Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет2/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР 
Модуль 1. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері 
TBK1401 
Тіл біліміне кіріспе 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курстың 
мақсаты 
– 
тіл 
туралы 
ғылым 
негізімен, 
лингвистикалық  терминология  негізімен,  тіл  қызметі  мен  ішкі 
құрылымы  туралы  негізгі  ұғыммен,  оның  дамыған  қоғамдағы 
орны, тілдер арасындағы байланыс пен олардың ұқсастығымен 
таныстыру.  Курстың  міндеті  –  студент  тіл  туралы  ғылымның 
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

негізгі 
мәселелері 
жайында 
жалпы 
мағлұмат 
алып, 
лингвистикалық  ойлау,  сонымен  қатар  лингвистикалық 
терминдерді қолдануды дағдылануы керек және  оларды дұрыс 
қолдана білуі тиіс. «Тіл біліміне кіріспе» пәні қазақ, орыс, шет 
тілдерін  мегеруде,  нормативті  грамматикаға  сүйенеді  сонымен 
қатар  латын  тілі  мен  кӛне  түркі,  славян  тілдерімен 
таныстырады 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 
 
TFK1402 
Түркі филологиясына кіріспе 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Аталған  курсты  оқытудың  мақсаты  түркі  тілдерінің  қалыптасу 
заңдылықтарын меңгерту, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, 
түркі  тілдес  халықтардың  тарихын  және  этномәдени 
дәстүрлерін сипаттау болып табылады.  
Курстың  міндетіне  студенттерді  түркі  тілдес  халықтардың 
таралуы  мен  даму  тарихымен;  түркі  тілдері  тарихын 
кезеңдеумен; түркі тілдерін жіктеумен таныстыру кіреді.  
Аталған  курсты  меңгеру  үшін  келесі  пәндерді  оқу  қажет 
болады: 
«Диалектология», 
«Қазақ 
тілінің 
тарихи 
грамматикасы», «Жазба ескерткіштердің тілі» 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 
KKTT1403 
Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы 
және фонологиясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  –  студенттерге  қазақ  тілі  дыбыс  жүйесі 
туралы  мәлімет  беру,  фонетикалық  және  фонологиялық  жүйе 
түсінігін  ашу,  айтылым  түрлерін  заңдылықтарын  нақты 
пайдалану  арқылы  дамытуда  лингвистикалық  цикл  ретінде 
фонетиканың орнын анықтау. 
Курстың  міндеттері  –  студенттер  мыналарды  білуі  тиіс:  тіл 
құрылымындағы  фонетикалық  жүйенің  орны;  сегменттік  және 
суперсегменттік  бірліктердің  айырым  белгілерін;  акустикалық 
және артикуляциялық жіктеу түрлерін; буынға бӛлу теориясын, 
қазақ 
орфографиясының 
принциптерін, 
тілдің 
негізгі 
орфоэпиялық нормаларын.   
Қазақ  тілінің  фонетикалық  жүйесі  қазіргі  орыс  тілінің 
деңгейлес  қабатымен  ӛзара  ықпалдасуда,  сондықтан  пәнді  оқу 
барысында  студенттердің  практикалық  сабақтарда  алған 
білімдері сарапқа салынады.   
Студенттер келесі дағдылар мен қабілеттерге ие болуы тиіс: 
артикуляциялық сараптау, фонетикалық және фонетикалық 
транскрипцияларды  пайдалана  отырып  мәтінге  талдаулар 
жүргізу,  орфоэпиялық  және  орфографиялық  варианттарды 
сипатын аша білу,  
KKTL1404 
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 
лексикографиясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  негізгі  мақсаты  –  қазақ  тілі  жүйесінің  негізгі 
заңдылығы  ретінде  қазақ  тілінің  лексика-фразеологиялық 
қабатының  жалпы  заңдылықтарын  және  оның  қызмет  ету 
ерекшеліктерін меңгеру.  
Осы мақсаттардан барып оның негізгі міндеттері шығады, олар: 
тілдегі сӛздің қордың жүйелік категориясын айқындау, лексика 
мен 
фразеологиядағы 
парадигматикалық 
және 
синтагматикалық түсінікті қалыптастыру, лексикалық бірліктің 
нормативті ақпарат қызмет етуінің ӛзара байланысы мен ӛзара 
ықпалдасуын аша білу.   
Аталған  мақсат  пен  міндет  негізінде  болашақ  тілші  қазақ 
тіліндегі  лексикалық  және  фразеологиялық  құбылыстарды 
нақты түрде сипаттап бере алатын болады.  
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
KKTM1405 
Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
Курстың  мақсаты  –  теориялық  білімді  тереңдету  және 
морфологияны  белгілі  бір  құбылыстармен  шарттастырылған 
тұтас  жүйе  ретінде  түсінік  қалыптастыру,  қазақ  тілінің 
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-

1+2+0 
морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру.  
Аталған  мақсатты  шешу  үшін  келесі  міндеттер  қойылады: 
студенттерде  тілдің  жалпы  заңдылығына  бағынатын  және 
ұдайы  дамып  отыратын,  белгілі  бір  заңдылықтармен 
сипатталатын 
морфологияны 
жүйе 
ретінде 
түсінік 
қалыптастыру. 
Аталған  курс  студенттерге  тіл  қызметінің  ерекшелігін,  оның 
грамматикасын 
айқындауға 
мүмкіндік 
береді, 
соның 
нәтижесінде  коммуникативтік  мәні  бар  құрылымға  енетін 
сӛздің тетігін ашуға болады.  
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 
 
KKTS1406 
Қазіргі қазақ тілінің сӛзжасамы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Қазіргі  қазақ  тілінің  сӛзжасамы  алынған  теориялық  білімді 
тереңдетуді  және  сӛзжасамды  әлеуметтік  құбылыстармен 
шарттастырылған  жүйе  ретінде  тұтас  түсінік  қалыптастыру, 
қазақ  тілінің  сӛзжасам  жүйесіне  жалпы  сипаттама  беруді 
мақсат етіп қояды. 
Аталған  мақсаттарды  шешу  үшін  келесі  міндеттер  қойылады, 
олар: студенттерде тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және 
ұдайы  дамып  отыратын,  белгілі  бір  заңдылықтармен 
сипатталатын 
морфологияны 
жүйе 
ретінде 
түсінік 
қалыптастыру,  тілдің  бұл  саласының  лексикологиямен  және 
морфологиямен байланысын кӛрсету. 
Сӛзжасам  сӛйлеушінің  түрлі  мақсаттарды  іске  асыру 
барысында  белсенді  қолданысында  пайдаланылатын  тетігіне 
жатады. 
Сӛзжасамның 
арқасында 
тіл 
ұдайы 
түрлі 
семантикалық құрылымдармен толығып отырады.   
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 
Модуль 2.  Қазақ тілін тарихи-салыстырмалы зерттеу және тіл біліміндегі жаңа бағыттар 
KKTS3407 
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курс  студентерге  сӛйлем  туралы    дәстүрлі  және  заманауи 
кӛзқарастарды  кӛп  салалы,  әрі  тілдің  негізгі  функцияларын 
орындай  алатын  тілдік  бірлік  ретінде  үйретуді  мақсат  етіп 
қояды.   
Жай сӛйлемді оқу міндеттері: 
- негізгі синтаксистік бірлік және оның  қызмет ету ерекшелігі 
ретінде жай сӛйлем синтаксисі заңдылықтарын оқу.  
- филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай 
сӛйлемнің  құрылымдық  семантикалық  түрлерін,  олардың 
ерекшеліктерін меңгеру. 
Синтаксис  бойынша  оқу  материалдарын  меңгеру  арқылы 
қазіргі қазақ әдеби тіліндегі құбылыстарды терең түсінуге жол 
ашылады. 
Білуі тиіс: жай сӛйлемді зерттеу аспектілерін. 
Жасай алуы тиіс: сӛйлеушінің коммуникативтік мақсатына 
сәйкес  түрлі  құрылымдағы  жай  сӛйлемді  құрастыра  білуі 
тиіс. 
Студент должен приобрести навыки: 
Дағдыға ие болуы тиіс: нормативті қолданысқа, синонимдік 
және  стильдік  мүмкіндікке  сәйкес  тұрғысынан  саналы 
түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.   
 
KKTF3408 
Қазіргі қазақ тілінің функционалды-
коммуникативтік синтаксисі 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  филолог-мамандардың  болашақ  кәсіби 
жұмысына 
қажетті 
құрмалас 
сӛйлемнің 
құрылымдық 
семантикалық түрлерін,  оның  қызмет ету ерекшелігін меңгеру. 
Негізгі мақсаттардан мынадай міндеттер туындайды.  
- тілдің жүйелігін әр деңгейінде және тұтасымен тану; 
-  құрмалас  сӛйлемнің  кӛп  қырлығын  түсіну,  оның  ӛзара 
байланыс 
және 
ӛзара 
ықпалдасуындағы 
формалды 
грамматикалық,  семантикалық,  коммуникативтік  ұйымдасуын 
меңгеру. 
Студент білуі тиіс: 
Құрмалас  сӛйлемнің  синтаксистік  мәнін,  оның  жай 
сӛйлеммен ортақ және алшақ белгілерін.  
Студент қолдана білуі тиіс: 
- мақсат пен коммуникативтік қолданысқа сәйкес құрмалас 
сӛйлемнің түрлі құрылымын құрастыра білу.  
-  тілдік  жағдаят  пен  контекстке  сәйкес  келетін  құрмалас 
сӛйлем құрылымын жасай білу. 
Дағдыға ие болуы тиіс: нормативті қолданысқа, синонимдік 

 
және  стильдік  мүмкіндікке  сәйкес  тұрғысынан  саналы 
түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.    
KKTG4409 
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Қазақ  тілінің  тарихи  грамматикасы  тарихи  лингвистикалық 
пәндердің  негізін  құрайды  және  тілдік  құрылымның  тарихын 
зерттеуді  мақсат  етіп  қояды,  сондықтан  бұл  пәннің  мазмұны 
келесі пәндер деңгейінің сабақтастығына негізделеді:  фонетика 
– морфология – синтаксис. 
Аталған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 
1.  түрлі  тарихи  кезеңдердегі  синхронды  күйдің  дәйекті 
ауысуында табылған тілдік жүйе деңгейінің әр басқа бірліктері 
дамуының  жалпы  заңдылықтарын  және  үдерістері  туралы 
ғылыми дәйектеме беру.  
2.  Ӛзіне  тән  тілдік  белгілерді  табу  үшін  басқа  түркі  тектес 
тілдермен қазақ тілі жүйесін сараптау дағдыларын дамыту.  
Қазақ тілінің тарихы халықтың тарихымен, оның мәдениетімен, 
әдебиетімен,  ғылымы  мен  ӛнерімен  тікелей  байланысты. 
Тілдегі  ӛзгеріс  қоғамның  әлеуметтік  даму  кезеңдерімен 
анықталады. 
Курсты  аяқтағанда  студент  қазақ  тілінің  фонетикалық-
фонологиялық, 
морфологиялық 
және 
синтаксистік 
жүйесіндегі тарихи ӛзгерістердің заңдылығын білуі тиіс.   
Аталған  заңдылықтардың  дыбыс  (фонема)  тарихында, 
грамматикалық  формада,  синтаксистік  конструкцияда 
кӛрініс табуын білу. 
Кӛне  түркі  мәтіндеріне  тарихи  тілдік  сараптама  жасау 
дағдысына  ие  болу,  сонымен  бірге  қазіргі  қазақ  тіліндегі 
мәтіндерді талдай білу. 
KKTA3410 
Қазақ әдеби тілінің тарихы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  –  студенттерді  қазақ  әдеби  тілінің  даму 
тарихымен,  ұлттық  қазақ  тілінің  беку  кезеңдерімен  және  осы 
заманғы  әдеби тілдің қалыптасуымен таныстыру. 
Курстың  міндетіне  лекциялық  курстар  бойынша  қазақ  әдеби 
тілінің бастапқы қалыптасу мезетінен бастап осы заманғы даму 
кезеңіне  дейінгі  ерекшеліктерін  ашу  кіреді;  практикалық 
сабақтар  бойынша  арнайы  түрде  таңдап  алынған  белгілі  бір 
ескерткіш тілінің мәнбілері  мақсатты сарапқа салынады.  
Әдеби  тілдің  тарихы  дамудың  барлық  кезеңдеріндегі  тіл  мен 
халық  тарихы  арасындағы  органикалық  қатынасты  айқындап 
береді.  
Пәнді игерудің нәтижесінде білім алу қабілетке ие болады: 
қазақ  әдеби  тілі  дамуының  негізгі  кезеңдерін  білу;  түрлі 
кезеңдердегі  мәтіндерде  кезеңдерде  кездесетін  тӛл  және 
тума  бірліктердің  қатынасын  білу;  түрлі  кезеңдердегі 
мәтінді сараптау дағдысына ие болу. 
KKTS3411 
Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен тіл 
мәдениеті 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Пән мынадай мақсаттарды алға қояды: 
- стилистиканың теориялық негізін оқу, 
- заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру. 
Пәннің міндеттері: 
- аталған саладағы теориялық білімдерді иегур, 

болашақ  филолог-мамандардың  стилдік  дағдыларын 
қалыптастыру,  ӛз  бетімен  стилдік  мәтін  үлгілерін  құрастыра 
білу қабілетіне ие болу, 
- филологтың стилдік сезігін дамыту, 
- тілдің әдеби нормаларын меңгерту
- студенттің жазбаша тілінің мәдениетін кӛтеру.   
Стилдік  жүйені  дамыту  қазақ  тілінің  әдеби  тілімен  сабақтаса 
жүреді  және  оның  тарихымен  тығыз  байланыста  болады. 
Кӛркем  әдебиеттің  тілі  әдеби  үдерістердің  кезеңдерімен 
байланысып жатады.  
Қазақ  тілі  грамматикасының  заңдылықтары  мен  негізгі 
деректерін білу; 
ӛтілген  тақырып  бойынша  сӛздер,  сӛз  тіркестері  мен 
фразеологиялық 
оралымдарды 
пайдалана 
отырып 
грамматикалық  жағынан  дұрыс  пікірлесу  жүргізе  алу, 
жаттығулар 
бойынша 
лексикалық, 
грамматикалық, 
орфографиялық қателерді түзете алу; 
ана  тіліне  лингвистикалық  сараптау  жүргізудің  түрлі 
әдістерін меңгеру.   
KKTO3412 
Қазақ тілін оқытудың инновациялық 
әдістемесі 
2 кредит/3 ECTS 
Курстың мақсаты - әдістемелік білімді қалыптастыру және осы 
білімді орта жалпы білім беру мектептерінде  қазақ тілін оқыту 
бойынша қолдана білу дағдысына ие болу.  
Мақсат  пен  міндетке  сәйкес  бакалавр  мыналарды  білуі 
тиіс: 
ана 
тілін 
оқытудың 
негізгі 
принциптерін, 
психологиялық  педагогикалық  теорияны,  әдістемелік 

Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курстың  міндеті:  қазақ  тілі  әдістемесінің  теориясын  ғылым 
ретінде, оның базалық категориялары мен түсініктерін меңгеру; 
алдыңғы  педагогикалық  тәжірибелерді,  дәстүрлі  және  жаңа 
әдістерді  игеру;  оқытудың  заманауи  жаңа  технологияларын 
білу; оқу үдерісінде бағдарлама мазмұнын іс жүзінде жасай білу 
дағдысын үйрену.  
идеялар  мұрасының  «алтын  қорын»,  педагогикалық 
зерттеулердің әдістерін білу.   
Әдістеменің негізгі теориялық мәселелерін оқу барысында 
ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу қабілетіне 
ие болады  
MFZh4413 
Мәтінмен филологиялық жұмыс істеудің 
негіздері (құру / ӛңдеу / аудару) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курстың  мақсаты  түрлі  типтегі  мәтіндерді  құрастыра  білуге, 
кәсіби  деңгейде  ӛз  бетімен  шығармашылық  мәтіндерді  ӛңдей 
білуге бағытталған.  
Жазу  дағдыларын  дамытуды  оқыту  міндеттері  студенттерді 
сценарийлерден  бастап  рефератқа  дейін,  баяндама,  түрлі 
жанрдағы  шығармалармен  жұмыс  істей  білуге  үйретумен 
байланысты. 
Курс  студенттерді  оқу,  мәдени,  басқару  мекемелеріндегі,  БАҚ-
тағы болашақ кәсіби қызметке үйретуге бағытталған.   
Курсты  оқу  барысында  студенттер  мыналарды  игереді: 
қарым-қатынастың  ерекше  түрі  ретінде  мәтінді  тану, 
ауызша  мәнерлі  түрде  ойды  жеткізу  үшін  оны  талдаудың 
әдістері  мен  тәсілдерін  үйрену,  мұнда  лингвистикалық 
негізге (мәтіннің парадигмасы мен синтагмасына) сүйенуге 
тура келеді; нақты лингвистикалық факторларды негізге ала 
отырып түрлі стилдегі және жанрдағы мәтіндерді құра білу 
қабілетіне ие болады. 
Модуль 3. Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері 
AK1414 
Әдебиеттануға  кіріспе 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың мақсаты: «Әдебиеттануға кіріспе» – пәні филология 
факультетінде  оқытылатын  негізгі  пәндердің  бірі.  Бұл  пәнді 
оқытудың  мақсаты  -  кӛркем  шығарманы  оқып  талдау, 
студенттерді    ӛздерінің  эстетикалық  талғамына  қарай  ғылыми 
тұжырым жасауға машықтандыру.  
Курстың  негізгі  міндеті  –  шәкірттерді  әдебиеттанудың 
теориялық  тұжырымдарымен  толық  таныстыру  және  оны 
практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру. 
Бұл  пән  студенттерге  әдебиеттің  ӛнер  ретіндегі  ерекшелігін, 
оның  қоғамдық  мәні  мен  эстетикалық  сипатын,  сӛз  ӛнерінің 
адамзат  баласы  үшін  баға  жетпес  рухани  қазына  екенін 
үйретеді.  
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
 
KHAA1415 
Қазақ халық ауыз әдебиеті 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты:  Қазақ  халқының  ауыз  әдебиетін  жеке  пән 
ретінде  оқыту  арқылы    халқымыздың  сан  ғасыр  бойына 
жасаған рухани мәдениеті – 
фольклорлық  мұраларды  терең,  жан-жақты  таныстыру  мақсат 
етіледі.  
Пәннің  міндеті:  Мазмұн-мәні  терең    халық  әдебиетін  аса 
бағалы  байлық  ретінде  оқыта  отырып,  оның  ӛзіндік  сыр-
сипатын таныта  жастарға тағылым беру кӛзделді. 
Пәнді  оқыту  барысында  студенттер  фольклордың  тарихы  мен 
теориясы  туралы  түсінікті  қалыптастырып,  халық  ӛнері, 
олардың  ішінде  фольклордың  алатын  орны  мен    кӛп  қырлы 
табиғатын,  туу,  таралу-сақталу  ерекшеліктері,  қоғамдық 
маңызын үйренеді. 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
EDKA1416 
Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  қазақ  әдебиетінің  бастау  бұлағы  
саналатын  ежелгі  әдеби  мұралармен  танысу  және  оларды 
ғылыми негізде  сараптау. 
Курстың  міндеті:    ежелгі  әдеби  мұралардың  тақырыптық-
идеялық    және  жанрлық    тұрғыдан  ерекшеліктерін  айқындап, 
зерттелу тарихын жүйелеу. 
Студенттер пәнді оқу арқылы ежелгі әдеби мұралардың кейінгі 
мектептер,  есімдер,  бағыттардың  қалыптасу  кезеңдерін 
білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру 

қазақ әдебиетінің дамуына тигізген ықпалын үйренеді. 
KA2417 
ХІV–XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  негізгі  мақсаты:    ХV-XVIІІ  ғасырлардағы  ақын-
жыраулар  шығармашылығының    қазақ  қауымының  мақсат 
мүддесіне қызмет еткендігін  терең игеру. 
Курстың  міндеті:  Халқымыздың  басынан  кешкен  елеулі 
оқиғалары  тұсындағы  ақын  –  жыраулардың    шығармашылық 
тұлға ретіндегі ерлікке пара-пар қайраткерлік қасиетін олардың 
авторлық позициясы тұрғысынан кӛрсетіп дәлелдей алатындай 
дәрежеде игере білу.  
Пәнді  оқу    арқылы  студенттер  сандаған  ғасырлар  бойы  тек 
қазақ  әдебиетіне  тән  шығармашылық  тұлға  бола  білген 
жыраулар,  ақындардың  тарихи  ролін    туындыгердің  жанрлық 
жаңалықтары,  идеялық,  тақырыптық  ізденістері  тұрғысында 
тани білуге үйренеді.  
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
 
KAT2418 
ХІХ  ғасырдағы қазақ әдебиеті  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Пәннің    мақсаты:  ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті  тарихын   
жоғары  мектепке  оқытатын  маман  әдебиетші  дайындау, 
студентке  қазақ  әдебиеттану  ғылымын  жүйелі  түрде  меңгерту, 
игерту міндетінен туындайды. 
Пәннің  міндеті:  ХІХ  ғасырдағы  әдеби  мұраны    әдебиет 
теориясы,  әдеби  сын  аясында  ала  отырып,    ғылыми  негізде 
жүйелеу,  бұрын-соңды  жасалған,  тиянақталған  зерттеу 
проблемаларын меңгере отырып, әдеби-тарихи мәселелерді  әрі 
қарай қарастыру, айғақтау, бекіту. 
Пәнді  оқу  арқылы  студенттер  ХІХ  ғасыр  әдебиетін  қоғамдық-
әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында қарастыра отырып, 
оның  негізгі  даму  бағыттарын,  кӛркемдік  табиғатын  нақтылы 
түр, жанрлық сипат жӛнінен аша түсуге үйренеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
KAT3419 
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ.  І ж.)  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Пәнннің  негізгі  мақсаты:    XX  ғасырдың  алғашқы 
жартысындағы    әдеби  мұраны,  әдебиет  теориясы,  әдеби  сын  
аясында ғылыми негізде  жүйелеу. 
Пәннің  міндеті:    ХХ  ғасырдың  алғашқы  жартысындағы  
әдебиеттің  қоғамдық-әлеуметтік  жағдайымен  байланысын,  ой-
сананы оятудағы міндеттерін терең игеру. 
Пәнді оқу барсында студентттер ХХ ғасырдың І жартысындағы 
әдеби    байланыстарды,    дәстүрлі  әдебиет  үлгісін,  әдеби 
бағыттар  мен  олардың  басты  ӛкілдерінің  шығармашылығын 
саралау  арқылы  жетістіктер  мен  кемшіліктерді  тани  білуге 
үйренуі қажет. 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
KAT3420 
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ.  ІІ ж.)  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал