Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет17/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   63

Мақсаты: 
қазіргі 
қоғам 
туралы 
жалпы 
түсінігін 
қалыптастыру; 
әлемде  және  Қазақстанда  болып  жатқан  әлеуметтік 
(стратификация  мәселелерін,  әлеуметтік  теңсіздік,  кедейлік 
пен  байлық,  әлеуметтік,  діни,  экономикалық  және  саяси 
қақтығыстарды) үдерістерді білу;  
Қысқаша  мазмұны.  Адамдар  арасындағы  әлеуметтік 
ӛзараәрекеттер,  олардың  арасындағы  әлеуметтік  және  топтық 
ӛзгешеліктер  сипаттамасы.  Қоғам  дамуының  заңдылықтары, 
негізгі  социологиялық  ұғымдар,  социологиялық  зерттеу 
әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  
Әлеуметтану  саласындағы  негізгі  бағыттар  мен  қазіргі 
зерттеулер нәтижесі. 
-  қоғамда  болып  жатқан  үдерістер  мен  құбылыстарды 
ӛзбетінше талдай жасай алу;  
-  кәсіби  мәселелерді  шешуде  балама,  жаңа  немесе 
инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 
- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 
тұжырымдай білу; 
-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 
-  әлеуметтік  ӛзара  қарым-қатынас  дағдыларын  меңгеру: 
серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 
-  әлеуметтік  болжау  және  жобалау,  кӛпшілікке  сӛйлеу, 
дәлелдеу,  пікірталас  жүргізу  және  пікірталас  тудыру 
дағдыларын меңгеру. 
 
BZhCh 2206 
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 
үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 
меңгеру,  тіршілік  ету  ортасының  жағымсыз  әсерін 
сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 
әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Негізгі  табиғи  және  техносфералық 
қауіптер,  олардың  қасиеттері  мен  сипаттамасы,  адамға  және 
-    адамның  еңбек  ету  аймағында    қолданылатын  табиғи 
және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 
-  тӛтенше  жағдайлар  (ТЖ)  туындаған  кезде  ӛзінің 
ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 
-  адамның  тіршілік  ету  аймағындағы  негізгі  қауіптерді 
теңестіре  білу  және  оны  жүзеге  асыруда    қауіптілігін 
бағалай алу; 

табиғи  ортаға,  зиянды  және  қауіпті  факторлардың  әсер  ету 
сипаты,  олардан  қорғану  әдістері.  Қауіпті  құбылыстар  мен 
үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

тӛтенше 
жағдайларда 
қорғану 
тәсілдері 
мен 
технологияларын меңгеру. 
 
EUR 2207 
Экология және тұрақты даму  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты:  экология  мен  тұрақты  даму  бойынша  білім 
алушыларды    кең  профильдегі  білікті  мамандарды  дайындау 
үшін  жүйелі  теориялық  және  практикалық  білімдермен 
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 
пайдалану. 
Қысқаша  мазмұны.  Тірі  организмдердің  қоршаған  ортамен 
ӛзараәрекеттесудің  негізгі  заңдылықтары;  экожүйе  мен 
биосфераның  тұрақтылығы  мен  қызмет  ету  механизмдері; 
қазіргі  экономикалық,  саяси  және  әлеуметтік  мәселелерді 
шешуде  экологияның  орны  мен  рӛлі;  қазіргі  заманның 
жаһандық  экологиялық  мәселелері,  себептері,  қалыптасу 
кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 
қоғамның  тұрақты  дамуы    мен  қоршаған  ортаны  қорғау 
бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  
- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 
оны  реттеудің  мүмкіндік  жолдарын  анықтай  алу  мен 
талдау жасай алу ; 
-  биосфераның  тұрақтылығын  сақтау  мен  социумды 
катастрофиялық 
тығырықсыз 
дамыту 
мақсатында 
шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 
түрлерін  жоспарлы  ӛзгертуге  бағытталған  адамзаттың 
тұрақты 
дамуында 
қазіргі 
тұжырымдамада 
және 
стратегияда шешім таба білу; 
- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 
заңдылықтары  туралы  білімдерін  тұрақты  дамуды  сақтау 
үшін практикалық қызметте қолдана білу; 
-  экологиялық  үдерістерді  талдау,  нақты  міндеттерді, 
табиғат  пен  қоғамның  түрақты  даму  басымдылықтарын 
қоя білу дағдыларын меңгеру. 
KP 2208 
Қазақстандық құқық  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  Қазақстанның  құқықтық  жүйесінің  ерекшеліктерін 
қарастыру, 
Қазақстан 
Республикасының 
нормативтік 
құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстанның  құқықтық  жүйесі, 
Қазақстан  Республикасының  нормативтік  құқықтық  актілер 
базасының 
негізгі 
ережелері. 
Құқықтық 
мемлекет, 
демократиялық  қоғам  және  әлеуметтік  мемлекет  құрудың 
теориялық  негіздері.  Қазақстанның  2010-2020  жж.  арналған 
Тұжырымдамалық  құқықтық  саясатының  негізгі  бағыттары 
мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 
- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 
заңнамалардың  құқықтың  әлемдік  жүйесіне  кірігуінде 
қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  
-  ғылыми-теориялық  білімдерді  конституциялық  құқық 
пен  бостандықты  қорғау  және  ӛміршеңдік  жағдайында 
еркін қолдана білу.  
 
OE 2209 
Экономика негіздері  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты:  экономиканың  қызметіндегі  негізгі  категориялар, 
ұғымдар  мен  заңдылықтар  туралы  ғылыми  түсініктерін 
қалыптастыру.  
Қысқаша  мазмұны.  Әлеуметтік-экономикалық  қарым-
қатынастар.  Негізгі  микро-  және  макроэкономикалық 
кӛрсеткіштер,  оны  есептеу  әдістері.    Нарықтық  бағалау-білім 
беру,  бәсекеге  қабілеттілік  механизмі;  экономикалық  даму 
беталысы.  Халықаралық  экономикалық  қарым-қатынастың 
қазіргі  жүйесінің  және  әлемдік  нарықтың  даму  беталысының 
экономикалық негіздері.  
-  қоғамдағы  экономикалық  қайтақұрылымдардың,  логика 
мен  қоғам  ӛміріндегі  құбылыстар  мен  үдерістердің 
ӛзарабайланысын білу; 
-  кәсіби  қызметте  жүйелі  экономикалық  білімдерді 
қолдана білу. 
 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 
KMAT 2301 
Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық 
технологиялар 
Мақсаты:    шет  тілінің  оқытушысының  сабақта  ақпарат 
коммуникациялық  құралдарын,  ақпараттық  сауаттылық 
қалыптасуын тиімді жұмыс жасауға дайындайды.  
Міндеті:  білімнің  ақпараттандырылуының  басты  ұғымдарын 
анықтау,  білімдегі  ақпараттық  және  телекоммуникациялық 
технологиялардың қолдану мақсаты мен міндеттерін анықтау. 
Курстың  мазмұны:  оқу  үрдісіндегі  ақпарат  технологиясы 
жайлы  нақты  ойдың  қалыптасуы,  басты  ұғымдар,  атап 
айтқанда 
 
«білімнің 
ақпараттандырылуы», 
«оқудың 
Оқудың  нәтижесінде,  оқу  модулін  меңгере  отырып, 
студент:  
Білу 
керек: 
оқу 
үрдісіндегі 
ақпараттық 
және 
телекоммуникациялық 
технологиялардың 
қолдану 
мүмкіндіктерін білу тиіс; 
Үйрену  керек:  каталогтар  мен  издеу  машиналарды 
қолданып, мультимедиялық презентациялар жасай алу; 
Иелену  керек:  білімнің  ақпараттандырылу  заңға  сәйкесті 
даму  процессінің  педагогикалық  технологиялар  туралы 

компьютерлендірілуі»  және  «бұқаралық  ақпараттар  арқылы 
білім  беру»,  тақырыптама  арқылы  алынған  ақпаратты 
сараптама және жалпылау жасау. 
хабардар болу. 
 
KZhT 2302 
Қазіргі жаратылыстанудың тұжырымдамасы 
(тіл және экология) 
Мақсаты:  Қазіргі  мәтіндерді  олардың  сӛздік  құрамының 
байлығы,  тазалығы,  нақтылығы  жағынан  анализдауды  білуді 
құрастыру.  
Тапсырмалар:  Лексиографиялық  түрлі  баспалардың  шығару 
жеке тілдік інездемесін білу керек. 
Курстың  мазмұны  шет  тілінің  тілдік  құрамының  кеңеюі, 
тереңдетуі,  сӛздік  құрамы,  шет  тілдік  сӛздіктер  туралы,  тіл 
мәселесі туралы әр түрлі мәселелрдің қаралуы. 
Модульді оқыту нәтижесінде, студенттер міндеті:  
Білу керек: кітап сату және баспаханалардың ассортименті 
басты форматтау процессін; 
Үйрену  керек:  кітап  базарында  кітап  сату  және 
баспаханаларға стратегиялық программаны құруды; 
Иелену  керек:  Бизнес  нәтижеге  ұмтылу  мақсатында 
жобаны басқаруды; 
КӘСІБИ МОДУЛЬДЕР БЛОГЫ 
Модуль 1.  Базалық шетел тілі 
BShT 1401 
Базалық шетел тілі (А1, А2 деңгейі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
0+3+0 
 
Мақсаты:  тілдік  дайындықтың  әртүрлі  деңгейлерінде    шет 
тілін  кәсіби, сондай-ақ  ӛзінің білімін  жетілдіру мақсатында  
қолдану  үшін    студенттерге  коммуникативтік  құзыреттілікті  
меңгерту. 
Міндеті:  базалық  шет  тілін  меңгерудегі  функционалды 
сауаттылыққа  жету  және  коммуникативті,  грамматикалық 
тәсілдерді байланыстыру. 
Пәннің  мазмұны:  Оқу  жылының  бірінші  жылдығы  тілдік 
материалы нормативті дұрыстылығымен мінезделеді және А1,  
А2  деңгейінде  қарастырылған  ситуациялар  мен  курс 
тақырыбы аясындағы жазбаша және ауызша сӛйлеу негіздерін 
меңгеруге  бағытталған  фонетикалық,  лексикалық,  және 
грамматикалық құбылыстарды қамтиды. 
Білім нәтижелері.  Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
білуі  тиіс:  студент  ағылшын  тілінің  айтылу  ережелерін, 
сӛздік қорын және грамматикалық жүйесін білуі тиіс; 
меңгеруі 
тиіс: 
үйретіліп 
отырған 
шет 
тілінің 
грамматикалық  және  фонологиялық  құбылыстарына 
ӛздігінен талдауды іске асыра білуі керек; 
дағдылануы керек: оқудың, сӛйлесудің және жазудың 
базалдық дағдыларын білуі тиіс
 
BShT  1402 
Базалық шетел тілі (В1  деңгейі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT 1401 
0+3+0 
 
Мақсат:  студенттерге  шетел  тілін  ақпарат  кӛзі  және  шетел 
тіліндегі  қарым-қатынас  құралы  ретінде  қабылдай  білуді 
дамыту.  
Міндеттері:  студенттерді  шетел  тілін  мамандығы  бойынша 
жүйелі  білімін  дамыту  мен  тереңдету  және    ӛздігінше  кәсіби 
біліктілігін жоғарылату құралы ретінде қолдана білуге үйрету. 
 Пәннің мазмұны: курс ауызша және жазбаша тілді, сонымен 
қатар  оқуды  меңгерту  үшін,    студенттерді  негізгі 
грамматикалық  ережелерді  үйретуді,  лексикалық  қорды 
кеңейтуді, тыңдау дағдысын дамытуды қамтиды.  
Білім нәтижелері.  Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
білуі тиіс: нақты тапсырмаларды орындауға қажетті таныс 
фразаларды және сӛйлемдерді білуі қажет; 
-  әртүрлі  жалпы  тақырыптардағы  әдеби  хабарламалардың 
негізгі  идеяларын  түсіне  білуі,  жалпы  тақырыптарға  бір-
бірімен  байланысты  ақпарат  құрастыра  білуі,  әсерлерін 
және  оқиғаларды  суреттей  білуі,  ӛз  пікірін  нақты 
дәлелдермен жеткізе білуі қажет; 
-  тілдің  негізгі  тӛрт  түрінде  коммуникативті  ептілігіне  ие 
болуы қажет (сӛйлеу, тыңдау, оқу және жазу). 
BShT  2403 
Базалық шетел тілі (В2  деңгейі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT 1401 
0+3+0 
Мақсат:  студенттердің  мәдениаралық,  коммуникативті  және 
кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.  
Міндеттері:  студенттердің  мәдениаралық  қарым-қатынасты 
қамтамасыз ететін тапсырманы не жағдаятты адекватты түрде 
шешуде  кӛрініс  табатын  коммуникативті-кәсіби  құзыретін 
қалыптастыру.  
Пәннің  мазмұны:  курс  шетел  тілінің  практикалық 
грамматикасы  мен    лексикасын  үйренуде  ауызекі  сӛйлесу 
және тұрмыстық тілді ауызша және жазбаша түрде меңгеруді, 
тыңдауды,  сонымен  қатар  шетел  тіліңдегі    күнделікті  және 
кәсіби  қарым-қатынаста  белсенді  қолданылатын  арнайы 
Білім  нәтижелері  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
білуі  тиіс:  абстрактты  және  нақты  тақырыптардағы 
күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіне білуі керек; 
-  жеткілікті  түрде  жылдам  және  күтпеген  жерден  сӛйлей 
білуі,  әртүрлі  тақырыптарда  нақты  және  жан-жақты 
хабарламалар  жасай  білуі,  және  негізгі  мәселеге  ӛз 
кӛзқарасын білдіре білуі қажет; 
-  тілдің  негізгі  тӛрт  түрінде  коммуникативті  ептілігіне  ие 
болуы қажет (сӛйлеу, тыңдау, оқу және жазу). 
 

терминологияны үйренуді қамтиды.  
BShT  2404 
Базалық шетел тілі (В2 жалғастырмалы 
деңгейі ) 
3 кредит/5ECTS  
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:    студенттердің  тұлға  ретінде    эмоциялық  және 
интеллектуалды  даму  белсенділігін  арттыруға,  олардың 
танымдық  және  мәдениаралық  коммуникативті  қызметті  іске 
асыратын белгілі бір когнитивті әдістерді меңгерту. 
Міндеті: студенттерді жоғарғы деңгейде сӛйлеуді, пікір және 
ақпарат  алмасу  негізіндегі  диологтық  сӛйлеуді  үйрету,  жазу 
техникасын  дамыту  және  жазбаша сӛйлеудің  шығармашылық 
элементтерін меңгеру.
 
Пәннің  мазмұны:  білім  берудің  екінші  курсы  жазбаша  және 
ауызша сӛйлеу  дағдылары мен біліктілігін ары қарай дамыту 
жұмысын,  тілдік  материалды  тереңдете  оқыту  мен 
студенттердің  ӛздік  жұмысы  үшін  продуктивті  база 
қалыптастыруды қарастырылады.
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
білуі  тиіс:    күрделі  мәтіндердің  жалпы  мазмұнын  түсіне 
білуі керек; 
-жеткілікті  түрде  жылдам  және  күтпеген  жерден  сӛйлей 
білуі,  әртүрлі  тақырыптарда  нақты  және  жан-жақты 
хабарламалар  жасай  білуі,  және  негізгі  мәселеге  ӛз 
кӛзқарасын білдіре білуі қажет; 
пайдалана  білуі  керек:    тілдің  негізгі  коммуникативті  4 
аспектіні толық  игеру: Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), 
Жазу  (Writing),  Сӛйлеу  (Speaking).  (сӛйлеу,  тыңдау,  оқу 
және жазу). 
 
Модуль 2.   Оқытылатын тілдің практикалық  курсы 
OTFKK1405 
Оқытылатын  тілдің фонетикасы бойынша 
кіріспе курсы 
2 кредита/3ECTS 
Пререквизиттер:   Жоқ. 
0+2+0 
Мақсаты: 
 
шет 
тілінің 
(ағылшын) 
фонетикалық, 
орфографиялық нормаларын үйрету. 
Міндеті: 
фонетикалық 
курстың 
транскрипциялық 
таңбаларының  меңгеруi  арқылы    студенттердiң  сӛйлеу 
дағдыларын түзету, негiзгi мәлiметтердiң жүйелеуiнде тұрады, 
сонымен  қатар  фонетикалық  жүйені  ағылшын  тiлiнiң  сӛйлеу 
нормасының негiзінде меңгерту. 
Пәннің  мазмұны:    курстың  мақсаты  студенттерге 
практикалық айтылу дағдылары мен негізгі екпін үлгілерімен 
жұмыс жасау дағдысын меңгерту; 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
білуі  тиіс:  ағылшын  тiлiнiң  фонетикалық  құрылымын; 
ағылшын  тiлiнiң  фонетикалық  дыбысталу  таңбасының 
ерекшелiгiн 
білуі 
қажет 
 сӛйлеу 
белсендiлігінде 
фонетикалық  оқиғаларды  бірқалыпты  түсiндiру;  дыбысты 
жазуда дағды; 
- адекватты коммуникатив мән мәтiнiнде ағылшын тiлiнiң 
үндес  нобайларын  қолданудың  дағдыларға  ие  болуы 
керек 
OTNG 1406 
Оқытылатын тілдің нормативті  
грамматикасы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
0+3+0 
Мақсаты:  грамматикалық  дағдыларды  қолданылылатын 
қабiлеттiлiктердiң  дамуы  арқылы  университеттiң  түлегiн 
кәсiби - жеке портретін қалыптастыру. 
Міндеті:  пәнді    толығымен  тусіну;  грамматикалық 
құрылымдарды  қолданудың  дағдыларымен  меңгеру;    алған 
бiлiмдерін түсiндiру; грамматикалық құзырлықты дамыту. 
Пәннің  мазмұны:  Курс  ағылшын  тiлiндегі  грамматикалық 
талдаудың  әдiстерiн,  грамматикалық  дұрыс  сӛйлемді 
құрастыра білуді қарастырады. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
теориялық  және  практикалық  грамматика  аралығындағы 
қарым-қатынастың 
ерекшелiгi, 
ағылшын 
тiлiнiң 
практикалық грамматикасының даму  кезеңдері,  ағылшын 
тілі    морфемаларының  түрлері  және  морфема  құрамы, 
нормативтік 
грамматика 
мен 
тiл 
құзырлықтары 
арасындағы айырмашылықтарды;  
меңгеруі    қажет:  сабақ  беру  процесiнде  грамматикалық 
айырмашылықтарды  ескере  отырып  ағылшын  және  ана 
тіліндегі грамматикалық құбылыстарды  салғастыруды;  
дағдылануы тиіс: ағылшын сӛйлемдерінің  құрылымдары 
мен    түрлерін,  сӛйлем  мүшесi  және  сӛздердiң  реттік 
қатары,    сӛз  табы  және  олардың  морфологиялық 
категорияларын ажыратуға.  
MKP 1407 
Мәдениетаралық  қарым-қатынас 
практикумы   
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
0+2+0 
 
 
Мақсаты:  мәдениаралық,  лингвоелтану  және  әлеуметтік 
мәдени құзыреттерді қалыптастыру.  
Міндеттері:  студенттерді  оқытылатын  тіл  елінің  түрлі 
бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл 
елінің  мәдени  кеңістігімен,  ұлттық  және  аймақтық 
ерекшеліктерімен таныстыру.  
Пәннің  мазмұны:  тілі  оқытылатын  ел  мен  туған  жердің 
мәдени 
ерекшеліктері, 
ұқсастықтары 
мен 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
оқытылған  тiл  материалы  шеңберлерiндегi    дайын  және 
дайын   емес монолог түрінде сӛйлеуді  хабарлама немесе 
баяндама түрінде қалай меңгеруді; 
меңгеруі    қажет:  әңгiмелесіп,  сұхбат  алып  және 
пiкiрсайысқа  қатысып,    тиiстi  лексикалық  бiрлiктер  және 
сӛз орамына қатысты ӛз пікірін бiлдiру;  ӛзектi тақырыпқа 

айырмашылықтарын,  ұлттық  құндылықтарды,  мәдениаралық 
қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. 
шығарма  жазу,    ресми  хат,  қатынас  хат,  баяндама  жазуға 
үйренуді; 
дағдылануы 
тиіс: 
газеттік-публицистикалық 
және 
ғылыми    стильдердің  орта  деңгейдегі    мәтіндерінің 
мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға. 
KF 1408 
Классикалық  филология 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ 
0+2+0 
Мақсаты:  латын  тілінің  негізгі  лексикалық  қоры  мен 
грамматикалық  жүйесін  меңгеру;  еуропалық  мәдениеттің 
дамуына  әсер  еткен  кӛне  рим  классикалық  әдебиетінің 
үлгілерімен танысу.   
Міндеттері:  фольклор  мен  әдебиеттің  қалыптасу  жолындағы  
негізгі  заңдылықтарын,    тіл  жүйесін  синхрониялық  және 
диахрониялық аспектілерде зерттеу; сӛйлеу және жазба тілдік 
қарым-қатынасты оқыту. 
Пәннің  мазмұны:  пән    шет  тілін  үйрену  барысында 
теориялық  білімдері  мен  сӛйлеу  дағдыларын  қолдана  алу, 
филологияның 
(соның 
ішінде 
лингвистика 
мен 
әдебиеттанудың) негізгі талдау әдістерін қамтиды. 
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
латын  тілінің  грамматикасы  мен  латын  тілінің  негізгі 
лексикалық қорын;  
меңгеруі    қажет:  Латын  тілін  меңгеру  арқылы  үнді 
Еуропа тілдеріне  тән жалпы тілдік жүйені түсінуді; 
дағдылануы  тиіс:  кәсіби  терминологияны  саналы  түрде 
игеруге, кӛне рим классикалық әдебиеттерінің үлгілерімен 
танысуға. 
 
Модуль 3.    Арнайы шетел тілі 
AShTZhK  3409 
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 
деңгейі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+3+0 
Мақсат:    студенттің  ағылшын  тілінде  жалпы  қарым-
қатынаста  еркін  сӛйлеуге  мүмкіндік  беретін  жалпы  қарым-
қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; 
Міндеттері:  студентке  шет  тілінің  кәсіби  деңгейінде  сӛйлеу 
мүмкіншілігін  беретін  кәсіби  қарым-қатынас  құзыреттілігін 
қалыптастыру;  студенттің  әлеуметтік,  интеллектуалдық  және 
тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 
және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  
Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат 
жаза  алуды,  мамандыққа  байланысты  аутентикалық  ғылыми, 
ғылыми-танымал  және  публицистикалық  жазба  мәтіндерді 
түсіндіруге кӛмектеседі. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
студент оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы игеруі; 
меңгеруі    қажет:  түрлі  кәсіби  тақырыптарға  хабарлама, 
мәлімдеме  және  презентация  жасай  алуы;  дайындықсыз 
жағдайда  тез  тіл  таба  алуы,  тілді  әлеуметтік  және  кәсіби 
істерде еркін қолдануды;  дағдылануы тиіс: ағылшын мен 
ана  тілдерінде  аутентикалық  публицистикалық,  ғылыми-
танымал  және  ғылыми  мәтіндерді  жазба  және  ауызша 
формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.   
 
 
AShTAK 3410 
Арнайы шетел тілі – арнайы кәсіби (С2 
деңгейі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+3+0 
Мақсаты:  студенттің  ағылшын  тілінде  жалпы  қарым-
қатынаста  еркін  сӛйлеуге  мүмкіндік  беретін  жалпы  қарым-
қатынас құзыреттілігін қалыптастыру;  
Міндеттері:  студентке  шет  тілінің  кәсіби  деңгейінде  сӛйлеу 
мүмкіншілігін  беретін  кәсіби  қарым-қатынас  құзыреттілігін 
қалыптастыру;  студенттің  әлеуметтік,  интеллектуалдық  және 
тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 
және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  
Пәннің  мазмұны:  пән  тілді  әлеуметтік  және  кәсіби  істерде 
еркін қолдануды, қиын тақырыптарға эссе немесе құжат жаза 
алуға үйретеді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
студент  оқу  бағдарламасы  талабындағы  лексиканы 
игеруге;    меңгеруі    қажет:  түрлі  кәсіби  тақырыптарға 
хабарлама,  мәлімдемежәне  презентация  жасай  алуы; 
дайындықсыз  жағдайда  тез  тіл  таба  алуы,  мамандыққа 
байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және 
публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруді;  
дағдылануы  тиіс:  ағылшын  мен  ана  тілдерінде 
аутентикалық  публицистикалық,  ғылыми-танымал  және 
ғылыми  мәтіндерді  жазба  және  ауызша  формада 
аңдатпалау дағдысын иемденуі тиіс.   
AMShT 4411 
Академиялық мақсаттарға арналған шетел 
тілі 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+2+0 
 Мақсат:  студенттерді  қарым-қатынастың  сӛйлеу  және  жазба 
формаларында  кәсіби  және  әлеуметтік  коммуникацияға 
бейімдеп  дайындау,  олардың  тілдік,  танымдық  және 
мәдениаралық  құзыреттілігін  кеңейту  құралы  ретінде 
мүмкіндіктерін түсіндіру.  

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал