Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет16/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   63

-  лексикалық    бірліктерді  контекске  қарай  таңдай  білу 
және дұрыс қолдану;  аударма мәтіннің байланыстылығын, 

практикасы 
1+1+0 
модельдерін  қолданудың  мәдениеті  мен  техникасын; 
аударманың техникалық тәсілдерін; сӛздікпен жұмыс істеудің 
мәдениеті мен техникасы қарастырылады. 
 
 
жүйелілігін, тұтастығына композициялық-тілдік формалар 
негізінде  қол  жеткізетін  мәтін  құрастыру  ережелерін 
дұрыс қолдану;  
-  арнаулы-кәсіби  мәтіндерге  аннотация  және  реферат 
жасау әдістемесін, аудармадан кейінгі ӛзін-ӛзі түзету және 
аударма мәтінді қайта түзетіп шығу әдістемесін игеру. 
MKKTK 4513 
Мәдениетаралық  қарым-қатынас және тілдік 
контактілер  
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:    Лингвомәдениеттану 
1+1+0 
Курс  мәдениетаралық  коммуникация  шеңберінде  тілдік 
байланыстардың  ерекшелігін,  олардың  типологиясын,  негізгі 
заңдылықтарын  қарастыруға  бағытталған.  Курс  болашақ 
аудармашылардың  мәдени  және  тілдік  құзыреттіліктерін 
қалыптастыруды кӛздейді. 
-    мәдениетаралық  коммуникация  шеңберінде  тілдік 
байланыстардың 
кӛптүрлілігін 
және 
негізгі 
заңдылықтарын талдай білу және жіктей алу; 
-  шет  тілдегі  мәтінді  оның  жанрлық  ерекшелігіне  қарай 
аударудың негізгі тәсілдері мен әдістерін білу; 
- шет  тілдегі  мәтіндер  аудармасын  талдау  және  сараптау 
дағдысын меңгеру; 
ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 
  IP 3601 
Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша) 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ   
1+1+0 
 
Мақсатты  кәсіпкерлік  инновацияны  құқықтық  реттеу,  себебі 
экономиканың  даму  деңгейінің  ӛсуіне  байланысты  жаңаны  
енгізу  және  оны  пайдаланудың  маңызының  ӛсуімен 
байланысты. 
Инновациялық  кәсіпкерлік  –  бұл  технико-технологиялық 
жаңаларды 
коммерциялық 
пайдалану. 
Инновациялар 
кәсіпкерліктің 
спецификалық 
құралы. 
Курс 
аясында 
инновациялық  кәсіпкерлік  субъектілерін,  оның  түрлерін, 
инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 
жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 
әлемдік 
тәжірибедегі 
инновациялық 
кәсіпкерлікке 
салыстырмалы талдау.  
 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі  тиісь:  инновациялық  кәсіпкерліктің  жалпы 
теоретикалық  қағидалары  мен  әдістерін,  түсігін,  мазмұны 
мен  инновациялық  кәсіпкерліктің  дамуы  тарихын, 
инновациялық  кәсіпкерлік  мақсаттары  мен  міндеттерін, 
инновациялық  қызметттің  қағидаларын,  нысанын  және 
әдістерін. 
Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 
қолдана  білу.  Инновациялық  кәсіпкерлікті  реттейтін 
нормативтік  құқықтық  базамен  жұмыс  жасау,  алынған 
білімдіпрактикада 
қолдану 
және 
мемлекеттің 
инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 
Машықтануы  тиіс    инновациялық  кәсіпкерлікті 
құқықтық  реттеу  аясындағы  ғылыми  және  практикалық 
мәселелерді шешуге. 
Бітірушілер  юриспруденцияның  барлық  аясындағы  терң 
білімге  ие  болады  және  қазіргі  ғылыми  зерттеулерге 
сыналау саралау жүргізе білу.
 
IP 3602 
Интеллектуалдық құқық 
2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 
Мақсатты    интеллектуалдық  шығармашылық  қызмет 
нәтижелері  және  азаматтық  айналым  қатысушыларының 
тауарларын,  жұмыстарын  және  қызметін  дараландыру 
құралдарына  қатысты  пайда  болатын  қатынастардың 
құқықтық реттелуін оқыту. 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі  тиіс  –  интеллекталдық  меншік  құқығының 
теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 
және  тарихы,  интеллектуалдық  меншік  құқығының 
мақсатты  мен  міндеттері,  объектілері,  интеллектуалдық 
меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  
 Меңгеруі  тиіс  -      алынған  білімді  саралау  және 
тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық 
қызмет 
нәтижесіне 
байланысты 
пайда 
болатын 
қатынастарды  реттейтін  нормативтік  базамен  жұмыс 
жасау, 
алынған 
білімді 
тәжірибеде 
қолдану; 
творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау 
және  қоолдауға  байланысты  мемлекеттік  саясатты 
меңгеру.  
Машықтануы  тиіс    творчестволық  интеллектуалдық 
меншік  нәтижелерін  құқықтық  реттеу  аясындағы  ғылыми 

және  практикалық  мәселелерді  шеше  білуге.  Бітірушілер 
интеллектуалдық 
меншік 
құқығы 
аясындағы 
коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 
байланысты  мәселелерді  шешуге  жүйелік  дағдылануды 
қалыптастыру,  қазіргі  кездегі  ғылыми  зерттеулер 
жағдайларын  саралауға  қатысты  терең  блілім  ала  алады. 
Практикалық дағдылануға ие болады. 
KL 3603 
Контрастивтік  лингвистика 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 
Курстың  мақсаты  –  ағылшын,  қазақ,  орыс  тілдерін 
салғастырмалы  зерттеу;  генетикалық  жақындықтарының 
деңгейіне  қарамастан  тілдер  арасындағы  ұқсастықтар  мен 
айырмашылықтарды 
талдау.  
 
 
-    контрастивтік    лингвистиканың  нысаны  мен  пәнін, 
әдістемелік  негіздерін  білу,  тіл  білімінің  осы  бағытының 
даму  кезеңдерін,  метатілдік  аппаратты  ,  таксономиялық 
категорияларды  және  контрастивтік  лингвистиканың 
қағидаларын білу; 
-  туған  тіл  мен  оқылатын  тілді  салғастырмалы  және 
контрастивті  талдау  жасй  білу,  қоғам  мен  тілдің  тепе-
теңдігін қағидаларын жіктеу;  

түрлі  құрылымдық  тілдерді  салғастыру  кезінде 
контрастивті  анализ  жасаудың  тәсілдері  мен  дағдысын 
меңгеру. 
SSM 3604 
Стилистика және сӛйлеу мәдениеті 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 
Мақсаты:  қазіргі  заманғы  қазақ/орыс  әдеби  тілінің 
стилистикалық  жүйесінің  қолданылу  және  құрастырылуының 
теориялық  және  практикалық  мәселелерімен  студенттерді 
таныстыру.  
Мазмұны:  курс  тілде  нақты  мазмұнды  жеткізу  үшін  тілдік 
құралдардың  функционалды  мүмкіндіктерін,  сондай-ақ, 
«сӛйлеу  қызметінің»  заңдылықтарын  кӛрсетуді  кӛздейді. 
Аталмыш  курс  мынадай  міндеттерді  шешуге  бағытталады  – 
болашақ  аудармашыларды  заманауи  қазақ/орыс  әдеби  тілінің 
стилистикалық жүйесі туралы  теориялық біліммен және түрлі 
деңгейдегі  тілдік  құбылыстарды  талдаудың  практикалық 
дағдысымен қаруландыру. 
 
Стилистиканың  негізгі  ұғымдарын;  қазіргі  заманғы 
қазақ/орыс  әдеби  тілінің  барлық  деңгейінде  тілдік 
құралдардың қолданудың әдеби нормасын білу
қазақ/орыс тілдерінің нақты тілдік бірліктерін дұрыс табу, 
анықтау  және  түсіндіре  білу;  кӛркем  мәтіннің  немесе 
сӛйленістің  нақты үзіндісіндегі стилистикалық  бояуы  мол 
бӛлшектерді таба алу;  
-  публицистикалық  және  кӛркем  әдебиеттің  түрлі 
жанрларындағы материалдарды талдай білу; 
-  қарым-қатынастың    түрлі  саласы  мен  жағдаяттарына 
сәйкес тілдік құралдарды қолдана білу; 
-  алынған  теориялық  білім  негізінде  түрлі  сӛздіктерді 
кәсіби  лингвистикалық  тұрғыдан  сауатты  қолдана  білу, 
қажетті 
грамматикалық, 
акцентологиялық 
және 
стилистикалық  ақпаратты  іріктей  білу;  қазіргі  заманғы 
орыс тілінің стилистикалық жүйесі туралы түсінігі болу. 
Rіt 3605 
Риторика 
2 кредита/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 
Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі  
шешендік сӛздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты 
– 
үйренушілердің 
санасында 
риторика 
теориясының 
негіздерін,  мәдениетаралық  коммуникация  тәжірибесінде 
денотативті,  экстенсивті  және  экспрессивті  эквиваленттілікті 
анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру  
- тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін 
білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және 
вербальды  емес  құралдарын  меңгере  алу;  сӛйлеу 
тәжірибесінде 
материалды 
жүйелеудің, 
жинаудың, 
тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу;  
- кӛпшілік алдында сӛйлеу дағдысын қалыптастыру. 
AKN 3606 
Аударма және когнитология негіздері 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:  аударма  теориясы  мен 
практикасы перевода 
1+1+0 
 
Курс  когнитологияның  базалық  мәселелерін  аударма 
аспектісінде 
қарастыруға 
бағытталған. 
Салыстырмалы 
концептологияның  әдістері  қазіргі  аударматанудың  маңызды 
бағыты  ретінде;  туған  тіл  мен  оқылатын  тілдердегі  әлем 
бейнесі 
когнитивті 
диссонанстың 
ӛрісі 
ретінде 
қарастырылады.  
-  когнитивистиканың  теориялық  негіздерін  аударма 
контексінде білу;  
-    концептілерді  сипаттаудың  әдістері  мен  тәсілдерін 
қолдану білу; 
-      тілдік  сәйкестіктерді  талдай  білу,  түрлі  тілдерде 
қолданылатын  когнитивті  механизмдердің  үқсастығын 
табу дағдысын меңгеру.  
LN 3607 
Лингвистика негіздері 
Мақсаты  мен  міндеттері:  тіл  туралы  ғылымның  негіздерімен  -  негізгі  лингвистикалық  терминдерді,  лингвистикалық 

2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
1+1+0 
танысу;  тіл  туралы  ғылымның  негіздерімен,  негізгі 
лингвистикалық  терминологиямен,  тілдің  ішкі  қрылымы  мен 
қыметінің негізгі ұғымдарымен таныс болу;  
Мазмұны:  курс    студенттерді  тіл  білімінің  тарауларымен,  кез 
келген  тіл  білімінің  пәндерінде  қолданылатын,  келесі  арнайы 
курстарды  түсінуге  қажетті    ұғымдар  мен  терминдер 
жүйесімен таныстыруға бағытталған.  
бірліктерді  және  олардың  қолдану  заңдылықтарын; 
тілдердің  шығу  теориясының  негізгі  қағидаларын;  әлем 
тілдері классификациясын білу; 
 -лингвистикалық  терминдерді  дұрыс  қолдануа  білу; 
оқылған 
талдау 
әдістері 
арқылы 
нақты 
тілдік 
материалдарды  талдау;  түрлі  тілдік  материалдарды 
лингвистикалық әдістер арқылы талдау; 
-  лингвистикалық  ойлау  дағдысын,  лингвистикалық 
талдаудың түрлі әдістерін игеру. 

 
5В021000 – Шетел  филологиясы мамандығы 
Пәндер коды 
Пәндер атауы, кредит саны, 
пререквизиты, пәндердің түрлеріне қарай 
таралымы  
Мақсаты мен міндеті, пәннің (курстың) қысқаша мазмұны  
 
Білім беру нәтижелері 
 (білу, орындай алу, дағды) 
МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 
KT1101 
Қазақстан тарихы  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Мақсаты:  білім  алушыларды  тарих  негіздері  мен  тәуелсіз 
Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдерімен  нақты 
деректер  мен  тарихи  айғақтарды  оқыту  арқылы  жаңа 
теориялық  және  әдіснамалық  кӛзқарастар  тұрғысынан  та-
ныстыру.   
Қысқаша  мазмұны.  Тарих  негіздері  және  Қазақстан 
мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері.  Әртүрлі  ӛткен  тарихи 
кезеңдерімен  қалыптасқан  Қазақстан  мемлекетінің  қазіргі 
жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 
- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 
тәуелсіз  Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері  мен 
тарихи негіздерін білу; 

қазақстандық 
даму 
моделінің 
имманенттік 
басымдылықтарын,  ерекшеліктері  мен  маңызын  шынайы 
және жан-жақты білу; 
-  күрделі  тарихи  үдерістерді,  құбылыстар  мен  қазіргі 
Қазақстанның  тарихи  тұлғаларын  оқыту  барысында 
аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 
меңгеру; 
POK(R)Ya 
1102 
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі 
3 кредит/      ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+3+0
 
Мақсаты:  студенттерді  қазақ  тілінде  (орыс  тілінде) 
тұрмыстық,  ғылыми  және  кәсіби  қарым-қатынаста  диалогтық 
және монологтық сӛйлеуге үйрету. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Қазақ 
тілінде 
(орыс 
тілінде) 
тұжырымдамалық  негізделген  филологиялық  білім  беру; 
Қазақстандағы  және  әлемдегі  әлеуметтік-экономикалық, 
тарихи-мәдени,  саяси  жағдайлармен,  ҚР  конституциялық-
құқықтық  негіздерімен      қазақ  тілінің  қызмет  ету  мен  даму  
үдерістерінің қатынасы. 
– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 
қызмет  етуі  туралы  іргелі  білімдерді    кәсіби 
дүниетанымын  қалыптастыру  мақсатында  мамандық 
бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  
-  қосымша  ғылыми  мәтіндерді  –  аннотация  мен 
рефераттық  сипаттамаларды  құрастыра  білу;  мәселелерді 
тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

POIYa1103 
Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  
3 кредит/  ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1
 
Мақсаты:  студенттерді  шет  тілінде  кәсіби  қарым-қатынас 
жасай білуге үйрету. 
Қысқаша  сипаттамасы.  Шет  тілінінің  сӛздік  қорын 
толықтыра  және  кәсіби  терминдер  мен  клишелерді  енгізе 
отырып,  тыңдап  жауап  беру  дағдыларын  дамыта  отрып 
байыту,  студенттердің  қабілеттерін  жетілдіру,  түпнұсқадағы 
кәсіби  дереккӛздерінен  берілген  тақырыптар  бойынша 
жарияланымдарды  оқу  барысында  және  кәсіби  тақырыптарда 
серіктестермен  іскери  қарым-қатынас  жүргізу  дағдыларын 
дамыту.  Курс  тілдің  орташа  және  жоғары  деңгейін  (Pre-
Intermediate, 
Intermediate, 
Upper-Intermediate, 
Advanced) 
меңгерген студенттерге арналған. 
- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 
-  шет  тілінде  қарым-қатынас  жасау  дағдысының  және  кең 
сӛздік қорының болуы; 
-  оқи  білу  дағдысы  мен  оқыған  материалды  талдай  білу 
дағдысын меңгеру. 
 
FNP2104 
Ғылыми таным философиясы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 
философия  ғылымы  саласында    іргелі  білімдерге  сүйене 
отырып,  ғылыми  ізденіс  алгоритмі  мен  ғылыми  мәселелерді 
ӛзбетінше  тұжырымдай  білу,  сонымен  қатар  пәнаралық 
әдіснама  мүмкіндіктерінің  болуы.  Ғылым  мен  техника, 
инженерлік-техникалық 
білімдер 
мен 
шығармашылық 
мәселелеріне,  қоғамдық  ілгерілеуде  ғылымның  рӛліне, 
сонымен  қатар  генезиске  және  қазіргі  заманның  жаһандық 
мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазіргі  заманның  түйінді  идеялары  мен 
категорияларын,  танымдық  әрекеттің  негізгі  қағидалары  мен 
-  дүниетаным  мен  ғылыми  білім  негіздері  ретінде 
философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 
ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 
 -  танымдық  қызметтің    негізгі  қағидаларын,  заңдарын 
және механизмдерін білу; 
- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 
кәсіби қызметтегі маңызын білу
-  сыни  ойлау  әдіснамасы  тұрғысынан  қазіргі  әдеуметтік-
мәдени  жағдаяттардың  шынайылығын    дұрыс  қабылдай 
білу; 
-  кәсіби  ғылыми  мәселелерді  шешуде  философияның 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 
этикалық  мәселелерін,  олардың  кәсіби  қызметтегі  маңызын 
қарастыру.  Студенттердің  ғылымның  эвристикалық  және 
әдіснамалық  саласында  қазіргі  философияның  ғылыми-
әдіснамалық  әлеуетін  меңгеру  арқылы  кеңейту  және 
жетілдіру.  Социумның,  мемлекеттің,  азаматтық  қоғамның 
және  тұлғаның  даму  мен  ӛмір  сүру  заңдылықтары,  қазіргі 
жаһандық  қоғамның  ӛмір  сүру  шарты  ретіндегі    тӛзімділік 
қағидалары  мен  мәдениаралық  диалог  туралы  түсініктерін 
қалыптастыру.  Студенттерде  сыни  ойлау  мәдениеті  мен 
ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 
дағдыларын қалыптастыру. 
қағидаларын,  заңдарын  және  категорияларын  қолдана 
білу; 
-  шығармашылық,  сыни  ойлау  дағдыларын  меңгеру,  сыни 
ойлау  инструментарийлерін  ғылыми,  мәдени,  әлеуметтік-
саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 
 
ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІК МОДУЛЬ 
PMK 2201 
Тұлғааралық коммуникацияның 
психологиясы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты:  Қазіргі  әлемде  тұлғааралық  коммуникация  туралы 
психологиялық  білімдердің  орны  мен  рӛлін  студенттерге 
түсіндіру,  таңдаған  мамандығы  бойынша  кәсіби  қалыптасу 
үдерісінде олардың маңызын анықтау. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Студенттердің 
 
тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясының 
негізгі 
парадигмаларын,  теориясы  мен  концепцияларын  оқытуда  
білімдерін 
жүйелеу. 
Тұлғааралық 
коммуникацияның 
психологиялық 
мәселелерін 
танымдық 
үдерістерді, 
психикалық  жағдайлар  мен  тұлғаның  жеке-психологиялық 
ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 
Әлеуметтік  психологияның  негізгі  категориялары  мен 
ұғымдары,  әдіснамалық  негіздері,  негізгі  теориялары, 
тұжырымдамалары  мен  түрлері, даму  заңдылықтары, әдістері 
мен  тұлғааралық  коммуникацияны  зерттеу  тәсілдері,  жаңа 
психологиялық  әдістер  мен  тұлғааралық  коммуникацияны 
зерттеу технологиясы. 

-  тұлғааралық  коммуникацияның  психикалық  құбылыстар 
жүйесін  танымдық  үдерістер  мен  реттеуші  жағдайлар 
бірлігінде білу;  
- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 
теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясыныңнегізгі  ұғымдары  мен  категорияларын 
білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  алынған 
психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 
-    тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  оның  жеке 
тұлғалық  қабілеттерін  анықтау  мен  психологиялық 
мінездемесін  қалыптастыруда  адамның  жеке  ӛзіндік 
ерекшеліктерін зерттей алу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  және  топтық 
ӛзараәрекеттесуде  ӛзге  адамдармен  қарым-қатынас  жасау 
жүйесін сауатты түрде орната білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынаста  психологиялық  зерттеу 
жүргізудің  дағдыларын  меңгеру,  оны  ӛткізу,  алынған 
мәліметтерді  ӛңдеу  мен  нәтижелерін  сауатты  түрде 
кӛрсете білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  тұлғаны 
жетілдіруге  септігін  тигізетін  практикалық  ұсыныстарды 
жасаудың дағдыларын меңгеру; 
-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-
қатынас  мақсатында  тұлғааралық  қарым-қатынасты 
бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 
TPP 2202 
Теориялық және қолданбалы саясаттану 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары 
мен Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Саяси  тәртіп,  мемлекеттік  басқару  мен 
құрылымы,  Қазақстандағы  және  әлемдік  аренадағы  саяси 
үдерістер. 
Бағдарламалық 
құжаттар 
мен 
Елбасының 
Жолдаулары, Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы 
саясатының  стратегиялық  бағыттары.  Жаңа  әлемдік  тәртіп 
ретіндегі  жаһандық  әлем  туралы  түсінігі,  әлемдік  саясат  пен 
халықаралық  қарым-қатынастың  негізгі  беталысын  түсіну, 
- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 
белсенділігін  кӛрсете  білу,  әр  түрлі  бұрмалаушылық 
түрлеріне қарсы тұра білу. 

тӛзімді  кәсіби  ӛзараәрекеттестікке  қабілеті  мен 
әлеуметтік-мәдени, 
идеялық-саяси 
және 
діни 
ерекшеліктерді  ескере  отырып,  жаңа  жағдайларда 
бейімделу. 
 

ұлттық  қауіпсіздікті  нығайту,  терроризм  мен  экстремизм 
актілерін болдырмау.   
ELSU 2203 
Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  студенттерді  адамның  әлеуметтік  іс-әрекетіндегі 
этика  нормаларымен,  адамгершілік  қағидаларымен  және 
құндылықтарымен таныстыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Кәсіби  қызметтің  әр  түрлі  саласында 
этика  нормаларының  қалыптасу    мен  жетілдіру  жолдары 
туралы  түсінігін  жүйелеу.  Болашақ  мамандарда  негізгі  этика 
нормалары, 
тұлғаның 
әлеуметтенуі 
үдерісінде 
этика 
нормаларының  қалыптасу  заңдылықтары  туралы  білімдерін 
қалыптастыру.  Этика  дамуының  негізгі  кезеңдері  мен 
беталысымен  таныстыру,  тұлғаның  адамгершілік  кӛзқарасын 
қалыптастыратын  іргелі  этикалық  бағдарлардың  мазмұнын 
ашу. 
- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

этикалық  жетілудің  жеткілікті  деңгейі  туралы 
социумдағы  адамгершілік  жағынан    ӛзбетінше  бағдарлау 
дағдыларын меңгеру; 
-  күнделікті  ӛмірдің  қиын  жағдаяттарында  ең  қолайлы 
этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 
білу; 
-  ӛз  қылықтары  мен  қоршаған  орта  адамдарының 
қылықтарын  этикет  және  мораль  нормалары  тұрғысынан 
бағалау. 
 
KR 2204 
Мәдениет және дін  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Мақсаты:  Қазақстанның  мәдениеті  мен  дінінің  негізгі 
ерекшеліктерімен  таныстыру,  Қазақстан  халықтарының 
мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстан  аймағының  мәдениет  пен  дін 
құбылыстарын  зерттеу  үшін  мәдениеттану  мен  дінтану 
әдістерін,  «диалог»  ұғымын  20-21  ғасырдың  гуманитарлық 
ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 
теориялық  тілдің  ӛзіндік  ерекшелігін  оның    негізгі 
экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 
мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 
Диалогтың 
онтологиялық 
негізі 
ретіндегі 
адамның 
метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

ғылыми  дүниетанымды,  этикалық  және  мәдени 
тӛзімділікті білу; 
ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 
базалық  құндылықтарының  иерархиясына  салыстырмалы 
талдау жасай алу; 
-  негізгі  дүниетанымдық  мәселелерді  шешуде  философия, 
ғылым,  дін  және  ӛнердің  мүмкіншілік  ӛзараәрекеттесу 
перспективасын болжай алу; 
-  аймақтық    мәдени  құбылыстардың  синхрондық  және 
диахрондық  байланысын  анықтай  алу,  олардың  себептері 
мен салдарын кӛрсете білу; 
 -  этномәдени  және  кәсіби  ерекшеліктерін  ескере  отырып 
тӛзімділік 
мінез-құлық, 
әлеуметтік 
және 
кәсіби 
ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 
OPS 2205 
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал