Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет14/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63

Модуль 4.  Негізгі шет тілі бойынша практикум 
PT 1413 
Практикалық тыңдау 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
Пән  есту  және  сӛйлеу  біліктілігін      дамытуға  және  одан  әрі 
жетілдіруге,  сондай-ақ  оқытылатын  сӛздік  бірліктерді 
атвоматты түрде қолдануға машықтандыруға бағытталған 
-  аутентикалық  дыбысталатын  мәтіннен(монологтік  және 
диалогтік)    ақпарат  алу  әдістерін  білу,      pre-intermediate, 
intermediate  қиындықтарын:  болжамдау,  мағыналық 
ерекшелігін,  тыңдалған  мәтіннің  тақырыбын    және  
идеясын,  сондай-ақ  негізгі  және  екінші  деңгейлі  фактілер 
мен бӛліктерді анықтау; 
 -  шет  тіліндегі  сӛйленген  сӛзді  тыңдау  арқылы  түсіну, 
ағылшын тіліндегі айтылымды қазақ/орыс тілдерінде және 
кері бағытта қайт жасап шығу. 
ShTO 1414 
Шет тілінде оқу 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Практикалық тыңдау 
0+3+0 
 
 
Курс ағылшын тілінде оқу машығын жетілдіруге бағытталған. 
Курс  студенттердің  болашақта  оқыту  және  кәсіби  қызметті 
жүзеге  асыруға  мүмкіндік  беретін  жалпымәдени,  кәсіби  және 
арнайы құзыретін дамыту мен қалыптастыруды мақсат етеді. 
 
 
 
-    білім  алушылардың  таңдаған  бағыттары  бойынша 
сӛздіктің  кӛмегінсіз  аздап  бейімделген  кӛркем  әдеби 
шығармаларды;    сӛздік  және  талдауды  шектеулі  түрде 
қолдану  арқылы  газет  материалдарын,  8-10%  беймәлім 
лексикасы  бар      кӛркем  және  ғылыми-кӛпшілік  әдебиет 
мәтіндерін,  ғылыми-кӛпшілік    әдебиеттерді    сӛздіктің 
кӛмегімен оқи білу. 
-  сӛздіктермен  (баспа  және  электрондық),  арнайы 
басылымдармен, 
анықтамалармен 
жұмыс 
істеу 
машығын меңгеру. 
SP 2415 
Сӛйлеу практикасы 
3 кредита/  ECTS 
Пререквизиттер: Практикалық тыңдау 
2+1+0 
 
 
 
Курс ағылшын тіліндегі ауызша сӛйлеу машықтарын арттыру 
және 
жетілдіруге 
бағытталған. 
Курстың 
мақсатына 
студенттердің  болашақта  оқыту  және  кәсіби  қызметті  жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін жалпымәдени, кәсіби және арнайы 
құзыретін дамыту мен қалыптастыру кіреді. 
 
-  оқытылатын  тіл  елінің  ерекшелігіне  сай  келетін  тілдік 
және  тілдік  емес  тәртіпті    құру  тактикасы  мен 
стратегиясын білу; 
-  тұрмыстық,  әдеби  және  ғылыми-кәсіби  тақырыптарға 
ағылшын 
тілінің 
дыбысталатын, 
лексикалық, 
стилистикалық  нормаларына  сай  ӛз  ойларын  монологтік 
және диалогті формада мазмұндай білу; 
-компенсаторлық 
технологияларды 
(шет 
тіліндегі 
ақпаратты  алу  және  жіберу  кезінде  тілдік  құралдардың 
жетіспеушілігі  шарттарында  жағдайдан  шыға  білу) 
меңгеру. 
ZhP 2416 
Жазу практикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Шет тілінде оқу 
0+3+0 
 
 
 
 
Оқытудың  мақсаты  –  сӛйлеу  қызметінің  әр  түрлі  түрлерінде 
ағылшын 
тіліндегі 
сӛйлеуді 
практикалық 
меңгеру 
машықтарының      сӛйлеу  және  тілдік,  морфологиялық  және 
синтаксистік  машықтарын  қалыптастыру  және  білімді 
меңгеру.    Курс  сӛздік  қордың  баюына;  жазу  машықтарын 
қалыптастыруға,  шығарманы  дұрыс  ресімдеуге,  ойды, 
дәлелдер  және  аргументтер  қатарын  мазмұндау  тәртібіне; 
грамматикалық, 
лексикалық 
тапсырмаларды 
шешудегі 
практикалық машықтарды жетілдіруге ықпал етеді. 
-  ӛз  ойларын    шет  тілінде  графикалық-орфографиялық, 
лексикалық, грамматикалық және стилистикалық жағынан   
жазбаша  түрде  (диктанттар,  мазмұндамалар,  шығармалар 
жазу) дұрыс жеткізу машығы; 
-  әдеби-кӛркем  мәтіндерді  және  тұрмыстық  тақырыптағы 
мәтіндерді  ағылшыннан  қазақ/  орыс  және  қазақ/орыс 
тілдерінен  ағылшын  тіліне  жазбаша  аудару  машықтарын 
меңгеру. 

Модуль 5. Тілі оқылатын елдің тарихы мен мәдениеті 
TOET 1417 
Тілі оқылатын елдің тарихы  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты  –  студенттерді  Ұлыбритания  мен    АҚШ 
тарихымен 
таныстыру; 
жоғарыда 
аталған 
елдредің 
мемлекеттік  институттардың,  әлеуметтік  құрылымдарының 
құрылу  және  даму  мәселелерін  ашу.  Курстың  міндеттеріне 
коммуникацияның  саймасайлығын  қамтамасыз  ету  үшін 
оқытылатын тіл елінің тарихын меңгерген мамандандырылған 
аудармашыларды дайындау кіреді. 
  
  
-  тарихи,  әлеуметтік  және  мәдени  сипаттағы  ақпаратты 
еркін меңгеру машығы; 
-  оқытылатын  тіл  елдерінің  негізгі  тарихи  кезеңдері    мен 
заманауи  тенденцияларын;  оқытылатын  тіл  елдерінің 
қоғамдық-саяси  ӛмірінің,  салттары  мен  дәстүрлерінің 
ерекшеліктерін;  негізгі  мәдени-тарихи  ассоциацияларын 
білу 
-  мәдени  және  этникалық  шыдамдылық  машықтарын 
меңгеру. 
 
TOEM 1418 
Тілі оқылатын елдің мәдениеті 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+2+0 
Пәнді  оқыту  мақсаты  –  ағылшын  және  американ 
мәдениеттерінің  тарихы  туралы  ұғымдарды,  олардың  негізгі 
кезеңдері  мен  әр  кезеңнің  ерекшеліктерін  қалыптастыру. 
 
 
 
-  ағылшын  мәдениетінің  тарихи  даму  кезеңдерін;  озық 
ағышын 
және 
американ 
мәдениет 
және 
ӛнер 
қайраткерлерінің үздік туындыларын білу; 
-  оқытылатын  тіл  елінің  мәдени  кеңістігіндегі  қазіргі 
заманғы ақпаратты; мәдени және этникалық шыдамдылық 
машықтарын; мәдени анализ әдістерін меңгеру. 
TOEA 1419 
Тілі оқылатын елдің әдебиеті 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Тілі  оқылатын  елдің 
мәдениеті 
1+2+0 
Пән  Англосакстар  кезеңінен  бастап  біздің  күнімізге  дейінгі  
ағылшын  әдебиетінің  тарихын:  синхрония  мен  диахрония 
шеңберіндегі  негізгі  кезеңдер  мен  әдеби  дәстүрлерді,  негізгі 
әдеби бағыттарды, мектептер мен олардың ӛкілдерін зерттеуге 
бағытталған. 

ағылшын 
әдебиетінің 
негізгі 
кезеңдерін, 
ұлы 
жазушылардың  шығармашылық  ӛмірбаянын;  оқытылатын 
шығармалардың 
проблемасын, 
жанрлық 
сипатын, 
идеялық-әдеби  ерекшеліктерін,  аудармашылық  дәстүрдің 
эволюциясын білу; 
 -  аудармашылық  дәстүр  эволюциясының  контекстінде 
кӛркем  мәтінді  талдау;  оқыытылатын  шығармалардың 
ұлттық 
ерекшеліктерін 
анықтау; 
мәдени-тарихи 
ерекшеліктерді анықтау машығы; 
- кӛркем мәтінді талдау және оны аудармада қайтта жасап 
шығару машықтарын меңгеру. 
Модуль 6.  Мәдениетаралық қарым-қатынас 
AA 1420 
Әлем әдебиеті 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Тілі  оқылатын  елдің 
әдебиеті 
1+2+0 
 
Пәннің  мақсаты  шетел  әдебиеттерін  антикалық  кезеңнен 
бастап  ХХ  ғасырдың  соңына  дейін  кезекпен  (салыстыру 
элементтері  бар)  оқыту.  Курс  шетелдік  әдеби  үдерістің 
ерекшеліктері  мен  кезеңдерін,  негізгі  заңдылықтарын  қайта 
қарауға,  шетелдік  әдебиеттердің  жанрлық-түрлік  құрылымын 
зерттеуге,  шетелдік  әдебиеттің  феноменологиялық  қатарын: 
негізгі  теориялар  мен  тұжырымдамаларды,  персоналий, 
шығармаларды анықтауға және талдауға бағытталған. 
-  әлем  әдебиетінің  кезеңдерін,  жеке  дәуір  мен  тұтастай 
халықтың  әдебиетінің  ерекшеліктерін;негізгі  жанрлардың 
эволюциясын; 
айтулы 
жазушылардың 
әдеби 
шығармашылығы мен публицистикасын білу; 
- кӛркем шығарманы кӛркем-эстетикалық құбылыс ретінде 
талдай білу; 
-  кӛркем  мәтінді  әдебиеттанушылық  талдау  машықтарын 
меңгеру. 
Ling 3421 
Лингвомәдениеттану 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  мен 
практикасы 
1+2+0 
 
Пәннің мақсаты – антропоцентрикалық бағыталған  тіл туралы 
білімді мәдениеттің негізгі құрамдас бӛлігі, әлеуметтік мәдени 
ақпаратты  беру  және  әлемнің  ұлттық  бейнелерін  құру  тәсілі  
ретінде  қалыптастыру.  Пән  тілдік  және  мәтіндік  материалды 
әлем туралы, әлеуметтік контекст, сӛйлеу қарым-қатынасының 
қағидалары,  адресат  және  т.б.  кең  экстралингвистикалық 
білімді 
қамтитын 
лигво-мәдениеттанушылық 
талдау 
машықтарына оқытуды кӛздейді. 
 -  лингвомәдениеттанудың  мақсаттары  мен  міндеттері, 
оның  объектілерін  және  пәнін,  негізгі  ұғымдары  мен 
әдістерін;  әлемнің  тілдік  картинасының  ерекшеліктерін; 
мәдениет 
концептілері 
кӛрсетілген 
негізгі 
тілдік 
формаларды білу; 
-  лингвомәдениеттану  тұрғысынан  тілдік  бірліктерді 
сипаттау;  шет  тілі  мен  ана  тілінің  фактілерін  салыстыру 
машығы; 

лингвомәдениеттанудың  негізгі  терминдері  мен 
ұғымдарын, 
түпнұсқа 
мен 
аударманың 
лингвомәдениеттанушылық талдау машықтарын меңгеру. 

MKKTP 4422 
Мәдениетаралық 
 
қарым-қатынастың 
теориясы мен практикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Тілі  оқылатын  елдің 
мәдениеті 
 1+2+0 
 
    Пәннің  мақсаты  –  түрлі  мәдениет  ӛкілдерінің  мәдени 
құндылықтарын 
мойындау 
және 
пайымдаулардың 
алуантүрлігіне,  мінез-құлық  модельдері  мен  қарым-қатынас 
стилдеріне,  сондай-ақ  салт-дәстүрлеріне  түсіністікпен  қарау 
негізінде  олармен  тиімді  қарым-қатынас  орната  алатын 
полимәдениетті тұлғаны қалыптастыру. 
Курс  мәдениетаралық  құзыреттің  негізгі  ұғымдарын, 
формаларының  түрлерін,  модельдерін  зерттеудің  негізінде 
студенттердің  мәдениетаралық  құзыретінің  дамуына  ықпал 
ету. 
-  мәдениетаралық  байланыстың  түрлі  жағдайларында 
соған  сай  тәртіпті  қамтамасыз  ету  үшін  қажетті 
мәдениетаралық  коммуникацияның  негізгі  ұғымдарын, 
құрылымы  мен  түрлерін;  мінез-құлық  стратегияларын 
білу; 
-  шет  тіліндегі  мәдениет  ӛкілімен  қарым-қатынас  жүргізе 
білу; 
-  ӛзге  мәдениет  иеленушілерінің  жағдаяттық-шартталған 
мінез-құлқының ерекшеліктерін интерпретациялауға сыни 
қарай 
білу, 
салыстырылатын 
мәдениеттердің 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анқытай білу; 
-  мәдени  және  этникалық  түсіністік  машықтарын; 
коммуникативтік  мінез-құлықтың  алуан  түрлі  түрлерін 
интерпретациялау әдістемесін меңгеру. 
ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 
ЖБТ 1  «Аударма және әдеби компаративистика» 
SW3501 
Scientific writing 
1 кредит/ 2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-
 
қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу 
EShTPK 2502 
 
Екінші шет тілінен практикалық курс 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Кәсіби бағдарлы шет тілі 
 0+2+1 
Курс екінші шет тілінің шеңберінде сӛйлеу қызметінің барлық 
түрлерін 
(сӛйлеу, 
жазу, 
тыңдау, 
оқу) 
қамтитын 
коммуникативтік-мәдениетаралық 
құзыреттің 
базалық 
негіздерін қалыптастыруға бағытталған. 
- оқытылатын шет тілінің орфографикалық, орфоэпикалық, 
лексикалық, грамматикалық нормаларын білу; 
- неміс/француз тілдерінде ауызша немесе жазбаша қарым-
қатынас жүргізе білу; 
-  ағылшын  тілінің  фонетикалық,  лексикалық  және 
грамматикалық нормаларын сақтай отыра монологтік және 
диалогтік  сӛйлеу,  екінші  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында 
сӛйлеу, тыңдау және жазу машықтарын меңгеру 
KShAKT 2503 
 
Кӛркем  шығарманы  аударма  контексінде 
талдау 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
 1+2+0 
Курстың негізгі мақсаты – студенттерде кӛркем мәтінді талдау 
және  оны  аудармада  жаңғырту  қағидаларын  қалыптастыру. 
Курс  шеңберінде  әдеби  шығармаларды  олардың  ішкі 
тұтастығы  тұрғысынан  талдау  үшін  қажетті  теориялық 
сұрақтар,  сондай-ақ  кӛркем  мәтінді  интерпретациялаудың 
түрлі әдістері қарастырылады.  
-  кӛркем  шығарманы  құру  және  әдебиеттің  тарихи 
дамуының жалпы заңдылықтарын білу; 
-  кәсіби  қызмет  шеңберінде  кӛркем  шығарманы  талдау; 
жинаған теориялық білімді пайдалана білу; 
-  кӛркем  шығарманы  жеке  талдаудың  практикалық 
машықтарын меңгеру. 
IKKAT  2504 
 
Іскери қарым-қатынастағы ағылшын  тілі 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі (В1деңгей) 
0+2+1 
Курс  іскери  қарым-қатынаста  қажетті  коммуникативтік  
құзырет  пен  машықтардың  дамуына  бағытталған.  Студенттер 
мекеме, басқарма және фирмалар қызметінің түрлі аспектілері 
туралы  ақпарат  алады.  Сәйкес  сӛздік  қор  дамытылып, 
сӛйлеудің грамматикалық дұрыстығы жетілдіріледі. 
-  ағылшын  тілінің  грамматикасын  білу  және  оларды 
сӛйлеу кезінде қолдана білу; 
- келіссӛздерге қатыса білу; ауызша іскери қарым-қатынас 
тілінің  грамматикалық  және  лексикалық  құрылымдарын 
пайдала білу; 
-  іскери  тақырып  аясында  дайындалмаған  әңгіме  жүргізу 
машығын меңгеру. 
MAT 2505 
Мәтінді аудармаға дейінгі талдау 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
0+3+0 
Пән  студенттерде  тұтастай  жүйе  түріндегі  мәтін  тілін  құру 
механизмін  түсіне  білетін  практикалық  машықтарын 
дамытуға, 
сондай-ақ 
аударма 
үдерісі 
кезінде 
осы 
механизмдерді  нормалар  ретінде  пайдалаунға  үйретуге 
бағытталған. 
Бұл  курста  келесі  тақырыптар:  мәтінді  аудармаға  дейінгі 

аударма 
үдерісінің 
кезеңдерін 
және 
олардың 
ерекшеліктерін;  аударма  стратегиясын  және  және  оны 
таңдауға ықпал ететін факторларын білу; 
-  аударма  практикасы  кезінде  аудармаға  дейінгі  талдауды 
ӛз бетінше орындай білу
-  аудармашылық  қиындықтарды  анықтау  және  оларды 

талдау  негіздері;  талдау  кезеңдері;  лексикалық,  синтаксистік, 
грамматикалық деңгейдегі талдау; тема және реманы анықтау; 
мәтінді  бӛліктерге  бӛлу;  шығарманың  мазмұндық  және 
кӛркемдік жақтарын талдау; аударма қиындықтарын, аударма 
стратегиясын  анықтау:тілдік  материалды  таңдау  үдерісі; 
талдаудың қосымша құралдары оқытылады. 
шешу жолдарын іздеу машықтарын меңгеру. 
 
AMAT 2506 
 
 
 
 
Аударма мәтіндерді әдеби редакциялау 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
Аудармашының 
кәсіби 
қызметінің негіздері 
0+2+1 
 
Пәннің  мақсаты  –  аударма  шығармаларын  редакциялау 
әдістерін,  әдеби  анализдің  тәсілдері  мен  әдістерін  жалпылау 
және  зерттеу.  Курс  келесі  тақырыптарды  ұсынады: 
редакциялау  туралы  жалпы  ұғым;  аударма  мәтіндерін 
редакциялау теориясы мен тәжірибесі қолданбалы пән ретінде; 
аударма 
шығармаларын 
бағалау 
критерийлері 
және 
редактордың мәтінмен жұмыс істеу формалары; аудармаларды 
редакциялаудың 
логикалық 
негіздері; 
аудармаларды 
редакциялаудың лингвостилистикалық негіздері; редакторлық 
талдау және аударма мәтінін түзету әдістемесі. 

редакциялаудың 
базалық 
тәсілдерін; 
мәтіндік 
қателіктердің  түрлерін;  аударма  тілінің  стилистикалық 
нормаларын білу; 
-  аударма  мәтініндегі  қателіктердің  түрлі  типтерін 
(лексикалық, логикалық, фактілі) анықтай білу; 
-әдеби  редакциялау  терминологиясын;  жұмыс  тілдерінің 
сӛйлеу 
мәдениеті 
нормаларын; 
аударма 
мәтінін 
редакциялау және түзету машықтарын меңгеру. 
AKT 3507 
 
 
 
Аудармашының кәсіби  тренингі  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
 
Жазбаша 
аударма 
практикасы  
0+3+0 
Курс  жазбаша  аударманың  нормалары  мен  ережелерін  ӛңдеу 
және бекітуге; жазбаша аудармада қолданылатын әдістер мен 
тәсілдерді меңгеруге бағытталған. 
Курс  жеке  аудармашылық  қызметпен,  сондай-ақ  онымен 
қатар  жүретін  кәсіби  машықтармен:  сӛздіктермен  және 
анықтамалық 
әдебиетпен 
байланысты 
білім 
мен 
икемділікті қалыптастыруға бағытталған. 
KATN 3508 
 
 
 
 
 
 
Кӛркем аударма теориясының негіздері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  мен 
практикасы 
 1+2+0 
 
Курс  кӛркем  аударма  теориясының  ӛзекті  мәселелерін 
зерттеуге,  әдебиетаралық  коммуникация  жүйесіндегі  кӛркем 
аударма  табиғаты  мен  ерекшеліктерін  түсінуге  арналған. 
Курста  келесі  тақырыптар  кӛтеріледі:  кӛркем  аударма  әдеби 
шығармашылық  түрі  ретінде;  кӛркем  аударманың  міндеттері; 
кӛркем аудармаға тән ерекшеліктері; түпнұсқаның кӛркемдік-
эстетикалық  ықпалын  беру  ерекшеліктері;  кӛркем  мәтін 
аудармасына 
қойылатын 
талаптар 
және 
аудармашы 
функциясы;  кӛркем  аударма  қағидалары;  түпнұсқа  мен 
аудармада  кӛркемдік  образды  құру  тәсілдері;  кӛркем 
аудармада жолма-жол аудармаларды қайтару. 
-  кӛркем  аударманы  мәдениетаралық  және  әдебиетаралық 
коммуникацияның формалары ретінде түсіну; 
-  бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін аударматану мен 
әдебиеттану  терминдерін  және  негізгі  ұғымдар  жүйелсін 
пайдалана отырып талдай білу; 
-  кӛркем  мәтіндерді  аударудың  негізгі  қағидаларын; 
кӛркем  мәтіннің  олардың  функционалдық  табиғатындағы 
негізгі 
жанрлық-стилистикалық, 
конвенционалды 
сипаттамаларын білу; 

аударылған  кӛркем  мәтінді  рецензиялау  және 
редакциялау машықтарын меңгеру. 
GTMA 4509 
 
 
 
 
Ғылыми 
және 
техникалық 
мәтіндер 
аудармасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизитер: 
Ақпараттық 
аударма 
практикасы  
0+2+1 
Курстың  мақсаты  –  ғылыми-техникалық  мәтіннің  жанрлық-
стилистикалық  ерекшеліктерін  талдау;  ғылыми-техникалық 
мәтіннің 
лексикалық, 
грамматикалық, 
стилистикалық 
мәселелерін 
пысықтау; 
аударма 
практикасындағы 
онновациялық технологиялар мен жаңа бағыттарды меңгеру. 
 
 
-  қазақ/орыс  және  ағылшын  тілдеріндегі  ғылыми-
техникалық  мәтіннің  стилистикалық,  лексикалық  және 
грамматикалық сипаттамаларын; синтаксистік құрылымды 
ғылыми-техникалық  мәтіндерге  тән  аударма  тәсілдерін; 
әлеуметтік терминдерді аудару тәсілдерін меңгеру; 
-  арнайы  терминология  мен  ғылыми  кӛпшілік  лексиканы 
аударуды; 
арнайы 
сӛздіктер 
мен 
анықтамаларды 
пайдалануды; 
түрлі 
жанрдағы 
ғылыми-техникалық 
мәтіндерді аударуды меңгеру; 
-  мәиінді  аудармаға  дейінгі  талдау  әдістемесін  және 
аударманы  орындауға  әзірлеуді,  соның ішінде  баспа  және 
электрондық қайнаркӛзден ақпарат іздеуді меңгеру. 
KASAJ 4510 
 
 
 
Кӛркем  аударма  салыстырмалы  әдебиеттану 
жүйесінде 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
Тілі 
оқылатын 
елдің 
Пән ұлттық әдебиеттердің ӛзара қарым-қатынасы аспектісінде  
кӛркем 
аударманың 
негізгі 
ғылыми 
қағидаларымен; 
салыстырмалы  әдебиеттанудың      қазіргі  заманғы  жетекші 
мектептерімен  және  әлемнің    жалпы  мәдениетаралық  және 
-  кӛркем  аударманы  тіларалық  және  мәдениетаралық 
коммуникацияның түрі ретінде қарастыру; 
-  әдеби  компаративистиканың  қазіргі  заманғы  әдістерін 
еркін меңгеру; 

әдебиеті  
1+2+0 
тіларалық  коммуникациясы  аясында  кӛркем  аударма 
әдіснамасымен  таныстырады;  аудармалардың  әдеби  үдерістің 
дамуына әсерін зерттейді. 
-  кӛркем  аударма  әдебиетаралық  коммуникацияның 
зерттеу  аспектілерінің  бірі  ретінде  қарастырылатын 
салыстырмалы әдебиеттануды меңгеру. 
EABKА 4511 
 
 
 
 Евразиялық әдеби байланыстар және кӛркем 
аударма 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Әлем әдебиеті 
1+2+0 
Пән  еуразиялық  әдебиеттер  тарихын  кӛркем  аударма 
аспектісінде  зерттеуге  бағытталған.  Курстың  міндеттеріне 
еуразиялық  әдеби  байланыстарды  зерттеудің  салыстырмалы-
типологиялық  әдістемесін;  қазақ  әдебиетін  туыстас  және  әр 
түрлі  жүйелік  тілдерге  аудару  мәселелерін;  ауразиялық 
әдебиеттерді Қазақстанда аудару ерекшеліктерін ашу кіреді. 
 
-  әлем  әдебиеті  классиктерінің  шығармашылығын  қазақ 
мәдени 
кеңістігінде 
кабылдау 
және 
бейімделу 
ерекшеліктерін;  ӛзге  ұлтты  жазушының  әдеби  үдеріске 
ықпалын зерттеу әдістемесін білу; 
-  әдеби  шығарманы  оның  ұлттық    бояуы  тұрғысынан 
талдауды,  оның  ӛзге  ұлт  әдебиеттерімен  типологиялық 
байланысын анықтауды меңгеру. 
PIPMA 4512 
 
Ресми-іскери 
және 
 
публицистикалық 
мәтіндер аудармасы 2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер: 
Ақпараттық 
аударма 
практикасы  
0+2+0 
 
Курстың  негізгі  бағыты  –  публицистикалық  аударма 
табиғатын,  ресми-іскери  мәтіндер  аудармасын  қарастыру; 
публицистикалық  аударманың  лексикалық,  грамматикалық, 
стилистикалық  мәселелерін  пысықтау,  аударматанушының 
кәсіби құзыретін құру. 
-  аударманың  міндеттері,  мақсаты,  қабылдаушысын,  ӛзге 
экстралингвистикалық  факторларды  ескере  отыра  жалпы 
аудармашылық  стратегияны  құра  білу,  аударма  мәтінін 
прагматикалық бейімдеу тәсілдерін меңгеру; 
-  ӛзара  байланысқан  аударма  мәтінін  құрудың  негізгі 
қағидаларын; 
ресми-іскери 
және 
публицистикалық 
мәтіндер аудармасының лексикалық, грамматикалық және 
стилистикалық аспектілерін білу; 
-  сәйкес  бағдарламаларды  (мәтіндік  редакторларды, 
электрондық  сӛздіктерді,  энциклопедияларды  және  т.б.) 
пайдалану арқылыкомпьютерде жұмыс істеу машықтарын 
меңгеру; 
ZKA 4513 
Заңнамалық құжаттар аудармасы 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизит: 
Ақпараттық 
аударма 
практикасы 
0+2+0 
Пән  заң  мәтіндерін,  құқық  терминологиясы  мәселелерін 
зерттеуге және аударманы талдауға; заң мәтіндерінің аударма 
тәжірибесінде  семантикалық-стилистикалық  эквиваленттерді 
жүйелендіруге бағытталған. 
 
 

заң 
мазмұнындағы 
мәтіндерді 
еркін 
меңгеру, 
хабарламалар жасау және ӛзекті тақырып бойынша әңгіме 
жүргізе білу; 
-  АТ  стилистикалық  нормаларын  сақтай  отыра  заі 
құжаттарының  мәтіндерін  ауызша  және  жазбаша  аудара 
білу; 
-  заң  құжаттарын  құру  және  ресімдеу,  аудармаға  дейінгі 
талдау  және  заң  құжаттары  мәтінін  аудармадан  кейінгі  
редакциялау машықтарын меңгеру. 

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал