    оның  жүзеге  асуының  әр 
кезеңiнде  қажеттi  -  о  ғылыми  бiрлестiгiне,  мәтiннiң  жазылуы 
және  ұсынысқа  дейiн  тақырыптың  тұжырым  мен    жолдарын 
таңдап алуы. 
 
Студент 
білуге 
міндетті
дипломдық 
немесе 
диссертациялық  жобаның  жазу    терминологиясын:  зат, 
объект  және  ғылыми  зерттеудiң  мәселесiн  ұғымын;.  әр 
түрлi типтегі еңбектерді  талдау презентациясының жүзеге 
асыру 
 
технологиясын; 
тақырып 
аралығындағы 
арақатыстың 
оптимизациясы 
ережесін;    
библиографиялық 
сипаттама 
ережесiн; 
зерттеушi 
әдебиеттiң  iздестiрудегі  негiзгi  мүмкiндiктерін;  меншiктi 
зерттеудi  жоспар  құрастыру  технологиясын,  бұл  тәсiл  ӛзi 
және  заттың  концептуализациясының  үлгiсi  ретiнде 
жұмыстың  мазмұнының  мазмұндамасын  пiшiн  арқылы 
нақтылы 
бiрлестiктердегi 
ӛз 
ғылыми 
жұмысын 
репрезентация 
жасайтын 
зерттеушi 
белсендiлiгiн 
ұйымдастыруын;  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ақпаратпен  жұмыс  істеу: 
оны  іздеу,  тапсырма  берiлген  (мысалы,  жұмыс  беруші 
немесе  ғылыми  бірлестік)    қалыпқа  жуықтаудың 
аспектiсiнде  қайта  бӛлу  және  редакциялау;  зерттеу 
жобаларын  суреттеу:  студент  ӛзіндік  іске  асыруда  ӛз 
меншiгіндегідей  топтағы  жолдастарында,  мамандықтың 
басқа ӛкiлдерiнде. 
OAS 3502 
Орыс әдеби сыны 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  кризистiк  талдау  және  әр  түрлi 
әдебиеттегi  ағымдардың  бағасының  дағдыларын  бекiту.  Курс 
шеңберлерiндегi  Ресейдегі  18-20  ғ.ғ  ең  мықты  сын  ӛкiлдердi 
тәжiрибесін  зерттеп,  жалпылап жүйелеуді оқыту. 
Негiзгi  үрдiстер  қоғамдық-кӛркемдік  дамуы  кӛрcетiлген 
мерзiмнiң орыс әдебиетiнiң тәсiлдемелердi алуантүрлiк, әдеби 
сынның  жанрларының  эстетикалық  позициясының  есебiмен 
және  әдеби  процесiнiң  әдеби  шығармаларының  табандатқан 
үздiктерiнің  заманауи  интерпретциясы  және  оның  рӛлi 
қаралады. 
Студент  білуге  міндетті:  әдебиет  теориясының  негiзгi 
ұғымын, орыс әдеби сыны және Қазақстанның халықтарын 
әдебиет негiгiнің даму үрдiстерін;  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әр  түрлi  әдебиеттегi 
ағымдар  мен  сыни  тұжырымдамалардың  салыстырмалы  – 
салғастырмалы талдауды ӛткiзу, бағалау 
Студент ие болуға міндетті:  орыс сыни құрылым   және 
тарихы жайлы. 
 
ORFM 3503 
Орыс романының философиялық мәселелері 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: жалпы ғылыми және әдiстемелiктiң жеке 
ғылыми  негiздердiң  бiлiмiнiң  негiзiнде  ӛзара  байланыс  және 
ӛзара  келiсiлгендiк  пен  кӛркем  және  философиялық  зерттеу 
арқылы  ашып  кӛрcетiлген  авторлардың  жүйелерiнiң  образды 
түрде  -  сарын  құрылымы  және  хабарлы  пiшiндер 
ерекшелiктерінің 
деңгейiнде 
зерттеуде 
жеке-авторлық 
басталуы 
Мазмұны:    курс  кӛркем  туындыны  қарайды,  бұл  тәжiрибе 
құндылық  тәсiлдеме  қазына  рухани-адамгершiлiк  бiлiмнiң 
философиялық 
мәнмәтiндерiнде 
кiруге 
мiндеттейдi. 
Жүйелiлiктiң жалпы ғылыми қағидаттарына жүру, дәлдiк және 
 Студент 
білуге:  орыс  романистеріне  европаның 
философиялық  және  діни  ойларының  әсер  етуі  (Гегель, 
Кант,  Ницше,  Фрейд,  В.Соловьев,  И.Ильин,  Н.Бердяев), 
олар 
сӛздің 
ішкі 
формасында 
кӛрініс 
тапты, 
жинақтылыққа  ұмтылды,  баяндаудың  ассоциативтілігі. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  бейнелеу  және 
семантикалық  жоспар  роман  құрылымына  арақатыстың 
ерекшелiгi,  мiнез  және  кӛркем  шарттылықтың  ӛңдерiн 
анықтау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  орыс  жазушыларының 
адамгершiлiк-философиялық  iзденулерімен  байланысты 

тарихилық  оның  қалыптастыруының  бойысында  орыс 
Романының  философиялық  проблемалығының  iздеп  табуына 
түрткi  болуы,  Х1Х  ғасырдан  бастап  М.Ю.Лермонтов, 
Ф.М.Достоевский, 
Л.Н.Толстой, 
Д.М.Мережковский, 
Л.Леонов,  А.Платонов,  М.Булгаков  тәрізді      бетке  ұстар 
жазушылар  
Курстың  шешімі:    орыс  романының  жақсы  үлгiлерiнiң 
философиялық  бағыттарының  қалыптастыруының  дәстүрлерi 
мен  бастауларын  iздеп  табуы  болып  табылады,  кӛрcетiлген 
аспектiде  оның  проблемалығының  кӛркем  iске  асыруы 
ерекшелiгі  мен  философиялық  зерттеу,  мәдени  және  әдеби 
контекст  дәуiрiмен  байланыстағы  негiзгi  заңдылықтардың 
iздеп табуы  
белсендi меңгерiлетiн қазiргi әдебиеттанумен салыстыруда 
хабарлы  -  композициялық  табандатқан  орыс  романының 
мықты оқиғаларын талдаудың дағдылары.  
OSM 3504 
Орыс символизмінің мәселелері 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  орыс  символизмының  жеке-жеке  - 
эстетикалық  жүйелерiнiң  серпiнi,  оның  қалыптастыруының 
iшкi заңдылықтары және жiктеудiң қағидаттары анықтау;   
Курстiң  есебiнде  орыс  символизмының  поэтикасының 
ерекшелiктерi, 
оның 
қалыптастыруының 
кезеңдерiнiң 
сипаттамасы,  оның  жанр  пiшiндерiн  ӛзiндiк  ерекшелiктері 
кiредi.  
Мазмұны:  Тәртiптiң  маңызды  толтырылу  ерекшелiктері  мен 
орыс  символизмының  негiзiн  салушылардың  шығармашылық 
тәжiрибесінiң  зерттеуiне  бағытталған  бұл  мәдениеттiң  ӛте 
кӛлемді, 
түбегейлi 
және 
бiртума 
оқиғасы. 
Тәртiп 
шеңберлерiндегi  оның  ӛкiлдерiнiң  шығармашылық  iзденіс 
символизмның  философиялық  -  эстетикалық  негiздерi, 
алуантүрлiк,  келесi  мерзiмдердiң  әдеби  процеске  әдеби 
жетiстiктер  және  бұл  бағыттың  әсерi  жарияланады.  Ерекше 
iлтипат  орыс  символистарының  кӛркем  iзденушілері  мен 
жаңалық  ашуларына  В.Брюсова,  А.Белого,  А  Блока, 
Ф.Сологубаға  зер салады.  
Студент 
білуге 
міндетті: 
поэтика 
және 
орыс 
символизмының эстетикасының ӛзiндiк ерекшелiгi; 
Студент жасай алуға міндетті: түрi және мазмұндарының 
бiрлiгiнде орыс символизмының мұрасын талдауын, оның 
қалыптастыруының 
әр 
түрлi 
кезеңдерiнiң 
дифференциациясын; 
Студент  ие  болуға  міндетті:      орыс  символизмының 
жанрлық-эстетикалық  пiшiндер  мен  әлемдiк  әдеби 
процестi  мәнмәтiнде  әдiстемелiк  негiздердiң    ӛзiндiк 
ерекшелiктерінің анықталуы. 
 
 
 
 
RD 3505 
XVIII ғасыр соңындағы романтизмнің дамуы  
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  орыс  предромантизмының  процесi 
бастаулары,  оның  орыны  мен  18  ғ.  аяғы  мен  19  ғ.  соңында 
әлемдiк тарихи-әдеби бақылаудың рӛлі; 
Тапсырма: 

орыс 
әдебиетiнде 
романтизмның 
қалыптастыруына батыс еуропалық әдебиеттiң әсерiн анықтау; 
 -     орыс әдебиетiнде ерте романтизмның ерекше сызықтарын 
анықтауОсы пән 18ғ. аяғы мен 19ғ. басында орыс әдебиетiнде 
романтизмның  қалыптасуының  негiзгi  ерекшелiктерiн  iздеп 
табу болып қарастырылады. 
Мазмұны:  негiзгi  iлтипат  эстетикалық  жүйелерiнiң  ӛзiндiк 
ерекшелiгi  романтизмге  сентиментализм  және  классицизмнан 
ауысудың  мүмкiндiк  туғызатын  М.Муравьева,  М.Хераскова, 
И.Дмитриева,  Н.Карамзина,  М.Ломоносова,  Г.Державина, 
раннего  В.Жуковского  және  т.б.  ақын-жазушыларды  әдеби 
белсендiлiк, ӛнерiне зер салады 
Студент  білуге  міндетті:  кӛрcетiлген  мерзiм  орыс  әдеби 
процесi  жеке-жеке  -  кӛркем  жүйелердiң  ӛзгерулерi, 
олардың ӛзара ықпалы және әрекеттесу процестерi туралы;  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  зерттелетiн  материал, 
әлемнiң жаңашыл қағидада бейнелеуi және адамды негiзде 
ерте  романтизмның  оқиғасын  теория  жағынан  алғанда 
және iс жүзiнде негiздеу; 
Студент ие болуға міндетті: әр түрлi әдеби бағыттар және 
ағымдарды зерттеуге салыстырмалы  - типологиялық және 
жүйелiк кӛзқарас. 
 
MPZN 3506 
Мәтін поэтикасын зерттеу негіздері 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
Курстың  мақсаты:  кӛркем  мәтiнді    тiлдік  құрам  жүйесінде 
оқытудағы бүтіндік жүйеге негiзделеді.  
Курс тапсырмасы
Студент  білуге  міндетті:  кӛркем  мәтiннiң  филологиялық 
талдау 
облысында 
негiзгi 
жағдайлар 
мен 
тұжырымдамалар;  кӛркем  әдебиетті  тiлдiк  талдау 

1+2+0 
 
- кӛркем мәтiннiң ерекшелiктерiнiң iздеп табу; 
-  тiлдiң  әр  түрлi  деңгейлерiнiң  эстетикалық  мүмкiндiктерiн 
зерттеу; 
-  экстралингвистикалық  және  лингвистикалық  факторларды 
қарастыру, мәтiннiң тiл ресiмделгендiктерiне әсер ету; 
-  кӛркем  мәтiннiң  ортақ  тiл  ерекшелiктерiнiң  зерттеуi  және 
жеке-авторлық халықаралық тiл қолданудың ерекшелiгi. 
қағидалары;  кӛркем  мәтiннiң  құрылымы  зерттеуде  жеке 
және кеңiстiк-уақытты тәсiлдемелері; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әдеби  шығарманың 
талдауында  алған  бiлiмдердi  қолданылысын  нүктеден 
лингвистикалық  аспектiде  зерттелетiн  мәтiндi  мiнездеу 
оның  жанр  және  рулық  тиiстiлiгiнiң  кӛзi,  семантикалық 
және  композициялық  -  сӛйлеу  ұйымдық  ерекшелiкті; 
хабарлы монологтық ӛзiндiк ерекшелiкті. 
Студент 
ие 
болуға 
міндетті
кӛркем 
мәтiннiң 
филологиялық  талдауының  қазiргi  әдiстерiмен,  сол 
пiкiрден тарихи-әдеби шығарманы тiлдік талдау; тiл және 
метрика  туу  және  жанрдан  шығарманың  тәуелдiлiк 
ерекшелiгi,  iздеп  табудың  әдiстемесiмен  интер  дәлме-дәл 
байланыстар . 
PSh3507 
 
Пушкинтану 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар  AK1402 
1+2+0 
 
Курс  мақсаты  –  Пушкин  жайлы  ғылымдағы  негізгі 
әдебиеттану  концепцияларын  үйрету,  қазіргі  әдебиеттану 
контекстіндегі Пушкин поэтикасының мәселелерін анықтау; 
Курс міндеттері: 
Пушкинтануды  әдебиеттанудағы  ерекше  сала  ретінде 
қарастырып, оның дамуының жаңа тенденцияларын анықтау; 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал