Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 3.33 Mb.
Pdf просмотр
бет20/63
Дата09.03.2017
өлшемі3.33 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   63

Мақсаты:  студенттерде  ағылшын  ұлттық  тілінің  дамуының 
негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, 
морфологиялық  және  лексикалық  дәрежеде  дамуы  туралы 
білу. 
Міндеттері: 
студенттерді 
тілдің 
дамуының 
негізгі 
заңдылықтарымен  таныстыру;  ұлттық  пайда  болуына 
байланысты  ұлттық  тілдің  пайда  болуы  туралы  үйрету; 
ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру
Пәннің  мазмұны:  пән  студенттерге  ағылшын  тілінің  дамуы 
кезеңінде  болған  түрлі  ӛзгерістер,  оқытылатын  тілдің 
дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
Студентерде  ағылшын  тілінің  дамуының  ағылшын 
ұлтының  тарихымен  байланысы  туралы  түсінік  болуы 
керек;  
меңгеруі  керек:      ағылшын  тілінің  фонология  жүйесінің, 
граматикалық 
құрылымы 
мен 
лексикасының 
ерекшеліктерін білуі керек;  
дағдылану  керек:  ерте  ағылшын  классикалық  прозасы 
туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек. 

ATFK 3507 
 
Ағылшын тілінің фразеологиялық корпусы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  KMAT 2301 
1+2+0 
Мақсаты    қазіргі  ағылшын  тілінің  фразеологиялық 
құрамының  ерекшеліктерін  анықталуын,  оның  даму  жолын, 
мәтіннің  кез  келген  түрінде  фразеологиялық  жіктеулердің 
заңдылықтарын білу.   
Міндеті:  қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық құрамының 
ерекшеліктерін,  оның  даму  жолдарын,  мәтіннің  кез  келген 
түрінде фразеологиялық жіктеулердің заңдылықтарын білу. 
Пәннің мазмұны: модуль шеңберінде қазірге ағылшын тілінің 
фразеологиялық  құрамының  ерекшеліктері,  оның  даму 
жолдары,  мәтіннің  кез  келген  түрінде  фразеологиялық 
жіктеулердің  заңдылықтарын  білу  және  олардың  адеквантты 
пайдалануларын зерттеу.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
негiзгi  тұжырымдамалар,  терминологиялық  аппарат, 
міндеттер  мен  лингвистиканың  (салыстырмалы)  әдістері, 
оның қазіргі күйі.  
меңгеруі  керек:  қазіргі  ағылшын  тілінің  фразеологиялық 
құрамының  ерекшеліктерін,  оның  даму  жолдарын, 
мәтіннің  кез  келген  түрінде  фразеологиялық  жіктеулердің 
заңдылықтарын білу. 
дағдылануы 
керек: 
қазiргi 
ағылшын 
тiлiнiң 
фразеологиялық құрамының ерекшелiктерiн анықтау және 
әр түрлі тілдерді салыстыра білу. 
AZh 3508 
 
Академиялық жазу 
(1-ші шетел тілі) 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты:    ғылыми  теориялық  мәтіндердің  лексикалық, 
грамматикалық, 
стилистикалық, 
композициялық 
және 
прагматикалық айрықшылықтарын білу. 
Міндеттері:    коммуникативтік  халықаралық  мәдениетті 
қалыптастыру  және  студенттердің  кәсіби  міндеттері  мен 
ғылыми жанрдың негізгі кӛріністерімен танысу. 
Пән  мазмұны:  пән  ғылыми,  кәсiби,  академиялық  мәтiннің 
құрылыс заңдарының жасалуын ұсынады. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
ғылыми 
теориялық 
мәтіндердің 
лексикалық, 
грамматикалық,  стилистикалық,  композициялық  және 
прагматикалық айрықшылықтарын;  
меңгеруі  керек:    тіл  және  сӛйлеу  дағдыларын 
ұйымдастыру  және  ғылыми  теориялық  мәтіндердің 
стилистикалық жанрларының ерекшеліктерін сол берілген 
мәтін бойынша дұрыс жаза білу; 
дағдылануы  керек:  тіл  мәселелерін  шешу  үшін  тиімді 
әдіс  ретінде  мәтіннің  корпустары  мен  бағдарлама 
ауқымдылығын пайдалану.  
ATFS 3509 
 
Ағылшын тілінің функционалдық 
стилистикасы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты:    студенттерді  тілдік    стильдермен    және    тілдің 
экспрессивті    құралдарының    тәсілдерімен    таныстыру  және  
мәтіннің  жалпы  құрылымдылық  заңдылығын  үйрету 
Міндеттері:    Тілдік    нормалар    мен    қолданылу    аясына  
байланысты    дайындалған    және    дайындалмаған    диалогтік  
және  монологтік мәтіндерді  меңгеру. Жүйелендіру  дағдысы  
арқылы    мәдениетаралық    міндеттерді    қалыптастыру    және  
тілді  коммуникативті  мәлімет  негізінде  игеру. 
Пән  мазмұны:  пән    әдеби    шығармалардағы    тілдік  
құрылымдардың  әмбебап  әдістерін  игеруге кӛмектеседі 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
Осы    курсты    білу    сонымен    қатар    студенттерді  тілдік  
стильдермен    және    тілдің  экспрессивті    құралдарының  
тәсілдерімен    таныстыру  және    мәтіннің    жалпы  
құрылымдылық  заңдылығын  үйрету; 
меңгеруі керек:  тілдің  функциялық  стильдерін  жазбаша  
және  ауызша  тілде  қолдану  жіне  ажырата  білу;  
дағдылану  керек:    әдеби    шығармалардағы    тілдік  
құрылымдардың  әмбебап  әдістерін  игеру. 
KMShT 4510 
 
Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+3+0 
 
Мақсаты:  кәсіби  қызметте  оқытылатын  шетел  тілінің  негізгі 
теориясы бойынша білімді қолдана білу 
Міндеттері: кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) 
қоса  отыра,  шет  тіліндегі  сӛздік  қорды  молайту,  тыңдау 
(аудирование) дағдыларын дамыту, студенттердің қабілеттерін 
түпнұсқалық  кәсіби  кӛздерден  алынған  әрі  ұсынылған 
тақырыптар  бойынша  жарияланымдарды  оқу  барысында 
жетілдіру және серіктестерімен кәсіби тақырыпта  іскерлік хат 
аламсу  дағдыларын  дамыту.    Студенттердің  коммуникативтік 
құзыреттілікті  меңгеруі,  яғни  кәсіби  қызметтің  түрлі 
салаларында,  ғылыми  және  практикалық  жұмыстарда, 
шетелдік  серіктестіктермен  қарым-қатынастарда,  ӛз  бетімен 
білім  алу  және  ӛзге  де  мақсаттарда  шет  тілін  қолдануға 
мүмкіндік беру.  
Пән мазмұны: Кәсіби мақсаттарға арналған шет тілі курсы 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
кәсіби  қызметте  оқытылатын  шетел  тілінің  негізгі 
теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс;  
меңгеруі  керек:    түрлі  жанрлардағы  түпнұсқалық 
мәтіндердің  оқыған  материалдарға  және  әлеуметтік-
мәдени  мағыналарына  иек  арта  отырып  оқу  мен    қажетті 
ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 
дағдылану  керек:  қарым-қатынастың  тұжырымдамалық 
моделін  меңгеруі  тиіс,  қарым-қатынасты  тілдік  және 
техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  
 
 
 
 

орташа және жоғары деңгейде (Pre-Intermediate, Intermediate, 
Advanced) тілді меңгеруге арналған. 
 
 
TZN 4511 
 
Типологиялық зерттеулер негіздері 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTAK 3410 
0+3+0 
 
Мақсаты:    студенттерге    жалпы    тіл    ерекшеліктерін    және  
жеке    тілдердің    басқа    тілдермен    салыстырғанда    анық  
байқалатын  қасиеттерін  айқындауды  үйрету. 
Міндеттері: 
типологиялық 
лингвистикалық  
тұжырымдаманың  негізін    үйрену,  тарихи    типологиялық  
сұрақтарды    білу,  әртүрлі    қатардағы    тілдердің  
типологиясына  саралау  жүргізу.  
Пән мазмұны: пән заманауи  ағылшын  тілінің  констративті  
лингвистикасы  және  фразеологиясын қарастырады. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
Типологиялық    лингвистиканың    құрылғыларының  
тұжырымдамалық  негіздерін  білу;  меңгеруі керек:  ӛзге  
тілдердің    негізгі    қағидаларын    салыстыруды    жіне  
классификациялауды  игеру;  
дағдылану  керек:    заманауи    ағылшын    тілінің  
констративті  лингвистикасы  және  фразеологиясы. 
LOT 3512  
 
 
 
Лингвистикалық оқытудың тарихы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  TBK 1420 
1+2+0 
Мақсаты:  студентке  тілі  білімінің  ежелгі  Үндістанда,  ежелгі 
Грекияда  қалыптасуынан  бастап  лингвистикалық  ілімдердің 
тарихы туралы білім алуға мүмкіндік беру.  
Міндеті: 
 
лингвистикалық 
зерттеулердің 
әртүлі  
заңдылықтарына 
сәйкес 
келетін 
тілдік 
бірліктерді  
коммуникативті қатынаста қолдану. 
Пән 
мазмұны: 
Курс 
студенттерді 
Александрияның 
грамматика  мектебімен,  Пор  Роялдың  грамматикасымен 
таныстарады.  В.Гумбольдтың  лингвистикалық  концепциясы, 
салыстырмалы-тарихи 
тіл 
білімі, 
младограмматизм, 
Фердинанд  де  Соссюрдің,  Л.В.  Щербаның,  Бодуэн  де 
Куртенэның ойлары кіреді. Модуль кеңестік және отандық тіл 
білімі тарихымен таныстырады.. 
 
 
 
 
 
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
лингвистикалық  зерттеулердің  әртүлі    заңдылықтарына 
сәйкес  келетін  тілдік  бірліктерді    коммуникативті 
қатынаста қолдану. 
меңгеруі  керек:    пән  бойынша  лингвистикалық  оқулар  
мен ғылыми зерттеулердің  дамуын танып  білу. 
дағдылану  керек:  түрлi  ойлауларда,  лингвистикалық 
талдау  әдiстерiнде  практикалық  дағдылармен  жұмыс 
атқара алу. 
 
 
ЖБТ  3 Білім беру: әдістеме және анализ 
SW2501 
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: KKTL1404 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми 
мақалалар,  жобалар,  жазып,  пікір-таласқа  қатысуды 
үйрету. 
- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел тілінде 
ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
IRK 2502 
 
Іскерлік ресми қағаздар
  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0
 
Мақсаты: ресми-іс-қағаздар аясында шет тілінің деңгейін 
кӛтеру.  
Міндеті:  ресми-іс-қағаздар  стилінің  негізгі  (ауызша  және 
жазбаша)  жанрларын,  ресми  құжаттарды  дайындау  және 
рәсімдеу  ережелерін  және  ресми  құжат  терминологиясын 
білу. 
Пәннің  мазмұны:  студенттерді  ресми  –  іс-қағаздар 
стилінің  негізгі  (ауызша  және  жазбаша)  ерекшеліктерімен 
және  классификацияларымен,  сӛйлеу  мәдениетінің  негізгі 
түрлерімен  және  іскерлік  қарым-қатынастың  сӛйлеу 
этикетімен таныстыру.  
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
ресми-іс-қағаздар  стилінің  негізгі  (ауызша  және  жазбаша) 
жанрларын,  ресми  құжаттарды  дайындау  және  рәсімдеу 
ережелерін және ресми құжат терминологиясын білуі қажет; 
меңгеруі  керек:  ресми-іс-қағаздар  стилінің  әр  түрлі 
жанрындағы ауызша және жазбаша мәтіндерді түсінуі шарт;  
дағдылануы  керек  осы  салаға  қажет  жаңа  біліктіліктерді 
және  шет  тіліндегі  ақпаратты  жеткізу  үшін  тілдің  негізгі 
құралдарын меңгеруі қажет. 

PG 3503   
Практикалық грамматика (2-шетел тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  екінші  шет  тілі  грамматикасының  теориялық 
және  практикалық  негіздері  бойынша  студенттерге  білім 
беру; іскерлік әңгіме жүргізу дағдысын қалыптастыру.
  
Міндеттері: студенттерде ағылшын тілінде кәсіби ауызша 
және  жазбаша  іскерлік  қарым-қатынас  жүргізу  үшін 
қажетті  тілдік  құзыреттілікті  қалыптастыру;  шет  тілін 
тұлғааралық  қарым-қатынаста  және  кәсіби  қызметте 
қолдану.
  
Пәннің  мазмұны:    пән  оқу,  ғылыми,  кәсіби  және 
әлеуметтік-мәдени  салаларда  ауызша  және  жазбаша 
қарым-қатынас  жүргізу  үшін  екінші  шет  тілін  меңгеруге 
ықпал етеді.
   
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
Бизнес  жүргізу  теориясы  және  тәжірибесімен  байланысты 
ағылшын тіліндегі негізгі ұғымдар мен терминдерді білу; 
меңгеруі  керек:  Іскерлік  тақырыбымен  байланысты 
мәселелерді  талқылау  үшін  тәжірибеде  тілдік  материалды 
қолдана алу;
 
дағдылануы  керек:  Оқу,  ғылыми,  кәсіби  және  әлеуметтік-
мәдени  салаларда  ауызша  және  жазбаша  қарым-қатынас 
жүргізу үшінекінші шет тілін меңгеру.
   
GZhZhA  2504   
 
Газет жарияланымдарымен жұмыс жасау 
әдістемесі
  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0
 
Мақсаты:  оқытылып  отырған  елдің  баспасӛз  тілін, 
публицистикалық 
стилін, 
газет 
публикациясының 
жанрлық  түрлерін,  сонымен  қатар  газет,  жарнама,  радио 
және  теледидар  сияқты  бұқаралық  ақпарат  құралдарының 
түрлерін 
зерттеу. 
 
Міндеттері: 
ӛзіндік 
пікірді 
қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 
іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт  және  ӛзге  құжаттарды 
дайындау 
Пәннің  мазмұны:  газет  мәтіндерінің  тілдік  ерекшелігін 
қалыптастырудағы  экстра-лингвистикалық  факторлардың 
рӛлі қарастырылады.  
 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік 
қарым-қатынас  жасау  аясында  қажетті  іскерлік  лексика 
негізін білуі тиіс. 
меңгеруі  керек:  ресми  және  коммуникативті  түрдегі 
кӛпшілікке  әсер  ету  құралдарының  үлгілерін  жазуды, 
презентация  ӛткізу  мен  дайындауды,  ӛзіндік  пікірді 
қалыптастыруда  жеке  тәжірибені  қолдану,  келісім  жүргізу, 
іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт  және  ӛзге  құжаттарды 
дайындауды білуі тиіс. 
дағдылану  керек:  келісім  жүргізу,  жиналыстарға  қатысу, 
презентация ӛткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың 
негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 
SS(TOEFL)  2505  
Стандартталған сынамалар (TOEFL) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0
 
Мақсаты:  ағылшын  мәтінінің  құрамдық  құрылымына 
талдау  жасау  және  интерпретациялаумен,  сондай-ақ 
ағылшын 
тілі 
бойынша 
білімнің 
халықаралық 
стандарттары 
және 
еуропалық 
сертификацияның 
талаптарымен таныстыру. 
Міндеті: 
Студенттерді 
стилистикалық 
тәсілдердің 
функционалдық бағытын,олардың мәнерлілігі және белгілі 
стильдің спецификациясын анықтай білуді үйрету. 
Пәннің  мазмұны:    пән  4  аспект  бойынша  Тыңдау 
(Listening),  Оқу  (Reading),  Жазу  (Writing)  и  Сӛйлеу 
(Speaking)  тесттермен  жұмыс  істеу  машығын  игеруге 
кӛмектеседі. 
 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
Мәтінмен жұмыстың негізгі ережелерін білу. 
меңгеруі  керек:  Мәнерлілік  құралдары  тұрғысынан  мәтінді 
талдауды істей алу. 
дағдылану керек: 4 аспекті бойынша Тыңдау (Listening), Оқу 
(Reading),  Жазу  (Writing)  и  Сӛйлеу  (Speaking)  тесттермен 
жұмыс істеу машығын игеру. 
 
ATTD 3506   
 
Ағылшын тілінің тарихи дамуы 
 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+3+0 
Мақсаты:  Кӛне,  орта,  қазіргі  ағылшын  тілдерінің  басты 
морфологиялық  және  синтаксистік  даму  ерекшеліктерін 
меңгеру. 
Міндеті: Күрделі даму үдерісі мен әр түрлі факторлардың 
қарым-қатынасы  әсерінен  пайда  болған  ағылшын  тілінің 
даму ерекшеліктерімен танысу. 
Пәннің мазмұны:  пән  тілдің скандинавия және француз 
тілдер  әсерінен  даму  эволюциясын  білуге,  ағылшын 
тілінің аралас түрдегі сӛздігі мен тіл тарихын танып білуге 
ықпал етеді. 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
Тілдің  скандинавия  және  француз  тілдер  әсерінен  даму 
эволюциясын білу керек.  
меңгеруі  керек:  Ағылшын  тілінің  аралас  түрдегі  сӛздігі. 
Ағылшын  тілінің  тарихынан  сабақ  берудің  методикасында 
қазіргі тенденцияларды қолдана алу керек. 
дағдылану  керек:  Оқытылатын  тіл  елінің  әр  түрлі 
ақпараттық-тарихи және лексикалық материалдарын меңгеру 
керек.
 
 

KAL 3507 
Қазіргі ағылшын лексикографиясы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  KMAT 2301 
1+2+0 
Мақсаты:  филолог  студенттерге  лексикографиялық 
құзырды қалыптастыру.  
Міндеттері: 
танымдық 
және 
коммуникативтік 
міндеттемелерді  шешу  үшін  сӛздікке  қарап  сӛйлеудің 
қажеттілігін  ұғыну,  сол  түр  мен  жанрдағы  керекті 
лексикографиялық  басылымды  дұрыс  таңдап  білу, 
сӛздіктен мәтінді аударып, ол созден керекті ақпаратты ала 
білу керек және әр түрлі сӛздіктерді салыстыра білу.  
Курстың  мазмұны:  студенттердің  терминдер  жүйесін 
игеріп  және  қазіргі  курстың  негізгі  түсінігін  ұғыну  және 
лексикографияның  басқа  да  ленгвистикалық  пәндермен 
байланысын игеру керек.  
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
атақты  отандық  сӛздіктердің  жасалу  тарихын  және  бір 
үлгідегі  лексикографиялық  мәселелерді,  лексикографиядағы 
басты мәселелерді шеше білу. 
меңгеруі  керек:  кез-келген  сӛздiктiң  талдауы  үшiн 
теориялық 
ӛнер-бiлiмдердi 
пайдалансын 
және 
ленгвистикалық ӛнім ретінде сӛздіктің сапасы бағалансын.  
дағдылануы керек: әр түрлi жанрлардың мәтiндерiн бағалы 
түсiнушiлiк  үшiн  және  мәтінді  тиімді  босату  үшін 
сӛздіктердің білікті пайдалануларының дағдыларын иелену. 
 
AMOA 3508   
 
Арнайы мәтіндерді оқыту әдістемесі
  
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты: 
болашақ 
мамандығына 
байланысты 
түпнұсқалық  ғылыми-техникалық  ӛз  бетінше  оқуға 
дайындау. 
Міндеті:  кәсіби  бағыттағы  мәтіндерді  қажетті  ақпараттар 
алу мақсатында оқуға және аударуға баулу. 
Пәннің  мазмұны:  кәсіби  бағыттағы  мәтіндерді  баяндау 
және түйіндеу шеберліктерін қарастырады. 
 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
Кәсіби ақпаратты іздеу, кәсіби бағыттағы мәтіндерді баяндау  
дағдыларын білуі керек 
меңгеруі  керек:  Әр  түрді  дереккӛздерден  алынған 
ақпараттарды тауып, талдап және ӛндей алуы тиіс; 
дағдылануы  керек:  Шет  тіліндегі  әдебиеттерді  баяндау 
шеберлігін меңгеруі тиіс.
 
ATMST 3509   
Ағылшын тілінің мәтіндеріне стилистикалық  
талдау  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты:  стилистика  саласында  кәсіби  құзіреттілікті 
қалыптастыру, 
тілдің 
стилистикалық 
құралдарын 
пайдаланып  студенттерге  стилистикалық  талдау  жасауға 
үйрету. 
Міндеттері:  әр  түрлі  тілдік  құралдарды  пайдаланып,  кез-
келген  бағыттағы  мәтіндерді  талдау  шеберліктері  мен 
біліктіліктерін қалыптастыру. 
Пәннің  мазмұны:  әр  түрлі  тілдік  құралдарда  және 
стилистикалық  тәсілдерді  қолданып  қазіргі  ағылшын 
тіліндегі мәтіндерді талдау.  
 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
функционалдық 
стилдерді 
топтастыру, 
олардың 
коммуникативтік міндеттерін анықтауды; 
меңгеруі керек: мәтіннен экспрессивті құралдар мен стильдік 
тәсілдерді анықтап қызметтерін айқындай алуы тиіс. 
дағдылануы 
керек: 
тіл 
құрылымының 
әдебиет 
шығармашылығының  жан-жақты әдістері
 
ATAKL 4510 
 
Ағылшын тілінің арнайы-кәсіби лексикасы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+3+0 
 
Мақсаты: 
студент-филологтардың 
арнайы-кәсіби 
лексикалық құзырлығының құрылымын қалыптастыру. 
Міндеттері:  керекті  лексикалық  бірліктерді,  оның  дамуы 
мен байытылуына байланысты таңдай білу. 
Пәннің  мазмұны:  студенттерге  оқытылатын  тілдің 
арнайы-кәсіби лексикасының сӛздік қорын меңгерту. 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  
кәсіби  сипаттағы  лексикалық  бірліктердің  негізгі  даму 
заңдылықтарын білуі керек; 
меңгеруі  керек:  Нақты  тілдік  бірліктерге  негізделген 
материалдарды талдай алуы тиіс; 
дағдылануы керек: Әр түрлі жанрлардағы толық мәтіндерді 
түсіну барысында кәсіби шеберлікті қолдана алуы тиіс. 
TKT 4511  
 
Тілдік қарым-қатынас теориясы
  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTAK 3410 
0+3+0 
 
Мақсаты:  тілдік  қатынас  мәселелерін  терең  түсінуге 
жағдай жасау 
Міндеттері:  материалдар  мен  тақырыптарды  ӛзара 
бірлікте құрастыру, маңызды тақырыптарды қамту. 
Пәннің  мазмұны:  пән  географиялық,  тарихи  және 
әлеуметтік  жағдайлардың  салдарынан  екі  немесе  одан  да 
кӛп  тілдердің  ӛзара  ықпалдасуы  нәтижесінде  тілдердің 
құрылымы мен сӛздік құрамына әсер ететін ерекше үдеріс 
жайлы 
студенттердің 
лингвистикалық 
білімін 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  тілдік 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   63


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет