Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет13/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   63


ғылыми  дүниетанымды,  этикалық  және  мәдени 
тӛзімділікті білу; 
ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 
базалық  құндылықтарының  иерархиясына  салыстырмалы 
талдау жасай алу; 
-  негізгі  дүниетанымдық  мәселелерді  шешуде  философия, 
ғылым,  дін  және  ӛнердің  мүмкіншілік  ӛзараәрекеттесу 
перспективасын болжай алу; 
-  аймақтық    мәдени  құбылыстардың  синхрондық  және 
диахрондық  байланысын  анықтай  алу,  олардың  себептері 
мен салдарын кӛрсете білу; 
 -  этномәдени  және  кәсіби  ерекшеліктерін  ескере  отырып 
тӛзімділік 
мінез-құлық, 
әлеуметтік 
және 
кәсіби 
ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 
JKA 2205 
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты: 
қазіргі 
қоғам 
туралы 
жалпы 
түсінігін 
қалыптастыру; 
әлемде  және  Қазақстанда  болып  жатқан  әлеуметтік 
(стратификация  мәселелерін,  әлеуметтік  теңсіздік,  кедейлік 
пен  байлық,  әлеуметтік,  діни,  экономикалық  және  саяси 
қақтығыстарды) үдерістерді білу;  
Қысқаша  мазмұны.  Адамдар  арасындағы  әлеуметтік 
ӛзараәрекеттер,  олардың  арасындағы  әлеуметтік  және  топтық 
ӛзгешеліктер  сипаттамасы.  Қоғам  дамуының  заңдылықтары, 
негізгі  социологиялық  ұғымдар,  социологиялық  зерттеу 
әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  
Әлеуметтану  саласындағы  негізгі  бағыттар  мен  қазіргі 
зерттеулер нәтижесі. 
-  қоғамда  болып  жатқан  үдерістер  мен  құбылыстарды 
ӛзбетінше талдай жасай алу;  
-  кәсіби  мәселелерді  шешуде  балама,  жаңа  немесе 
инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 
- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 
тұжырымдай білу; 
-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 
-  әлеуметтік  ӛзара  қарым-қатынас  дағдыларын  меңгеру: 
серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 
-  әлеуметтік  болжау  және  жобалау,  кӛпшілікке  сӛйлеу, 
дәлелдеу,  пікірталас  жүргізу  және  пікірталас  тудыру 
дағдыларын меңгеру. 
 
ATK 2206 
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 
үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 
меңгеру,  тіршілік  ету  ортасының  жағымсыз  әсерін 
сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 
-    адамның  еңбек  ету  аймағында    қолданылатын  табиғи 
және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 
-  тӛтенше  жағдайлар  (ТЖ)  туындаған  кезде  ӛзінің 
ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 

әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Негізгі  табиғи  және  техносфералық 
қауіптер,  олардың  қасиеттері  мен  сипаттамасы,  адамға  және 
табиғи  ортаға,  зиянды  және  қауіпті  факторлардың  әсер  ету 
сипаты,  олардан  қорғану  әдістері.  Қауіпті  құбылыстар  мен 
үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  
-  адамның  тіршілік  ету  аймағындағы  негізгі  қауіптерді 
теңестіре  білу  және  оны  жүзеге  асыруда    қауіптілігін 
бағалай алу; 

тӛтенше 
жағдайларда 
қорғану 
тәсілдері 
мен 
технологияларын меңгеру. 
 
ETD 2207 
Экология және тұрақты даму  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиті: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  экология  мен  тұрақты  даму  бойынша  білім 
алушыларды    кең  профильдегі  білікті  мамандарды  дайындау 
үшін  жүйелі  теориялық  және  практикалық  білімдермен 
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 
пайдалану. 
Қысқаша  мазмұны.  Тірі  организмдердің  қоршаған  ортамен 
ӛзараәрекеттесудің  негізгі  заңдылықтары;  экожүйе  мен 
биосфераның  тұрақтылығы  мен  қызмет  ету  механизмдері; 
қазіргі  экономикалық,  саяси  және  әлеуметтік  мәселелерді 
шешуде  экологияның  орны  мен  рӛлі;  қазіргі  заманның 
жаһандық  экологиялық  мәселелері,  себептері,  қалыптасу 
кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 
қоғамның  тұрақты  дамуы    мен  қоршаған  ортаны  қорғау 
бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  
- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 
оны  реттеудің  мүмкіндік  жолдарын  анықтай  алу  мен 
талдау жасай алу ; 
-  биосфераның  тұрақтылығын  сақтау  мен  социумды 
катастрофиялық 
тығырықсыз 
дамыту 
мақсатында 
шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 
түрлерін  жоспарлы  ӛзгертуге  бағытталған  адамзаттың 
тұрақты 
дамуында 
қазіргі 
тұжырымдамада 
және 
стратегияда шешім таба білу; 
- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 
заңдылықтары  туралы  білімдерін  тұрақты  дамуды  сақтау 
үшін практикалық қызметте қолдана білу; 
-  экологиялық  үдерістерді  талдау,  нақты  міндеттерді, 
табиғат  пен  қоғамның  түрақты  даму  басымдылықтарын 
қоя білу дағдыларын меңгеру. 
KK 2208 
Қазақстандық құқық 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиті: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  Қазақстанның  құқықтық  жүйесінің  ерекшеліктерін 
қарастыру, 
Қазақстан 
Республикасының 
нормативтік 
құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстанның  құқықтық  жүйесі, 
Қазақстан  Республикасының  нормативтік  құқықтық  актілер 
базасының 
негізгі 
ережелері. 
Құқықтық 
мемлекет, 
демократиялық  қоғам  және  әлеуметтік  мемлекет  құрудың 
теориялық  негіздері.  Қазақстанның  2010-2020  жж.  арналған 
Тұжырымдамалық  құқықтық  саясатының  негізгі  бағыттары 
мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 
- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 
заңнамалардың  құқықтың  әлемдік  жүйесіне  кірігуінде 
қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  
-  ғылыми-теориялық  білімдерді  конституциялық  құқық 
пен  бостандықты  қорғау  және  ӛміршеңдік  жағдайында 
еркін қолдана білу.  
 
EN2209 
Экономика негіздері  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиті: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  экономиканың  қызметіндегі  негізгі  категориялар, 
ұғымдар  мен  заңдылықтар  туралы  ғылыми  түсініктерін 
қалыптастыру.  
Қысқаша  мазмұны.  Әлеуметтік-экономикалық  қарым-
қатынастар.  Негізгі  микро-  және  макроэкономикалық 
кӛрсеткіштер,  оны  есептеу  әдістері.    Нарықтық  бағалау-білім 
беру,  бәсекеге  қабілеттілік  механизмі;  экономикалық  даму 
беталысы.  Халықаралық  экономикалық  қарым-қатынастың 
қазіргі  жүйесінің  және  әлемдік  нарықтың  даму  беталысының 
экономикалық негіздері.  
-  қоғамдағы  экономикалық  қайтақұрылымдардың,  логика 
мен  қоғам  ӛміріндегі  құбылыстар  мен  үдерістердің 
ӛзарабайланысын білу; 
-  кәсіби  қызметте  жүйелі  экономикалық  білімдерді 
қолдана білу. 
 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 
KMAT1301 
 Кәсіби  мақсаттарға  арналған  ақпараттық 
технологиялар 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Пәннің  мақсаты  –  білім  алушыларды  заманауи  ақпараттық 
технологиялармен таныстыру және оларды аудармашы тәжірибесінде 
кәсіби  міндеттерді  шешу  мақсатында  пайдалану  дағдысын 
қалыптастыру. 
Курс шеңберінде заманауи технологиялардың кәсіби аударма жасау 
және  оған  оқытудағы  мүмкіндіктері  мен  әлеует  жан-жақты 
- кәсіби аудармада пайдаланатын ақпараттық технологиялардың 
бүгінгі таңдағы даму барысын білу; 
- қажетті бағдарламалардың кӛмегімен  
( Translation Memory  – OmegaT  и Trados  жүйелері және и  
электрондық 
сӛздіктер/терминологиялық 
базалар)  
қазақ/орыс  тілдерінен  шет  тіліне  және  шет  тілінен 

қарастырылады. 
қазақ/орыс тілдеріне жазбаша аударма жасай білу; 
- аударма мәтінді ТР пайдалана отырып редакциялау машығы. 
KDN 2301 
Компьютерлік дизайн негіздері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+0+2 
«Компьютерлік дизайн негіздері» пәнінің мақсаты: In Design, 
CorelDraw, Photoshop 
компьютерлік  графика  бағдарламалары      ның  заманауи 
технологияларын жасауды игерту: күрделілігі түрлі деңгейдегі 
басылымдарды 
редакцияға 
дайындау; 
компьютерлік 
графиканың мүмкіндіктерін қолдану 
Полиграфиялық  ӛндіріске  арналған  ақпаратты  дайындау 
кезінде    компьютерлік  графиканың  теориялық  және 
практикалық негіздерін қалыптастыра білуі керек;  
In  Design,  CorelDraw,  Photoshop    компьютерлік  графика 
арқылы  басылымдарды  дайындай  білу;  контурлық  және 
пиксельдік 
графикамен 
жұмыс 
дағдысын 
игеру, 
компьютерлік графика технологиясын меңгеру;  
БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР 
Модуль 1. Базалық шет тілі 
BShT 1401 
Базалық шет тілі ( A1деңгейі) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
 
Курс шеңберінде сӛйлеу әрекетінің: тыңдау, сӛйлеу, оқу, жазу 
аталатын  тӛрт  бағыты  бойынша  Еуропа  кеңесі  ұсынған  шет 
тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының 
білім  беру  жүйесінің  талаптарына  сәйкес    коммуникативтік-
мәдениетаралық 
құзырет 
негіздерін 
қалыптастыру 
жоспарлануда. 

лексикалық-грамматикалық 
және 
фонетикалық 
минимумдарды 
және 
олардың 
практикалық 
іске 
асырылуын білу; 
- түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып 
жатқан  тілдік  материал  және  сӛйлеу  тақырыбына  сәйкес 
кіші кӛлемді ақпаратты қабылдай білу.  
-  тыңдау  және  тіл  иеленушісінің    сӛйлеген  сӛзін,  түрлі 
жанрдағы 
монологтік 
және 
диалогтік 
сипаттағы 
аутентикалық  аудио-видео  мәтіндерді  түсіну      машығын 
меңгеру. 
BShT 1402 
Базалық шет тілі ( А2 деңгейі) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі (А1 
деңгейі) 
0+2+1 
 
Курс  шеңберінде  алғашқы  деңгейге  (B1)  қол  жеткізуді 
қамтамасыз  ететін  сӛйлеу  әрекетінің:  тыңдау,  сӛйлеу,  оқу, 
жазу  аталатын  тӛрт  бағыты  бойынша  Еуропа  кеңесі  ұсынған 
шет 
тілін 
меңгеру 
деңгейлерінің 
және 
Қазақстан 
Республикасының  білім  беру  жүйесінің  талаптарына  сәйкес  
коммуникативтік-мәдениетаралық 
құзырет 
негіздерін 
қалыптастыру жоспарлануда. 

лексикалық-грамматикалық 
және 
фонетикалық 
минимумдарды 
және 
олардың 
практикалық 
іске 
асырылуын білу; 
- түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып 
жатқан  тілдік  материал  және  сӛйлеу  тақырыбына  сәйкес 
кіші кӛлемді ақпаратты қабылдай білу.  
-  тыңдау  және  тіл  иеленушісінің  сӛйлеген  сӛзін,  түрлі 
жанрдағы 
монологтік 
және 
диалогтік 
сипаттағы 
аутентикалық  аудио-видео  мәтіндерді  түсіну      машығын 
меңгеру. 
BShT 2403 
Базалық шет тілі ( В1деңгейі) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі (А2 
деңгейі) 
0+2+1 
 
 
 
Курс  дамытушы  интерактивті  білім  беру  технологияларын 
пайдалана  отыра,  коммуникативті  және  кәсіби  біліктілікті 
қалыптастыру  арқылы    болашақ  мамандардың  шет  тілін 
мәдениетаралық  және  кәсіби  қарым-қатынас  құралы  ретінде 
меңгеруіне бағытталған. 

лексикалық-грамматикалық 
және 
фонетикалық 
минимумдарды 
және 
олардың 
практикалық 
іске 
асырылуын білу; 
-  диалог  түріне,  сӛйлеу  тақырыбы  мен  қарым-қатынас 
саласына  сәйкес  сипаттау  немесе  хабарлау  түріндегі 
коммуникативтік  мақсаттардың  жүзеге  асырылуына 
сәйкес  диалогтік  немесе  монологтік  сӛйлеуді  қайта  жасап 
шығаруға үйрену; 
-  мәтінді  ӛңдеу  және  оқудың  жалпы  мәдениеті  тәсілдерін 
меңгеру. 
BShT 2404 
Базалық шет тілі ( В2 деңгейі) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі 
( В1деңгейі) 
0+2+1 
 
Курс  мәдениетаралық  деңгейде  (В2)  шет  тілінде  қарым-
қатынас  орнату  құзыретыне,    продуктивті  және  рецептивті 
тілдік  материалды  тереңдету  мен  оны  кеңейтуге  бағытталған. 
Қазақстан 
Республикасының 
білім 
беру 
жүйесінің 
талаптарына  сәйкес,  құзырет  сӛйлеу  әрекетінің  барлық  тӛрт 
түрі: сӛйлеу, жазу, тыңдау, оқу бойынша қалыптасады. 
-  шет  тіліндегі  сӛйленген  сӛзді  тікелей  қарым-қатынас 
жасау  барысында  және    тіл  иеленушісін  оның  түпнұсқа 
жазбасы барысында түсіну машығы, аутентикалық кӛркем, 
қоғамдық-саяси, 
узуалдық-мінез-құлықтық, 
прагматикалық  мәтіндерді  (жарнамалар,  хабрландырулар, 
нұсқаулықтар және т.б.) оқу және ақпаратын түсіну; 
-  бейтарап  және  ресми  сипаттағы  жазбаша  айтылым 

үлгілерін  оқылған  материал  шеңберінде    жасап  шығу 
машығын меңгеру. 
Модуль 2. Кәсіби шет тілі 
KShT 3405 
Кәсіби шет тілі (С1 деңгей) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі  
( В2 деңгейі) 
0+2+1 
 
 
Курстың  мақсаты  –  шет  тіліндегі  қарым-қатынастың  негізгі 
машықтарын  одан  әрі  дамыта  түсу,  болашақ  мамандықпен, 
оқытылатын  шет  тілі  елінің  мемлекет  тарихымен,  ӛзге 
ментальдықтың  феномендерімен,  қоғамның  әлеуметтік, 
экономикалық  мәселелерімен,  ғылым  мен  техникамен 
байланысты 
тақырыптар 
бойынша 
кәсіби 
саладағы 
мәдениетаралық коммуникация машықтарын қалыптастыру. 
-  ауызша  және  жазбаша  сӛйлеудің    (әзірленген, 
әзірленбеген, ресми, бейресми) лексикалық, семантикалық, 
грамматикалық, 
прагматикалық 
және 
дискурсивті 
аспектілерінің 
ұлттық-мәдени 
және 
жалпыкәсіптік 
ерекшеліктерін білу;  

мәтіннің 
функционалдық-стильдік 
түрлерін 
лигвистикалық 
және 
мәдениеттанушылық 
интерпретациялау және талдау машықтарын меңгеру. 
KShT 3406 
Кәсіби шет тілі (С2 деңгей) 
3 кредит/  5ECTS 
Пререквизиттер: Кәсіби шет тілі  
( С1 деңгейі) 
0+2+1 
Курстың  мақсаты  –  оқытудың  мәдениетаралық  және  кәсіби 
бағытталуын  жетілдіре  түсу  және  тереңдету,  қарым-
қатынастың  арнайы  кәсіби  саласы  мен  сӛйлеу  тақырыбы 
шеңберінде  кәсіби  маңызды  машықтардың  қалыптасуы;  шет 
тілін 
жоғары 
деңгейде 
меңгеру 
және 
білімділіктің 
халықаралық  стандарттық  және  кәсіби  деңгейіне  (С2)  қол 
жеткізуді қалыптастыру. 
-  ауызша  және  жазбаша  сӛйлеудің    (әзірленген, 
әзірленбеген, ресми, бейресми) лексикалық, семантикалық, 
грамматикалық, 
прагматикалық 
және 
дискурсивті 
аспектілерінің 
ұлттық-мәдени 
және 
жалпыкәсіптік 
ерекшеліктерін білу;  
-  бейтарап  және  ресми  ссипаттағы  жазбаша  сӛйлеу 
үлгілерін 
оқытылатын 
шет 
тілінің 
фонетикалық, 
лексикалық  және  грамматикалық  нормаларын  сақтай 
отыра қайта жасап шығару машығы; 
-мәтіннің 
функционалдық-стильдік 
түрлерін 
лигвистикалық 
және 
мәдениеттанушылық 
интерпретациялау және талдау машықтарын меңнеру. 
Модуль 3. Аударма теориясы мен практикасы 
AKKN 1407 
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиты: жоқ 
1+2+0 
Курс  шеберінде:  аударма  әлеуметтік  қызмет  түрі  ретінде, 
аудармашы 
дайындығының 
психолингвистикалық 
ерекшеліктері, 
аудармашы 
қызметін 
ұйымдастыру, 
аудармадағы 
ақпараттық 
технологиялар, 
құжаттаманы 
тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімдеу, аудармашы 
еңбегі  мен  тәртібін  ұйымдастыру  қағидалары,  кәсіби  этика 
мәселелері оқытылады. 
-  мамандықтың  негізгі  қағидалары  мен  аудармашнының 
негізгі  қасиеттерін;  ӛзіңнің  болашақ  мамандығыңның 
ерекшеліктерін; аударманы техникалық қамтамасыз етудің 
заманауи құралдарын; аудармашының ар-ождан кодексінің 
ққағидаларын білу; 
 -  түрлі  әлеуметтік  топ  ӛкілдерімен  қарым-қатынас  орната 
алу; аударма үдерісі кезінде түрлі компьютерлік жүйелерді 
пайдалану;  мамандық  туралы  мәліметтерді  кеңейту  үшін 
іздеу-зерттеу қызметін жүзеге асыра білу; 
ATP 2408 
Аударма теориясы мен практикасы (курстық 
жұмыс) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты  –  студенттерде  аударматанудың  теориялық 
негізі    мен  аударма  үдерісінің  негізгі  заңдылықтары  туралы 
біртұтас  пікір  қалыптастыру.  курс  шеңберінде  аударма 
саласындағы  отандық  және  шетелдік  ғалымдардың  негізгі 
тұжырымдамалары; аударматанудың маңызды категориялары; 
аударма  тіларалық  дәнекерлік  түрі  ретінде;  коммуникативтік 
теңбе-теңдіктің  функционалдық,  мағыналық,  құрылымдық 
аспектілері; 
аударма 
саймасайлығы 
және 
аударма 
эквиваленттілігі 
ұғымы; 
аударманың 
прагматикалық, 
семантикалық және стилистикалық аспектіері зерттеледі. 
 
-  түрлі  тарихи  дәуірлердегі  аудармашылық  қызметтің 
негізгі  тұжырымдамаларын;  аударма  үдерісінің  бірегей 
заңдылықтарын    жалпылама  түрде  және  аударма 
мәтіндерінің 
жанрына 
байланысты 
байланысты 
жекеленген 
түрде;тіларалық, 
стилистикалық, 
функционалдық  және  т.б.  сәйкестіктердің  сипатын; 
ауызша 
және 
жазбаша 
аударма 
ерекшеліктерін, 
аударманың негізгі модельдерін, аудармашылық сәйкестік 
түрлерін,    аудармашылық  трансформация  типологиясын, 
аударма  кезінде  мәтінді  прагматикалық  бейімдеу 
тәсілдерін білу;  
-  аударматанудың  негізгі  ұғымдары  мен  терминдерін 
негізге ала отыра,  бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін 
талдай білу; аудармадағы саймасайлыққа қол жеткізу үшін 
түрлі деңгейдегі аудармашылық түрлендірулерді (лексико-

грамматикалық,  стилистикалық  және  прагматикалық)  іске 
асыру; 
-  аударма  стратегиясын  анықтау  әдіснамасын;  түпнұсқа 
мен  аударма  мәтіндерін  салыстырмалы,  құрылымдық 
талдау  әдістерін  және  аударма  сапасын  эквиваленттілік 
және саймасайлық тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру. 
AAP 3409 
Ауызша аударма практикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  мен 
практикасы  
1+2+0 
 
Курстың  негізгі  мақсаты  –  ауызша  аударма  жағдайларында  ӛзге 
ұлттық  мәдениеттер  мен  тілдердің  ӛкілдері  арасында  ӛзара 
түсіністікті  қамтамасыз  ету  үшін  студенттерде  лингвистикалық, 
аудармашылық және әлеуметтік мәдени құзыретті қалыптастыру.  
       Курс шеңберінде: ауызша екі жақты аударма; ауызша аударма 
техникасы  мен  әдістемесі;  бірегей  аудармашылық  тез 
жазушылық, 
ілеспе 
аударма 
кезіндегі 
аудармашылық 
трансформациялар;  кәсіби  ауызша  аударма  тарихы;  ауызша 
аударманың психологиялық негізі мәселелері зерттеледі. 
 
 
-  ауызша  аудармашыға  қойылатын  талаптарды;  аузша 
аударма  кезінде  эквиваленттікке    қол  жеткізудің  негізгі 
тәсілдерін; аудармашылық трансформацияларды білу; 
лексикалық 
эквиваленттілікті, 
аударма 
мәтінінің 
грамматикалық, 
синтаксистік 
және 
силистикалық 
нормаларын  сақтай  отыра  ауызша  ілеспе  аударма  мен 
ауызша қағаздан аударманы жүзеге асыра білу; 
-  бір  жұмыс  тілінен  екінші  жұмыс  тіліне  ауысу 
техникасын;  ауызша  ілеспе  аударманы  орындау  кезіндегі 
қысқартылған аудармашылық жазбаларды қолдану негізін 
меңгеру; 
-  жедел  ауызша  аударма  үшін  жеткілікі  удармашылық 
сәйкестіктердің минималды жинтығын меңгеру. 
ZhAP 3410 
Жазбаша аударма практикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  аударма  теориясы  мен 
практикасы  
0+3+0 
 
Курстың  мақсаты  –  жазбаша  аударманың  практикалық 
машықтарын  қалыптастыру  және  дамыту,  қазіргі  заманғы 
аударматануың  жетістіктерін  ескере  отыра  осы  үдерістің 
аспектілерін теориялық тұрғыда қарастыру. 
Курс  тіларалық  және  мәдениетаралық  коммуникацияны 
табысты  жүзеге  асыру  үшін  қажетті  студенттердің 
лигвистикалық,  аударматанушылық  және  әлеуметтік  мәдени 
құзыретін қалыптастыруға бағытталады. 
  
 

жазбаша  аударманың  негізгі  түрлерін;  аударма 
модельдерін,  жазбаша  аударма  үдерісінің  ерекшеліктері 
мен  кезеңдерін,  әр  кезеңдегі  технологиялар  мен  жұмыс 
тәсілдерін; аудармашылық сәкестіктердің негізгі түрлерін, 
аудармашылық трансформациялар типологиясын, жазбаша 
аударма  саласындағы  аудармашыға  қойылатын  талаптар; 
эквиваленттілікке қол жеткізудің негізгі әдістері; 
 -  семантикалық,  стилистикалық  және  прагматикалық 
саймасайлыққа  жетудің  негізгі  әдістері  мен  тәсілдерін 
пайдалана  отыра,  түрлі  жанрдағы  жазбаша  аударманы 
жүзеге асыра білу; 
-  аударма  мәтінін  редакциялау,  сӛздіктермен  (баспа 
және 
электрондық), 
арнайы 
баспалармен, 
анықтамалармен жұмыс жасау машықтарын меңгеру. 
AAP 3411 
Ақпараттық аударма практикасы 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  аударма  теориясы  мен 
практикасы  
0+3+0 
 
 
 
 
Курстың  мақсаты  –  ақпараттық  мәтіндерді  аудару  кезінде 
аудармашылық 
құзыреттің 
базалық 
және 
арнайы 
(аудармашылық  құзыреттің  арнайы  құрамдастарына  белгілі 
бір тақырып мәтіндері – экономикалық, техникалық, заң және 
т.с.с.  мәтіндерді  аудару  кезінде  қажетті  білім,  қасиет  және 
машықтардың  жиынтығы  жатады)  құрамдастарын  жетілдіру. 
Курс  міндеттеріне  студенттерді  ақпараттық  мәтіндерді  
жазбаша аударудың ерекшеліктері мен қиындықтарымен, осы 
тектес  мәтіндерді  аударудың  негізгі  тәсілдерімен  таныстыру 
кіреді. 
-  ақпараттық  мәтіндерді  аударудың  лингвистикалық  және 
лингвитикалық  емес  факторларын,  мәселен,  бастапқы 
мәтінде айтылған ақпаратты; бастапқы мәтіннің жанрлық-
стилистикалық ерекшеліктерін; белгілі бір жанр мәтіндері 
аудармасының лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу. 
-  аударманың  қазіргі  заманғы  әдістемесін  (аударма 
саймасайлығына 
жету 
жолдары, 
аудармашылық 
трансформациялардың барлық түрлері) білу; 
- мәтінді аудармаға дейінгі талдау және аудармадан кейінгі 
ӛзін-ӛзі редациялау машығы. 
KAP 3412 
Кӛркем аударма практикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  мен 
практикасы 
0+3+0 
Курстың  мақсаты:  кӛркем  аударма  бойынша  мамандарды 
даярлау,  олардың  аудармашылық,  лингвистикалық  және 
мәдениетаралық-коммуникативтік  құзыретын  қалыптастыру. 
Курс  шеңберінде  түпнұсқа  мен  аударма  мәтіндерінің 
лексикалық  ерекшеліктерін,  салыстырмалы-салғастырмалы 
-  кӛркем  мәтіндерді  олардың  жанрлық  ерекшеліктеріне 
және 
коммуникативтік-прагматикалық 
 
бағыт 
ерекшеліктерін ескере отыра аудару машығы; 
-  түпнұсқа  мәтінін  талдау,  дәстүрлі  және  дәстүрлі  емес 
аудармашылық  мәселелерді    таңдау,  оларды  шешу 

жоспар  кезінде    түпнұсқа  мен  аударма  мәтіндерінің 
грамматикалық 
 
ерекшеліктерін 
аудару 
кезінде 
шығармашылық ойлау машығы қалыптасады. 
 
 
 
тәсілдерін таңдау машығы. 
-  кӛркем  мәтінді  және  оның  негізгі  қызметтерін  құрудың 
теориялық  негізін;  кӛркем  аударма  барысында  тілдік 
құралдарды 
түрлендірудің 
негізгі 
заңдылықтарын, 
әдістерін, құралдары мен тәсілдерін білу; 
-кӛркем  аударманың  практикалық  машықтарын  меңгеру; 
кӛркем  аударма  мәтініндегі  сәйкессіздіктер  мен  қателерді 
анықтау және түзету. 

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал