Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет15/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   63

ЖБТ 2  «Аударма және лингвокомпаративистика» 
SW3501 
Scientific writing 
1 кредит/ 2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
0+1+0 
Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-
 
қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 
жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу. 
APK 2502   
Аудармадан  практикалық  курс  (екінші  шет 
тілі) 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Кәсіби бағдарлы шет тілі 
0+2+1 
Курс    студенттерде  екінші  шет  тілін  меңгеру  шеңберінде 
мәдениетаралық 
коммуникация 
шарттарында 
тілдік 
дәнекерлікті  сәтті  жүргізу  үшін  қажетті  практикалық 
машықтар мен білімді қалыптастыруға бағытталған. 
 
 
-  бастапқы  мәтіннің  коммуникативтік-фнукционалдық 
мазмұнын  аударма  тілінің  құралдарымен  саймасай 
деңгейде жеткізе білу; 
-  мәтіннің  типін,  жанрын,  тематикалық,  функционалдық-
стилистикалық,  мәдени  және  дискурсивті  параметрлерін 
анықтай  білу  және  аударма  эквиваленттілігіне  жету  үшін  
аудармаға дейінгі талдау нәтижелерін пайдалану машығы; 
-  сәйкес  бағдарламаларды  (мәтіндік  редакторларды, 
электрондық  сӛздіктерді,  энциклопедияларды)  пайдалану 
арқылы компьютерде жұмыс істеу машықтарын меңгеру. 
IK 2503 
 
Іскери корреспонденция  
3 кредит/ 5 ECTS 
Курстың  міндеттері  –  арнайы  терминологиямен  таныстырып, 
іскерлік  серіктеспен  іскери  хат  алмасуды  жүргізу  машығын 
-  іскери  хаттың  құрылымын,  оны  жазу  және  жіберу 
ережелерін;  орфография,  каллиграфия  және    іскери  хатты 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі 
( А2деңгейі) 
0+3+0 
дамыту.Іскери хатты жазу кезінде туындайтын хатты ресімдеу 
және  жазу  ережелері,  орфографиялық  және  лексикалық 
қиындықтар  қарастырылады.  Студенттер  іскери  қағаздарды, 
түйіндемелерді құрудағы ерекшеліктермен таныс болады. 
ресімдеу кезіндегі жазбаша сӛйлеу нормаларын білу; 

оқытылатын 
материал 
шеңберінде 
 
іскери 
корреспонденцияны  жүргізуге  қажетті  конструкциялар 
мен клишелерді қолдану машығын меңгеру. 
KSMAPN 2504 
 
Кәсіби  салалық  мәтіндерді  аударудың 
практикалық негіздері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
Базалық шет тілі( В1 деңгейі) 
1+2+0 
Курстың  негізгі  бағыты  –  арнайы  мәтіндерді  аудару 
ерекшеліктерін  жалпылау  және  талдау,  арнайы  мәтіннің 
жанрлық-функционалдық  жүйесін;  аударма  үдерісі  кезінде 
қолданылатын  аударманың,  аударма  трансформацияларының 
әдістері  мен  тәсілдерінің  топтастырылуын;  арнайы  аударма 
мәтінін прагматикалық бейімделуін зерттеу. Курс міндеттеріне 
арнайы-кәсіби 
мәтіндер 
аудармасы 
барысында 
терминологиялық  сараптама  машықтарын  қалыптастыру 
кіреді. 
 

бастапқы 
мәтіннің 
семантикалық 
және 
коммуникативтік 
бағыттылығын 
талдау 
және 
аудармашылық стратегияны таңдауды меңгеру; 
-  бастапқы  мәтін  мен  аударма  мәтіндерінің  сәкес 
стильдері  мен  жанрларындағы  тілдік  құралдардың 
терминологиясы  мен  функционалдылығы  мәселелерін 
білу; 
-  арнайы  кәсіби  мәтіндер  аудармасының  практикалық 
машықтарын; 
аударма 
мәтінін 
редакциялауды; 
сӛздіктермен  (баспа  және  электрондық),  арнайы 
басылымдармен, 
анықтамалармен 
жұмыс 
істеуді 
меңгеру. 
ASP 2505 
Аударма сыны бойынша практикум 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
Аудармашының 
кәсіби 
қызметінің негіздері 
0+2+1 
Курстың  мақсаты  –  қазіргі  заманғы  аударматану  сынының 
теориялық  жетістіктерін  түрлі  функционалдылық  және 
жанрлық сипаттағы мәтіндер аудармасы практикасымен тығыз 
байланыста  пысықтау. 
 
-  аударманың  жалпы  және  жеке  теориясының  ұғымдық-
категориялық аппараты мен әдіснамалық әдістерін білу; 

авторлық 
коммуникативтік 
интенцияның 
жәнк 
аудармашылық 
интерпретациялардың 
ерекшеліктерін 
талдай білу; 
-  бастапқы  мәтін  мен  аударма  мәтінін  салыстырмалы 
талдау әдістемесін білу. 
AIMT 2506 
Аударма ісінің мәдениеті мен техникасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:      Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
0+2+1 
 
Курс  шеңберінде  аударма  типологиясы  және  аударма  ісінің 
техникасы,  аударманың  түрлі  модельдерін  пайдалану 
мәдениеті 
мен 
техникасы, 
аударма 
прагматикасы 
мәселелерінің  практикалық  шешімі,  аударманың  техникалық 
тәсілдері,  сӛздіктермен  жұмыс  істеу  мәдениеті  және 
техникасы, электрондық сӛздіктермен жұмыс істеу техникасы 
оқытылады. 

аударма 
стратегиясының 
негізгі 
қағидаларын; 
аударманың 
техникалық 
тәсілдерін; 
аударма 
саймасайлығы  мен  эквиваленттілігіне  жету  тәсілдерін 
білу; 
-  бастапқы  мәтінді  шет  тілді  қабылдаушының  фондық 
білімін  ескере  отыра  шет  тілі  мен  шет  мәдениетті  ортаға 
прагматикалық бейімдеуді меңгеру; 
-  аударма  мәтінін  редакциялау;  сӛздіктермен  (баспа 
және 
электрондық) 
арнайы 
басылымдармен, 
анықтамалармен жұмыс істеу  машықтарын меңгеру. 
JAT 3507 
Жазбаша аударма типологиясы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    аударма  теориясы  мен 
практикасы 
1+2+0 
Курстың негізгі мақсаты: а) мәтіннің жанрлық-стилистикалық 
ерекшеліктерін 
(газеттік-ақпараттық 
материалдар, 
экономикалық 
мәтіндер, 
ғылыми-техникалық 
мәтін, 
публицистикалық мәтін, заңдық құжат мәтіні және т.б.) талдау 
және  бағалау;  б)  арнайы-кәсіби  аударманың  лексикалық, 
грамматикалық,  стилистикалық    мәселелерін  жинақтау;  в) 
аударма  тәжірибесіндегі  инновациялық  технологиялар  мен 
жаңа бағыттарды меңгеру. 
-  аударма  классификациясының  жалпы  қағидаларын; 
ақпарат және  мәтін түрлерін білу;  
-  түрлі  жанрдағы  мәтіндердің  типологиялық  қасиеттерін 
анықтай  білу;  түрлі  стиль  және  жанрдағы  аударма 
мәтіндерінің  макро-  және  микростратегиясын  анықтау; 
жанрлық 
ерекшеліктер 
мен 
коммуникативтік-
прагматикалық    мақсаттарды  ескере  отыра  жазбаша 
мәтіндерді жасап шығара білу; 
-  мәтінді  аудармаға  дейінгі  талдау    және  аудармадан 
кейінгі редакциялау машықтарын меңгеру; 

аударманының 
қазіргі 
заманғы 
әдістемесін 
(аудармашылық  трансформациялардың  барлық  түрлері 
арқылы аударма сәйкестігіне қол жеткізу әдісі) меңгеру. 
 

AA 3508 
Әскери аударма 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Ақпараттық  аударма 
практикасы 
0+3+0 
Курс  шеңберінде  әскери  аударма  теориясының  және  әскери 
аудармашының  практикалық  қызметінің  негізгі  ережелері 
оқытылады. Әскери әдебиет жанрлары, әскери-аудармашылық 
қызмет түрлері, термин және әскери терминология мәселелері, 
әскери  қысқартулардың  мағынасын  ашу  және  аудару, 
аудармашының  сӛздіктермен  және  анықтамалармен  жұмыс 
істеуі,  аударма  барысында  эквиваленттерді  табу  мәселелері 
қарастырылады. 

әскери 
әдебиет 
мәтіндері 
аудармасының 
лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу; 
-  әскери  әдебиет  мәтіндерін  еркін  түсіну;  жанрлық 
ерекшеліктері 
мен 
коммуникативтік-прагматикалық 
мақсаттарын 
ескере 
отыра 
жазбаша 
мәтіндерді 
сәйкестендіру және қайта жасап шығаруды меңгеру;   
-  аударманың  қазіргі  заманғы  әдістемесін  (аударма 
саймасайлығына,  аудармашылық  трансформациялардың 
барлық түрлеріне қол жеткізу тәсілдері) білу. 
SNAI 4509 
Стилистика негіздері және аударма ісі 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:      Жазбаша  аударма 
практикасы 
1+2+0 
Курс  шеңберінде  стилистика  ұғымы,  қазіргі  заманғы 
қазақ/орыс әдеби тілінің даму тенденциялары; аудармашының 
стилистикалық  позициясы  және  қабалдаушы  мәдениеттің 
стилистикалық  нормасы;  функционалдық  стильдер  теориясы 
ұғымы;  аудармашының  түрлі  сӛйлеу  стильдерімен  жұмыс 
істеу ерекшеліктері оқытылады. 
 
- бастапқы мәтіндегі және аударма мәтініндегі фактуалды, 
концептуалды, фондық ақпаратты функционалдық стильге 
сәйкес берудің дискурсивті тәсілдерін білу;  
-  әр  түрлі  жазбаша  мәтіндерді  олардың  коммуникативтік 
қызметтерін, 
функционалыдқ 
стильдерін 
ескеріп, 
грамматикалық  және  синтаксистік  нормаларды  сақтай 
отыра сәйкестендіруді және қайта жасап шығаруды білу; 
-  сәйкес  бағдарламаларды  (мәтіндкік  редакторларды, 
электрондық  сӛздіктерді,  энциклопедияларды  және  т.б.) 
пайдалану  арқылы  компьютерде  жұмыс  істеу  машығын 
меңгеру. 
AP 4510 
Аударма прагматикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  және 
практикасы 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты  –  автордың  прагматикалық  ниетіне  жауап 
беретін  мәтіндерді  құру,  түрлі  жанр  және  стильдердегі 
мәтіндерді интерпретациялау бойынша практикалық білім мен 
мен машықтарды алу. 
 
 
 
-  ауызша  және  жазбаша  аударма  тәжірибесінің  неігздерін; 
аударманың прагматикалық аспектісін  білу; 
- мәтінді прагматикалық бейімдеу әдістерін дұрыс қолдана 
білу және бастапқы мәтіннің лексикалық, фразеологиялық, 
грамматикалық  және  стилистикалық  ерекшеліктерімен 
байланысті қиындықтарды шешу; 
-  прагматикалық  эквиваленттілікке  жету  мақсатында 
аудармашылық 
трансформацияларды 
пайдалану 
машықтарын меңгеру. 
AKE 4511 
Аудармашы қызметінің эргономикасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:      Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
1+2+0 
 
Пәннің  мақсаты  –  студенттерді  аудармашыларда  кәсіби 
бәсекелестікті  парадигманы  қалыптастыру  үшін  қажетті 
қазіргі  заманғы  эргономиканың  негізгі  қағидаларымен 
таныстыру. 
Міндеттері:  аудармашылық  икемділік  және  машықтарды 
дамыту  үшін  когнитивтік-ұғымдық  негізді  қалыптастыру; 
аудармашылық  қызметті  ұйымдастыру  және  жоспарлау  үшін 
аудармашылардың ғылыми-теориялық базасын құру. 
- эргономиканың негізгі ережелерін білу; 
-  аудармашының  жұмыс  орнын  ұйымдастыру  негіздерін 
меңгеру; 
-  аудармашылық  қызметті  реттейтін  негізгі  ресми 
құжаттарды білу; 
-  аудармашының  жұмыс  орнын  ұйымдастыру,  аудармаға 
тапсырыс 
қабылдауды 
жүзеге 
асыру, 
тапсырыс 
берушілермен жұмыс істей білу, аудармашылық қызметтің 
нормативтік аспектілерін меңгеру машығы. 
BKMA 4512 
Банк құжаттары мәтінінің аудармасы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: 
Ақпараттық 
аударма 
практикасы  
0+2+0 
 
Курс шеңберінде банк құдаттары аудармасының ерекшеліктері 
оқытылады.    Банк  құжаттарының  түрлері;  банк  шарттары, 
хабарламалар,  анықтамалар,  вексельдер,  аккредитивтер  және 
есептер,лизингтік 
және 
несиелік 
келісімдер, 
тӛлем 
растамалары,  қаржылық  жоспарлау  туралы  құжаттар,  SWIFT; 
терминология  мәселелері,  аудармашының  сӛздіктермен  және 
анықтамалармен 
жұмыс 
істеуі, 
аударма 
барысында 
эквиваленттерді табу тәсілдері. 
-  құжаттарда  кӛрсетілген  нақты  мәліметтерді  дұрыс 
интерпретациялау машығы; 
-  мағыналық  және  стилистикалық  эквиваленттілікке  қол 
жеткізу  үшін  арнайы  терминологияны,  аудармашылық 
трансформацияларды білу; 
-  аударылған  құжатты  дұрыс  ресімдеу  үшін  сандармен, 
кестелермен,  графиктермен  жұмыс  істеу  машықтарын 
меңгеру. 
 
 

TTSA 4513 
Техника  мен  технологиялар  саласындағы 
аударма 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Ақпараттық  аударма 
практикасы 
0+2+0 
 
 
 
 
 
Курс  шеңберінде  ғылым  мен  техника  және  ӛнеркәсіптік 
технологиялар 
салаларындағы 
мәтін 
аудармаларының 
ерекшеліктері  зерттеледі.  Техникалық  терминологиямен 
байланысты  техникалық  және  технологиялық  мазмұндағы 
құжаттардың  барлық  түрлері;  адам  жасап  шығарған 
құрылғылардың, аспатардың,  механизмдердің,  технологиялық 
жаңашылдықтарды қолдану бойынша нұсқаулықтың ғылыми-
ӛндірістік  материалдарының    сипаттамалары,  аппараттарды 
қолдану  бойынша  ұсыныстар,    тезникалық  құжаттар,  ӛндіріс 
орындары 
арасындағы 
жеткізілім 
туралы 
шарттар, 
мекемелердің 
ӛндірістік 
есептері, 
аудармашының 
сӛздіктермен  және  анықтамалармен    жұмыс  істеуі,  аударма 
барысында эквиваленттерді табу әдістері. 
-
 
техникалық  және  технологиялық  мазмұндағы 
мәтін аудармасының әдістері мен тәсілдерін білу; 
-
 
техникалық  сипаттағы  аударма  мәтіндерін 
талдау және сараптау әдістемесін меңгеру; 
-
 
аударма  тілінің  стилистикалық  нормаларына 
сәйкес, техникалық  мазмұндағы мәтіндерді сәйкестендіру 
және ұайта жасап шығуды меңгеру; 
-
 
сәйкес  бағдарламаларды  (мәтіндік  редакторлар, 
электрондық  сӛздіктер,  энциклопедиялар  және  т.б.) 
пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машықтарын 
меңгеру. 
ЖБТ 3  «Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас» 
SW3501 
Scientific writing 
1 кредит/ 2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ  
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-
 
қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу. 
AT 2502 
Аударма терихы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
1+2+0 
 
Пән  аударманың  антикалық  дәуірден  біздің  заманымызға 
дейінгі  тарихын  зерттеуге  бағытталған:    синхрония  мен    и 
диахрония аспектісіндегі аудармашылық дәстүрлер мен негізгі 
кезеңдер;  аударманың  негізгі  мектептері  және  ӛкілдері.  
Курстың  міндетіне  Қазақстандағы  аударма  тарихын  ежелгі 
түрік  қағанаты  дәуірінен  қазіргі  кезеңге  дейін  жүйелі  түрде 
таныту  кіреді:  жазбаша  аударманың  дамуы  мен  қалыптасуы, 
негізгі кезеңдер мен аудармашылық дәстүрлер; Қазақстандағы 
ауызша аударма терихы. 
-аудармашылық  ойдың  дамуының  негізгі  кезеңдерін, 
жетекші мектептердің және бағыттардың, ӛкілдерін білу ; 

аударманың  түрлі  концепцияларын  әдіснамалық 
тұрғыдан салыстырып талдай білу; 
-    аударма  мәтіндерді    синхрония  және  диахрония 
аспектісінде талдау дағдысын игеру; 
TKKN 2503 
 
Тілдік қарым-қатынас негіздері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
 
Курстың мақсаты – тілдік қарым-қатынастың түрлі саласында  
лингвистикалық,  әлеуметтік  мәдени,  прагматикалық  және 
коммуникативтік құзыреттерді дамыту. 
-  тідік  жағдаятта  жол  таба  білу,    коммуникативтік  
стратегияны  және  тілдік  мінез-құлықтың  тактикасын 
анықтау; коммуникативтік жетістіктер мен кемшіліктердің 
себебін талдау; 
-    оқылатын  тілде  мәтін  құрастыру  дағдысын  игеру;  сӛз 
сӛйлеу дағдысын игеру; диалог жүргізу дағдысын меңгеру;  
этикет нормалары мен мінез-құлық мәдениетін игеру.  
MKKP 2504 
 
 
Мәдениетаралық  қарым-қатынас  бойынша 
практикум 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Тілдік  қарым-қатынас 
негіздері 
 0+3+0 
 
Курс  шеңберінде        тілдер  мен  мәдениеттердің  ӛзара  ықпалы 
зерттеледі,    тілі  оқылатын  елдің  спецификасы  туған 
мәдениетпен,  құндылықтар  жүйесімен:    нормалар,  дәстүрлер, 
ритуалдар,  вербальды  және  вербальды  емес  коммуникация, 
сӛйлеу 
дағдысының 
мәдениетаралық 
ерекшеліктерімен 
салыстырыла  зерттеледі.  Негізгі  мақсат-    мәдениетаралық 
коммуникация  саласында  сӛйлеу,  оқу,  жазу  және  тыңдау 
дағдыларын дамыту. 
-шет  тілдегі  мәтінді  оның  мәдени    спецификасы 
тұрғысынан талдай білу; 
- мәдениетаралық 
ӛзара 
ықпалдың 
прагматикасы 
мақсатындаӛзге  мәдени  тілдік  мінез-құлықты  бағалаудың 
негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; 
-  мәдениетаралық коммуникация ның барлық дағдыларын 
игеру. 
  
AMKK 2505   
Аударма  және  мәдениетаралық    қарым-
қатынас 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
1+2+0 
Курс    аударманың  мәдениетаралық  коммуникацияның  түрі 
ретінде  пайымдауға,        студенттердің  тікелей  ауызша  және 
жазбаша  аударма  саласындағы  лингвистикалық  және  мәдени 
компетенциясын қалыптастыруға бағытталған;  
-    аударманы    тіларалық  коммуникацияның  негізгі  түрі 
ретінде  мәдениетаралық  коммуникация  контексінде 
пайымдау; 
-  
мәдениетаралық 
коммуникацияның 
дискурсивті-
коммуникативтік аспектілерін талдай білу; 
-  мәтінде  кӛрінетін  ұлттық  ойлау  ерекшелігін  талдау 

 
әдістемесін  игеру және  оны аударма кезінде қайта жасай 
алу дағдысын дамыту; 
KKP 2506  
Қарым-қатынас психологиясы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиты:    Аудармашының  кәсіби 
қызметінің негіздері 
1+2+0 
Курс 
тұлғаралық 
және 
бұқаралық 
коммуникацияны 
психологиялық 
құбылыс 
ретінде 
пайымдауға, 
коммуникативтік  үдерістің  негізгі  заңдылықтары  мен 
ерекшелігін зерттеуге бағытталған.  
- коммуникацияны психологиялық акт ретінде талдай білу, 
коммуникацияның    тұлғааралық  және  бұқаралық 
аспектілерін 
кӛрсету; 
аударманың 
спецификасын 
психологиялық  құбылыс  ретінде  мәтіннің  жанрлық-
стилистикалық 
табиғатына, 
ақпараттылығына 
түпнұсқаның 
немесе 
оқиғаның 
коммуникативтік 
бағыттылығына қарай зерттеу;  
 KKT 3507 
Қарым-қатынас социологиясы  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Мәдениетаралық  қарым-
қатынас бойынша практикум 
1+2+0 
Курс  шеңберінде  мынадай  мәселелер  зерттеледі:  әлеуметтік  
коммуникация  теориясының  негіздерін,  коммуникацияның 
әлеуметтік  доминанттарын,  коммуникативтік  жүйе  түрлерін, 
коммуникация деңгейлерін, типтерін,  коммуникативтік тұлға. 
-  
әлеуметтік  коммуникацияның  зерттеудің  негізгі 
теориялық  бағыттарын,  оның  түрлерін,  деңгейлері  мен 
функциясын  білу;    вербальды  емес  коммуникацияның 
ерекшелігін;  сӛйлеу    коммуникациясының  құрылымын; 
коммуникативтік 
тұлға 
моделін; 
бұқаралық 
коммуникацияның ерекшелігін; 
- коммуникативтік 
үдерісті 
талдау 
дағдысын, 
әлеуметтанудың зерттеу әдістерін игеру. 
AZM 3508 
Аударманың заманауи модельдері 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  Аударма  теориясы  мен 
практикасы 
1+2+0 
Курс  шеңберінде  мынадай  мәселелер  зерттеледі:  аударманың 
қазіргі заманғы модельдерін талдау және жинақтау,  мәтіннің 
коммуникативтік бағыттылығы және аударма моделін таңдау; 
мәтінді  аудару  кезінде  жанрына  қарай  қолданылатын 
құралдар, әдістер мен  тәсілдер. 
-  мәтінді  аудармаға  дейінгі  талдау    және  аудармадан 
кейінгі редакциялау машықтарын меңгеру; 

аударманының 
қазіргі 
заманғы 
әдістемесін 
(аудармашылық  трансформациялардың  барлық  түрлері 
арқылы аударма сәйкестігіне қол жеткізу әдісі) меңгеру. 
AZT 4509 
Аударманың заманауи технологиялары 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Аударма  теориясы  мен 
практикасы 
1+2+0 
Курс  қазіргі  заманғы  шетелдік  және  отандық  аудармашылық 
технологияларды;  аударма  үдерісі  кезінде  қолданылатын 
тәсілдер  мен  әдістерді  кешенді  зерттеуге  бағытталған; 
курстың  міндеті  аударма  практикасындағы  инновациялық 
технологиялар мен жаңа бағыттарды игерту болып табылады. 

аудармашылық  сәйкестіктердің  негізгі  түрлерін, 
аудармашылық  транформациялардың  трансформациясын, 
аударманың  қазіргі  заманғы  инновациялық  тәсілдерін,  
аударылатын  материалдың  жанрлық  және  жағдаяттық 
ерекшелігіне  қарай  қандай  да  бір  тәсілді  таңдауды 
анықтайтын факторларды кешенді білу; 
-  коммуникативтік  ықпал,  коммуникативтік  стиль  және 
жанрына қарай дискурстардың түрлі типтерін тудыра білу. 
IKKBST 4510   
Іскери қарым-қатынас пен бизнес саласының 
тілі  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Базалық шет тілі  
( В1деңгей) 
0+3+0 
 
Курс іскерлік әңгімелесуді жүргізу дағдысын, бизнес-диалогта 
қоллданылатын 
фраза-клишелердің 
белсенді 
қорын 
қалыптастыруға,  сондай-ақ,  қызметтік  этикет  (тілдік,  мінез-
құлық)  ережелерін  игеруге,  бір  адаммен  және  адамдар 
тобымен  монологтық  және  диалогтық  қарым-қатынасты 
қамьамасыз  ететін  біліктерді  дамыту  және  жетілдіруге 
бағытталған.  

ағылшын  тіліндегі  ресми-іскерлік  келіссӛздердің 
құрылымы  мен  тактикасын  білу;  ағылшын  тіліндегі 
жазбаша  және  ауызша  іскери  коммуникацияның  лексико-
грамматикалық  ерекшеліктерін;  ағылшын  тілінде  іскери 
хаттар 
мен 
құжаттарды 
рәсімдеуді 
білу; 
-  ағылшын  тілінде  ресми-іскерлік  және  кәсіби-іскерлік 
мәтіндер құрастыру дағдысын игеру. 
TPSA 4511 
Табиғатты пайдалану саласындағы аударма 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:    Ақпараттық  аударма 
практикасы 
0+3+0 
Курс  табиғатты  пайдалану  саласындағы  кәсіби  бағытталған 
мәтіндерді аудару дағдысын дамытуға бағытталған. 
- салалық анықтамалықтар мен арнаулы әдебиетті қолдана 
білу;      құжаттардағы  фактілік  мәліметтерді  дұрыс 
түсіндіру;  арнаулы  терминологияны,  мағыналық  және 
стилистикалық 
 
эквиваленттілікке 
жеткізетін 
аудармашылық трансформацияларды білу; 
Аударған  құжаттарды  тиісті  рәсімдеу  үшін  сандармен, 
кестелермен, сызбалармен жұмыс істеу дағдысын  игеру.  
KSMAMT 4512 
Кәсіби-салалық 
мәтіндерді 
аударудың 
мәдениеті мен техникасы 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:      Жазбаша  аударма 
Курс  шеңберінде  ақпараттық  аударманың    функциональды-
стилистикалық  және  жанрлық  ерекшеліктері,  арнаулы  кәсіби 
аударманың 
лексико-синтаксистік 
мәселелері, 
аударма 
типологиясы  және  аударма  техникасы,  аударманың  түрлі 

арнаулы-кәсіби 
мәтіндерді 
аударудың 
лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу; 

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал